Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 4/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 2, ze dne 20. 1. 2004

4

SDĚLENĺ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. července 2003 byla v Tallinnu podepsána Bezpečnostní dohoda o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 22. listopadu 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

BEZPEČNOSTNĺ DOHODA
O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH
SKUTEČNOSTĺ
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU ESTONSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Estonské republiky (dále jen "smluvní strany") se v zájmu ochrany utajovaných skutečností předaných přímo či prostřednictvím veřejných nebo soukromých subjektů, jež nakládají s utajovanými skutečnostmi států smluvních stran, dohodly takto:

Článek 1
ROZSAH PLATNOSTI

(1) Tato Dohoda stanoví základní zásady pro všechny kontrakty či dohody, které mohou být v budoucnu uzavřeny mezi smluvními stranami, veřejnými či soukromými subjekty států smluvních stran, a které se budou týkat následujících oblastí:

a)  spolupráce států smluvních stran v otázkách národní obrany, bezpečnosti a vojenských záležitostí,
b)  spolupráce, prodeje vybavení a know-how, výměny informací, podniků se společnou majetkovou účastí, kontraktů či jiných vztahů mezi veřejnými subjekty, soukromými společnostmi a/nebo fyzickými osobami států smluvních stran v oblastech týkajících se národní obrany, bezpečnosti a vojenských záležitostí.

(2) Tato Dohoda se nevztahuje na přímou spolupráci zpravodajských služeb států smluvních stran a předávání informací zpravodajského charakteru.

(3) Tato Dohoda nesmí být žádnou ze smluvních stran využita jako nástroj k získání utajovaných skutečností, které druhá ze smluvních stran obdržela od třetí strany.

Článek 2
DEFINICE POJMŮ

Pro účely této Dohody:

Utajovanými skutečnostmi se rozumí
a)            vše, co je utajováno, ať již se jedná o ústní sdělení utajovaného obsahu, o elektromagnetický přenos utajované zprávy či o "materiál" ve smyslu definice v části b) tohoto odstavce,
b) "materiál" zahrnuje "dokumenty" ve smyslu definice v části c) tohoto odstavce a rovněž všechny součásti strojů, vybavení, zbraní či zbraňových systémů ať již vyrobených či v procesu výroby,
c)  "dokumentem" se rozumí všechny formy zaznamenané informace bez ohledu na charakter záznamového média.
Kontraktem se rozumí:
smlouva mezi dvěma či více kontrahenty, která zakládá a vymezuje vynutitelná práva a povinnosti mezi nimi.
Utajovaným kontraktem se rozumí:
kontrakt, který obsahuje utajované skutečnosti.
Kontrahentem se rozumí:
fyzická nebo právnická osoba, která je právně způsobilá uzavřít kontrakt.
Porušením bezpečnosti utajovaných skutečností se rozumí:
čin nebo opomenutí v rozporu s vnitrostátními bezpečnostními právními předpisy, jehož důsledkem může být ohrožení nebo vyzrazení utajovaných skutečností.
Vyzrazením se rozumí:
zpřístupnění utajovaných skutečností, ať už zčásti nebo jako celku, osobám, subjektům či státům, které nemají příslušnou bezpečnostní prověrku či oprávnění k přístupu k těmto skutečnostem, popřípadě i jen vystavení utajovaných skutečností riziku takového zpřístupnění.
Bezpečnostním osvědčením a potvrzením se rozumí:
pozitivní rozhodnutí založené na vyšetřovacím procesu, jehož cílem je ověřit loajalitu a důvěryhodnost osoby nebo subjektu, jakož i jiné bezpečnostní aspekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Toto rozhodnutí umožňuje povolit takové osobě či subjektu přístup k utajovaným skutečnostem daného stupně utajení a umožnit jim nakládání s nimi bez bezpečnostního rizika.
Potřeba být obeznámen znamená, že:
přístup k utajovaným skutečnostem smí být povolen pouze osobě, která má prokazatelnou potřebu se s nimi seznámit v souvislosti se svými oficiálními úkoly, v jejichž rámci byla utajovaná skutečnost předána přijímající smluvní straně.

Článek 3
BEZPEČNOSTNĺ OCHRANA

(1) V souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi musí obě smluvní strany podniknout příslušné kroky k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předány, obdrženy, vytvořeny či vzniknou při vývoji v rámci dohod či vztahů mezi smluvními stranami či subjekty jejich států. Smluvní strany musí poskytnout všem těmto předaným, vytvořeným či vzniklým utajovaným skutečnostem stejný stupeň bezpečnostní ochrany, jaký je poskytován vlastním utajovaným skutečnostem srovnatelného stupně utajení v souladu s článkem 5 této Dohody.

