Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


11

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 121/1997 Sb., o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 1997 byl v Praze podepsán Prováděcí protokol na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977.*)

Prováděcí protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 48 dnem podpisu.

České znění Prováděcího protokolu se vyhlašuje současně.

PROVÁDĚCĺ PROTOKOL NA LÉTA 1997 - 2001
k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977

V souladu s článkem 23 výše uvedené Dohody a ve snaze dále rozvíjet vzájemné vztahy a spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany") byl k této Dohodě vypracován společný Prováděcí protokol na léta 1997 až 2001.

I. Věda a vysoké školy

Článek 1

Příslušné orgány smluvních stran budou napomáhat již existující přímé spolupráci a navazování nových přímých kontaktů mezi vědeckými institucemi a výzkumnými ústavy.

Příslušné orgány smluvních stran podporují spolupráci v oblasti základního výzkumu, která se uskutečňuje zejména v rámci Ujednání mezi Akademií věd České republiky a Rakouskou akademií věd z 10. května 1996.

Příslušné orgány smluvních stran vítají spolupráci mezi vědeckými zařízeními České republiky a vědeckými pobočkami rakouských výzkumných ústavů působícími v České republice.

Článek 2

Příslušné orgány smluvních stran budou napomáhat přímé spolupráci mezi vysokými školami, která se uskutečňuje na základě písemných ujednání.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran staví občany státu druhé smluvní strany při řádném studiu na vysokých školách v jazyce dané země z hlediska studijních poplatků na roveň s občany vlastními.

Článek 4

Vzájemné uznávání maturitních vysvědčení a dalších dokladů o vzdělání, jakož i uznávání rovnocennosti dokladů v oblasti vysokého školství, se bude řídit příslušnými mnohostrannými smlouvami v rámci Rady Evropy, jejichž smluvními stranami jsou Česká republika a Rakouská republika. Bude-li toho zapotřebí, zváží příslušné orgány smluvních stran uzavření zvláštních dohod pro tuto oblast.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou studentům vysokoškolského studia a studentům postgraduálního studia státu druhé smluvní strany každoročně stipendia v celkovém rozsahu 18 měsíců. Minimální doba jednoho pobytu činí 3 měsíce.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou studentům vysokoškolského studia a studentům postgraduálního studia státu druhé smluvní strany každoročně 6 jednoměsíčních stipendií k účasti na letních jazykových kursech.

Článek 7

Za účelem prohloubení a rozšíření znalostí jazyka a literatury státu druhé smluvní strany budou příslušné orgány smluvních stran provádět a podporovat výměnu lektorů k působení na univerzitách a vysokých školách.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu informací mezi zainteresovanými institucemi obou smluvních stran o konání významných kongresů, konferencí, sympozií a dalších zasedání s mezinárodní účastí.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Spolkovým ministerstvem pro vědu a dopravu Rakouské republiky - za účasti Spolkového ministerstva pro vyučování a kulturní záležitosti Rakouské republiky - zakotvenou v programu "Akce Česká republika - Rakousko - spolupráce ve vědě a vzdělávání", jehož platnost byla podepsáním společného Protokolu dne 14. listopadu 1996 prodloužena na léta 1997 až 2001.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran berou na vědomí úspěšný průběh programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Zdůrazňují význam regionální mobility v celoevropském kontextu, především s ohledem na evropskou integraci. V tomto smyslu podporují příslušné orgány smluvních stran zejména společnou účast svých vysokých škol na vzdělávacích programech Evropské unie, jako např. SOKRATES a LEONARDO.

II. Základní, střední a vyšší odborné školství a vzdělávání dospělých

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran si vymění odborníky z oblasti školství na celkovou dobu nejvýše 50 pobytových dní po dobu platnosti tohoto Prováděcího protokolu.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat činnost tříd s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce (dále jen dvojjazyčné sekce) na gymnáziu Karla Polesného ve Znojmě. Rakouská strana poskytne nejméně 3 učitele němčiny a dalších vybraných předmětů a umožní v rámci dalšího vzdělávání českým učitelům působícím v dvojjazyčné sekci studijní (hospitační) pobyty v Rakousku za účelem prohloubení jejich odborné i jazykové způsobilosti v délce trvání 3 měsíců.

Článek 13

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výukový program gymnázia ve Šternberku připravující k vykonání zkoušky Rakouský jazykový diplom. Rakouská strana bude nápomocna v personálním zajištění tohoto výukového programu.

Článek 14

Příslušné orgány smluvních stran budou i nadále v rámci svých možností podporovat činnost Rakouské školy v Praze.

Článek 15

Rakouská strana bude i nadále podporovat v rámci svých možností činnost Komenského školy ve Vídni.

