Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 44/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 26, ze dne 7. 5. 2003

44

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2002 v Bruselu a dne 19. prosince 2002 v Praze byla podepsána Dohoda o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 19. prosince 2002.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření

Evropské společenství (dále jen "Společenství"), zastoupené Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise"), která je zastoupena p. Michelem Barnierem, členem Komise odpovědným za regionální politiku,

na straně jedné, a

Česká republika (dále jen "přijímající stát") zastoupená Ministerstvem financí, které je zastoupeno ministrem financí, Mgr. Bohuslavem Sobotkou,

na straně druhé,

se dohodly následovně:

Článek 1
Účel

Fond solidarity Evropské unie bude přispívat k financování nouzových opatření vzniklých následkem povodní ze srpna 2002 v České republice, a to prostřednictvím grantu ve výši 129 mil. EUR poskytnutého Komisí v souladu s ustanoveními Rozhodnutí Komise č. C(2002)4621 a této dohody.

Článek 2
Místo

Činnosti budou realizovány v České republice, v regionech katastrofou přímo dotčených, které jsou uvedeny v žádosti státu, která je k Rozhodnutí připojena jako Příloha I.

Článek 3
Realizace

Odpovědnost za výběr jednotlivých činností a realizaci grantu v rámci této smlouvy bude mít v souladu s podmínkami této smlouvy přijímající stát. Přijímající stát bude tuto odpovědnost vykonávat bez újmy odpovědnosti Komise za realizaci celkového rozpočtu Evropské unie a v souladu s ustanoveními finančního nařízení, která se decentralizovaného řízení týkají.

Článek 4
Koordinace při realizaci grantu

Za přijímající stát bude orgánem odpovědným za realizaci grantu Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc.

Článek 5
Typy opatření

Grant z Fondu solidarity Evropské unie přispěje k financování činností v rámci následujících typů opatření:

1)   okamžitá obnova fungování infrastruktury a zařízení v oblasti:
energetiky k zajištění dodávky tepla, plynu a elektřiny;
vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod;
dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra;
zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování);
vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení;
poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí.
2)   poskytování následujících služeb k pokrytí okamžitých potřeb obyvatelstva postiženého povodněmi:
  -  dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky;
záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby.
3)   okamžité zajištění:
preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skal a svahů;
ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archivy).
4)   okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov.

Článek 6
Finanční kontrola ze strany přijímajícího státu

1. Bez újmy odpovědnosti Komise za realizaci celkového rozpočtu Evropské unie, přijímající stát převezme odpovědnost za finanční kontrolu grantu v první řadě.

2. Přijímající stát bude odpovídat za účinnost a správnost řízení a realizace, zejména pak:
zajistí, aby orgány podílející se na řízení a realizaci grantu vedly oddělené systémy účetnictví umožňující identifikaci veškerých transakcí s grantem souvisejících;
zajistí správnost činností financovaných v rámci grantu, zejména prostřednictvím realizace interních kontrol při dodržování principů náležitého finančního řízení.

3. Řídicí a kontrolní systém přijímajícího státu zajistí dostatečné auditní postupy vedoucí k:
odsouhlasení výkazu potvrzujícího oprávněnost výdajů adresovaného Komisi s jednotlivými výkazy výdajů a s nimi souvisejícími podklady, které jsou spravovány na různých administrativních úrovních či orgány a podniky, které realizaci činností provádějí, a
kontrole přidělování a převádění prostředků Společenství.

4. Přijímající stát bude vhodným namátkovým způsobem organizovat kontroly činností, a to s ohledem na zajištění namátkových kontrol založených na analýze rizik s cílem zjistit, zda zavedené řídicí a kontrolní systémy fungují řádně a kontrolují výkazy výdajů na různých zúčastněných úrovních.

Článek 7
Finanční kontrola ze strany Komise

1. Ve vztahu k činnostem financovaným z Fondu mohou zástupci či pracovníci Komise provádět zejména namátkové kontroly dokumentů i kontroly na místě, aby ověřili řádné fungování řídicích a kontrolních systémů, a to na základě oznámení doručeného s předstihem nejméně jednoho pracovního dne. Komise příslušnému přijímajícímu státu toto oznámení předá s výhledem na to, že jí bude poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Uvedených kontrol se mohou zúčastnit též zástupci či pracovníci přijímajícího státu.

