Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 124/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 60, ze dne 28. 11. 2003

124

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. února 2002 byla v Quebeku podepsána Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 31 odst. 1 dne 1. listopadu 2003.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
V OBLASTI SOCIÁLNĺHO ZABEZPEČENĺ
MEZI VLÁDOU  ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU QUEBEKU

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDA QUEBEKU,

dále jen "strany",

VEDENY PŘÁNĺM poskytovat pojištěncům výhody z koordinování právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení,

SE DOHODLY na následujících ustanoveních

ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 1
Definice

Následující výrazy v Dohodě znamenají:

a)   "příslušný úřad": ministerstvo České republiky nebo ministra Quebeku, zodpovědné za provádění právních předpisů uvedených v článku 2;
b)   "kompetentní instituce": orgán České republiky nebo ministerstvo nebo orgán Quebeku, pověřené prováděním právních předpisů uvedených v článku 2;
c)   "právní předpisy": ve vztahu ke stranám zákony a nařízení České republiky nebo Quebeku, které se týkají oborů a soustav sociálního zabezpečení uvedených v článku 2;
d)   "doba pojištění": 
pro Českou republiku dobu pojištění, náhradní dobu a dobu postavenou jí podle právních předpisů České republiky naroveň; přitom doba v bývalém Československu bude považována za dobu pojištění podle českých právních předpisů pouze v rozsahu stanoveném Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení z 29. října 1992 a
pro Quebek každý rok, po který byly placeny příspěvky nebo byl vyplácen invalidní důchod podle Zákona o soustavě důchodů Quebeku, nebo každý jiný rok, který je považován za rovnocenný;
e)   "dávka": důchod, přídavek, paušální částku nebo jiné peněžité plnění stanovené právními předpisy uvedenými v článku 2, včetně všech jejich doplňků, přídavků nebo zvýšení;
f)   "občan": ve vztahu ke stranám osobu s kanadským občanstvím, která podléhá právním předpisům uvedeným v článku 2, odstavci 1, písmeno a), nebo která podléhala těmto právním předpisům a v souladu s nimi nabyla nároky, nebo osobu s občanstvím České republiky;
g)   "území": ve vztahu ke stranám území České republiky nebo území Quebeku

a ostatní výrazy nedefinované touto dohodou mají smysl, který jim náleží podle používaných právních předpisů.

Článek 2
Věcný rozsah

1. Dohoda se vztahuje:

a)   na právní předpisy Quebeku týkající se Soustavy důchodů Quebeku;
b)   na právní předpisy České republiky týkající se důchodového pojištění.

2. Dohoda se také vztahuje na všechny právní předpisy, které mění, doplňují nebo nahrazují právní předpisy uvedené v odstavci 1.

3. Dohoda se také vztahuje na právní předpisy, které rozšiřují existující soustavy o nové kategorie poživatelů nebo o nové dávky; každá strana však má tříměsíční lhůtu ode dne úředního zveřejnění takového právního předpisu, aby sdělila straně druhé, že se na něj Dohoda nevztahuje.

4. Dohoda se nevztahuje na právní předpisy, které pokrývají nové odvětví sociálního zabezpečení, pokud by nebyla za tímto účelem změněna Dohoda.

Článek 3
Osobní rozsah

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se Dohoda:

a)   na všechny osoby, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jedné strany nebo právním předpisům obou stran;
b)   na všechny osoby odvozující svá práva od osob uvedených pod písmenem a).

Článek 4
Rovnost nakládání

Nestanoví-li Dohoda jinak, osobám uvedeným v článku 3 bude při používání právních předpisů strany zajištěno stejné nakládání jako s občany této strany.

Článek 5
Export dávek

1. Nestanoví-li Dohoda jinak, nemůže být dávka krácena, měněna, odložena, zrušena ani odňata pouze z důvodu, že poživatel bydlí nebo pobývá na území druhé strany; tato dávka se vyplácí i na území druhé strany.

2. Každá dávka vyplácená podle této dohody se vyplácí i mimo území jedné a druhé strany za podmínek platných pro občany strany, která vyplácí dávku.

ČÁST II
USTANOVENĺ O POUŽĺVÁNĺ PRÁVNĺCH PŘEDPISŮ

Článek 6
Obecné pravidlo

Nestanoví-li Dohoda jinak a s výhradou článků 7, 8, 9, 10 a 11 osoba, která pracuje na území jedné strany, podléhá pouze právním předpisům této strany.

Článek 7
Osoba samostatně výdělečně činná

Osoba, která bydlí na území jedné strany a je samostatně výdělečně činná na území druhé strany, nebo na území jedné i druhé strany, podléhá, pokud jde o tuto činnost, pouze právním předpisům v místě svého bydliště.

