Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


9

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. ledna 2003 v Praze a 20. února 2003 v Bruselu bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami (IDA).

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 odst. 4 dne 1. ledna 2003.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami
(IDA)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ, dále jen "Komise", jménem Evropského společenství

na jedné straně a

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, dále jen "Česká republika",

na straně druhé

vzhledem k tomu, že:

(1)  Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika z 27. března 20021) stanoví obecné zásady účasti České republiky na programech Společenství s tím, že Komise a příslušné orgány České republiky určí konkrétní podmínky, včetně finančního příspěvku, s ohledem na účast v každém konkrétním programu,
(2)  program IDA byl zřízen na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.  1719/1999/ES2) a č. 1720/1999/ES3) z 12. července 1999 ve znění Rozhodnutí č. 2046/2002/ES a Rozhodnutí č. 2045/2002/ES4) Evropského parlamentu a Rady z 21. října 2002,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJĺCĺM:

Článek 1
Program

Česká republika se účastní na programu IDA (dále jen "Program") v souladu s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika z 27. března 2002 stanovujícím obecné zásady účasti České republiky na programech Společenství a za podmínek zmíněných v článku 2 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2
Podmínky týkající se účasti na Programu

1. Česká republika se účastní činnosti v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny stanovenými v Rozhodnutích č. 1719/1999/ES a č. 1720/1999/ES.

2. Podmínky vztahující se na předkládání, vyhodnocování a výběr žádostí oprávněnými institucemi, organizacemi a jednotlivci v České republice budou stejné jako ty, které se vztahují na oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v členských státech Evropské unie.

3. Aby se mohla Česká republika na Programu účastnit, bude každý rok platit finanční příspěvek do obecného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky související s její účastí na Programu a jeho prováděním bude přidán k částce vyčleněné každý rok z obecného rozpočtu Evropské unie na oprávnění zavazovat se k plnění finančních povinností vyplývajících z různých forem opatření nezbytných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. Jazykem používaným při řízeních týkajících se žádostí, smluv a zpráv, jakož i v dalších administrativních záležitostech Programu bude jeden z oficiálních jazyků Společenství.

Článek 3
Finanční příspěvek

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky, jsou stanovena v Příloze I.

Část finančního příspěvku může být hrazena v rámci příslušného nástroje Společenství pro externí pomoc, pokud o to Česká republika požádá.5)

Článek 4
Zprávy a vyhodnocování

Aniž by tím byly dotčeny funkce Komise a Účetního dvora Evropských společenství související se sledováním a vyhodnocováním Programu, bude účast České republiky na Programu průběžně sledována na základě partnerství mezi Komisí a Českou republikou. Česká republika bude Komisi předkládat příslušné zprávy a účastnit se dalších specifických aktivit stanovených Společenstvím v kontextu dotyčného Programu.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění se bude provádět po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit platnost, aniž by došlo k podstatné změně v rámci Programu, prodlouží se odpovídajícím způsobem a automaticky také toto Memorandum, pokud ho žádná ze stran nevypoví.

Příloha je nedílnou součástí tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění může být změněno pouze písemně na základě souhlasu obou stran.

Memorandum o porozumění vstoupí v platnost dne 1. ledna 2003.

Dáno v Praze
dne 31. 1. 2003

Za vládu České republiky

pan Vladimír Mlynář v. r.
ministr informatiky
Dáno v Bruselu
dne 20. 2. 2003

Za Komisi
jménem Evropského společenství

pan Erkki LIIKANEN v. r.
člen Komise
pro podnikání a informační společnost

PŘĺLOHA I

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky do Programu IDA

1.   Finanční příspěvek, který má Česká republika zaplatit do obecného rozpočtu Evropské unie za účelem účasti na Programu, je následující:
   - 168 303 EUR za rok 2003,
   - 200 379 EUR za rok 2004.
2.   Příspěvek České republiky pokrývá náklady spojené s přípravou, uskutečnitelností, rozvojem a realizací projektů společného zájmu, jakož i s rozvojem a uplatňováním horizontálních opatření předpokládaných Programem.
3.   Cestovné zástupců a expertů České republiky působících jako pozorovatelé výboru uvedeného v článku 8 Rozhodnutí č. 1719/1999/ES a článku 12 Rozhodnutí č.  1720/1999/ES nebo na jiných schůzkách spojených s prováděním Programu bude uhrazeno Komisí na stejném základě a podle postupů platných pro zástupce členských států Evropské unie.
4.   Finanční nařízení týkající se obecného rozpočtu Evropské unie se použije na správu příspěvku České republiky.
5.   V okamžiku vstupu v platnost tohoto Memoranda o porozumění a na začátku každého následujícího rozpočtového roku zašle Komise České republice výzvu ke složení částky odpovídající jejímu příspěvku na náklady kryté tímto Memorandem o porozumění.
   Tento příspěvek bude zaplacen v eurech na bankovní účet Komise vedený v eurech.
6.   Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou ke složení peněz nejpozději do tří měsíců ode dne výzvy. Jakýmkoliv prodlením při platbě příspěvku vzniká České republice povinnost zaplatit úrok z prodlení z nezaplacené částky ke dni splatnosti. Úroková míra je táž, jakou Evropská centrální banka uplatňuje při svých hlavních refinančních operacích v eurech ke dni splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu.
   V případě, že prodlení v platbě příspěvku je takové, že by mohlo významně narušit provádění a řízení Programu, účast České republiky na Programu bude Komisí pro příslušný rok pozastavena poté, co nedojde k platbě do dvaceti pracovních dnů po datu formální upomínky zaslané České republice.

 


1)   Zatím nevyšlo v Úředním věstníku.
2)   Rozhodnutí č. 1719/1999/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o souboru pokynů pro transevropské sítě pro elektronickou výměnu dat mezi veřejnými správami včetně vymezení projektů společného zájmu (IDA), Úř. věst. L 203, 3. 8. 1999, str. 1.
3)   Rozhodnutí č. 1720/1999/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999, kterým se přijímá soubor kroků a opatření k zajištění interoperability transevropských sítí pro elektronickou výměnu dat mezi veřejnými správami a přístupu k nim (IDA), Úř. věst. L 203, 3. 8. 1999, str. 9.
4)   Úř. věst. L 316, 20. 11. 2002, str. 1 a 4.
5)   Celková částka této podpory z externí pomoci Společenství bude určena ve Finančním memorandu o ročním Národním programu týkajícím se této podpory (Phare).

E-shop

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.