Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 34/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 20, ze dne 9. 4. 2003

34

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 2002 byla v Rijádu podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 20. ledna 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Všeobecná dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Království Saúdské Arábie

Vláda České republiky a vláda Království Saúdské Arábie (dále jen "Smluvní strany"),

přejíce si rozšířit stávající přátelské vztahy mezi oběma státy a

uznávajíce vzájemný prospěch vyplývající z podpory jejich spolupráce,se v souladu s právními předpisy platnými v jejich státech dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o podporu a upevnění spolupráce mezi oběma státy v duchu vzájemného porozumění.

Ekonomická, obchodní, investiční
a technická spolupráce

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat ekonomickou, obchodní, investiční a technickou spolupráci mezi oběma státy a mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.

Spolupráce v těchto oblastech bude zahrnovat zejména následující položky:

1.   ekonomickou spolupráci, včetně projektů v oblasti průmyslu, ropného průmyslu, petrochemického průmyslu, nerostného bohatství, zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zdravotnictví,
2.   podporu výměny informací z oblasti vědeckého a technologického výzkumu,
3.   podporu výměny technických expertiz požadovaných pro specifické programy spolupráce.

Článek 3

1. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k oživení a diversifikaci vzájemné obchodní výměny. Za tímto účelem a v mezích systému mezinárodního obchodu Smluvní strany poskytnou obchodu s výrobky pocházejícími ze státu kterékoliv Smluvní strany nebo tam určenými zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

2. Toto zacházení nebude zahrnovat výsady, poskytnuté kteroukoliv ze Smluvních stran třetí straně jako výsledek účasti v oblasti volného obchodu, celní unii, společném trhu, prozatímních dohodách vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, nebo výsady poskytované sousedním státům k usnadnění pohraničního obchodu.

Článek 4

1. Každá Smluvní strana bude podporovat na území svého státu investice právnických a fyzických osob státu druhé Smluvní strany.

2. Smluvní strany budou podporovat společné investiční projekty v souladu s právním řádem platným v každém z obou států.

3. Každá ze Smluvních stran bude usilovat o zajištění veškerých základních záruk pro investice právnických nebo fyzických osob druhé Smluvní strany, včetně volného převodu všech plateb vztahujících se k investicím, proti opatřením vyvlastnění nebo znárodnění ve vztahu k jejich uskutečněným investicím, včetně neprodlené, přiměřené a účinné náhrady.

4. Podrobné podmínky podpory a vzájemné ochrany investic, včetně výše uvedených, budou upraveny zvláštní dohodou, jež bude dohodnuta a podepsána Smluvními stranami.

Článek 5

Smluvní strany podpoří výměnu návštěv mezi ekonomickými, obchodními a technickými zástupci, delegací a misí, včetně výměny návštěv a delegací ze soukromého sektoru, budou podporovat účast na výstavách a poskytovat požadovaná zařízení k podpoře této spolupráce mezi svými státy.

Spolupráce v oblasti vědy, kultury, školství,
sportu a péče o mládež

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež; tato spolupráce zahrnuje zejména následující položky:

1.   spolupráci v oblasti vědy a techniky prostřednictvím výměny informací v záležitostech oboustranného zájmu, jakož i návštěvy státních úředníků, výzkumníků, odborníků, techniků, školení výzkumníků a pomocných techniků, účast na vědeckých seminářích, konferencích oboustranného zájmu, spolupráce při formulování vědeckých plánů, zakládání výzkumných laboratoří a středisek,
2.   spolupráci v oblasti kultury, školství, péče o mládež a sportu prostřednictvím koordinace postojů na mezinárodních fórech, výměnu programů mezi kulturními a vzdělávacími institucemi, sdruženími, sportovními a mládežnickými svazy, výměnu příslušných dokumentů, audio-vizuálních materiálů, literatury a zkušeností, výměnu návštěv a zkušeností mezi státními úředníky odpovědnými za záležitosti kultury, školství, sportu a péče o mládež. Spolupráce v těchto oblastech bude podporována rozesíláním pozvánek k účasti na národních, oblastních a mezinárodních seminářích, konferencích a sportovních událostech, pořádaných v jednom ze států.

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Smluvní strany tímto zřizují Společnou komisi. Společná komise bude zasedat v případě potřeby, střídavě v obou státech.

Článek 8

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední nóty potvrzující, že Smluvní strana splnila vnitrostátní postupy požadované pro její vstup v platnost.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem jejího vstupu v platnost a bude automaticky prodlužována o následná období jednoho roku, pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí šest měsíců před uplynutím platnosti dohody svůj záměr ji ukončit.

3. V případě ukončení platnosti této dohody její ustanovení, která se týkají nabytých práv a závazků vyplývajících z této dohody, zůstanou v platnosti po dobu dohodnutou Smluvními stranami.

Dáno v Rijádu dne 19/12/1422 A. H. odpovídající 3/3/2002 A. D. ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílnosti ve výkladu českého a arabského znění je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Ing. Václav Petříček, CSc. v. r.
první náměstek
ministra průmyslu a obchodu
Za vládu
Království Saúdské Arábie
Nizar Obeid Madani v. r.
první náměstek
ministra zahraničních věcí

E-shop

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.