Článek 16

Česká strana podporuje zájem rakouské strany na co největším rozšíření Rakouského jazykového diplomu v České republice.

Článek 17

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat partnerské vztahy základních, středních a vyšších odborných škol.

V této souvislosti podpoří společnou účast svých škol ve vzdělávacích programech Evropské unie, jako např. SOKRATES a LEONARDO.

Článek 18

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat intenzivní činnost v oblasti dalšího vzdělávání učitelů všeobecného a profesního školství v bilaterálním i multilaterálním kontextu, zejména také na regionální úrovni, a vyjadřují podporu dalšímu prohlubování této spolupráce.

Spolkové ministerstvo pro vyučování a kulturní záležitosti Rakouské republiky poskytne i v budoucnosti učitelům německého jazyka základních, středních a vyšších odborných škol z České republiky ročně dle možností 15 - 20 stipendií. Tyto jazykové a vlastivědné semináře trvají zpravidla 2 týdny.

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přítomnost rakouského pracovníka, pověřeného koordinací spolupráce v oblasti vzdělávání, jehož činnost významně přispívá k pregraduálnímu a dalšímu vzdělávání učitelů v České republice. Rakouská strana uhradí plat rakouského koordinátora, česká strana poskytne pro jeho činnost nezbytnou infrastrukturu (kancelář, telefon atd.).

Článek 19

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují své uspokojení z úspěšné činnosti spolku KulturKontakt, zřízeného pro kooperaci spolupráce v oblasti vzdělávání s Českou republikou Ministerstvem pro vyučování a kulturní záležitosti Rakouské republiky.

Článek 20

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat odborné publikace a informační materiál z oblasti vzdělávání a pedagogiky včetně vzdělávání dospělých.

Článek 21

Příslušné orgány smluvních stran se dohodly na obnovení činnosti smíšené komise expertů pro prezentaci dějin, zeměpisu a kultury v učebnicích druhého státu.

III. Sport

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu, zejména pak výměnu zkušeností sportovních organizací obou států.

IV. Výměna mládeže

Článek 23

Smluvní strany podporují další rozvoj kontaktů, setkávání a přímé spolupráce mládeže obou států, především na regionální úrovni a v příhraničních oblastech. V této souvislosti podporují společnou účast své mládeže na programu Evropské unie "Mládež pro Evropu".

V. Kultura

Článek 24

Příslušné orgány smluvních stran v průběhu platnosti tohoto Prováděcího protokolu uskuteční v zájmu rozvoje spolupráce v oblasti literatury, divadla, hudby, tance, filmu, výtvarného umění a kulturních akcí obecně výměnu odborníků na celkovou dobu nejvýše 70 pobytových dnů.

Článek 25

Příslušné orgány smluvních stran si budou v rámci svých možností vyměňovat informace a dokumentaci o mezinárodních festivalech a soutěžích, které se budou konat na území jejich států, a vyjadřují podporu účasti odborníků na těchto akcích na základě přímých kontaktů mezi institucemi.

Článek 26

Smluvní strany vyjadřují podporu přímé spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi se zvláštním zřetelem k příhraničním oblastem.

Článek 27

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu výměně v oblasti výtvarného umění a architektury se zvláštním zřetelem k současnému umění a prezentaci děl současných umělců v druhém státě.

Článek 28

Smluvní strany jsou informovány o přípravě těchto výstav na nejbližší období:

- Wilhelm Holzbauer - stavby a projekty. Uvede Oblastní galerie v Liberci.
Mladá setkání. Připravuje Galerie výtvarného umění Hodonín pro Sankt PÎlten na rok 1997.
Sklo ze sklárny Lobmeyr. Projekt Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a rakouského partnera.

Článek 29

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu spolupráci Akademie výtvarných umění v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.

Článek 30

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu spolupráci v oblasti literatury pořádáním setkání literátů, literárních večerů a seminářů.

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu iniciativám nakladatelství směřujícím k vydávání překladů soudobých literárních děl druhého státu.

Článek 31

Česká strana má zájem o vyslání účastníka z České republiky na mezinárodní seminář "Drama in Education" a pozorovatele na jednání "Forum Volkskultur". Recipročně umožní účast seminaristy a pozorovatele na podobných akcích v České republice dle zájmu rakouské strany.

Článek 32

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu spolupráci filmových organizací, včetně filmových amatérů a fotoamatérů.

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu uvádění hraných, výukových, populárně-vědeckých a dokumentárních filmů a filmů pro děti a mládež. I nadále se budou snažit o uvádění nových filmů druhého státu a o výměnu informací v oblasti filmu.

