Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 18/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 9, ze dne 11. 2. 2003

18

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2002 byla v Piešťanech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Maďarské republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci při modernizaci vrtulníku Mi-24.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 25. října 2002.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
mezi
vládou České republiky, vládou Maďarské republiky,  vládou Polské republiky
a
vládou Slovenské republiky o spolupráci při modernizaci vrtulníku Mi-24

Preambule

Vláda České republiky, vláda Maďarské republiky, vláda Polské republiky a vláda Slovenské republiky, dále jen "smluvní strany",

majíce na zřeteli prospěšnost vzájemné spolupráce v oblasti modernizace vojenské techniky jejich ozbrojených sil,

usilujíce o podporu průmyslu ve svých státech cestou mezinárodní spolupráce,

se dohodly následovně:

Článek 1
Účel

Učelem této Dohody je stanovit základní zásady a pravidla spolupráce smluvních stran při modernizaci vrtulníku Mi-24.

Článek 2
Definice

(1) "Modernizace vrtulníku Mi-24" znamená prodloužení technického života vrtulníku Mi-24 na 35 let, vývoj nové verze vrtulníku Mi-24 podle společných takticko-technických požadavků vzájemně dohodnutých smluvními stranami, stavbu prototypu nové verze vrtulníku a jeho zkoušky, zpracování konstrukční, výrobně- -technické a průvodní technické dokumentace a instrukcí pro zachování letové způsobilosti, řešení systému řízení logistické podpory a výcviku personálu a certifikaci nové verze zakončenou vydáním doplňkového typového osvědčení způsobilosti k leteckému provozu (dále jen "doplňkové typové osvědčení"). Prototyp vrtulníku bude postaven v souladu s požadavky uvedenými ve Společných požadavcích států V-4 na modernizovaný vrtulník Mi-24, které byly odsouhlaseny národními řediteli pro vyzbrojování dne 31. ledna 2002 v Trenčíně.

(2) "Hlavní integrátor projektu" znamená právnickou osobu vybranou Polskem v souladu s polskými právními předpisy a schválenou Řídícím výborem, která bude odpovědná za realizaci modernizace vrtulníku Mi-24. Hlavní integrátor projektu bude zajišťovat:

a)   spolupráci s původním výrobcem ve věci prodloužení technického života vrtulníku Mi-24 a zabezpečení dodávek Instrukcí pro zachování letové způsobilosti a náhradních dílů v rozsahu Mi-24;
b)   koordinaci aktivit integrátora výzbroje a avioniky, dodavatele prototypu modernizace vrtulníku Mi-24 a ostatních subdodavatelů s důrazem na co nejširší zapojení průmyslu státu smluvních stran;
c)   zkoušky a certifikaci nové verze vrtulníku Mi-24:
d)   technickou podporu dodavatelů modernizace vrtulníků Mi-24 ze všech států smluvních stran.

(3) "Integrátor výzbroje a avioniky" znamená právnickou osobu vybranou Polskem v mezinárodním výběrovém řízení, která bude odpovídat hlavnímu integrátorovi projektu za integraci výzbroje a avioniky modernizace vrtulníku Mi-24.

(4) "Dodavatel prototypu modernizace vrtulníku Mi-24" znamená právnickou osobu, která postaví prototyp modernizace vrtulníku Mi-24. Dodavatele prototypu vybere hlavní integrátor projektu. Dodavatelem prototypu může být hlavní integrátor projektu.

(5) "Dodavatel modernizace vrtulníků Mi-24" znamená právnickou osobu vybranou každou ze smluvních stran v souladu s právními předpisy jejich států, která bude realizovat modernizaci vrtulníků Mi-24 podle potřeb každé smluvní strany.

(6) "Kontrakt" znamená smlouvu podle obchodního práva.

Článek 3
Organizace

(1) Zásadní rozhodnutí během spolupráce smluvních stran podle této Dohody bude jednomyslně přijímat Řídící výbor tvořený národními řediteli pro vyzbrojování. Pravomoci Řídícího výboru budou smluvními stranami podrobněji specifikovány ve statutu.

(2) Koordinaci aktivit prováděných jednotlivými smluvními stranami v rámci modernizace vrtulníku Mi-24 budou v jejich státech zajišťovat náležitě zmocnění ředitelé programu. Pravomoci ředitelů programu při koordinaci na mezinárodní úrovni budou stanoveny v samostatném technickém ujednání.

(3) Podrobnější úprava organizace spolupráce při modernizaci vrtulníku Mi-24 bude stanovena ve samostatném technickém ujednání.

Článek 4
Výběr integrátora výzbroje a avioniky a uzavření kontraktu

(1) Dokumentaci potřebnou k vyhlášení mezinárodního výběrového řízení na integrátora výzbroje a avioniky zpracuje Polsko. Tato dokumentace musí být před vyhlášením mezinárodního výběrového řízení odsouhlasena Řídícím výborem.

