Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 28/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 15, ze dne 5. 3. 2003

28

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2003 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě,

majíce na paměti společný zájem na podpoře racionalizace, interoperability, připravenosti a efektivity jejich ozbrojených sil prostřednictvím vzájemné spolupráce,

připomínajíce úspěšnou činnost česko-slovenského praporu v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR),

majíce v úmyslu podílet se na úsilí mezinárodního společenství v boji proti terorismu a přispět tak k posílení míru a bezpečnosti ve světě,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Ujednání mají následující pojmy tento význam:

1.  jednotka" znamená společnou česko-slovenskou jednotku radiační, chemické a biologické ochrany nasazenou do operace v zahraničí mimo území států smluvních stran,
2.  "technická dohoda" znamená smluvní dokument organizačně-technického charakteru sjednaný mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky ad hoc za účelem stanovení podmínek nasazení jednotky v operaci,
3.  "operace" znamená vojenskou operaci uskutečňovanou silami mezinárodního společenství v zájmu míru a bezpečnosti ve světě mimo území států smluvních stran.

Článek 2
Účel

Účelem tohoto Ujednání je definovat práva, povinnosti a zásady vzájemné spolupráce příslušníků Armády České republiky a ozbrojených sil Slovenské republiky při jejich společném působení v jednotce.

Článek 3
Poslání a úkoly jednotky

1.  Hlavním úkolem jednotky během nasazení v operaci bude zásah v prostoru:

a)   záměrného použití chemických, biologických, jaderných a radiologických zbraní či prostředků,
b)   vzniku neúmyslného incidentu spojeného s těmito zbraněmi nebo prostředky,
c)   úniku radioaktivních, toxických nebo biologických látek při cíleném ničení výrobních kapacit a skladů zbraní hromadného ničení,
d)   vzniku havárií v průmyslových či jiných objektech spojených s únikem radioaktivních, toxických chemických nebo biologických látek,
e)   použití konvenční munice o velké explozivní mohutnosti.

2.  Cílem zásahu podle odstavce 1 tohoto článku je zejména:

a)   na základě provedeného průzkumu vyhodnotit rozsah a následky vzniklé události, přijmout opatření k záchraně lidských životů, odstranit z časového hlediska nejnaléhavější následky vzniklé události,
b)   poskytnout vládě státu, na jehož území došlo k dané události, pomoc při odstraňování dlouhodobých následků vzniklé události nebo provést opatření ke snížení jejích následků.

Článek 4
Složení jednotky

Velikost a organizační struktura jednotky včetně podmínek rotace jejích příslušníků budou specifikovány v technické dohodě.

Článek 5
Velení a řízení

1. Velitel jednotky bude určen na základě poměrného zastoupení příslušníků ozbrojených sil států smluvních stran v jednotce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Velitel jednotky bude v zájmu zabezpečení činnosti jednotky oprávněn v mezích platných právních předpisů států smluvních stran vydávat nařízení a rozkazy nebo přijímat jiná opatření, která jsou závazná pro všechny příslušníky jednotky. Vydaná nařízení a rozkazy musí respektovat lidská práva a nesmí snižovat lidskou důstojnost a narušovat vztahy mezi příslušníky jednotky.

Článek 6
Společná příprava

1.  Před nasazením jednotky do prostoru operace je možné uskutečnit společnou přípravu českých a slovenských příslušníků jednotky nebo umožnit účast zástupců druhé smluvní strany při závěrečné kontrole a certifikaci způsobilosti. Podrobnosti budou uvedeny v technické dohodě.

2. Výběr příslušníků ozbrojených sil států smluvních stran určených k působení v jednotce je v kompetenci jednotlivých smluvních stran.

Článek 7
Logistické zabezpečení

1.  Každá smluvní strana odpovídá za:

a)   komplexní zabezpečení vlastních příslušníků jednotky výzbrojí, municí, technikou a materiálem do doby zahájení činnosti jednotky v prostoru operace,
b)   plánované opravy, opravy v záruce a revize své výzbroje, techniky a materiálu po splnění předepsaných norem,
c)   doplňování nenahraditelných ztrát,
d)   ubytování svých příslušníků jednotky.

2.  Česká smluvní strana zabezpečuje zejména:

a)   zásobování jednotky pohonnými hmotami, mazivy a municí,
b)   proviantní zabezpečení jednotky,
c)   údržbu, opravy a náhradní díly výzbroje, techniky a materiálu zavedeného a používaného oběma smluvními stranami,
d)   služby pro zabezpečení činnosti jednotky včetně nákupů na místě.

3. Slovenská smluvní strana zabezpečuje zejména:

a)   údržbu a opravy své výzbroje, techniky a materiálu, který není zaveden ve výzbroji Armády České republiky,
b)   skladování, obměnu a doplňování vlastních dekontaminačních komponentů a detekčních prostředků.

4.  Česká smluvní strana poskytuje příslušníkům ozbrojených sil Slovenské republiky prostředky uvedené v odstavci 2 tohoto článku za stejných podmínek, za jakých poskytuje tyto prostředky příslušníkům Armády České republiky.

Článek 8
Ochrana utajovaných skutečností

1.  Při ochraně utajovaných skutečností předávaných mezi smluvními stranami se bude postupovat podle ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsané dne 23. května 2000 v Praze nebo jiné mezinárodní smlouvy, která ji nahradí, a v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

2. Při nakládání s utajovanými skutečnostmi třetích stran se bude postupovat v souladu s relevantními mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány, a v souladu s dalšími relevantními dokumenty.