2. Komise může požádat přijímající stát, aby provedl kontrolu na místě a ověřil tak správnost jedné či více činností. Uvedených kontrol se mohou zúčastnit též zástupci či pracovníci Komise.

3. Po dobu tří let od data ukončení pomoci budou příslušné orgány přijímajícího státu pro použití Komisí či Evropského účetního dvora uchovávat veškeré podklady týkající se výdajů na příslušná opatření.

Článek 8
Zpráva o realizaci

1. Nejpozději šest měsíců po vypršení časového limitu uvedeného v článku 10 této smlouvy zašle přijímající stát Komisi zprávu o realizaci. Tato zpráva bude obsahovat prohlášení týkající se oprávněnosti výdajů uhrazených přijímajícím státem, které byly čerpány z grantu Komise. Prohlášení bude obsahovat:

 -  přehled činností v souladu s článkem 5, rozčleněný podle typu opatření; celkovou výši skutečně vynaložených a uhrazených výdajů a odpovídající výši financování z Fondu solidarity Evropské Unie přidělenou na celý komplex činností;
orgány odpovědné za realizaci jednotlivých činností.

2. Ve zprávě budou specifikována preventivní opatření zavedená nebo navržená přijímajícím státem vedoucí k omezení škod a zamezení opakovaného výskytu podobných katastrof v co možná největším rozsahu.

3. Zpráva bude dále obsahovat prohlášení přijímajícího státu potvrzující, že:

činnosti uvedené v prohlášení, kterým se prokazuje oprávněnost výdajů, neobdržely příspěvek z jiného zdroje financování evropského či mezinárodního společenství;
výdaje, na něž se odkazuje v článku 10 této smlouvy nejsou kryty náhradou či úhradou škody třetí stranou;
v příslušných případech byly zahájeny kroky vedoucí k náhradě či úhradě vzniklých škod třetí stranou.

Článek 9
Uznání platnosti

Při ukončení pomoci předloží přijímající stát Komisi prohlášení vypracované osobou či institucí funkčně nezávislou na orgánu odpovědném za realizaci, v jehož rámci budou shrnuty závěry provedených kontrol a uznána platnost deklarovaných výdajů i zákonnost a správnost příslušných činností.

Vzor prohlášení je uveden v Příloze II.

Článek 10
Lhůta oprávněnosti

Lhůta oprávněnosti výdajů v souvislosti s činnostmi, na něž se odkazuje v článku 5, započne datem vzniku první škody způsobené povodněmi ze srpna 2002, tedy dne 6. srpna 2002.

Grant musí být využit do jednoho roku ode dne vyplacení přijímajícímu státu.

Článek 11
Platba

Komise vyplatí grant přijímajícímu státu po podpisu této smlouvy jednorázově.

Komise provede platbu v EUR. Tato smlouva nepokrývá kurzové ztráty, které ponese přijímající stát.

Článek 12
Koordinace

1. Přijímající stát zajistí koordinaci příspěvku z Fondu na činnosti popsané v článku 5, na straně jedné, s pomocí Evropské investiční banky (EIB) a dalších finančních nástrojů Společenství, na straně druhé.

2. Přijímající stát zajistí, že činnosti, pro jejichž realizaci je pomoc poskytována, nebudou podporovány z fondů a nástrojů podléhajících Nařízení (EHS) č. 3906/89 z 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci Maďarsku a Polsku,1) Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. června 1999, kterým se zakládá nástroj strukturálních politik pro předvstupní období (ISPA),2) Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v zemědělství a rozvoji venkova ve střední a východní Evropě,3) Nařízení Komise (ES) č. 2760/98 z 18. prosince 1998 o realizaci programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE,4) Nařízení Rady (ES) č. 555/2000 z 13. března 2000 o realizaci činností v rámci předvstupní strategie pro Kypr a Maltu,5) kterým se novelizuje Nařízení (EHS) č. 3906/896) a Nařízení Rady (ES) č. 2236/95 z 18. září 1995 stanovující obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí.7)

3. Přijímající stát zajistí, aby škody napravené v rámci zvláštních nástrojů Společenství nebo mezinárodních nástrojů pro náhradu konkrétních škod nečerpaly pro tentýž účel pomoc z Fondu solidarity Evropské unie.

Článek 13
Kompatibilita se zákony Společenství

Činnosti financované Fondem musí odpovídat ustanovením Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou a příslušným nástrojům předvstupní pomoci.

Procedury pro zadávání veřejných zakázek platné pro činnosti v rámci této smlouvy jsou uvedeny v Příloze III.

