Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 13, ze dne 20. 2. 2003

25

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 27. prosince 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen "smluvní strany",

řídíce se oboustranným přáním upevňovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací,

v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědecko-technické spolupráci z 26. srpna 1993,

usilujíce o vzájemně výhodnou dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné úctě, důvěře a ohledu na zájmy každé ze smluvních stran,

potvrzujíce svoji oddanost cílům a principům Charty Organizace spojených národů,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran napomáhat českým a ruským podnikům, organizacím a institucím v oblasti vojensko-technické spolupráce v následujících směrech:

provoz, opravy, modernizace a údržba dodaného vojenského materiálu;

organizace licenční výroby;

zabezpečení vnitřní kontroly jakosti vojenského materiálu určeného pro dodávky druhé smluvní straně;

příprava specialistů a technického personálu ve školicích zařízeních a závodech v České republice a v Ruské federaci s ohledem na potřeby a možnosti smluvních stran;

jiné směry vojensko-technické spolupráce, o které bude projeven oboustranný zájem.

Článek 2

Orgány smluvních stran, koordinujícími provádění této Dohody, jsou:

na české straně - Ministerstvo obrany České republiky;

na ruské straně - Výbor Ruské federace pro vojensko-technickou spolupráci se zahraničními státy.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran napomáhat uzavírání kontraktů v oblasti vojensko-technické spolupráce mezi českými a ruskými podniky, organizacemi a institucemi, v nichž budou stanoveny podmínky dodávek vojenského materiálu.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly k zabezpečení provádění této Dohody vytvořit v rámci Komise pro obchodně-ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace pracovní skupinu pro vojensko-technickou spolupráci.

Článek 5

1. Smluvní strany zabezpečí ochranu skutečností získaných při provádění této Dohody, které v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran představují státní tajemství nebo mají charakter utajovaných skutečností.

Opatření k ochraně takových skutečností budou po vzájemné dohodě smluvních stran stanovena samostatnými smlouvami.

2. Žádná ze smluvních stran nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany prodávat nebo předávat třetí straně vojenský materiál, který jí byl dodán, včetně technické dokumentace k němu, a též skutečnosti přijaté nebo získané v důsledku vojensko-technické spolupráce a při realizace kontraktů podle článku 3 této Dohody.

Článek 6

Smluvní strany uznávají, že informace, získaná v rámci této Dohody, může být výsledkem duševní činnosti, předmětem duševního vlastnictví nebo autorského práva smluvní strany, která takovou informaci předává.

Smluvní strana, která získala zmíněnou informaci, zaručuje zabezpečení náležitých opatření právní ochrany takové informace a nese odpovědnost v případě jejího neschváleného použití v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy svého státu, a také v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními smlouvami, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 7

Tato Dohoda se nedotýká závazků smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 8

Spory, související s prováděním a výkladem této Dohody, budou smluvní strany řešit jednáním.

Článek 9

1.  Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a vstoupí v platnost dnem přijetí pozdějšího písemného oznámení o dokončení smluvními stranami vnitrostátních procedur nezbytných pro vstup této Dohody v platnost. Kterákoli smluvní strana může ukončit platnost této Dohody cestou písemného oznámení druhé smluvní straně o úmyslu ukončit její platnost. Platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení oznámení jedné ze smluvních stran.
2.  Platnost Dohody se bude automaticky prodlužovat na další pětileté období, pokud ani jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně úmysl její platnost ukončit.
3.  Ukončení platnosti této Dohody se netýká dalšího provádění platných kontraktů a jiných smluv podepsaných k provádění této Dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4.  V případě ukončení platnosti této Dohody zůstanou ustanovení článků 5 a 6 platná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.  Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Všechny změny a doplňky se sjednávají písemnou formou a vstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku.

Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky 
Mgr. Štefan Füle v. r.
1. náměstek ministra obrany
Za vládu Ruské federace
Michail Arkaďjevič Dmitriev  v. r.
náměstek ministra obrany
a předseda Výboru Ruské federace pro
vojensko-technickou spolupráci se
zahraničními státy

E-shop

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.