Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 40/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 23, ze dne 22. 4. 2003

40

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2002 bylo v Budapešti podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o připojení maďarského důstojníka k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu pro střední a východní Evropu.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dne 18. listopadu 2002.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY,
MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTERSTVEM OBRANY MAăARSKÉ REPUBLIKY
O PŘIPOJENĺ
MAĎARSKÉHO DŮSTOJNĺKA K BRITSKÉMU VOJENSKÉMU PORADNĺMU
A VÝCVIKOVÉMU TÝMU PRO STŘEDNĺ A VÝCHODNĺ EVROPU

Úvod

Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvo obrany Maďarské republiky (dále společně označovány jako "smluvní strany");

vycházejíce z Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu podepsaného v Praze dne 25. července 2000;

přejíce si prohloubit spolupráci připojením maďarského důstojníka k Britskému vojenskému a poradnímu výcvikovému týmu pro střední a východní Evropu (dále jen "BVPVT SVE") jako instruktora;

přejíce si vymezit právní status instruktora a ujednání pro podporu, která mu bude poskytována;

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Ujednání:

a)   "Memorandum BVPVT SVE" znamená Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu podepsané v Praze dne 25. července 2000;
b)   "instruktor" znamená důstojníka ozbrojených sil Maďarské republiky, který bude připojen k BVPVT SVE pro účely uvedené v článku 2 tohoto Ujednání;
c) "závislá osoba" znamená manželku instruktora nebo dítě instruktora závislé na jeho podpoře;
d)   "utajovaná skutečnost" znamená skutečnost, která vyžaduje ochranu před ztrátou, neoprávněným odhalením nebo vyzrazením a která byla označena stupněm utajení.

Článek 2
Jmenování a povinnosti instruktora

1. Důstojník vybraný jako instruktor bude zprvu jmenován na dobu osmnácti měsíců, která může být prodloužena společnou dohodou ministerstev obrany Spojeného království a Maďarské republiky.

2. Instruktor bude zaměstnán jako velitel čety v kurzech pořádaných BVPVT SVE a může také, pokud bude náležitě kvalifikován, provádět jiné činnosti. Může být vyslán z České republiky do jiných států v oblasti střední a východní Evropy jako člen krátkodobých výcvikových týmů BVPVT SVE. Dále může být požádán o pomoc při výuce anglického jazyka budoucích maďarských studentů BVPVT SVE v Maďarsku, pokud to nařídí velitel BVPVT SVE.

3. Instruktor bude odpovědný veliteli BVPVT SVE za plnění svých povinností a vždy bude plnit nařízení a rozkazy důstojníků s vyšší hodností, kteří v BVPVT SVE zastávají vyšší funkci. Instruktor nebude mít žádné disciplinární pravomoci ve vztahu k ostatním členům BVPVT SVE.

4. Nehledě na předchozí odstavec tohoto článku, instruktor zůstane pro všechny účely příslušníkem ozbrojených sil Maďarské republiky a bude i nadále odpovědný Ministerstvu obrany Maďarské republiky pro účely hlášení a disciplíny.

5. Rozsah roční dovolené instruktora se bude řídit předpisy ozbrojených sil Maďarské republiky, ale jakékoli období, ve kterém bude čerpat dovolenou, podléhá předchozímu schválení velitele BVPVT SVE.

Článek 3
Status instruktora

1. Status instruktora v České republice v souvislosti s jeho oficiálními povinnostmi se bude řídit ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil sjednané v Londýně dne 19. června 1951.

2. Dále všechny výhody, kterých požívá personál Spojeného království a osoby na něm závislé podle Memoranda BVPVT SVE, se budou mutatis mutandis vztahovat na instruktora a osoby na něm závislé, pokud toto Ujednání nestanoví jinak.

Článek 4
Zařízení poskytované instruktorovi

1.Instruktorovi budou poskytnuty společné kancelářské prostory a další zařízení nezbytné k výkonu jeho oficiálních povinností za stejných podmínek a na stejné úrovni, jako jsou poskytovány personálu Spojeného království v souladu s Memorandem BVPVT SVE.

2. Pokud bude instruktor umístěn mimo území České republiky jako člen krátkodobého výcvikového týmu BVPVT SVE v souladu s článkem 2 odst. 2 tohoto Ujednání, BVPVT SVE bude odpovědný za úhradu jeho cestovních nákladů a stravného ve výši stanovené Ministerstvem obrany Spojeného království pro důstojníka s toutéž hodností.

Článek 5
Odpovědnost Ministerstva obrany Maďarské republiky

1. Ministerstvo obrany Maďarské republiky uhradí náklady na ubytování a náklady spojené s ubytováním instruktora a osob na něm závislých, jako je vybavení nábytkem a služby domácnosti (včetně elektrické energie, vody a plynu).

2. V případě, že instruktor bude cestovat v zájmu Ministerstva obrany Maďarské republiky, cestovní náklady a stravné s tím spojené hradí toto ministerstvo.

3. Ministerstvo obrany Maďarské republiky bude instruktorovi a osobám na něm závislým v souladu s maďarskými národními předpisy vyplácet na jeho bankovní účet místní zahraniční příplatek, a to vždy zpětně za každý měsíc.

4. Náklady na telefonní hovory nebo další zařízení použitá v maďarském národním zájmu budou hrazeny Ministerstvem obrany Maďarské republiky. Pokud jakékoli takové náklady uhradí nejdříve BVPVT SVE nebo Ministerstvo obrany České republiky nebo vojenské orgány České republiky, pak tyto náklady budou plně refundovány Ministerstvem obrany Maďarské republiky.

