Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 81/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 36, ze dne 19. 6. 2003

81

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2001 byla v Ostravě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 30. dubna 2003.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odstavce 1 dne 30. dubna 2003.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"),

v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice, podepsanou dne 22. února 1996 v Bratislavě (dále jen "Dohoda o železniční dopravě"),
 -  usilujíce o zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy mezi oběma státy v mimořádných situacích,

se dohodly takto:

Část I
Ustanovení všeobecná

Článek 1

(1) Pro účely této smlouvy znamená pojem:

a)   "mimořádná situace" - přerušení dopravy na tratích na území smluvních stran z důvodů mimořádných událostí, vyhlášených jednou ze smluvních stran, nebo jí pověřenými orgány státní správy;
b)   "železniční privilegovaná peážní doprava" - způsob vnitrostátní osobní a nákladní železniční dopravy uskutečněný privilegovanými vlaky mezi dvěma místy na území jedné smluvní strany, přičemž část dopravní cesty vede přes území druhé smluvní strany;
c)   "privilegovaný vlak" - vlak, kterým se zabezpečuje železniční privilegovaná peážní doprava;
d)   "privilegovaná trať…" - trať, po které se uskutečňuje železniční privilegovaná peážní doprava privilegovanými vlaky;
e)   "příslušné orgány" - orgány smluvních stran, jejichž zaměstnanci provádí pohraniční odbavování, tj. pohraniční, celní nebo jinou kontrolu v souladu s právními předpisy smluvních stran;
f)   "železnice" - železničního dopravce oprávněného podle právních předpisů smluvní strany provozovat železniční dopravu na území této smluvní strany nebo provozovatele dráhy oprávněného podle právních předpisů smluvní strany k provozování železniční infrastruktury smluvní strany.

(2) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro železniční privilegovanou peážní dopravu přiměřeně ustanovení Dohody o železniční dopravě.

Článek 2

(1) Smluvní strany zajistí prostřednictvím pověřených orgánů státní správy včasnou oboustrannou informovanost o vyhlášení mimořádné situace, která si vyžádá provozování železniční privilegované peážní dopravy.

(2) Smluvní strany zajistí podle této smlouvy obousměrnou železniční privilegovanou peážní dopravu osob, zavazadel, spěšnin, zboží, poštovních zásilek a kolejových vozidel jen v případech mimořádných situací, a to po těchto privilegovaných tratích:

1)   Hodonín - Holíč nad Moravou - Kúty - Lanžhot - Břeclav;
1a)   Kúty - Lanžhot - Břeclav - Hodonín - Holíč nad Moravou;
2)   Hodonín - Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou;
2a)   Holíč nad Moravou - Hodonín - Rohatec - Sudoměřice nad Moravou - Skalica na Slovensku;
2b)   Holíč nad Moravou - Hodonín - Rohatec - Sudoměřice nad Moravou - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce;
3)   Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce - Nové Mesto nad Váhom - Trenčianska Teplá - Nemšová - Vlárský průsmyk - Bylnice;
3a)   Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou - Kunovice - Bylnice - Vlárský průsmyk - Nemšová - Trenčianska Teplá;
4)   Bylnice - Vlárský průsmyk - Nemšová - Trenčianska Teplá - Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč;
4a)   Trenčianska Teplá - Nemšová - Vlárský průsmyk - Bylnice - Horní Lideč - Lúky pod Makytou - Púchov;
5)   Horní Lideč - Lúky pod Makytou - Púchov - Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova;
5a)   Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč - Vsetín - Hranice na Moravě - Ostrava-Kunčice - Mosty u Jablunkova - Čadca.

Článek 3

V železniční privilegované peážní dopravě se nepřihlíží ke státní příslušnosti cestujících, původu zavazadel, spěšnin, zboží, poštovních zásilek a kolejových vozidel, ani ke státní příslušnosti odesílatele nebo příjemce.

Článek 4

(1) Privilegovanými vlaky se přepravují osoby, jedoucí jak jednotlivě, tak i hromadně, zavazadla, spěšniny, zboží, poštovní zásilky a kolejová vozidla.

(2) Na území druhé smluvní strany není dovoleno do privilegovaného vlaku nastupovat nebo z něho vystupovat; rovněž není dovoleno osobám přepravovaným těmito vlaky předávat nebo přebírat od nich jakékoliv předměty. To se netýká doprovodu vlaku (vlakového personálu) při výkonu služby u privilegovaných vlaků při předávání a přejímání služebních pomůcek nezbytných pro výkon služby.

Článek 5

(1) Železniční privilegovaná peážní doprava podléhá na územích smluvních stran jejich právním předpisům, a to zejména předpisům o zachování pořádku a bezpečnosti osob a majetku, jakož i zdravotním předpisům.

(2) U privilegovaných vlaků se pohraniční odbavování nevykonává. Privilegované vlaky mohou být doprovázeny příslušnými orgány smluvních stran s právem provádění kontroly dodržování podmínek podle odstavce 1.

