Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 9/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 5, ze dne 24. 1. 2003

9

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. dubna 2000 byla v Bruselu přijata Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS).

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Bruselu dne 26. června 2001.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 8. října 2002.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)

SMLUVNĺ STRANY:

MAJĺCE NA ZŘETELI přání podporovat rozvoj mezinárodní dopravy v Evropě a zejména usnadňovat její organizaci a provozování;

MAJĺCE NA ZŘETELI přání usnadňovat turistickou a kulturní výměnu mezi Smluvními stranami;

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda o mezinárodní příležitostné silniční přepravě cestujících autokarem a autobusem (ASOR) podepsaná v Dublinu 26. května 1982 neposkytuje prostor pro přístup nových Stran;

PŘIČEMŽ zkušenosti a liberalizace dosažené posledně zmíněnou dohodou by měly být uplatňovány i nadále;

PŘIČEMŽ je žádoucí zajistit harmonizovanou liberalizaci určitých služeb v mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autobusem a autokarem včetně tranzitní dopravy;

PŘIČEMŽ je žádoucí zajistit konkrétní harmonizovaná pravidla a administrativní postupy v oblasti neliberalizovaných přepravních služeb v mezinárodní příležitostné dopravě, které i nadále podléhají povolovacímu řízení;

PŘIČEMŽ je nezbytné zajistit vysoký stupeň harmonizace technických požadavků uplatňovaných na autobusy a autokary, jimiž jsou přepravní služby v mezinárodní příležitostné dopravě mezi Smluvními stranami uskutečňovány, s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí;

PŘIČEMŽ je nezbytné, aby Smluvní strany uplatňovaly jednotná ustanovení týkající se práce osádek autobusů a autokarů zajišťujících mezinárodní silniční dopravu;

PŘIČEMŽ je žádoucí zajistit harmonizaci podmínek pro přístup k povolání provozovatele silniční osobní dopravy;

PŘIČEMŽ princip nediskriminace provozovatele dopravy z hlediska státní příslušnosti nebo sídla provozovatele dopravy, jakož i z hlediska výchozího a cílového místa jízdy autobusu nebo autokaru by měl být považován za základní podmínku uplatňovanou v oblasti mezinárodní příležitostné dopravy;

PŘIČEMŽ je nezbytné zajistit jednotné vzory přepravních dokumentů, jako jsou kontrolní dokument pro liberalizované příležitostné přepravní služby, povolení a formulář žádosti o povolení pro neliberalizované přepravní služby, s cílem usnadnit a zjednodušit kontrolní postupy;

PŘIČEMŽ je nezbytné uplatnit určitá harmonizovaná opatření týkající se provádění Dohody, zejména kontrolních postupů, ukládání sankcí a vzájemné spolupráce;

PŘIČEMŽ je vhodné vytvořit konkrétní postupy pro praktickou aplikaci Dohody a akceptovat konkrétní technické požadavky obsažené v přílohách;

PŘIČEMŽ Dohoda by měla být otevřená pro přístup budoucích členů Evropské konference ministrů dopravy, jakož i jiným evropským státům;

ROZHODLY se stanovit v mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autobusem a autokarem jednotná pravidla

A DOHODLY SE TAKTO:

ČÁST I
Rámec a definice

Článek 1
Rámec

1. Tato Dohoda bude uplatňována:

a)   na mezinárodní silniční přepravu cestujících jakékoli státní příslušnosti formou příležitostné dopravy:
- mezi územími dvou Smluvních stran, nebo začínající a končící na území stejné Smluvní strany, a pokud by to bylo během těchto služeb zapotřebí, v tranzitu přes území jiné Smluvní strany nebo přes území nesmluvního státu;
uskutečněnou jako služba za úplatu provozovateli dopravy, kteří byli zřízeni na území Smluvní strany v souladu s jejími právními předpisy a jsou držiteli koncese opravňující k poskytování přepravních služeb formou mezinárodní příležitostné dopravy autokarem a autobusem;
s použitím autobusů a autokarů registrovaných ve Smluvní straně, kde je sídlo provozovatele dopravy,
b)  na prázdné jízdy autobusů a autokarů uskutečňované v souvislosti s těmito službami.

