Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 78/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 35, ze dne 12. 6. 2003

78

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2003 bylo v Římě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MALÝCH A STŘEDNĺCH PODNIKŮ
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM VÝROBNĺCH ČINNOSTĺ
ITALSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo výrobních činností Italské republiky, dále jen "Strany",

PŘEJĺCE SI dále posílit a rozvinout hospodářskou spolupráci cestou podpory a rozvoje malých a středních podniků,

RESPEKTUJĺCE zásady rovnosti a vzájemného prospěchu,

JISTY, že tato spolupráce vytvoří vhodné příležitosti jak pro průmyslový rozvoj, tak pro zintenzivnění styků mezi Českou republikou a Itálií,

VĚDOMY SI významu sociální a ekonomické úlohy malých a středních podniků v ekonomice obou zemí,

POTVRZUJĺCE oboustranný zájem o spolupráci pro rozvoj malých a středních podniků v obou zemích, založené na nejlepších praktikách v oblasti vytváření a pomoci podnikům,

S CĺLEM definovat širší obraz průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi a rozvíjet soukromý sektor cestou vytváření, upevňování a inovace malých a středních podniků,

se dohodly takto:

Článek 1
ZÁSADY

Strany se budou řídit těmito základními zásadami:

respektováním národní legislativy,

naprostou nezávislostí každé ze Stran při naplňování politiky podpory a rozvoje malých a středních podniků,

dosahováním forem vzájemné spolupráce v oblasti průmyslu a obchodu na základě rovných práv, partnerství a oboustranného prospěchu.

Článek 2
CĺLE

Strany se v rámci své působnosti dohodly na těchto cílech:

a)   zintenzívnit vztahy a spolupráci mezi Stranami při vzájemné výměně know-how zaměřené na rozvoj politiky vůči malým a středním podnikům;
b)   upevnit spolupráci mezi organizacemi na podporu malých a středních podniků;
c)   definovat programy, nástroje a metody pro vytváření nových podniků a rozvoj/posílení stávajících podniků;
d)   identifikovat možné akce a nástroje zaměřené na zlepšování technologické a organizační inovace podniků a respektování mezinárodních standardů;
e)   navrhovat zvláštní intervenční projekty pro specifické geografické oblasti a/nebo sektory činnosti;
f)   identifikovat a rozvíjet lidské zdroje a jejich profesionální schopnosti a potenciál;
g)   identifikovat možné finanční podpory zaměřené na rozvoj a kvalifikaci malých a středních podniků;
h)   ověřovat příležitosti v programech Evropské unie a jiných relevantních mezinárodních organizací zaměřených na rozvoj malých a středních podniků.

Článek 3
PRACOVNĺ SKUPINA

(1) Strany vytvoří Česko-italskou pracovní skupinu pro spolupráci malých a středních podniků (dále uváděnou jako "Pracovní skupina"), která bude pracovat v jejich působnosti.

(2) Pracovní skupině bude společně předsedat jeden představitel za každou Stranu. Každá Strana bude v Pracovní skupině zastoupena členy pocházejícími z veřejných, soukromých nebo smíšených organizací a majícími znalosti v oblasti zřizování malých a středních podniků a pomoci těmto podnikům. Počet členů Pracovní skupiny dojednají rozumným způsobem oba spolupředsedové. Pracovní skupina si může vytvářet vnitřní podskupiny odpovědné za specifické otázky.

(3) Pracovní skupina se bude scházet, jak to shledají potřebným oba spolupředsedové, v zásadě dvakrát do roka, alternativně v České republice a v Itálii, a bude o tom podávat zprávy Úřadům odpovědným za toto Memorandum a navrhovat pracovní program pro následující období. První zpráva bude předložena do šesti měsíců od ustavení Pracovní skupiny.

(4) Jazykem Pracovní skupiny bude anglický jazyk.

Článek 4
ČINNOSTI A FUNKCE PRACOVNĺ SKUPINY

Pracovní skupina se bude zabývat těmito činnostmi:

a)   podrobná definice pracovního programu;
b)   analýza hospodářského a legislativního obsahu existujících programů, identifikace kritických faktorů a rozvojových perspektiv, a to prostřednictvím schůzek a seminářů se stranami zapojenými do veřejných a soukromých organizací obou zemí;
c)   identifikace geografických a sektorových priorit s cílem získat motivovaný výběr specifických projektů;
d)   identifikace místních zainteresovaných subjektů v obou zemích s cílem zapojit je do rozvoje celého procesu a definovat/realizovat výcvikové programy cestou seminářů, pracovních seminářů, výměny zkušeností, pracovních návštěv atd.;
e)   vytváření skupin privilegovaných účastníků rozprav ("ohniskové skupiny") s cílem společně definovat místní rozvojové projekty a vytvářet/posilovat malé a střední podniky;
f)   realizace pilotních projektů zaměřených na:
identifikaci existujících podniků a potenciálních podnikatelů cestou detailnějšího zaměření činností a motivace pro samozaměstnávání,
rozvoj a realizace personalizovaných pomocných programů pro vybrané skupiny ("klastry") existujících podniků a potenciálních podnikatelů,
realizaci diagnózy společností a následujících postupů pro technické a organizační zkvalitňování podniků,
vytváření smíšených česko-italských podniků jako nástroje pro dojednaný rozvoj malých a středních podniků v obou zemích.
Pilotní projekty budou uskutečňovány v těchto fázích:

vypracování projektu a příprava jeho technické, ekonomické a finanční proveditelnosti (podnikatelský plán),

dohled při zpracování projektu,

pomoc při zahájení a výcviková podpora projektu,

pomoc při identifikaci finančních zdrojů,

monitorování, jak je projekt plněn;

g) hodnocení uskutečněných činností a dosažených výsledků a definice možných následných akcí;
h)  publikace výsledků.

Článek 5
ŘEŠENĺ SPORŮ

Jakýkoliv spor mezi Stranami, vyvstávající z interpretace nebo provádění tohoto Memoranda, bude řešen jednáním stran.

Článek 6
VSTUP V PLATNOST

Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem podpisu.

Toto Memorandum se uzavírá na období tří let a může být vypovězeno diplomatickou cestou každou ze Stran. Vypovězení nabude účinnosti tři měsíce po doručení vypovídacího dopisu druhé Straně.

Dáno v Římě dne 28. dubna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, italském a anglickém jazyce, s tím, že všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
JUDr. Miroslav Somol, CSc. v. r.  
náměstek ministra
Za Ministerstvo výrobních činností
Italské republiky
Adolfo Urso v. r.
náměstek ministra

E-shop

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Lucie Josková, Jan Šafránek, Pěva Čouková, Pavel Pravda, Markéta Pravdová - GRADA Publishing, a. s.

Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.