Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 32, ze dne 12. 6. 2003

72

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 2003 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent).

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 13. března 2003.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
o účasti České republiky
na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské
digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti
v informační společnosti (eContent)

EVROPSKÁ KOMISE, dále jen "Komise", jménem Evropského společenství,

na jedné straně a

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, dále jen "Česká republika",

na straně druhé,

vzhledem k:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES) s tím, že Komise a příslušné orgány České republiky určí konkrétní podmínky, včetně finančního příspěvku, s ohledem na účast v každém konkrétním programu,

(2) tomu, že program eContent byl zřízen na základě rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000,2)

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJĺCĺM:

Článek 1
Program

Česká republika se účastní na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent), (dále jen "Program"), v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES), a za podmínek zmíněných v článcích 2 - 4 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2
Podmínky týkající se účasti na Programu

1. Česká republika se účastní činnosti v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES a v souladu s následujícími podmínkami/harmonogramem: od 1. 1. 2003, účast na Liniích činnosti programu popsaných v článku 2 Rozhodnutí Rady o Programu, zejména:

a)   zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru a jejich využívání,
b)   zlepšení tvorby obsahové náplně ve vícejazyčném a multikulturním prostředí,
c)   posílení dynamiky trhu s digitální obsahovou náplní, jak se předpokládá v článku 7.2(a) Rozhodnutí Rady.

2. Podmínky vztahující se na předkládání, vyhodnocování a výběr žádostí oprávněnými institucemi, organizacemi a jednotlivci v České republice budou stejné jako ty, které se vztahují na oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v členských státech Evropské unie.

3. Aby se mohla Česká republika na Programu účastnit, bude každý rok platit finanční příspěvek do obecného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky související s její účastí na Programu a jeho prováděním bude přidán k částce vyčleněné každý rok z obecného rozpočtu Evropské unie na oprávnění zavazovat se k plnění finančních povinností vyplývajících z různých forem opatření nezbytných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. Pokud jde o různá řízení týkající se žádostí, smluv a zpráv, jakož i o další administrativní záležitosti Programu, bude se používat anglický jazyk.

Článek 3
Finanční příspěvek

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky, jsou stanovena v Příloze.

Část finančního příspěvku může být hrazena v rámci příslušného nástroje Společenství pro externí pomoc, pokud o to Česká republika požádá.

Článek 4
Zprávy a vyhodnocování

Aniž by tím byly dotčeny funkce Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství související se sledováním a vyhodnocováním Programu, bude účast České republiky na Programu průběžně sledována na základě partnerství mezi Komisí a Českou republikou. Česká republika se bude účastnit dalších specifických aktivit stanovených Společenstvím v kontextu dotyčného Programu.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění bude v platnosti po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit platnost, aniž by došlo k podstatné změně v rámci Programu, prodlouží se odpovídajícím způsobem a automaticky také toto Memorandum, pokud ho žádná ze stran nevypoví.

Nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění tvoří příloha.

Toto Memorandum o porozumění lze pozměnit pouze písemnou formou na základě společného souhlasu stran.

Toto Memorandum o porozumění vstoupí v platnost po jeho podpisu oběma stranami.

Dáno v Bruselu
dne 13. 3. 2003


Za vládu České republiky
Vladimír Mlynář
ministr informatiky
České republiky
Dáno v Bruselu
dne 13. 3. 2003

Za Komisi
jménem Evropského společenství
Erkki Liikanen
člen Komise   
pro podnikání a informační společnost

Příloha

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky na Víceletý program Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

1.  Finanční příspěvek, který má Česká republika zaplatit do obecného rozpočtu Evropské unie za účelem účasti na Programu, je následující:

235 000 EUR za rok 2003,
235 000 EUR za rok 2004.

2.  Příspěvek České republiky pokrývá náklady spojené s přípravou, uskutečnitelností, rozvojem a realizací projektů společného zájmu, jakož i s rozvojem a uplatňováním horizontálních opatření předpokládaných Programem.

3.  Cestovné a/nebo stravné zástupců a expertů České republiky působících jako pozorovatelé výboru uvedeného v článku 5 Rozhodnutí Rady o Programu nebo na jiných schůzkách spojených s prováděním Programu bude uhrazeno Komisí na stejném základě a podle postupů platných pro zástupce členských států Evropské unie.

4.  Finanční předpisy týkající se obecného rozpočtu Evropské unie se týkají rovněž správy příspěvku České republiky.

5.  V okamžiku nabytí platnosti tohoto Memoranda o porozumění a na začátku každého následujícího rozpočtového roku zašle Komise České republice výzvu ke složení částky odpovídající jejímu příspěvku na náklady kryté tímto Memorandem o porozumění.

Tento příspěvek bude zaplacen v eurech na bankovní účet Komise vedený v eurech.

6.  Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou ke složení peněz nejpozději do tří měsíců ode dne výzvy. Jakýmkoliv prodlením při zaplacení příspěvku vzniká České republice povinnost zaplatit úrok z prodlení z příslušné částky ke dni splatnosti. Úroková míra je táž, jakou Evropská centrální banka uplatňuje při svých hlavních refinančních operacích v eurech ke dni splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu. V případě, že prodlení v platbě příspěvku je takové, že by mohlo významně narušit provádění a řízení Programu, účast České republiky na Programu bude Komisí pro příslušný rok pozastavena poté, co nedojde k platbě do 20 pracovních dnů po datu formální upomínky zaslané České republice.

E-shop

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Bytové družstevnictví

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák - C. H. Beck

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.