Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 113/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 51, ze dne 30. 9. 2003

113

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. prosince 1999 byla v Pekingu přijata Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.*),**),***),****),*****)

Listina o přijetí Změny Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 9. května 2001.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 25. února 2002 a tímto dnem vstoupila v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku.

Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


*) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.
**) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.
***) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s.
****) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s.
*****) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s.

PŘEKLAD

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU

Článek 1
Změna

A. Článek 2 odst. 5

V článku 2 odst. 5 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 F".

B. Článek 2 odst. 8a a 11

V článku 2 odst. 8a a 11 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

C. Článek 2 F odst. 8

V článku 2 F protokolu se za odstavec 7 vkládá nový odstavec, který zní:

"Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2004 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období nepřekročila její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C ročně průměrnou úroveň:

a) součtu její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C v roce 1989 a 2,8 % její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1989; a
b) součtu její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C v roce 1989 a 2,8 % její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1989.
Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno výše.".

D. Článek 2 I

Za článek 2 H protokolu se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 2 I:
Bromchlormethan

Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2002 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby a výroby regulovaných látek ve skupině III přílohy C nepřekročila nulu. Tento odstavec se použije s výjimkou takového rozsahu výroby a spotřeby, o kterém smluvní strany rozhodnou, že je nezbytný pro uspokojování základních potřeb, na nichž se smluvní strany dohodly.".

E. Článek 3

V článku 3 protokolu se slova: "články 2, 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2, 2 A až 2 I".

F. Článek 4 odst. 1 quin a 1 sex

V článku 4 protokolu se za odstavec 1 qua vkládají nové odstavce, které znějí:

"1 quin. Ke dni 1. ledna 2004 zakáže každá ze smluvních stran dovoz regulovaných látek ve skupině I přílohy C ze všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.

1 sex. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá ze smluvních stran dovoz regulovaných látek ve skupině III přílohy C ze všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.".

G. Článek 4 odst. 2 quin a 2 sex

V článku 4 protokolu se za odstavec 2 qua vkládají nové odstavce, které znějí:

"2 quin. Ke dni 1. ledna 2004 zakáže každá ze smluvních stran vývoz regulovaných látek ve skupině I přílohy C do všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.

2 sex. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá ze smluvních stran vývoz regulovaných látek ve skupině III přílohy C do všech států, které nejsou smluvními stranami tohoto protokolu.".

H. Článek 4 odst. 5 až 7

V článku 4 odst. 5 až 7 protokolu se slova: "přílohy A a B, skupina II přílohy C a příloha E" nahrazují slovy: "přílohy A, B, C a E".

I. Článek 4 odst. 8

V článku 4 odst. 8 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E, články 2 G a 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

J. Článek 5 odst. 4

V článku 5 odst. 4 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

K. Článek 5 odst. 5 a 6

V článku 5 odst. 5 a 6 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2E a článek 2 I".

L. Článek 5 odst. 8 ter písm. a)

V článku 5 protokolu se na konec odstavce 8 ter písm. a) vkládá nová věta, která zní:

"Ke dni 1. ledna 2016 se každá ze smluvních stran působících podle odstavce 1 tohoto článku přizpůsobí regulačním opatřením stanoveným v článku 2 F odst. 8 a jako základ pro přizpůsobení těmto kontrolním opatřením použije průměrnou hodnotu svých vypočtených úrovní výroby a spotřeby v roce 2015.".

M. Článek 6

V článku 6 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

N. Článek 7 odst. 2

V článku 7 odst. 2 protokolu se slova: "přílohy B a C" nahrazují slovy: "příloha B a skupiny I a II přílohy C".

O. Článek 7 odst. 3

V článku 7 protokolu se za první větu odstavce 3 vkládá nová věta, která zní: "Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o ročním množství regulovaných látek uvedených v příloze E použitých v karanténě a při opatřeních před přepravou.".

P. Článek 10

V článku 10 odst. 1 protokolu se slova: "články 2 A až 2 E" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 E a článek 2 I".

Q. Článek 17

V článku 17 protokolu se slova: "články 2 A až 2 H" nahrazují slovy: "články 2 A až 2 I".

R. Příloha C

V příloze C protokolu se doplňuje nová skupina, která zní:

Skupina

Látka

Počet isomerů

potenciál poškozování ozonu

Skupina III
CH2BrCl
bromchlormethan 1 0,12

Článek 2
Vztah ke změně z roku 1997

Žádný stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci nesmí uložit listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně, pokud předtím nebo současně neuloží takovou listinu ke změně přijaté na devátém zasedání smluvních stran v Montrealu dne 17. listopadu 1997.

Článek 3
Vstup v platnost

1. Tato změna vstupuje v platnost dne 1. ledna 2001 za předpokladu, že státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uloží nejméně dvacet listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny. V případě, že tato podmínka nebude k tomuto datu splněna, vstoupí tato změna v platnost devadesátým dnem po dni jejího splnění.

2. Pro účely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nepočítá jako další k těm, které uložily členské státy této organizace.

3. Po vstupu této změny v platnost podle odstavce 1 vstupuje změna v platnost pro každou další smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je ...

Cena: 195 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.