Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 95/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 43, ze dne 4. 8. 2003

95

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 3. července 2003.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi  vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

na základě skutečnosti, že došlo k rozdělení bývalého společného československého státu, a s ohledem na potřebu vyřešit v důsledku uvedené skutečnosti otázky vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách,

se dohodly takto:

Článek I
Vymezení pojmů

1. Pro účely této Dohody se "pavilonem" rozumí výstavní pavilon, určený k výstavám současného českého a slovenského umění v rámci mezinárodních výstav pořádaných v Benátkách, který byl vystavěn v roce 1924 na pozemku o rozloze 400 metrů čtverečních, parcelní číslo 3974, katastrálního úřadu pro benátský hrad, pronajatém československé vládě italskou obcí Benátky na základě Smlouvy o pronájmu plochy ve veřejných sadech v Benátkách, určené k výstavbě pavilonu československého umění, uzavřené v Benátkách dne 22. února 1924 mezi československou vládou a Obecním úřadem v Benátkách.

2. Pro účely této Dohody se příslušnými orgány pověřenými smluvními stranami hospodařením s pavilonem (dále jen "příslušné orgány") rozumí na české straně Ministerstvo kultury České republiky a na slovenské straně Ministerstvo kultury Slovenské republiky.

3. Pro účely této Dohody se příslušnými právními subjekty pověřenými příslušnými orgány výkonem hospodaření s pavilonem a jeho užíváním (dálejen "příslušné právní subjekty") rozumí subjekty, o kterých se budou příslušné orgány smluvních stran vzájemně informovat diplomatickou cestou.

Článek II
Spoluvlastnictví

1. Spoluvlastnický podíl České republiky činí ideální dvě třetiny pavilonu a spoluvlastnický podíl Slovenské republiky činí ideální jednu třetinu pavilonu.

2. Spoluvlastnický podíl k pavilonu jedné smluvní strany lze převést výlučně jen do vlastnictví druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran.

3. V případě prodeje dle článku II odstavce 2 bude cena spoluvlastnického podílu sjednána nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Článek III
Hospodaření a užívání

1. Smluvní strany budou s pavilonem společně hospodařit prostřednictvím příslušných orgánů v souladu s právními předpisy Italské republiky a organizačními normami La Biennale di Venezia.

2. Smluvní strany se zavazují užívat výstavní plochu a prostor pavilonu stejným dílem 1 : 1.

3. Smluvní strany budou pavilon společně užívat prostřednictvím příslušných právních subjektů, o kterých se budou diplomatickou cestou vzájemně informovat.

4. Smluvní strany budou společně postupovat při pravidelném obnovování "Smlouvy o pronájmu plochy ve veřejných sadech v Benátkách určené k výstavbě pavilonu československého umění", sjednané v Benátkách dne 22. února 1924 mezi československou vládou a Obecním úřadem v Benátkách.

5. Smluvní strany se budou podílet na úhradě nájemného za pronájem pozemku, jehož výši stanovuje uvedená Smlouva o pronájmu, dle svých spoluvlastnických podílů.

6. Smluvní strany se zdrží jakékoliv činnosti nebo naopak nebudou setrvávat v nečinnosti v případě, že by to mohlo druhé smluvní straně bránit v řádném zabezpečování jejího podílu při hospodaření s pavilonem nebo v jeho řádném užívání.

Článek IV
Řešení sporů

Případné spory vyplývající z výkladu nebo provádění této Dohody se budou řešit jednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory řešeny jednáním smluvních stran.

Článek V
Platnost Dohody

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne doručení pozdější nóty o tomto vnitrostátním schválení.

2. V příloze této Dohody jsou upraveny Zásady hospodaření s výstavním pavilonem v Benátkách, jeho užívání, přípravy a realizace společných integrovaných projektů, které tvoří její nedílnou součást.

Dáno v Praze dne 31. října 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Pavel Dostál v. r.
ministr kultury
Za vládu
Slovenské republiky
Rudolf Chmel v. r.
ministr kultury

Příloha

Zásady hospodaření s výstavním pavilonem v Benátkách, jeho užívání, přípravy a realizace společných integrovaných projektů

1. Smluvní strany se budou podílet na úhradě nákladů souvisejících s hospodařením s pavilonem dle stanoveného vlastnického podílu.

2. Příslušné právní subjekty budou hradit investiční náklady spojené s opravami pavilonu v poměru spoluvlastnických podílů smluvních stran. Za investiční náklady se pro účely této Dohody považují náklady za práce a služby související se stavbou pavilonu a jeho zařízením, ke kterým je třeba stavební povolení.

3. Výkonem hospodaření s pavilonem bude pověřen vždy jeden příslušný právní subjekt, určený pro stanovené období vzájemnou dohodou příslušných právních subjektů. Druhý příslušný právní subjekt přispěje příslušnému právnímu subjektu pověřenému výkonem hospodaření s pavilonem zálohou ve výši jedné poloviny kalkulovaných provozních nákladů vždy do 30. dubna běžného roku. Příslušný právní subjekt pověřený výkonem hospodaření s pavilonem vyúčtuje druhému příslušnému právnímu subjektu tuto zálohu nejpozději do 30. listopadu běžného roku.

4. Příslušné právní subjekty budou hradit náklady spojené s údržbou a nezbytnými opravami podílem 1 : 1. Za běžnou údržbu a nezbytné opravy jsou pro účely této Dohody považovány práce a služby související se stavbou pavilonu a jeho zařízením, jako je například čištění okapů, odpadů a oken, opravy nebo výměny zámků, vodovodních kohoutků, osvětlovacích těles a vypínačů, zasklívání, vymalování vnitřního prostoru, drobné opravy omítky nebo podlahy, které nevyžadují stavební povolení. Za běžnou údržbu a práce na pavilonu se dále považuje ostraha pavilonu s výjimkou střežení při vlastní výstavě, úklid pavilonu, úhrada za elektrickou energii, vodné, stočné, revize elektroinstalace apod.

5. Společným užíváním pavilonu se rozumí příprava a realizace společných integrovaných projektů.

6. Příslušné právní subjekty, které připravují expozice České republiky a Slovenské republiky, jmenují každý svého stálého koordinátora, který zastupuje vystavovatele v přípravném výboru La Biennale di Venezia. Pro každou jednotlivou společnou expozici jmenují tyto příslušné právní subjekty odbornou komisi, která na základě posouzení předložených projektů jmenuje odborného komisaře, a to nejpozději do data konání druhé přípravné schůze svolávané pořadatelem La Biennale di Venezia.

7. Odborný komisař společné expozice se s koordinátory a správcem pavilonu dohodne na základní společné koncepci a na formě prezentace společné expozice.

8. Náklady na případné zpracování prostorového řešení expozic uhradí vždy příslušný právní subjekt té smluvní strany, která jej objednávala.

9. Veškeré náklady spojené s přípravou společné expozice, její přepravou, instalací, deinstalací a pojištěním budou hrazené příslušným právním subjektem každé smluvní strany v poměru 1 : 1, pokud se příslušné orgány v konkrétním případě nedohodnou jinak.

10. Rozhodne-li se jeden z příslušných právních subjektů nevyužít v příslušném roce zcela nebo zčásti oprávnění užívat příslušný díl výstavní plochy a prostoru pavilonu, přechází právo užití vymezené části příslušného dílu výstavní plochy a prostoru pavilonu v příslušném roce automaticky a bezplatně na druhý příslušný právní subjekt.

E-shop

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - dědické právo

Nový občanský zákoník - dědické právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Monika Novotná - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.