2. Žádné ustanovení této Dohody nemůže být vykládáno tak, že by poskytovalo možnost provozovat vnitrostátní příležitostnou dopravu na území některé Smluvní strany provozovateli dopravy se sídlem v jiné Smluvní straně.

3. Použití autobusů a autokarů určených k přepravě cestujících k dopravě zboží pro komerční účely je vyloučeno z rámce této Dohody.

4. Tato Dohoda se netýká příležitostných služeb uskutečňovaných na vlastní účet.

Článek 2
Nediskriminace

Smluvní strany jsou povinny zaručit zásadu nediskriminace z hlediska státní příslušnosti nebo sídla provozovatele dopravy, jakož i z hlediska výchozího a cílového místa jízdy autobusu nebo autokaru, zejména s ohledem na daňová ustanovení, jak je uvedeno v části VI, jakož i výkon kontroly a ukládání pokut, jak je uvedeno v části IX.

Článek 3
Definice

Pro účely této Dohody budou použity následující definice:

1. "Autobusy a autokary" jsou vozidla, která jsou z hlediska své konstrukce a svého vybavení vhodná k přepravě více než devíti osob včetně řidiče a jsou k tomuto účelu určena.

2. "Mezinárodní příležitostná doprava" je přepravní služba uskutečňovaná mezi územími nejméně dvou Smluvních stran, která není zahrnuta pod definici linkové dopravy ani pod definici zvláštní linkové dopravy ani pod definici kyvadlové dopravy.

Tato přepravní služba může být provozována s určitou pravidelností, aniž by tím přestala být přepravní službou v příležitostné dopravě.

3. "Linková doprava" je přepravní služba, kterou je zajišťována přeprava cestujících po určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách. K přepravní službě v linkové dopravě se může vztahovat povinnost dodržovat předem stanovené jízdní řády a jízdní tarify.

4. "Zvláštní linková doprava" je přepravní služba, kterou je - bez ohledu na to, kdo ji organizuje - zajišťována přeprava určitého okruhu cestujících s vyloučením jiných cestujících s tím, že je provozována podle podmínek definovaných v odstavci 3.

Zvláštní linková doprava zahrnuje zejména:

a)   přepravu pracujících mezi bydlištěm a zaměstnáním;
b)   přepravu žáků a studentů mezi bydlištěm a vzdělávacím zařízením.

Skutečnost, že přepravní služba ve zvláštní linkové dopravě může doznat změn v souladu s potřebami uživatelů, neovlivní její kvalifikaci jako linkové dopravy.

5.

(1)  "Kyvadlová doprava" je přepravní služba, kterou jsou opakovanými jízdami tam a zpět přepravovány předem zformované skupiny cestujících z jediného místa odjezdu do jediného místo určení. Každá skupina sestávající se z cestujících, kteří vykonali jízdu tam, bude přepravena zpět do místa odjezdu pozdější jízdou stejným provozovatelem dopravy.

Místo odjezdu a místo určení jsou místa, kde jízda začíná a kde jízda končí, vždy však včetně míst ležících v okruhu 50 km.

(2)  V kyvadlové dopravě nesmí cestující během cesty nastoupit nebo vystoupit.

(3)  První zpáteční jízda a poslední jízda tam ve sledu jízd kyvadlové dopravy budou uskutečněny prázdné.

(4)  Kvalifikace přepravní služby jako kyvadlové dopravy nebude dotčena skutečností, že po dohodě příslušných orgánů zúčastněné Smluvní strany nebo stran:

cestující, nehledě na ustanovení pododstavce 1, vykonají zpáteční jízdu s jinou skupinou nebo s jiným dopravcem;
cestující, nehledě na ustanovení pododstavce 2, nastupují nebo vystupují v průběhu jízdy;
první jízda tam a poslední zpáteční jízda ve sledu jízd kyvadlové dopravy, nehledě na ustanovení pododstavce 3, jsou uskutečněny prázdné.