3.  Smluvní strany jsou odpovědné za provedení bezpečnostních prověrek u svých příslušníků jednotky podle příslušných právních předpisů svých států.

4.  Smluvní strany se zavazují v souladu s příslušnými právními předpisy svých států navzájem si na vyžádání zpřístupnit archivované dokumenty, které vznikly v průběhu nasazení jednotky, mimo dokumentů třetích stran.

Článek 9
Používání komunikačních prostředků

1. Česká smluvní strana poskytuje slovenské smluvní straně komunikační podporu, jejíž podmínky budou stanoveny v technické dohodě, a naopak.

2. Pronájem telekomunikačních služeb poskytovaných civilními operátory hradí každá smluvní strana samostatně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 10
Jurisdikce a udržování kázně

1. Příslušníci jednotky podléhají jurisdikci států smluvních stran. Zabezpečení plnění úkolů policejní ochrany jednotky se řídí příslušnými právními předpisy států smluvních stran.

2. Za stanovení podmínek výkonu jurisdikce třetích států vůči příslušníkům jednotky působící na území těchto států je odpovědná ta smluvní strana, o jejíž státní příslušníky se jedná.

3. Obě smluvní strany jsou odpovědné za udělování kázeňských trestů, sankcí a ochranných opatření, přičemž dodrží procedurální postupy stanovené příslušnými právními předpisy států smluvních stran. O udělení kázeňského trestu, sankce nebo ochranného opatření bude neprodleně informován velitel jednotky.

Článek 11
Zdravotnická péče

1. Česká smluvní strana v součinnosti se slovenskou smluvní stranou zabezpečuje pro příslušníky jednotky lékařskou a stomatologickou péči. Podrobnosti stanoví technická dohoda.

2. Zdravotnické záznamy příslušníků jednotky včetně kopií pořízených v průběhu ambulantní nebo nemocniční péče budou po jejich odvolání či po ukončení činnosti jednotky předány té smluvní straně, o jejíž státní příslušníky se jedná.

Článek 12
Nošení vojenského stejnokroje

Příslušníci jednotky po dobu působení v jednotce nosí stejnokroj ozbrojených sil, jejichž příslušníky jsou. Stejnokroj bude označen českou nebo slovenskou státní vlajkou, nápisem "Česká republika" nebo "Slovenská republika" v anglickém jazyce, může být označen znakem jednotky a případně též znakem operace či sil mezinárodního společenství, v jejichž rámci bude jednotka působit.

Článek 13
Financování

1. Smluvní strany hradí služební příjem a všechny související příplatky příslušníkům vlastních ozbrojených sil. Smluvní strany přijmou v mezích právních předpisů svých států opatření k tomu, aby služební příjmy a relevantní příplatky příslušníků české i slovenské části jednotky byly ve srovnatelné výši.

2. Česká smluvní strana ponese náklady na činnost jednotky vyplývající ze závazků, které přijala, pokud toto Ujednání nebo technická dohoda nestanoví jinak. Náklady, které mají charakter společných nákladů, bude slovenská smluvní strana hradit české smluvní straně v termínech a způsobem stanoveným v technické dohodě.

3. Vzájemné platby budou prováděny v národních měnách nebo v USD. Forma a způsob budou stanoveny v technické dohodě.

Článek 14
Odpovědnost za škody

1. Při uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé mezi smluvními stranami budou analogicky aplikována příslušná ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1995 v Bruselu.

2. Nároky na náhradu škody, na které se nevztahuje článek VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané dne 19. června 1951 v Londýně, budou na základě vzájemné dohody smluvních stran řešeny pouze jednou z těchto stran. Náklady spojené s vyřízením takových nároků budou hrazeny stejným dílem. Jestliže však odpovědnost za škodu vznikla následkem úmyslného nebo nedbalostního jednání nebo opomenutí personálu nebo zástupců jedné smluvní strany, náklady na náhradu škody budou hrazeny pouze touto smluvní stranou.

Článek 15
Jazyk

Oficiálními jazyky jednotky jsou český a slovenský jazyk. Požadavky na znalost dalších jazyků budou specifikovány v technické dohodě.

Článek 16
Vztah ke třetím stranám

Tímto Ujednáním nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány. Spolupráce podle tohoto Ujednání není namířena proti jiným státům.

Článek 17
Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor vzniklý při provádění nebo výkladu tohoto Ujednání bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání žádnému národnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

2.  Nedojde-li k urovnání sporu do 90 dní od počátku jednání mezi smluvními stranami, bude tento spor řešen na úrovni ministrů obrany České republiky a Slovenské republiky.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.

2. Toto Ujednání může být změněno nebo doplněno na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny v písemné formě a budou tvořit nedílnou součást tohoto Ujednání.

3. Platnost tohoto Ujednání může být kdykoli ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Ke dni ukončení platnosti tohoto Ujednání skončí rovněž platnost uzavřených technických dohod.

4.  V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání uzavřou smluvní strany protokol obsahující vzájemně dohodnuté postupy pro vypořádání finančních a jiných závazků, které vznikly během platnosti tohoto Ujednání a technických dohod.

Dáno v Praze dne 15. února 2003 ve dvou původních vyhotoveních v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr
Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
Ivan Šimko v. r.
ministr

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 289 KčKOUPIT

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Benedikt Vangeli - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Text prvního vydání komentáře je podstatně přepracován a doplněn o výklad ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.