(2) Přístup k utajovaným skutečnostem a do prostor či zařízení, kde probíhají utajované činnosti či v nichž jsou uchovávány utajované skutečnosti, smí být povolen pouze osobám, kterým bylo vydáno příslušné bezpečnostní osvědčení a které v souvislosti se svým postavením či pracovními úkoly mají "potřebu být obeznámeny".

(3) Každá ze smluvních stran musí provádět dohled nad dodržováním vnitrostátních právních předpisů a metodiky u orgánů, úřadů a zařízení ve své jurisdikci, které mají v držení, vyvíjejí, vytvářejí a/nebo používají utajované skutečnosti druhé smluvní strany. Dohledem se, kromě jiného, rozumí i inspekční návštěvy.

(4) Před vydáním bezpečnostního osvědčení osoby či bezpečnostního potvrzení organizace budou příslušné úřady států smluvních stran, na základě žádosti a s přihlédnutím k vlastním vnitrostátním právním předpisům, spolupracovat během procesu prověřování svých občanů či zařízení zdržujících se nebo umístěných na území druhého státu. Za tímto účelem mohou být mezi kompetentními bezpečnostními úřady dohodnuta specifická opatření.

(5) Smluvní strany budou uznávat bezpečnostní osvědčení osob a bezpečnostní potvrzení organizací vydaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy druhého státu. Srovnatelnost bezpečnostních osvědčení a potvrzení se řídí článkem 5 této Dohody.

(6) Kompetentní bezpečnostní úřady se budou navzájem informovat o změnách vzájemně uznaných bezpečnostních osvědčení osob a bezpečnostních potvrzení organizací, zejména o případech jejich odebrání či snížení jejich stupně utajení.

Článek 4
ZPŘĺSTUPŇOVÁNĺ SKUTEČNOSTĺ

(1) Smluvní strany nesmí zpřístupnit utajované skutečnosti přijaté podle této Dohody třetím stranám nebo občanům jiných států bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany původce utajované skutečnosti. Utajované skutečnosti předané jednou smluvní stranou druhé smí být použity pouze pro stanovené účely.

(2) V případě, že jedna ze smluvních stran a/nebo orgány či subjekty z jejího státu zapojené do aktivit vyjmenovaných v článku 1 zadají utajovaný kontrakt, který bude realizován na území státu druhé smluvní strany, převezme tato druhá smluvní strana, na území jejíhož státu budou aktivity na základě kontraktu probíhat, odpovědnost za nakládání s těmito utajovanými skutečnostmi v souladu se svými vnitrostátními požadavky a právními předpisy.

(3) Dříve, než budou kontrahentu nebo budoucímu kontrahentu ze státu přijímající smluvní strany předány jakékoliv utajované skutečnosti obdržené od druhé ze smluvních stran, přijímající smluvní strana podnikne následující opatření:

a) zabezpečí, že takový kontrahent nebo budoucí kontrahent a jeho zařízení mají schopnost patřičným způsobem zajistit ochranu utajovaných skutečností,
b) zabezpečí, aby kontrahent před přístupem k utajovaným skutečnostem absolvoval bezpečnostní prověrku odpovídajícího stupně utajení,
c) zabezpečí, aby všechny osoby, které vzhledem ke svým pracovním úkolům mají potřebu přístupu k utajovaným skutečnostem, absolvovaly bezpečnostní prověrku pro odpovídající stupeň utajení,
d) zabezpečí, aby všechny osoby, které mají přístup k utajovaným skutečnostem, podstoupily bezpečnostní školení o svých povinnostech při ochraně utajovaných skutečností a aby tento fakt písemně potvrdily.

Článek 5
STUPNĚ UTAJENĺ

(1) Utajovaným skutečnostem musí být přidělen jeden z následujících srovnatelných stupňů utajení:

ČESKÁ REPUBLIKA                      ESTONSKÁ REPUBLIKA                      ANGLICKÝ EKVIVALENT
PŘĺSNĚ TAJNÉ TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
TAJNÉ SALAJANE SECRET
DŮVĚRNÉ KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ PIIRATUD RESTRICTED

(2) Přijímající smluvní strana ani žádný ze subjektů jejího státu nesmí snížit ani zrušit stupeň utajení přijaté utajované skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany původce utajované skutečnosti. Smluvní strana původce bude poskytovat přijímající smluvní straně informace o jakýchkoliv změnách týkajících se stupňů utajení předaných skutečností.

(3) Přijímající smluvní strana musí označit přijaté utajované skutečnosti vlastním srovnatelným stupněm utajení. Překlady a reprodukce musí být označeny stejným stupněm utajení jako původní utajované skutečnosti.