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu spolupráci mezi Národním filmovým archivem, Rakouským filmovým archivem a Rakouským filmovým muzeem.

Příslušné orgány smluvních stran se budou snažit uspořádat během platnosti tohoto Prováděcího protokolu Týden filmů ve druhém státě.

Článek 33

Rakouská strana bude napomáhat spolupráci v oblasti zkušeben filmů a zve vedoucího pracovníka české filmové zkušebny k studijnímu pobytu ve Vídni.

Článek 34

Příslušné orgány smluvních stran vyjadřují podporu spolupráci v oblasti památkové péče. Za tímto účelem si budou vyměňovat odborné materiály a během platnosti tohoto Prováděcího protokolu umožní výměnu expertů na celkovou dobu nejvýše 30 pobytových dnů.

Na mezinárodní úrovni budou podle svých možností nadále podporovat spolupráci mezi institucemi pro ochranu a restaurování uměleckých památek.

Příslušné orgány smluvních stran budou podle svých možností spolupracovat v oblasti financování a rozvoje památkově chráněných území.

Česká strana navrhuje realizaci společných projektů, jako jsou muzea pod širým nebem apod. Rakouská strana tento návrh prozkoumá.

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pomoc vědcům a odborníkům druhého státu při vyhledávání archivních podkladů a odborné literatury pro jejich badatelskou činnost v oblasti památkové péče a podle svých možností budou usnadňovat studium, jakož i vyhotovování kopií archivních dokumentů, zejména těch, které se týkají dějin druhého státu.

Článek 35

Smluvní strany s potěšením konstatují dobré kontakty v oblasti muzejnictví. Obzvláště potěšitelné pro obě strany jsou úzké vědecké styky mezi Národním muzeem v Praze a Přírodovědným muzeem ve Vídni, na něž naváže společný ekologický výzkumný projekt.

Rakouská strana sděluje, že Rakouské muzeum lidové kultury a Etnografické muzeum Kittsee má zájem o prohloubení svých vědeckých styků s českými institucemi, a vyjadřuje přání nahlédnout do národopisných sbírek České republiky. Nadto mají obě muzea zájem o přijetí výstav z České republiky.

Článek 36

Smluvní strany vyjadřují uspokojení nad zřízením Centra Egona Schieleho v Českém Krumlově, které je podporováno rakouskými spolkovými ministerstvy a spolkem KulturKontakt.

Článek 37

Smluvní strany jsou informovány o přípravě hostování Vídeňské státní opery v Praze v roce 1998.

VI. Finanční a organizační ustanovení

Článek 38

Dohodnuté akce budou financovány na základě příslušných předpisů a rozpočtových možností obou smluvních stran.

Článek 39

Kandidáti podle článků 5, 6, 11, 24 a 34 jsou nominováni vysílající stranou.

Článek 40

Nejvyšší věk stipendistů vysílaných podle článků 5 a 6 je 35 let. Vysílající strana předá přijímající straně vždy do 15. dubna všechny potřebné podklady o kandidátech pro příští akademický rok, včetně údajů o studijním, resp. vědeckém zaměření.

Přijímající strana sdělí vysílající straně do 3 měsíců po obdržení podkladů své rozhodnutí o přijetí navržených kandidátů s uvedením místa studia.

Cestovné stipendistů do prvního místa studijního pobytu v přijímajícím státě a z posledního místa zpět hradí vysílající strana.

Článek 41

Česká strana poskytne rakouským stipendistům přijímaným podle článku 5:

a)   měsíční stipendium ve výši 3 000 Kč studentům postgraduálního studia a 2 800 Kč studentům vysokoškolského studia, z něhož si uhradí náklady na ubytování v kolejích a stravu ve studentských menzách, přičemž rakouským studentům budou poskytnuty stejné výhody, jaké mají čeští studenti,
b)   bezplatné studium za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti (včetně bezplatného používání knihoven, laboratoří, vědeckých materiálů a studijních pomůcek),
c)   lékařskou péči při náhlých onemocněních a úrazech v době pobytu s výjimkou chronických onemocnění a zubních protéz,
d)   zpětnou úhradu výdajů za cesty po České republice vyplývající ze schváleného studijního nebo vědeckého programu.