6. "Smluvní strany" jsou signatáři, kteří vyjádřili svůj souhlas s tím, že se cítí být vázáni touto Dohodou, a pro něž tato Dohoda vstoupila v platnost.

Tato Dohoda se bude aplikovat na územích těch států, kde se aplikuje Smlouva o zřízení Evropského společenství v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, a dále na území Bosny-Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldavska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Turecka.

7. "Příslušné orgány" jsou orgány určené členským státem Evropského společenství a dalšími Smluvními stranami k provádění úkolů uvedených v částech V, VI, VII, VIII a IX této Dohody.

8. "Tranzit" znamená část dopravního výkonu územím Smluvní strany, aniž by zde cestující nastupovali a vystupovali.

ČÁST II
Požadavky uplatňované vůči provozovatelům osobní silniční dopravy

Článek 4

1. Smluvní strany, které tak ještě neučinily, budou uplatňovat požadavky shodné s těmi, jež jsou stanoveny Směrnicí Evropského společenství uvedenou v Příloze 1.

2. Pokud jde o podmínku přiměřené finanční způsobilosti uvedené v článku 3 odst. 3 této Směrnice, mohou Smluvní strany uplatňovat požadavek minimálního použitelného kapitálu a rezerv nižší, než je výše stanovená pod písmenem (c) uvedeného odstavce 3, a to až do 1. 1. 2003 nebo dokonce do 1. 1. 2005 za podmínky, že v posledně uvedeném případě bude učiněno odpovídající prohlášení při ratifikaci Dohody, aniž by tím byla dotčena ustanovení obsažená v Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a konkrétními Smluvními stranami této Dohody.

ČÁST III
Technické požadavky uplatňované na vozidla

Článek 5

Autobusy a autokary provádějící mezinárodní příležitostnou dopravu, na niž se vztahuje tato Dohoda, musejí vyhovovat technickým požadavkům uvedeným v Příloze 2.

ČÁST IV
Přístup na trh

Článek 6
Přepravní služby v liberalizované příležitostné dopravě

Z povinnosti povolovacího řízení na území kterékoliv jiné Smluvní strany, než je ta, kde je sídlo provozovatele dopravy, budou vyňaty následující přepravní služby:

1. okružní jízdy se zavřenými dveřmi, tzn. přepravní služby, při nichž je určitý autobus nebo autokar použit k přepravování stejné skupiny cestujících po celé trase jízdy a doveze ji zpět na místo odjezdu. Místo odjezdu je na území Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;
2. přepravní služby s jízdou tam s cestujícími a zpáteční jízdou prázdnou. Místo odjezdu je na území Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;
3. přepravní služby, při nichž jízda tam je uskutečněna prázdná a všichni cestující nastupují na stejném místě za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

a)  

cestující vytvoří skupinu na území nesmluvní strany nebo Smluvní strany jiné než té, kde je sídlo provozovatele dopravy, nebo té, kde cestující nastupují, přičemž tato skupina byla vytvořena podle smlouvy o přepravě uzavřené před jejich příjezdem na území posledně uvedené Smluvní strany. Cestující jsou přepravováni na území Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;

b)   cestující byli dříve přepraveni stejným provozovatelem dopravy za okolností uvedených v odstavci 2 na území Smluvní strany, kde opět nastoupí a jsou přepraveni na území Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy;
c)   cestující byli pozváni k cestě na území jiné Smluvní strany, přičemž náklady dopravy hradí osoba, které je pozvala. Tito cestující musí tvořit homogenní skupinu, která nebyla utvořena výhradně z důvodů této jízdy a která je přepravena na území Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy.