Článek 6
KOMPETENTNĺ BEZPEČNOSTNĺ ÚŘADY

(1) Kompetentními bezpečnostními úřady odpovědnými za provádění a dohled nad všemi aspekty této Dohody jsou:

V České republice:
Národní bezpečnostní úřad
P. O. Box 49
150 06 Praha 56
Česká republika

V Estonské republice:
Národní bezpečnostní úřad
Oddělení bezpečnosti
Ministerstvo obrany
Estonská republika
Sakala Str. 1
15094 Tallinn
Estonsko

(2) Oba kompetentní bezpečnostní úřady, každý v jurisdikci svého vlastního státu, musí zajistit v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy náležitou ochranu utajovaných skutečností předaných dle této Dohody.

(3) Každý z kompetentních bezpečnostních úřadů musí poskytnout na základě žádosti druhému kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu informace týkající se vlastní bezpečnostní organizace a postupů, aby bylo možné porovnat a udržet stejné bezpečnostní standardy, a musí umožnit návštěvy pověřených zástupců druhé smluvní strany ve svém státě.

Článek 7
NÁVŠTĚVY

(1) Návštěvy prostor, ve kterých utajované skutečnosti vznikají, ve kterých je s nimi nakládáno či ve kterých jsou uloženy, případně prostor, kde probíhají utajované projekty, smí být povoleny návštěvníkům ze státu druhé smluvní strany pouze v případech, kdy bylo předem získáno písemné povolení kompetentního bezpečnostního úřadu státu přijímající smluvní strany. Takové povolení bude udělováno pouze osobám, kterým bylo vydáno příslušné bezpečnostní osvědčení a které splňují podmínku "potřeby být obeznámeny".

(2) Kompetentní bezpečnostní úřad vysílající smluvní strany uvědomí kompetentní bezpečnostní úřad státu přijímající smluvní strany o očekávaných návštěvnících nejméně tři týdny před plánovanou návštěvou, a to v souladu s postupy uvedenými v Příloze této Dohody. Tato Příloha je nedílnou součástí Dohody. Postupy spojené s návštěvami specifikované v Příloze mohou být upraveny na základě písemného souhlasu obou kompetentních bezpečnostních úřadů.

Článek 8
KONTRAKTY

(1) Kompetentní bezpečnostní úřad státu jedné ze smluvních stran, který má v úmyslu uzavřít utajovaný kontrakt s kontrahentem na území státu druhé smluvní strany či který má v úmyslu zmocnit některého z vlastních kontrahentů k tomu, aby v rámci utajovaného projektu zadal utajovaný kontrakt na území státu druhé smluvní strany, musí předem obdržet od kompetentního bezpečnostního úřadu státu druhé smluvní strany písemné ujištění o tom, že navrhovaný kontrahent je držitelem bezpečnostního osvědčení či potvrzení odpovídajícího stupně a disponuje prostředky pro nakládání s utajovanými skutečnostmi stejného stupně a pro jejich ukládání.

(2) Každý utajovaný kontrakt mezi subjekty států smluvních stran a/nebo soukromými subjekty nebo fyzickými osobami by měl obsahovat patřičnou bezpečnostní přílohu zpracovanou podle ustanovení této Dohody a popisující utajované součásti kontraktu včetně seznamu stupňů utajení jim přiřazených.

(3) Jména subkontrahentů ucházejících se o utajované subkontrakty musí být kontrahentem předem předložena ke schválení kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu. Pokud bude schválen, musí subkontrahent splnit stejné bezpečnostní požadavky jako kontrahent.

(4) Oznámení o jakémkoliv utajovaném projektu, dohodě, kontraktu nebo subkontraktu musí být předem zasláno kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu toho státu, kde bude práce probíhat.

(5) Dvě kopie bezpečnostní přílohy jakéhokoliv utajovaného kontraktu musí být zaslány kompetentnímu bezpečnostnímu úřadu toho státu, v němž bude práce probíhat.

Článek 9
PŘEDÁVÁNĺ A PŘENOS

(1) Utajované skutečnosti budou mezi smluvními stranami obvykle předávány prostřednictvím diplomatických cest.

(2) Předávání utajovaných skutečností může probíhat rovněž prostřednictvím zástupců oficiálně jmenovaných úřady států obou smluvních stran. V případě potřeby mohou být takto pověřeni i zástupci soukromých subjektů zapojených do konkrétních projektů.

(3) Předávání objemných předmětů či velkého množství utajovaných skutečností organizované případ od případu musí být schváleno oběma kompetentními bezpečnostními úřady.

(4) Je možné použít další schválené způsoby předávání utajovaných skutečností, pokud je schválí oba kompetentní bezpečnostní úřady.