Článek 8
Osoba vyslaná

1. Osoba podléhající právním předpisům jedné strany, která je dočasně vyslána svým zaměstnavatelem na dobu nepřesahující šedesát měsíců na území druhé strany, podléhá po dobu svého vyslání, pokud jde o toto zaměstnání, pouze právním předpisům první strany.

2. Překročí-li však délka práce, která má být vykonána, šedesát měsíců, používají se nadále právní předpisy první strany pouze tehdy, dají-li k tomu souhlas příslušné instituce stran.

Článek 9
Zaměstnanci dopravy v mezinárodní přepravě

1. Osoba zaměstnaná na území jedné a druhé strany jako cestující personál mezinárodního leteckého nebo námořního dopravce se sídlem na území jedné ze stran, podléhá, pokud jde o toto zaměstnání, pouze právním předpisům strany, na jejímž území je sídlo společnosti.

2. Je-li však osoba zaměstnána pobočkou nebo stálým zastoupením podniku nacházejícím se na území jiné strany, než je jeho sídlo, tato osoba, pokud jde o toto zaměstnání, podléhá pouze právním předpisům strany, na jejímž území je tato pobočka nebo toto stálé zastoupení.

3. Pracuje-li zaměstnanec převážně na území strany, kde bydlí, podléhá bez zřetele k odstavcům 1 a 2, pokud jde o toto zaměstnání, pouze právním předpisům této strany, i když dopravce, který ho zaměstnává, nemá na tomto území ani sídlo, ani pobočku, ani stálé zastoupení.

Článek 10
Osoba zaměstnaná ve státních službách

1. Osoba zaměstnaná ve státních službách jedné ze stran, která je vyslána k výkonu práce na území druhé strany, podléhá, pokud jde o toto zaměstnání, pouze právním předpisům první strany.

2. Osoba bydlící na území jedné strany a zaměstnaná na tomto území ve státních službách druhé strany podléhá, pokud jde o toto zaměstnání, pouze právním předpisům používaným na tomto území. Je-li však osoba občanem strany, která ji zaměstnává, může si ve lhůtě šesti měsíců od počátku svého pracovního poměru nebo od vstupu této dohody v platnost zvolit, že bude podléhat pouze právním předpisům strany, která ji zaměstnává.

Článek 11
Výjimky z ustanovení o používání právních předpisů

Na společnou žádost osoby a jejího zaměstnavatele, nebo na žádost osoby samostatně výdělečně činné, případně ze své vlastní iniciativy, příslušné úřady stran, nebo jimi pověřené orgány, mohou ve společné shodě učinit výjimky z ustanovení článků 6, 7, 8, 9 a 10 pro jednotlivou osobu nebo kategorii osob.

ČÁST III
USTANOVENĺ O DÁVKÁCH

Článek 12
Dávky, na které se Dohoda vztahuje

1. Tato část se vztahuje na všechny dávky obsažené v Zákoně o soustavě důchodů Quebeku.

2. Tato část se rovněž vztahuje na všechny dávky upravené v právních předpisech České republiky o důchodovém pojištění.

Článek 13
Sčítání

1. Jestliže osoba získala doby pojištění podle právních předpisů jedné i druhé strany a nevznikne jí nárok na dávku podle samotných dob pojištění získaných podle právních předpisů jedné strany, kompetentní instituce této strany pro vznik nároku na dávku podle právních předpisů, které používá, přistoupí ke sčítání v souladu s ustanoveními odstavců 2 a 3, přičemž doby, které se překrývají, se započítají pouze jednou.

2. Pro vznik nároku na dávky podle Zákona o soustavě důchodů Quebeku postupuje kompetentní instituce Quebeku následujícím způsobem:

a)   uzná rok přispívání za předpokladu, jestliže kompetentní instituce České republiky potvrdí, že v souladu s právními předpisy České republiky byla získána doba pojištění alespoň devadesáti dnů v kalendářním roce, pokud tento rok spadá do doby přispívání určené v právních předpisech Quebeku;
b)   sečte roky uznané podle písmene a) s dobami získanými podle právních předpisů Quebeku.