(2) Mezinárodní výběrové řízení na integrátora výzbroje a avioniky vyhlásí Polsko v souladu s polskými právními předpisy.

(3) Předložené nabídky budou vyhodnoceny výborem složeným z představitelů národních ředitelů pro vyzbrojování. Vybraný předkladatel musí být jednomyslně schválen Řídícím výborem.

(4) Kontrakt bude sjednán mezi odsouhlaseným vítězem a hlavním integrátorem projektu v souladu s polskými právními předpisy. Kontrakt může být sjednán až po odsouhlasení jeho okolností a podmínek Řídícím výborem.

(5) Kontrakt bude sjednán v souladu s následujícími principy:

a)   všechny smluvní strany budou oprávněny monitorovat průběh jednotlivých etap realizace kontraktu a schvalovat dokončení těchto etap, jakož i zahájení následujících etap realizace kontraktu;
b)   veškerá dokumentace k výzbroji a avionice (kompletní know-how) musí být před akceptováním Polskem verifikována všemi smluvními stranami;
c)  dokumentace k výzbroji a avionice bude napsána v angličtině.

(6) Časový harmonogram realizace kontraktu a další podrobnosti budou stanoveny v technickém ujednání.

Článek 5
Prototyp, dokumentace, doplňkové typové osvědčení, hmotný a nehmotný majetek

(1) Polsko zapůjčí dodavateli prototypu jeden vrtulník Mi-24, který bude modernizován v souladu se specifikacemi nové verze.

(2) Veškerá dokumentace vypracovaná hlavním integrátorem projektu a integrátorem výzbroje a avioniky (know-how), doplňkové typové osvědčení a rovněž veškerý nehmotný majetek vyrobený nebo vzniklý v souvislosti s modernizací vrtulníku Mi-24 bude společným vlastnictvím všech smluvních stran. Podíl každé smluvní strany na tomto spoluvlastnictví bude 25%.

(3) Veškerý hmotný majetek použitý pro prototyp bude vlastněn a hrazen polskou stranou.

(4) Držitelem a udržovatelem veškeré dokumentace a doplňkového typového osvědčení bude hlavní integrátor projektu, který je poskytne všem smluvním stranám a zajistí jejich aktualizaci. Pokud hlavní integrátor projektu rezignuje jako držitel a udržovatel veškeré dokumentace a doplňkového typového osvědčení, pak polská strana bude garantovat, že tato dokumentace a doplňkové typové osvědčení budou bez jakýchkoli nároků předány nástupnickému subjektu určenému Řídícím výborem.

Článek 6
Finanční záležitosti

(1) Veškeré náklady na realizaci prototypu modernizovaného vrtulníku Mi-24 ve výši odsouhlasené Řídícím výborem uhradí Polsko. Ostatní smluvní strany uhradí Polsku 25 % těchto nákladů s výjimkou těch, které stanoví článek 5 odstavec 3. Podíl těchto smluvních stran bude uhrazován postupně v souladu s ukončenými etapami modernizace vrtulníku Mi-24. Ukončení každé etapy musí být odsouhlaseno Řídícím výborem. Konkrétní částky, etapy modernizace vrtulníku Mi-24 a způsob platby budou stanoveny v samostatném technickém ujednání.

(2) Každá smluvní strana uhradí své vlastní náklady související s projektem modernizace vrtulníku Mi-24, zejména pak ty, které souvisejí se specifickými národními požadavky.

Článek 7
Sériová produkce

(1) Smluvní strany budou též spolupracovat během sériové produkce modernizace vrtulníků Mi-24 pro potřeby svých ozbrojených sil, kterou budou provádět dodavatelé modernizace vrtulníků Mi-24. Hlavní integrátor projektu poskytne dodavatelům modernizace vrtulníků Mi-24 v souladu s článkem 2 odstavec 2 písmeno d) podporu. Tato podpora by mohla zahrnovat také společné pořizování komponentů a vybavení používaných při sériové produkci všemi smluvními stranami. Podrobnosti a další formy spolupráce během sériové produkce budou stanoveny v samostatném technickém ujednání. Ceny komponentů a vybavení musí být pro všechny smluvní strany sjednoceny a co nejnižší.

(2) Smluvní strany sjednají samostatné technické ujednání stanovící postupy, které budou dodržovány v případě, že si jakákoli ze smluvních stran bude přát realizovat sériovou produkci modernizovaného vrtulníku Mi-24 pro třetí strany v souladu se společně vlastněnou dokumentací.