Rakouská strana poskytne českým stipendistům přijímaným podle článku 5:

a)   stipendium ve výši 7 400 ATS měsíčně pro studenty vysokoškolského studia, 8 100 ATS pro studenty postgraduálního studia, 9 600 ATS pro asistenty a docenty,
b)   osvobození od studijních poplatků v řádném studiu v německém jazyce, bezplatné používání knihoven, laboratoří, vědeckých aparatur a přístrojů, pokud to vyžaduje plnění vědeckého úkolu,
c)  bezplatnou lékařskou péči při náhlých onemocněních a úrazech, s výjimkou chronických onemocnění a zubních protéz,
d)  na přání zprostředkování ubytování, při finanční spoluúčasti stipendisty na úhradě ubytovacích nákladů, která t. č. činí 1 000 ATS,
e)   zpětnou úhradu výdajů za cesty po Rakouské republice vyplývající ze schváleného studijního, resp. vědeckého programu, jakož i jiné nutné cesty, pokud budou plánovány příslušnou akademickou institucí.

Článek 42

Česká strana poskytne rakouským stipendistům podle článku 6 bezplatně účast na kursech, včetně pomůcek a jedné kulturní akce, stravování, ubytování a kapesné.

Rakouská strana poskytne českým stipendistům letních kursů konaných mezi 1. červencem až 30. zářím tyto služby:

a)   stipendium ve výši 10 000 ATS při čtyřtýdenním pobytu, stipendium ve výši 8 000 ATS při třítýdenním pobytu,
b)   úhradu zápisného a kursovného, jakož i učební pomůcky pro letní jazykové kursy (pouze pro kursy uvedené v brožuře "Austria 19..").

Článek 43

Při výměně odborníků z oblasti školství a kultury, uskutečňované podle článků 11, 24 a 34 vysílající strana předá přijímající straně nejpozději 2 měsíce před předpokládaným příjezdem všechny potřebné podklady o odbornících, včetně upřesnění požadovaného programu návštěvy.

Vysílající strana hradí cestovné, přijímající strana výdaje za pobyt, stravování a cesty, uskutečněné v rámci schváleného pracovního programu v přijímajícím státě. Přijímající strana uhradí ubytování účastníků této výměny (hotel se snídaní, stravné a kapesné ve výši 280 Kč na osobu a den v České republice a stravné a kapesné 400 ATS na osobu a den v Rakouské republice).

Přijímající strana poskytne v případě potřeby bezplatné tlumočnické služby.

Přijímající strana poskytne výše jmenovaným odborníkům bezplatnou lékařskou péči při onemocněních a úrazech s výjimkou chronických onemocnění a zubních protéz.

Článek 44

Česká strana uhradí účastníkům seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů podle článku 18 cestovní výdaje do místa konání semináře v přijímajícím státě a zpět.

Rakouská strana uhradí českým účastníkům seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů podle článku 18 pobytové náklady (ubytování, stravování a kursovné).

Článek 45

Činnost lektorů v přijímajícím státě podléhá vnitrostátním právním předpisům tohoto státu (obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění).

Rovněž odměňování lektorů podléhá vnitrostátním právním předpisům přijímajícího státu.

Smluvní strany předpokládají, že vyslaní lektoři nebudou během svého pobytu v přijímajícím státě vykonávat žádnou další výdělečnou činnost v přijímajícím státě.

Smluvní strany budou lektorům nápomocny při zprostředkování přiměřeného ubytování.

Článek 46

Činnost rakouských učitelů podle článků 12 a 13 podléhá vnitrostátním právním předpisům České republiky (obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění) s výjimkou týdenní míry vyučovací povinnosti, která se stanoví v souladu s rakouskými pracovněprávními ustanoveními.

Odměňování rakouských učitelů podle článků 12 a 13 podléhá vnitrostátním právním předpisům České republiky.

Smluvní strany předpokládají, že vyslaní rakouští učitelé podle článků 12 a 13 nebudou během svého pobytu v České republice vykonávat žádnou další výdělečnou činnost v České republice.

Česká strana bude rakouským učitelům podle článků 12 a 13 nápomocna při zprostředkování přiměřeného ubytování.

Článek 47

Smluvní strany souhlasí, aby podmínky výměny výstav byly stanoveny jednotlivě diplomatickou cestou.

VII. Závěrečná ustanoven

Článek 48

Smluvní strany budou podporovat uskutečňování dalších vzdělávacích a kulturních akcí, pokud budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Tento Prováděcí protokol vstupuje v platnost dnem podpisu, jeho platnost končí 31. prosincem 2001. Po vzájemné dohodě může být prodloužen o jeden rok.

Jednání o příštím Prováděcím protokolu se uskuteční ve Vídni. Termín bude dohodnut diplomatickou cestou.

Dáno v Praze dne 25. dubna 1997 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Za vládu Rakouské republiky:

Dr. Christian Zeileissen v. r.
vyslanec, ředitel odboru
Spolkového ministerstva zahraničních věcí

 


*)   Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy ze dne 22. listopadu 1977 byla vyhlášena pod č. 37/1979 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.