3. Pro vznik nároku na dávky podle právních předpisů České republiky postupuje kompetentní instituce České republiky následujícím způsobem:

a)   pro nárok na důchod starobní, invalidní nebo pozůstalých  
(i) bude každý rok pojištění potvrzený kompetentní institucí Quebeku považovat za rok pojištění podle právních předpisů České republiky;
(ii)  pokud nárok na důchod starobní nebo pozůstalých nevznikne ani po uplatnění písmene a) (i), bude každý den bydlení ve smyslu Zákona o zabezpečení ve stáří, který platí na území Quebeku, považovat za den pojištění podle právních předpisů České republiky za podmínky, že se tento den nepřekrývá s dobou pojištění získanou podle právních předpisů Quebeku;
b)   sečte doby uznané podle písmene a) s dobami získanými podle právních předpisů České republiky.

Článek 14
Doby získané podle právních předpisů třetí strany

Jestliže osobě nevznikne nárok na dávku po sečtení uvedeném v článku 13, pak pro vznik nároku na dávky způsobem stanoveným v této kapitole se započítají doby pojištění získané podle právních předpisů třetí strany, s níž jsou obě strany vázány právním nástrojem o sociálním zabezpečení obsahujícím ustanovení o sčítání dob pojištění.

Článek 15
Minimální doba pro sčítání

Pokud celková délka dob pojištění získaná podle právních předpisů jedné strany činí méně než jeden rok a nevznikne-li osobě pouze na jejím základě podle právních předpisů této strany nárok na dávku, pak kompetentní instituce této strany není na základě této dohody povinna za tyto doby poskytovat této osobě dávku.

Článek 16
Dávky podle právních předpisů Quebeku

1. Jestliže osoba, která podléhala právním předpisům jedné i druhé strany, splňuje podmínky požadované pro vznik nároku na vlastní dávku, nebo na dávku pro osoby, které zaopatřuje, pro pozůstalé nebo oprávněné osoby, v souladu s právními předpisy Quebeku bez použití sčítání uvedeného v článku 13, popřípadě v článku 14, stanoví kompetentní instituce Quebeku výši dávky podle ustanovení právních předpisů, které provádí.

2. Jestliže nárok na dávku vznikne na základě sčítání uvedeného v článku 13, popřípadě v článku 14, kompetentní instituce Quebeku stanoví částku vyplácené dávky součtem částek vypočtených podle následujících písmen a) a b):

a)   výše části dávky odvozené z příjmů se vypočte podle ustanovení právních předpisů Quebeku;
b)   výše části dávky s jednotnou sazbou v dávce vyplácené podle ustanovení této dohody se stanoví vynásobením:
   výše dávky s jednotnou sazbou stanovenou podle ustanovení Soustavy důchodů Quebeku
   a
   zlomku, který vyjadřuje poměr mezi dobami přispívání do Soustavy důchodů Quebeku a dobou stanovenou pro přispívání v právních předpisech týkajících se této soustavy.

Článek 17
Dávky podle právních předpisů České republiky

1. Jsou-li podle právních předpisů České republiky splněny podmínky pro vznik nároku na dávku i bez přihlédnutí k dobám pojištění získaným podle právních předpisů Quebeku, stanoví kompetentní instituce České republiky dávku výlučně na základě dob pojištění získaných podle jejích právních předpisů.

2. Pokud nárok na dávku podle právních předpisů České republiky může vzniknout pouze při použití ustanovení o sčítání dob podle článku 13, popřípadě článku 14, pak kompetentní instituce České republiky:

a)   stanoví teoretickou výši dávky, která by náležela v případě, že by všechny sečtené doby pojištění byly získány pouze podle právních předpisů České republiky a
b)   na základě teoretické výše vypočtené podle písmene a), stanoví výši dávky určené k výplatě podle poměru délky dob pojištění získaných podle právních předpisů České republiky k celkově sečteným dobám pojištění.

3. Pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet výše dávky se doby pojištění získané podle právních předpisů Quebeku vylučují.

4. Zvýšení důchodu pro bezmocnost poskytované osobě, jejíž nárok na důchod byl stanoven s použitím ustanovení o sčítání dob podle článku 13, popřípadě článku 14, bude vypočteno v souladu s pravidlem stanoveným v odstavci 2, písmeno b).

Článek 18
Omezující ustanovení

1. Ustanovení právních předpisů České republiky o krácení, pozastavení či zrušení dávek v případech jejich souběhu s jinými dávkami či příjmem nebo z důvodu výkonu výdělečné činnosti se uplatňují též ve vztahu k příjemcům dávek získaných podle právních předpisů Quebeku nebo osobám majícím jiný příjem či vykonávajícím výdělečnou činnost mimo území České republiky. Předcházející ustanovení se však nepoužije pro souběh dávek při invaliditě, ve stáří a pozůstalým přiznaných kompetentními institucemi obou stran.

