Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 27/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 14, ze dne 25. 2. 2003

27

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě ustanovení svého článku XVII dne 31. května 2002. Podle téhož ustanovení dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztahu mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými, podepsaná v Mexiku dne 9. srpna 1968, vyhlášená pod č. 113/1970 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci

Vláda České republiky a vláda Spojených států mexických (dále jen "smluvní strany"),

vedeny snahou rozvíjet a upevňovat styky kulturního a vzdělávacího charakteru,

přesvědčeny, že zmíněná spolupráce je cenným nástrojem pro posílení vzájemného porozumění mezi oběma národy,

se dohodly takto:

Článek I

Cílem této dohody je, aby smluvní strany podporovaly rozvoj spolupráce vzdělávacích, kulturních a sportovních institucí za účelem prohloubení jejich vzájemného poznání.

Článek II

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání prostřednictvím vzájemné výměny odborníků, publikací a informačních materiálů za účelem následného vypracování společných projektů pro spolupráci.

2. Smluvní strany budou podporovat navázání a rozvoj styků mezi vzdělávacími, kulturními a výzkumnými institucemi s cílem uzavření smluv o přímé spolupráci.

3. Certifikáty, osvědčení, diplomy, tituly nebo akademické stupně, které potvrzují dosaženou úroveň vzdělání poskytovanou institucemi uznávanými smluvními stranami, mohou být nostrifikovány v souladu s ustanoveními každého státu.

Článek III

Smluvní strany budou podporovat výměnu studentů poskytováním stipendií za účelem realizace postgraduálních a výzkumných studijních pobytů ve veřejných vysokých školách.

Článek IV

Smluvní strany budou vzájemně usilovat o zlepšení a zvýšení úrovně znalostí a výuky jazyků, literatury a kultury.

Článek V

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi divadly, hudebními tělesy, pěveckými a tanečními soubory a dalšími subjekty interpretačního umění obou států, jakož i výměny tvůrců a odborníků v oblasti umění a kultury.

Článek VI

Smluvní strany budou podporovat spolupráci památkových organizací, muzeí, galerií, archivů a knihoven a výměnu zkušeností při záchraně, uchování a šíření hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

Článek VII

Smluvní strany budou podporovat aktivity zaměřené na propagaci literatury prostřednictvím výměny spisovatelů, účasti na knižních veletrzích a setkáních, jakož i na realizaci překladatelských a společných vydavatelských projektů.

Článek VIII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými příslušnými institucemi působícími v oblasti tisku, rozhlasu, televize, kinematografie a nových informačních technologií.

Článek IX

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci příslušných institucí působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu a budou v rámci svých možností napomáhat této spolupráci.

Článek X

1. Smluvní strany budou spolupracovat v boji proti nezákonnému dovozu, vývozu a převodu majetku tvořícího kulturní dědictví v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami, jimiž jsou smluvní strany vázány.

2. Smluvní strany budou přispívat k navracení předmětů kulturního vlastnictví nezákonně vyvezených z území jednoho státu a nezákonně dovezených na území druhého státu.

Článek XI

Smluvní strany poskytnou náležitou ochranu na poli duševního vlastnictví a vytvoří prostředky a postupy pro odpovídající dodržování platných vnitrostátních předpisů a mezinárodních dohod v oblasti duševního vlastnictví, jimiž jsou vázány.

Článek XII

K dosažení cílů této dohody mohou smluvní strany vypracovávat programy školské a kulturní spolupráce. Každý program bude specifikovat oblasti, zaměření a způsoby spolupráce a finanční a technické závazky každé ze smluvních stran a bude vyhodnocován po dohodě smluvních stran.

Článek XIII

1. K dosažení cílů této dohody může vzdělávací a kulturní spolupráce mezi oběma smluvními stranami nabývat kromě forem obsažených v této dohodě rovněž těchto forem:

a.   společná nebo koordinovaná realizace výzkumných programů;
b.   organizování kongresů, seminářů, konferencí a dalších akademických akcí, kterých se budou účastnit odborníci obou států;
c.   zřizování kateder nebo lektorátů na školách, univerzitách a státních vzdělávacích a kulturních institucích obou států;
d.   vysílání nebo přijímání odborníků, učitelů, výzkumných pracovníků nebo lektorů;
e.   organizování a prezentace reprezentativních výstav umění a kultury jednoho státu na území druhého státu;
f.   zasílání nebo přijímání informačního, bibliografického a dokumentačního materiálu v oblasti umění a kultury;
g.   jakákoli další forma, na níž se smluvní strany písemně dohodnou.

2. Veškeré formy spolupráce podle této dohody budou realizovány podle finančních možností smluvních stran.

Článek XIV

Pro sledování a koordinaci činností plánované spolupráce dle této dohody bude ustavena Smíšená komise pro školskou a kulturní spolupráci, tvořená zástupci obou smluvních stran, která se může podle potřeby nebo po dohodě smluvních stran setkávat střídavě v České republice a Spojených státech mexických. Smíšená komise bude hodnotit výměnu uskutečňovanou v rámci této dohody, vypracovávat, analyzovat, revidovat, schvalovat, kontrolovat a hodnotit programy školské a kulturní spolupráce a předkládat doporučení pro školskou a kulturní spolupráci a formulovat doporučení, která bude považovat za užitečná na další léta. Bližší podrobnosti budou upraveny diplomatickou cestou.

Článek XV

Každý účastník prací na projektech spolupráce bude dodržovat migrační, daňové, celní, zdravotní a bezpečnostní předpisy platné na území druhé smluvní strany.

Článek XVI

Smluvní strany usnadní veškeré administrativní, daňové a celní náležitosti nezbytné pro dovezení a odvezení zařízení a materiálů, které budou použity při realizaci projektů, a to v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Článek XVII

Tato dohoda vstoupí v platnost v den přijetí poslední notifikace předložené diplomatickou cestou, v níž si smluvní strany oznámí splnění předpokladů v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Ukončení Dohody nebude mít vliv na dokončení programů a projektů, které byly dohodnuty v době trvání její platnosti.

Tato dohoda může být upravována po písemném souhlasu smluvních stran. Zmíněné úpravy vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany výměnou diplomatických nót oznámí splnění požadavků vyplývajících z jejich vnitrostátních právních předpisů.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztahu mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými podepsaná v Mexiku dne 9. srpna 1968.

Dáno v Praze dne jedenáctého října dva tisíce jedna ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu Spojených států mexických
Jorge G. Castaneda Gutman v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.