Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 99/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 44, ze dne 8. 8. 2003

99

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2002 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 29. května 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda o spolupráci
mezi
vládou České republiky
a
Vlámskou vládou

Vláda České republiky

a

Vlámská vláda

(dále jen "strany"),

opírajíce se o vztahy přátelství a spolupráce, vzájemnou důvěru a oddanost společným hodnotám svobody, demokracie, spravedlnosti a solidarity,

berouce v úvahu vzájemnou spolupráci v evropském rámci,

vedeny oboustranným zájmem na rozšiřování a prohlubování vzájemné spolupráce mezi Českou republikou na straně jedné a Vlámským společenstvím a Vlámským regionem (dále jen "Flandry") na straně druhé,

dohodly se takto:

Článek 1

Strany budou posilovat a rozšiřovat vzájemnou spolupráci a podporovat spolupráci mezi institucemi, organizacemi a společnostmi v oblastech své působnosti, a to zejména v oblastech:

a)   hospodářství,
b)   zemědělství,
c)   doprava,
d)   věda a výzkum,
e)   technika,
f)   vzdělávání,
g)   odborná výchova a příprava na zaměstnání,
h)   kultura a ochrana kulturních památek,
i)   sdělovací prostředky,
j)   sociální politika,
k)   politika zaměstnanosti,
l)   bytová politika a infrastruktura,
m)   zdravotnictví,
n)   životní prostředí,
o)   mládež a sport,
p)   cestovní ruch,
q)   veřejná správa.

Článek 2

1) V rámci vzájemné hospodářské spolupráce budou strany věnovat zvláštní pozornost následujícím oblastem:

a)   restrukturalizace ekonomiky,
b)   rozvoj struktur pro malé a střední podniky,
c)   vytváření příznivých podmínek pro investice a zakládání společných podniků,
d)   podpora předávání technologií, zejména ekologických, a know-how,
e)   podpora rozšiřování vzájemné obchodní výměny a rozvoje obchodních kontaktů,
f)   sektorové programy,
g)   školicí programy,
h)   regionální ekonomický rozvoj,
i)   spolupráce v rámci evropských programů.

2) Spolupráce uvedená v odstavci 1 se bude realizovat zejména výměnami odborníků a výměnou zkušeností a informací, týkajících se právní úpravy jednotlivých oblastí hospodářské spolupráce.

Článek 3

Strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměn na všech úrovních vzdělávání a celoživotního učení.

Článek 4

Strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje mezi příslušnými vysokoškolskými institucemi a výzkumnými ústavy.

Článek 5

1) Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury a umění se zvláštním důrazem na poznávání kultury a jazyka druhé strany.

2) Strany budou podporovat spolupráci a výměny v audiovizuální oblasti.

Článek 6

1) Strany budou podporovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

2) Strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu.

3) Strany budou podporovat spolupráci v oblasti výměn mládeže.

4) Strany budou podporovat výměnu odborníků, zkušeností a informací v oblastech uvedených v odstav-cích 1, 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

1) Strany budou v rámci svých pravomocí spolupracovat v oblasti sociální politiky se zvláštním zřetelem na politiku zaměstnanosti, odbornou přípravu, práci a pracovněprávní vztahy.

2) Strany budou spolupracovat v oblasti sociální ochrany se zvláštním zaměřením na sociální péči, sociální služby a integraci postižených osob a v oblasti zdravotnictví se zvláštním zaměřením na otázky prevence a zdravotnických služeb.

3) Spolupráce uvedená v odstavcích 1 a 2 se bude uskutečňovat zejména výměnou informací, zkušeností a odborných publikací a organizováním stáží odborných pracovníků.

Článek 8

Strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti životního prostředí, plánování v oblasti životního prostředí, budou podporovat výměnu odborníků a vědeckých a technických informací a materiálů týkajících se této oblasti.

Článek 9

Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti bytové výstavby, komunální politiky, infrastruktury a dopravy. Strany budou podporovat výměnu odborníků, informací a materiálů v těchto oblastech.

Článek 10

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Za tímto účelem budou strany podporovat výměnu odborníků, zkušeností a informací, zejména v rámci evropských programů.

Článek 11

Strany budou podporovat přímou spolupráci a partnerství mezi městy a obcemi v České republice a vlámskými městy a obcemi.

Článek 12

V oblastech, které jsou předmětem této dohody, budou strany spolupracovat rovněž v rámci programů mezinárodních organizací.

Článek 13

1) Za účelem provádění této dohody ustaví strany Společný výbor Česká republika - Flandry (dále jen "Společný výbor"), který bude složen ze zástupců orgánů podílejících se na uskutečňování spolupráce na základě této dohody.

2) Jednání Společného výboru se budou konat nejméně jednou za dva roky, střídavě v Praze a v Bruselu. Společnému výboru budou střídavě předsedat ministři jmenovaní každou ze stran nebo jejich zástupci.

3) Společný výbor může vytvářet pracovní skupiny, které se mohou scházet v období mezi jeho zasedáními k hodnocení provádění konkrétních programů spolupráce.

4) Úkolem Společného výboru bude zejména:

a)   sledování realizace spolupráce rozvíjené na základě této dohody a hodnocení jejích výsledků,
b)   vypracovávání prováděcích programů spolupráce na stanovená časová období, zpravidla dvouletá; předpokladem pro vstup těchto prováděcích programů v platnost bude jejich náležité projednání a schválení stanovené každou stranou; o schválení prováděcích programů spolupráce se budou strany vzájemně informovat,
c)   řešení otázek týkajících se výkladu a provádění této dohody.

Článek 14

1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá strana může její platnost kdykoli ukončit výpovědí. V takovém případě platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců od data doručení výpovědi druhé straně.

2) V případě, že bude tato dohoda vypovězena, učiní obě strany nezbytné kroky k zajištění dokončení společných projektů započatých na základě této dohody.

Článek 15

1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou stran, které si strany vzájemně písemně oznámí.

2) Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z takových oznámení druhé straně.

Dáno v Praze dne 12. února 2002, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém. 

Za vládu
České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
Za Vlámskou vládu
Paul van Grembergen v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.