Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 135/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 66, ze dne 31. 12. 2003

135

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 1991 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí.

Dohoda byla na základě svého článku 9 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost podle článku 10 odst. 1 dne 27. září 1991.

Česká republika a Spolková republika Německo si výměnou nót ze dne 15. března 1993 a 9. dubna 1993 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky
a vládou Spolkové republiky Německo
o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů
za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spolkové republiky Německo

se v souladu se zásadami dobrého sousedství a přátelské spolupráce dohodly takto:

Článek 1

(1) Tato Dohoda se vztahuje na československé a německé občany s trvalým pobytem na území příslušného státu, kteří mají zájem o zaměstnání na území druhého státu za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí.

(2) Orgány příslušné k provádění této Dohody jsou zastupovány

a)  na československé straně:
 Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí,
b)   na německé straně:
   Spolkovým ústavem práce (Ústřednou pro zprostředkování práce ve Frankfurtu n. Mohanem).

Článek 2

(1) K zaměstnávání na území druhého státu mohou být vysláni občané, kteří

a)   mají ukončené odborné vzdělání,
b)   mají zájem o rozšíření svých odborných a jazykových znalostí,
c)   při vstupu do zaměstnání nejsou mladší než 18 let a starší než 40 let.

(2) Délka trvání pracovního poměru je zpravidla 1 rok s možností jeho prodloužení až na 18 měsíců.

(3) Pokud pracovní poměr skončí před sjednanou dobou, bude snahou příslušných orgánů státu, na jehož území má zaměstnavatel sídlo, zprostředkovat občanovi jiný odpovídající pracovní poměr.

Článek 3

(1) Na občany obou států se vztahují příslušné právní předpisy o povolování příjezdu a pobytu cizinců, které jim umožní pobyt na území příslušného státu po dobu sjednaného pracovního poměru.

(2) Pro občany uvedené v odst. 1 tohoto článku platí vízová povinnost podle právních předpisů státu, na jehož území hodlají být zaměstnáni.

(3) Povolení k zaměstnávání se uděluje občanům nezávisle na situaci a vývoji trhu práce.

Článek 4

Odměňování občanů a jejich pracovněprávní vztahy se řídí příslušnými mzdovými a pracovněprávními předpisy, jakož i právními předpisy o sociálním zabezpečení státu, na jehož území občané vykonávají práci.

Článek 5

(1) Počet občanů jednoho státu, které je možno zaměstnat na území druhého státu, je stanoven na 1000 osob ročně.

(2) Změnu tohoto počtu mohou dohodnout příslušné orgány obou smluvních stran.

(3) Pokud nebude naplněn počet osob uvedený v odst. 1 tohoto článku, nelze nevyčerpaný počet převádět do následujícího roku. Prodloužení doby trvání pracovního poměru podle článku 2 této Dohody se nepovažuje za nové povolení k zaměstnávání.

Článek 6

(1) Občané, kteří mají zájem o zaměstnání podle této Dohody, mohou si podat žádost o zprostředkování zaměstnání u příslušného orgánu určeného k provádění této Dohody státu, na jehož území mají trvalé bydliště. Tato žádost bude předána příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

(2) Příslušné orgány obou smluvních stran budou podporovat vzájemné zaměstnávání občanů obou států a budou se snažit najít pro občany druhého státu vhodné zaměstnání; své poznatky a zkušenosti z provádění této Dohody si příslušné orgány obou smluvních stran budou vzájemně vyměňovat.

Článek 7

Zprostředkování práce je bezplatné. Ostatní náklady spojené se zprostředkováním práce na území druhého státu se hradí podle právních předpisů státu, na jehož území občané vykonávají práci.

Článek 8

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí Spolkové republiky Německo úzce spolupracují při provádění této Dohody. V případě potřeby lze na návrh jedné ze smluvních stran ustavit smíšenou československo-německou pracovní skupinu k projednání otázek spojených s prováděním této Dohody.

Článek 9

Tato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Článek 10

(1) Tato Dohoda podléhá schválení podle právních předpisů každé smluvní strany a vstupuje v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.

(2) Tato Dohoda se sjednává na dobu tří let. Bude prodloužena vždy o další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně, že Dohodu vypovídá. Toto oznámení musí učinit nejméně 6 měsíců před ukončením platnosti této Dohody.

(3) V případě vypovězení této Dohody bude platnost povolení k zaměstnávání, která byla udělena v době platnosti Dohody, ukončena v souladu s termínem skončení pracovního poměru.

Dáno v Praze dne 23. dubna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu České a Slovenské 
Federativní Republiky
Petr Miller v. r.  
ministr práce a sociálních věcí  
Za vládu Spolkové
republiky Německo
Hermann Huber v. r.  
velvyslanec Spolkové republiky Německo
v České a Slovenské Federativní Republice
Dr. Norbert Blüm v. r.
ministr práce a sociálních věcí

E-shop

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 59 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.