5. Ministerstvo obrany Maďarské republiky vybaví instruktora směrnicemi k čerpání jeho dovolené, v nichž bude specifikován rozsah jeho roční dovolené a okolnosti, za nichž mu bude placen cestovní příplatek na dovolenou, který bude výhradní odpovědností tohoto ministerstva. Velitel BVPVT SVE rovněž obdrží kopii těchto směrnic a jakékoli čerpání dovolené bude vyžadovat jeho předchozí schválení.

6. Jakékoli náklady na zdravotnické nebo zubní ošetření vyžadované instruktorem nebo osobami na něm závislými, které není zabezpečeno ve smyslu článku IX NATO - SOFA, a v případě nutnosti též náklady na převoz do Maďarska za účelem jakéhokoli takového ošetření budou výhradní odpovědností Ministerstva obrany Maďarské republiky.

Článek 6
Bezpečnost

1. Jestliže bude jakákoliv utajovaná skutečnost vyměněna nebo vytvořena v souvislosti s tímto Ujednáním, bude používána, ukládána, bude s ní nakládáno a bude chráněna podle platných národních bezpečnostních zákonů a předpisů smluvních stran takovým způsobem, aby stupeň ochrany jimi poskytovaný nebyl nižší než stupeň ochrany poskytovaný utajovaným skutečnostem NATO podle dokumentu "Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy" [C-M(55)15(Final)] ze dne 15. října 1997 ve znění jakýchkoli pozdějších změn, nebo jakéhokoli dokumentu, který jej může nahradit.

2. Utajované skutečnosti budou předávány pouze diplomatickými cestami nebo prostřednictvím dalších takových cest, které jsou odsouhlasené určenými bezpečnostními úřady smluvních stran. Takové skutečnosti ponesou stupeň utajení a označení země původu.

3. Každá smluvní strana učiní všechny možné právní kroky k zabezpečení toho, aby všechny skutečnosti poskytnuté nebo vytvořené podle tohoto Ujednání byly chráněny proti budoucímu odhalení, pokud se ostatní smluvní strany na takovém odhalení nedohodly. Každá smluvní strana proto zabezpečí, že:

a)   utajovaná skutečnost nebude předána žádné vládě, národní organizaci nebo jiné osobě třetí strany bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany původu;
b)   skutečnost nebude příjemcem užita k jakémukoli jinému účelu, než ke kterému byla předána;
c)   příjemce bude dodržovat všechna omezení šíření nebo přístupu ke skutečnostem poskytovaným podle tohoto Ujednání.

4. Smluvní strany vyšetří všechny případy, kde je známo nebo u nichž je důvodné podezření, že jakákoli utajovaná skutečnost poskytnutá nebo vytvořená podle tohoto Ujednání byla ztracena nebo odhalena neoprávněným osobám. Každá smluvní strana bude také ihned a plně informovat ostatní smluvní strany o detailech jakýchkoli takových událostí, závěrech vyšetřování a přijatých nápravných opatřeních k předcházení jejich opakování.

Článek 7
Odvolání instruktora

1. Pokud si Ministerstvo obrany Maďarské republiky přeje odvolat instruktora, informuje velitele BVPVT SVE a zpravidla se šestiměsíčním předstihem předá oznámení o odvolání, pokud operační požadavky nebo jiné naléhavé důvody nevyžadují opomenutí takového oznámení.

2. Pokud si Ministerstvo obrany České republiky přeje odvolat BVPVT SVE jako celek, zajistí, aby souběžně s konzultacemi s Ministerstvem obrany Spojeného království vyžadovanými článkem 8 odst. 2 Memoranda BVPVT SVE probíhaly konzultace též s Ministerstvem obrany Maďarské republiky.

3. V případě vážného porušení nebo zanedbání povinnosti instruktora nebo jeho neschopnosti dále plnit své povinnosti vyhovujícím způsobem, ať již v důsledku nemoci či jiného důvodu, velitel BVPVT SVE může s Ministerstvem obrany Maďarské republiky prostřednictvím jejího vojenského přidělence vést konzultace a, pokud to bude nezbytné, požadovat odvolání instruktora.

4. Pokud si české orgány přejí odvolat instruktora z České republiky, projednají tuto otázku s Ministerstvem obrany Maďarské republiky i s velitelem BVPVT SVE.

Článek 8
Změny

Toto Ujednání může být kdykoli změněno písemnou formou na základě souhlasu všech smluvních stran.

Článek 9
Spory

Jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu tohoto Ujednání bude řešen konzultacemi mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání žádnému národnímu či mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 10
Vstup v platnost a ukončení platnosti

Toto Ujednání je sjednáno na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem posledního podpisu. V platnosti zůstane, dokud nebude jeho platnost ukončena na základě vzájemného souhlasu smluvních stran nebo dokud jej některá ze smluvních stran nevypoví oznámením zaslaným ostatním smluvním stranám šest měsíců předem. Pokud dodržení šestiměsíční výpovědní lhůty není možné, smluvní strany vyvinou úsilí ke stanovení jiného vzájemně přijatelného data a budou vzájemně konzultovat své postoje ke zmírnění jakýchkoli finančních nebo jiných důsledků vypovězení Ujednání.

Dáno ve třech vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a maďarském. V případě sporu týkajícího se provádění nebo interpretace tohoto Ujednání má přednost anglické znění.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Za Ministerstvo obrany
Spojeného království
Velké Británie
a Severního Irska
Za Ministerstvo obrany
Maďarské republiky
plk. Ing. Jozef Havran v. r.  
přidělenec obrany  
České republiky 
v Maďarské republice
plk. Jonathan Frére v. r.
přidělenec obrany Spojeného
království Velké Británie a Severního 
Irska v Maďarské republice
József Bali v. r.
státní podtajemník
pro vojenskou politiku

V Budapešti dne 18. listopadu 2002

E-shop

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.