Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 16/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 9, ze dne 11. 2. 2003

16

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 2002 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 14. listopadu 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků

VLÁDA České republiky, dále jen "Česká republika", na straně jedné a

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ, dále jen "Komise", jménem Evropského společenství na straně druhé,

vzhledem k tomu, že:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU ze dne 20. března 20021) stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství a ponechává na Radě a příslušných úřadech České republiky, aby určily specifické podmínky takové účasti v každém konkrétním programu, včetně finančních příspěvků;

(2) Víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005) byl zřízen Rozhodnutím Rady č. 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000,2)

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Program

Česká republika se účastní víceletého programu pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005), (dále jen "Program"), v souladu s podmínkami stanovenými v
Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU ze dne 20. března 2002, kterým se stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, a za podmínek uvedených v článku 2 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2
Podmínky účasti v Programu

1. 

Česká republika se účastní činností v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a lhůtami definovanými v Rozhodnutí Rady č.  2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000.

2. 

Podmínky platné pro předložení, zhodnocení a výběr žádostí ze strany oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky jsou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce z členských států Evropské unie.

3. 

Za účast v Programu Česká republika každý rok zaplatí finanční příspěvek do souhrnného rozpočtu Evropské unie.

4. 

Finanční příspěvek České republiky za její účast a provádění Programu bude připočten k částce vyčleněné každý rok v souhrnném rozpočtu Evropské unie pro závazkové příděly ke splnění finančních závazků vzniklých z různých forem opatření nutných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. 

Pro řízení týkající se žádostí, smluv a zpráv i pro jiné správní aspekty Programu se používá jeden z úředních jazyků Společenství.

Článek 3
Finanční příspěvek

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky jsou uvedena v příloze č. 1.
Část finančního příspěvku lze financovat v rámci příslušného nástroje vnější pomoci Společenství, pokud o to Česká republika požádá.3)

Článek 4
Předkládání zpráv a hodnocení

Aniž jsou dotčeny odpovědnosti Komise a Účetního dvora Evropských společenství ohledně sledování a hodnocení Programu, je účast České republiky v Programu trvale sledována na základě partnerství Komise a České republiky. Česká republika předkládá Komisi příslušné zprávy a účastní se dalších specifických činností, které Společenství stanoví v kontextu daného Programu.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění platí po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit tuto dobu bez podstatné změny v Programu, bude platnost tohoto Memoranda odpovídajícím způsobem a automaticky prodloužena, pokud jej některá ze stran Memoranda nevypoví.

Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění lze změnit pouze písemně po vzájemné dohodě stran.

Toto Memorandum o porozumění vstupuje v platnost po podpisu oběma stranami.

Memorandum nabývá účinnosti dnem podepsání.

Dáno v Bruselu dne 14. listopadu 2002

Za vládu České republiky 
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr průmyslu a obchodu
a
Mgr. Pavel Němec v. r.
ministr pro místní rozvoj
Za Komisi jménem Evropského společenství
Erkki Liikanen v. r.
člen Komise pro podniky a informační společnost


Příloha I

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky
na víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005)

1. Finanční příspěvek, který má Česká republika platit do souhrnného rozpočtu Evropské unie za účast v Programu, bude placen takto:

- 561 865 EUR za rok 2002,
- 604 405 EUR za rok 2003,
- 620 680 EUR za rok 2004,
- 637 420 EUR za rok 2005.

2. Příspěvek České republiky kryje náklady související s přípravou, s posouzením proveditelnosti, vývojem a prováděním projektů společného zájmu i vývojem a prováděním horizontálních opatření předpokládaných v Programu.

3. Cestovní výdaje a stravné zástupců a expertů z České republiky pro účely účasti v postavení pozorovatelů při práci výboru uvedeného v článku 3 Rozhodnutí Rady č. 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu Evropského společenství pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005) nebo při jiných setkáních týkajících se provádění Programu hradí Komise na základě postupů aktuálně platných pro zástupce z členských států Evropské unie a v souladu s nimi.

4. Pro správu příspěvku České republiky platí finanční nařízení platné pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

5. Poté, co toto Memorandum o porozumění nabude účinnosti a na začátku každého následujícího rozpočtového roku, zašle Komise České republice výzvu k zaplacení finančních prostředků odpovídajících příspěvku České republiky na náklady, na které se vztahuje toto Memorandum o porozumění. Tento příspěvek se platí v eurech na bankovní účet Komise denominovaný v eurech.

6. Česká republika platí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou k platbě nejpozději do tří měsíců od data výzvy. Jakékoli zpoždění platby příspěvku má za následek platbu úroků z prodlení ze strany České republiky, kalkulovaných z nesplacené částky od data splatnosti. Úroková sazba je sazba účtovaná Evropskou centrální bankou na její hlavní refinancovací operace v měně euro k datu splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu. V případě, že je zpoždění platby příspěvku takové, že může podstatně narušit provádění a správu Programu, pozastaví Komise účast České republiky v Programu v daném roce, pokud platba nebude provedena dvacet pracovních dnů od data formální upomínky zaslané České republice.


1)   Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2)   Úř. věst. L 333, 29. 12. 2000, s. 84.
3)   Celková částka vnější pomoci ze strany Společenství bude uvedena ve finančním memorandu pro roční národní program této pomoci (Phare).

E-shop

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Sagit, a. s.

Díky přehlednému uspořádání informací získáte okamžitý měsíční přehled o změnách předpisů ve všech oblastech významných pro podnikání (daně, mzdy, účetnictví, živnostenské podnikání, sociální a zdravotní pojištění, obchodní právo, pracovní právo atd.). Zpravodaj přináší každý měsíc ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.