Článek 14
Ukončení pomoci

1. Komise ukončí pomoc během šesti měsíců od obdržení zprávy o realizaci obsahující veškeré informace, které jsou požadovány v článku 8, a informuje o tomto přijímající stát.

2. Komise pomoc částečně ukončí, pokud přijímající stát není schopen poskytnout informace, které jsou požadovány v článku 8 odst. 3. V okamžiku, kdy je taková informace k dispozici, ji přijímající stát bez prodlení předá Komisi tak, aby tato pomoc mohla být definitivně uzavřena.

Článek 15
Vracení prostředků

1. V případě, že celý grant nebo jeho část nebyly využity během jednoho roku od vyplacení Komisí, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, rozhodne Komise o navrácení odpovídající části grantu.

2. V případě, že náklady na odstranění škod byly následně uhrazeny třetí stranou, rozhodne Komise o navrácení odpovídající části grantu.

3. V případě, že celková výše způsobených škod je podstatně nižší než odhad předložený přijímajícím státem, rozhodne Komise o navrácení částky vypočtené na základě nadhodnoceného odhadu.

Článek 16
Vstup v platnost

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem druhého podpisu.

Ve dvou vyhotoveních,

V Bruselu
18. prosince 2002 

V Praze
19. prosince 2002

  

Za Komisi
Člen Komise odpovídající  za regionální politiku
Michel Barnier
Za Českou republiku
Ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka

  PŘĺLOHA I

NÁRODNĺ ORGÁNY ODPOVĚDNÉ ZA KOORDINACI A REALIZACI GRANTU

1.1.  ORGÁN ODPOVĚDNÝ ZA KOORDINACI REALIZACE (SPECIFIKOVANÝ v ČLÁNKU 4 SMLOUVY):
1.2.  Název: Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc
1.3.  Adresa: Letenská 15, 110 00 Praha 1, Česká republika

2.  ORGÁNY ODPOVĚDNÉ ZA REALIZACI GRANTU
2.1.  Název: Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc
2.1.1.  Adresa: Letenská 15, 110 00 Praha 1, Česká republika
2.1.2.  Typ opatření, za něž odpovídá: všechny

Ministerstvo financí bude při realizaci spolupracovat především s Ministerstvem pro místní rozvoj, s ostatními ministerstvy, kraji a obcemi.

PŘĺLOHA III

Procedury pro zadávání veřejných zakázek

1)  Kontraktační orgány:

Orgány oprávněné k financování nápravy škod z veřejných zdrojů

2)  Legislativa použitá během realizace kontraktu:

Česká legislativa

3)  Použitý jazyk:

Český jazyk

4)  Zadávání veřejných zakázek:

Smlouvy uzavřené a/nebo faktury vydané před dnem podpisu této Dohody podléhaly národním procedurám výběrových řízení.

Smlouvy uzavřené před dnem podpisu této Dohody nepodléhají předběžnému (ex-ante) schválení Komise.

Smlouvy uzavřené po dni podpisu této Dohody budou podléhat ustanovením Praktického průvodce smluvními postupy Phare, ISPA a SAPARD - "Sjednané řízení", především odstavci 2. 4. 6., odstavci 3. 2. 1. 2. (a) Služby, odstavci 4. 2. 1. 2. (a) Dodávky, odstavci 5. 2. 1. 3. (a) Práce.

V případě grantových schémat bude použita Kapitola 6 "Granty" Praktického průvodce smluvními postupy Phare, ISPA a SAPARD.


1)  OJ L 375, 23. 12. 1989, str. 11. Naposledy novelizováno Nařízením (ES) č. 2500/2001 (OJ L 342, 27. 12. 2001, str. 1).

2)  OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 68.

3)  OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 8. Naposledy novelizováno Nařízením (ES) č. 2500/2001 (OJ L 342, 27. 12. 2001, str. 1).

4)  OJ L 345, 19. 12. 1998, str. 49.

5)  OJ L 68, 16. 3. 2000, str. 3. Naposledy novelizováno Nařízením (ES) č. 2500/2001 (OJ L 342, 27. 12. 2001, str. 1).

6)  OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 68.

7)  OJ L 228, 23. 9. 1995, str. 1. Nařízení naposledy novelizováno Nařízením (ES) č. 1655/1999 Evropského parlamentu a Rady (OJ L 197, 29. 7. 1999, str. 1).

E-shop

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.