2. Příslušný úřad České republiky může ve vztahu k příjemcům dávek poskytovaných podle jejích právních předpisů omezit použití ustanovení právních předpisů uvedených v odstavci 1 o krácení, pozastavení či zrušení dávek v případě jejich souběhu s jinými dávkami nebo zcela vyloučit jejich uplatnění. Vyloučení jejich uplatnění platí vždy, pokud by vedlo k nižší dávce než k té, která by byla přiznána podle ustanovení právních předpisů České republiky týkajících se souběhu dávek vůči státu, s nímž nemá Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

3. Podmínkou vzniku nároku na plný invalidní důchod osobám, u kterých dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vznikl před dosažením osmnácti let věku a které nebyly účastny pojištění České republiky po potřebnou dobu, je trvalý pobyt na území České republiky.

ČÁST IV
RŮZNÁ USTANOVENĺ

Článek 19
Správní ujednání

1. Správní ujednání uzavřené mezi příslušnými úřady stanoví způsob provádění Dohody.

2. Ve Správním ujednání budou určeny styčné orgány.

Článek 20
Žádost o dávky

1. Pro přiznání dávky podle této dohody musí osoba předložit žádost v souladu se způsobem předepsaným Správním ujednáním.

2. Pro provádění části III je žádost o dávky předložená po vstupu této dohody v platnost podle právních předpisů jedné strany považována za žádost o odpovídající dávku podle právních předpisů druhé strany v některém z těchto případů:

a)   jestliže osoba vyjádří svůj úmysl, aby její žádost byla považována za žádost podle právních předpisů druhé strany;
b)   jestliže osoba v době podání žádosti uvede, že byly získány doby pojištění podle právních předpisů druhé strany.

Za datum přijetí žádosti je pokládáno datum, ke kterému byla tato žádost přijata v souladu s právními předpisy první strany.

3. Předpoklad podle odstavce 2 nezabraňuje osobě žádat, aby její žádost o dávku podle právních předpisů druhé strany byla odložena.

Článek 21
Výplata dávek

1. Všechny peněžité dávky podle právních předpisů Quebeku jsou splatné přímo poživateli v kanadských dolarech nebo v konvertibilní měně v místě bydliště poživatele.

2. Všechny peněžité dávky podle právních předpisů České republiky jsou splatné přímo poživateli v měně, která je směnitelná v místě bydliště poživatele.

3. Kompetentní instituce žádné ze stran nebudou při výplatě dávek podle této dohody provádět jakékoli srážky na své administrativní výdaje.

Článek 22
Lhůty pro předkládání

1. Žádost, oznámení nebo odvolání, které mají být podle právních předpisů jedné strany předloženy ve stanovené lhůtě úřadu nebo instituci této strany jsou považovány za podané včas, jestliže jsou ve stejné lhůtě předloženy odpovídajícímu úřadu nebo instituci druhé strany. V tomto případě úřad nebo instituce druhé strany bez odkladu předá tuto žádost, toto oznámení nebo toto odvolání úřadu nebo instituci první strany.

2. Datum, ke kterému jsou tato žádost, toto oznámení nebo toto odvolání předloženy úřadu nebo instituci jedné strany, je považováno za datum jejich předložení úřadu nebo instituci druhé strany.

Článek 23
Odborné posudky

1. Na žádost kompetentní instituce jedné strany přijme kompetentní instituce druhé strany nezbytná opatření, aby mohla dodat požadované odborné posudky týkající se nějaké osoby, která bydlí nebo pobývá na území druhé strany.

2. Odborné posudky podle odstavce 1 nemohou být považovány za neplatné jen proto, že byly provedeny na území druhé strany.

Článek 24
Osvobození od poplatků a úředních potvrzení

1. Veškerá osvobození od poplatků nebo jejich snížení, stanovená právními předpisy jedné strany pro vystavování potvrzení nebo dokumentu požadovaného pro provádění těchto právních předpisů, platí i pro potvrzení a dokumenty požadované pro provádění právních předpisů druhé strany.

2. Všechny dokumenty požadované pro provádění Dohody jsou osvobozeny od úředního potvrzování příslušných úřadů o legalizaci a od všech podobných formalit.

Článek 25
Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje sdělované institucí jedné strany instituci druhé strany jsou důvěrné a použijí se výhradně pro provádění této dohody.

