Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 113/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 51, ze dne 30. 9. 2003

113

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. prosince 1999 byla v Pekingu přijata Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.*),**),***),****),*****)

Listina o přijetí Změny Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 9. května 2001.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 25. února 2002 a tímto dnem vstoupila v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku.

Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


*) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
**) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.
***) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s.
****) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s.
*****) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s.

PŘEKLAD

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU

Článek 1
Změna

A. Článek 2 odst. 5

V článku 2 odst. 5 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 F".

B. Článek 2 odst. 8a a 11

V článku 2 odst. 8a a 11 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

C. Článek 2 F odst. 8

V článku 2 F protokolu se za odstavec 7 vkládá nový odstavec, který zní:

"Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2004 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období nepřekročila její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C ročně průměrnou úroveň:

a) součtu její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C v roce 1989 a 2,8 % její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1989; a
b) součtu její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C v roce 1989 a 2,8 % její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1989.
Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno výše.".

D. Článek 2 I

Za článek 2 H protokolu se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 2 I:
Bromchlormethan

Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2002 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby a výroby regulovaných látek ve skupině III přílohy C nepřekročila nulu. Tento odstavec se použije s výjimkou takového rozsahu výroby a spotřeby, o kterém smluvní strany rozhodnou, že je nezbytný pro uspokojování základních potřeb, na nichž se smluvní strany dohodly.".

E. Článek 3

V článku 3 protokolu se slova: "články 2, 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2, 2 A až 2 I".

F. Článek 4 odst. 1 quin a 1 sex

V článku 4 protokolu se za odstavec 1 qua vkládají nové odstavce, které znějí:

"1 quin. Ke dni 1. ledna 2004 zakáže každá ze smluvních stran dovoz regulovaných látek ve skupině I přílohy C ze všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.

1 sex. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá ze smluvních stran dovoz regulovaných látek ve skupině III přílohy C ze všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.".

G. Článek 4 odst. 2 quin a 2 sex

V článku 4 protokolu se za odstavec 2 qua vkládají nové odstavce, které znějí:

"2 quin. Ke dni 1. ledna 2004 zakáže každá ze smluvních stran vývoz regulovaných látek ve skupině I přílohy C do všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.

2 sex. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá ze smluvních stran vývoz regulovaných látek ve skupině III přílohy C do všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.".

H. Článek 4 odst. 5 až 7

V článku 4 odst. 5 až 7 protokolu se slova: "přílohy A a B, skupina II přílohy C a příloha E" nahrazují slovy: "přílohy A, B, C a E".

I. Článek 4 odst. 8

V článku 4 odst. 8 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E, články 2 G a 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

J. Článek 5 odst. 4

V článku 5 odst. 4 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

K. Článek 5 odst. 5 a 6

V článku 5 odst. 5 a 6 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2E a článek 2 I".

L. Článek 5 odst. 8 ter písm. a)

V článku 5 protokolu se na konec odstavce 8 ter písm. a) vkládá nová věta, která zní:

"Ke dni 1. ledna 2016 se každá ze smluvních stran působících podle odstavce 1 tohoto článku přizpůsobí regulačním opatřením stanoveným v článku 2 F odst. 8 a jako základ pro přizpůsobení těmto kontrolním opatřením použije průměrnou hodnotu svých vypočtených úrovní výroby a spotřeby v roce 2015.".

M. Článek 6

V článku 6 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

N. Článek 7 odst. 2

V článku 7 odst. 2 protokolu se slova: "přílohy B a C" nahrazují slovy: "příloha B a skupiny I a II přílohy C".

O. Článek 7 odst. 3

V článku 7 protokolu se za první větu odstavce 3 vkládá nová věta, která zní: "Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o ročním množství regulovaných látek uvedených v příloze E použitých v karanténě a při opatřeních před přepravou.".

P. Článek 10

V článku 10 odst. 1 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 E a článek 2 I".

Q. Článek 17

V článku 17 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

R. Příloha C

V příloze C protokolu se doplňuje nová skupina, která zní:

Skupina

Látka

Počet isomerů

potenciál poškozování ozonu

Skupina III
CH2BrCl
bromchlormethan 1 0,12

Článek 2
Vztah ke změně z roku 1997

Žádný stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci nesmí uložit listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně, pokud předtím nebo současně neuloží takovou listinu ke změně přijaté na devátém zasedání smluvních stran v Montrealu dne 17. listopadu 1997.

Článek 3
Vstup v platnost

1. Tato změna vstupuje v platnost dne 1. ledna 2001 za předpokladu, že státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uloží nejméně dvacet listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny. V případě, že tato podmínka nebude k tomuto datu splněna, vstoupí tato změna v platnost devadesátým dnem po dni jejího splnění.

2. Pro účely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nepočítá jako další k těm, které uložily členské státy této organizace.

3. Po vstupu této změny v platnost podle odstavce 1 vstupuje změna v platnost pro každou další smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

E-shop

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace je reakcí na zásadní změny školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016 podstatně mění školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon o pedagogických pracovnících a zákon o poskytování dotací soukromým školám a předškolním a školským zařízením. Začátkem září nabylo účinnosti ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.