Článek 8
Cla, daně a poplatky

Cla, daně a poplatky, které mohou být ukládány v souvislosti s touto Dohodou, se budou řídit právními předpisy států smluvních stran. Smluvní strany využijí všech možností poskytovaných právním řádem jejich států a mezinárodními smlouvami ke zmírnění finanční zátěže vyplývající z placení těchto cel, daní a poplatků ostatními smluvními stranami.

Článek 9
Ochrana utajovaných skutečností

Ochrana utajovaných skutečností se bude řídit právními předpisy států smluvních stran a příslušnými mezinárodními dohodami včetně dohody NATO C-M (55) 15 (Final).

Článek 10
Ověřování jakosti

(1) Ověřování jakosti při provádění této Dohody se bude řídit právními předpisy států smluvních stran, zásadami STANAG 4107 a relevantními mezinárodními dohodami o ověřování jakosti.

(2) Společné záležitosti zabezpečování jakosti budou upraveny v samostatném technickém ujednání.

Článek 11
Práva duševního vlastnictví

(1) Smluvní strany budou při provádění této Dohody v souladu s právními předpisy států smluvních stran a mezinárodním právem dodržovat ostatní práva duševního vlastnictví všech smluvních stran i třetích stran nezahrnutá touto Dohodou.

(2) Nakládání se společnými právy duševního vlastnictví během provádění této Dohody bude stanoveno v samostatném technickém ujednání.

Článek 12
Pracovní jazyk

(1) Pracovním jazykem při oficiálních jednáních mezi smluvními stranami bude angličtina. Rovněž všechny společné oficiální dokumenty včetně dokumentů k výběrovému řízení a kontraktů budou napsány v angličtině.

(2) V rámci bilaterální spolupráce mohou smluvní strany po vzájemné dohodě používat jiný jazyk.

Článek 13
Urovnávání sporů

Spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění nebo výkladu této Dohody, budou urovnány jednáním. Jednání za účelem urovnání sporu povedou nejdříve ředitelé programu. Pokud nebude spor urovnán, záležitost bude postoupena národním ředitelům pro vyzbrojování smluvních stran. Pokud nedosáhnou urovnání, jednání zahájí představitelé smluvních stran na vládní úrovni. Pokud nebude možné spor urovnat jednáním, smluvní strany se mohou uchýlit k jinému způsobu urovnání sporu obvyklému v mezinárodním právu.

Článek 14
Nároky na náhradu škody

(1) Nároky na náhradu škody, které mohou vyvstat při provádění této Dohody, budou smluvní strany řešit v souladu s právními předpisy států smluvních stran a mezinárodním právem.

(2) Ustanovení odstavce 1 nevylučuje odlišné způsoby vypořádání nároků na náhradu škody, které mohou být zavedeny v samostatném technickém ujednání.

Článek 15
Technická ujednání

(1) Technická ujednání k provádění jednotlivých aspektů této Dohody budou sjednávána na úrovni národních ředitelů pro vyzbrojování. Národní ředitelé pro vyzbrojování mohou právo sjednávat technická ujednání ve specifických oblastech delegovat na ředitele programu.

(2) Pokud má být upravena nějaká specifická oblast mimo působnost národních ředitelů pro vyzbrojování, pak bude sjednána zvláštní mezinárodní smlouva mezi smluvními stranami nebo ministerstvy obrany států smluvních stran.

(3) Vstup v platnost, doba platnosti a výpověď technických ujednání předpokládaných touto Dohodou se budou řídit podle jejich specifických ustanovení.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

(1) Po podpisu smluvními stranami tato Dohoda vstoupí v platnost poté, co si smluvní strany vzájemně notifikují splnění vnitrostátních právních požadavků nutných pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Tato Dohoda zůstane v platnosti na dobu neurčitou. Ukončena může být kdykoli po vzájemném písemném souhlasu všech smluvních stran.

(3) Každá smluvní strana má právo tuto Dohodu jednostranně vypovědět písemným oznámením doručeným ostatním smluvním stranám ve stejný den. Platnost Dohody ve vztahu k takové smluvní straně skončí šest měsíců ode dne doručení výpovědi. Taková jednostranná výpověď však nemá vliv na závazky této smluvní strany vyplývající z technických ujednání.

(4) Tato Dohoda může být změněna po vzájemném písemném souhlasu všech smluvních stran.

Dáno ve čtyřech původních vyhotoveních v anglickém jazyce a podepsáno v Piešťanech dne 30. května 2002.  

Za vládu České republiky  
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.  
ministr obrany  

Za vládu Polské republiky
Jerzy Szmajdzięski v. r.
ministr národní obrany
Za vládu  Maďarské republiky  
Ferenc Juhász v. r.  
ministr obrany

Za vládu Slovenské republiky
Ing. Jozef Stank v. r.  
ministr obrany

E-shop

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.