2. Přístup ke spisu obsahujícímu osobní údaje se řídí právními předpisy strany, na jejímž území se tento spis nachází.

Článek 26
Vzájemná správní pomoc

Příslušné úřady a instituce:

a)   sdělují si veškeré údaje požadované pro provádění Dohody;
b)   předávají si všechny informace o opatřeních přijatých pro provádění Dohody nebo o změnách přijatých v jejich právních předpisech, jestliže se tyto změny dotýkají provádění Dohody;
c)   informují se o obtížích, s kterými se setkaly při interpretaci nebo provádění Dohody;
d)   poskytují si pomoc ve všech otázkách týkajících se provádění Dohody bez vzájemných úhrad.

Článek 27
Úhrady mezi institucemi

1. Kompetentní instituce jedné strany je povinna uhradit kompetentní instituci druhé strany náklady na každý odborný posudek provedený podle článku 23. Předání lékařských nebo jiných údajů, které už kompetentní instituce vlastní, je ale nedílnou součástí vzájemné správní pomoci a probíhá bez úhrad.

2. Správní ujednání stanoví způsob, jakým probíhá úhrada nákladů zmíněných v odstavci 1.

Článek 28
Styk

Příslušné úřady a instituce a styčné orgány stran se mohou mezi sebou a se zúčastněnými osobami domlouvat přímo v jazyce českém nebo francouzském.

Článek 29
Řešení sporů

1. Jakýkoli spor týkající se interpretace nebo provádění této dohody bude řešen jednáním kompetentních institucí.

2. Otázky, které nebudou vyřešeny podle odstavce 1, budou řešeny příslušnými úřady.

3. Pokud některý spor nemůže být vyřešen způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2, bude předmětem jednání stran.

ČÁST V
USTANOVENĺ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 30
Přechodná ustanovení

1. Dohoda nezakládá žádný nárok na výplatu dávky za dobu před jejím vstupem v platnost.

2. Pro provádění části III a s výhradou ustanovení odstavce 1:

a)   doba pojištění získaná před datem vstupu Dohody v platnost se započítává pro přiznání nároku na dávku podle Dohody;
b)   dávka, s výjimkou dávky při úmrtí, se poskytne podle Dohody, i když se vztahuje k události, která nastala před jejím vstupem v platnost;
c)   jsou-li splněny podmínky pro vznik nároku na dávku po provedení článku 13, popřípadě článku 14, a žádost o tuto dávku je podána do dvou let od data vstupu této dohody v platnost, pak s výhradou pro poživatele příznivějších ustanovení obsažených v používaných právních předpisech jsou nároky vyplývající z Dohody přiznány od tohoto data nebo, stane-li se tak později, od data odchodu do důchodu, úmrtí nebo lékařsky potvrzené invalidity zakládající nárok na dávku;
d)   dávka, která byla zamítnuta, snížena nebo zastavena kvůli bydlišti nebo občanství, je na žádost dotyčné osoby přiznána nebo obnovena od data, kdy Dohoda vstoupila v platnost;
e)   dávka přiznaná před datem vstupu Dohody v platnost se na žádost dotyčné osoby přezkoumá. Může být také přezkoumána z moci úřední. Jestliže přezkoumání vyústí v dávku nižší, než byla ta, která se vyplácela před vstupem Dohody v platnost, zůstane dávka zachována na své dosavadní úrovni;
f)   je-li žádost podle písmene d) nebo e) předložena ve lhůtě dvou let od data vstupu Dohody v platnost, pak s výhradou pro poživatele příznivějších ustanovení obsažených v používaných právních předpisech budou nároky vzniklé podle Dohody přiznány od tohoto data;
g)   je-li žádost podle písmene c), d) nebo e) předložena po vypršení lhůty dvou let od data vstupu Dohody v platnost, dosud nepřiznané nároky budou získány od data žádosti, s výhradou příznivějších ustanovení obsažených v používaných právních předpisech.

3. Pro provádění článku 8 se u osoby vyslané k datu vstupu Dohody v platnost má za to, že byla vyslána od tohoto data.

Článek 31
Vstup v platnost a doba platnosti Dohody

1. Strany si navzájem písemně oznámí, že vnitřní řízení požadované pro vstup Dohody v platnost bylo ukončeno. Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo druhé straně doručeno poslední oznámení.

2. Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Její platnost skončí 31. prosince, který následuje nejméně dvanáct měsíců po datu doručení jedné ze stran písemného oznámení druhé strany, která si přeje její platnost ukončit.

3. Jestliže Dohoda přestane platit, všechny nároky získané podle ustanovení Dohody i nároky v průběhu získávání budou zachovány.

Dáno v Quebeku dne 19. února 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičem obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Ing. Vladimír Kotzy v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Kanadě
Za vládu
Quebeku
Louise Beaudoin v. r.
státní ministryně
pro mezinárodní vztahy

E-shop

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.