Článek 10
PORUŠENĺ BEZPEČNOSTI

V případě porušení bezpečnosti utajovaných skutečností, které vyústí ve vyzrazení utajovaných skutečností předaných druhou smluvní stranou či touto stranou vytvořených, či pokud se bude jednat o otázky společných zájmů, kompetentní bezpečnostní úřad státu, na jehož území k vyzrazení dojde, musí bez zbytečného odkladu vyrozumět kompetentní bezpečnostní úřad státu druhé smluvní strany a podniknout příslušná opatření k patřičnému vyšetření takového incidentu. Druhá smluvní strana musí v případě potřeby při vyšetřování spolupracovat. V každém případě však musí být kompetentní bezpečnostní úřad druhé smluvní strany vyrozuměn o výsledcích vyšetřování a musí obdržet závěrečnou zprávu o příčinách a rozsahu porušení bezpečnosti.

Článek 11
VÝDAJE

Výdaje, které smluvní straně vzniknou v souvislosti s touto Dohodou, zejména s prováděním bezpečnostních opatření zde uvedených, musí být hrazeny touto smluvní stranou.

Článek 12
ŘEŠENĺ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu či provádění této Dohody musí být řešen jednáním mezi kompetentními úřady obou států. Nebude-li možné takto dosáhnout urovnání, spor musí být řešen jednáním mezi patřičně pověřenými zástupci smluvních stran, a nesmí být předložen k vyřešení žádnému vnitrostátnímu či mezinárodnímu soudu ani jiné třetí straně.

Článek 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicet dnů poté, kdy bylo doručeno poslední z písemných oznámení informujících, že byly splněny nezbytné právní podmínky pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Platnost Dohody může každá ze smluvních stran kdykoliv ukončit písemnou výpovědí. V takovém případě bude platnost Dohody ukončena šest měsíců od data, kdy byla výpověď obdržena.

(3) Změny této Dohody lze kdykoliv provést na základě písemného souhlasu obou smluvních stran. Takovéto změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

(4) V případě ukončení platnosti Dohody musí být utajované skutečnosti a předměty předané podle ustanovení této Dohody navráceny bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Ostatní utajované skutečnosti a/nebo předměty musí být chráněny v souladu s ustanoveními této Dohody.

Dáno v Tallinnu dne 29. 7. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, estonském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění Dohody v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky  

Za vládu
Estonské republiky


PhDr. Vladislav Labudek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Estonské republice  


Herman Simm v. r.
ředitel odboru bezpečnosti
Ministerstva obrany

PŘÍLOHA

Požadavky pro návštěvy

(1) Přístup k utajovaným skutečnostem a do prostor či zařízení, v nichž probíhají práce na utajovaných činnostech, kde je nakládáno s utajovanými skutečnostmi či kde jsou tyto uchovávány, smí být smluvní stranou povolen osobám ze státu druhé smluvní strany, jen pokud takové osoby splňují následující předpoklady:

a)  bylo jim kompetentním bezpečnostním úřadem či jiným kompetentním vládním orgánem vysílající smluvní strany vydáno příslušné bezpečnostní osvědčení a byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy hostitelského státu určeny ke styku či k seznámení se s utajovanými skutečnostmi;
b) byly oprávněny kompetentním bezpečnostním úřadem či jiným kompetentním vládním orgánem příslušného státu vykonat vyžadovanou návštěvu či návštěvy.

(2) Kompetentní bezpečnostní úřad žádající smluvní strany musí uvědomit v souladu s ustanoveními této Přílohy o plánované návštěvě kompetentní bezpečnostní úřad přijímající smluvní strany a zajistit, aby tento bezpečnostní úřad obdržel žádost o návštěvu nejpozději tři týdny před vlastním uskutečněním této návštěvy či návštěv.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat následující údaje:

a) Jméno a příjmení, datum a místo narození návštěvníka, jeho státní příslušnost, název jeho zaměstnavatele a rovněž číslo cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti návštěvníka.
b) Certifikát o bezpečnostním prověření návštěvníka a jeho platnost.
c) Cíl a účel návštěvy nebo návštěv.
d) Předpokládané datum a délka návštěvy nebo návštěv.
e) Identifikaci styčné osoby v objektu/zařízení, jež je cílem návštěvy, předchozí kontakty a jakékoliv další informace, které mohou přispět k určení toho, zda je návštěva nebo návštěvy odůvodněné.

(4) Žádosti o návštěvu budou předávány:

a) Prostřednictvím Zastupitelského úřadu České republiky v Tallinnu v případech žádostí o návštěvy českých občanů v Estonské republice.
b) Prostřednictvím Zastupitelského úřadu Estonské republiky v Praze v případech žádostí o návštěvy estonských občanů v České republice.
c) Dalšími způsoby, pokud budou schváleny oběma kompetentními bezpečnostními úřady.

(5) Platnost povolení k návštěvě nesmí přesáhnout dvanáct měsíců.

E-shop

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.