(3) V případech, kdy privilegovaný vlak bude doprovázen příslušnými orgány smluvních stran, musí zastavit na stanovených místech pro nástup a výstup těchto orgánů.

(4) Železnice smluvních stran zajistí, v případech doprovodu privilegovaných vlaků příslušnými orgány smluvních stran, bezplatnou přepravu těchto orgánů po privilegované trati a podle možnosti vyhrazení potřebných oddílů.

Část II
Železnice

Článek 6

Privilegované vlaky nebudou na území druhé smluvní strany zastavovat s výjimkou mimořádných případů vyplývajících z provozních a technických důvodů nebo z úkolů při zabezpečování ochrany státních hranic.

Článek 7

Pro vedení privilegovaných vlaků na privilegované trati v situaci upravené touto smlouvou budou přednostně využity trasy podle platného jízdního řádu. V případě nutnosti zpracují železnice smluvních stran operativně jeho úpravu. Jízdní řády nebo jejich případné úpravy, zpracované železnicemi smluvních stran, budou včas sděleny příslušným orgánům smluvních stran.

Článek 8

(1) Kolejová vozidla privilegovaných vlaků musí být technicky způsobilá podle právních předpisů smluvních stran. Za technický stav těchto vozidel odpovídá železnice využívající železniční privilegovanou peážní dopravu.

(2) Žádná ze železnic smluvních stran neprovádí odevzdávku ani převzetí privilegovaných vlaků.

(3) Železnice smluvních stran se dohodnou o postupu a pomoci, bude-li zjištěno, že kolejové vozidlo privilegovaného vlaku se stalo nezpůsobilé jízdy na privilegované trati.

Článek 9

Železnice smluvních stran si na žádost poskytnou vzájemnou pomoc při nehodách, přerušení provozu a poškození privilegované trati.

Článek 10

(1) Pro odpovědnost za škody způsobené při provozování železniční privilegované peážní dopravy podle této smlouvy platí přiměřeně ustanovení Dohody o železniční dopravě.

(2) Odpovědnost při provozování železniční privilegované peážní dopravy se upravuje takto:

a)   železnice odpovídají za škody způsobené zaviněním svých zaměstnanců. Byla-li škoda způsobena zaviněním zaměstnanců obou železnic, nebo nelze-li zaměstnance, který škodu zavinil, zjistit, odpovídají za ni obě železnice stejným dílem;
b)   za škody způsobené špatným stavem infrastruktury, určené pro železniční privilegovanou peážní dopravu, jakož i špatným stavem kolejových vozidel odpovídá železnice, které přísluší udržovat tato zařízení nebo kolejová vozidla;
c)   za škodu způsobenou třetí osobou odpovídá železnice té smluvní strany, kde došlo k události, která byla příčinou vzniku škody;
d)   každá ze železnic má právo na náhradu škody vůči železnici druhé smluvní strany, je-li podle pravomocného soudního rozhodnutí povinna hradit škodu, za kterou podle předchozích ustanovení odpovídá zcela nebo zčásti. Stejné právo na náhradu platí, dohodnou-li se obě železnice, aby jedna z nich projednala nároky na náhradu, i když železnice druhé smluvní strany odpovídá za škodu zcela nebo zčásti. Smír, uznání nároků a rozhodnutí pro zmeškání lhůt zavazují, pokud se týká práva náhrady škody, železnici druhé smluvní strany, jen v tom případě, souhlasí-li s nimi nebo nevyjádřila-li se, přes vyzvání ve stanovené lhůtě, na dotaz železnice, která nárok na náhradu škody projednávala.

(3) Šetření příčin vzniku mimořádných událostí a železničních nehod při provádění železniční privilegované peážní dopravy provádí společně a nerozdílně pověření zástupci obou železnic, přičemž tito zástupci mají při výkonu této činnosti rovná práva.

Článek 11

O náhradě za používání železničních tratí a za služební výkony, poskytované železnicí druhé smluvní strany, potřebné pro železniční privilegovanou peážní dopravu uzavřou železnice zvláštní dohodu.

Článek 12

Pro provádění této smlouvy může být mezi železnicemi smluvních stran uzavřena zvláštní dohoda.

Část III
Závěrečná ustanovení

Článek 13

Pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, platí pro pohraniční odbavování přiměřeně ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané dne 24. května 1999 v Bratislavě.

Článek 14

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Bratislavě.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Smlouvu písemně vypovědět. Platnost Smlouvy skončí uplynutím 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Ostravě dne 20. listopadu 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Českou republiku:
Ing. Jaromír Schling v. r.
ministr dopravy a spojů
Za Slovenskou republiku:
Ing. Jozef Macejko v. r.
ministr dopravy, pošt a telekomunikací

E-shop

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené na ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o rybářství, 2. vydání

Zákon o rybářství, 2. vydání

Alexander Šíma - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.