Povinnosti povolení dále nepodléhají:

4.

tranzitní jízdy přes území Smluvních stran v souvislosti s liberalizovanými přepravními službami.

5.

jízdy prázdných autobusů a autokarů použitých výhradně jako náhrada autobusu nebo autokaru zničeného nebo poškozeného při uskutečňování přepravních služeb v rámci této Dohody.

U přepravních služeb zajišťovaných provozovateli dopravy se sídlem na území Evropského společenství může být místo odjezdu a/nebo cíle přepravní služby v kterémkoliv členském státě Evropského společenství bez ohledu na to, ve kterém členském státě je autobus nebo autokar registrován nebo ve kterém členském státě je sídlo provozovatele dopravy.

Článek 7
Přepravní služby v neliberalizované příležitostné dopravě

1. Přepravní služby jiné než uvedené v článku 6 podléhají povolení v souladu s článkem 15.

2. U přepravních služeb zajišťovaných provozovateli dopravy se sídlem v Evropském společenství může být místo odjezdu a/nebo cíle přepravní služby v kterémkoli členském státě Evropského společenství bez ohledu na to, ve kterém členském státě je autobus nebo autokar registrován nebo ve kterém členském státě je sídlo provozovatele dopravy.

ČÁST V
Sociální ustanovení

Článek 8

Smluvní strany této Dohody, které tak zatím neučinily, přistoupí k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) z 1. července 1970, později doplňované, anebo budou uplatňovat Nařízení Společenství 3820/85 a 3821/85, a to od okamžiku, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost.

ČÁST VI
Celní a daňová ustanovení

Článek 9

1. Autobusy a autokary užívané k provozování dopravy uskutečňované v souladu s touto Dohodou budou osvobozeny od všech daní z vozidel a poplatků, které jsou ukládány v souvislosti s provozem nebo vlastnictvím vozidla, stejně jako od všech zvláštních daní nebo poplatků ukládaných v souvislosti s provozováním dopravy na území ostatních Smluvních stran.

Autobusy a autokary nebudou osvobozeny od placení daní a poplatků uložených z pohonných hmot, od daně z přidané hodnoty za přepravní služby, od mýtného a poplatků za užití dopravní infrastruktury.

2. Smluvní strany zajistí, aby mýtné a jakákoliv další forma uživatelských poplatků nebyly při užití určitého silničního úseku ukládány současně. Smluvní strany však mohou ukládat poplatky za užívání komunikační sítě, za použití mostů, tunelů a horských silnic.

3. Pohonné hmoty pro autobusy a autokary v palivových nádržích, kterými bylo vozidlo výrobcem pro tento účel vybaveno, avšak v žádném případě ne více než 600 litrů, a obdobně i maziva, která jsou převážena v autobusech a autokarech výhradně za účelem zajištění jejich provozu, budou osvobozeny od dovozních daní či jiných daní nebo plateb ukládaných jinou Smluvní stranou.

4. Společný výbor zřízený podle článku 23 stanoví seznam daní, které se vztahují k silniční dopravě cestujících autobusem a autokarem, ukládaných každou ze Smluvních stran. V tomto seznamu budou uvedeny daně, které jsou uvedeny v ustanovení odstavce 1, první pododstavec tohoto článku, u nichž platí, že mohou být ukládány pouze Smluvní stranou, kde je vozidlo registrováno. V seznamu budou rovněž uvedeny daně, které jsou uvedeny v ustanovení odstavce 1, druhý pododstavec tohoto článku a které mohou být ukládány Smluvními stranami jinými než Smluvní stranou, kde je vozidlo registrováno. Smluvní strany, které nahradí kteroukoliv z daní uvedených v tomto seznamu jinou daní stejného nebo obdobného druhu, sdělí tuto skutečnost Společnému výboru, aby mohl v seznamu daní provést příslušné změny.

5. Náhradní díly a nářadí dovezené pro opravu poškozeného autobusu nebo autokaru provozovaného v rámci mezinárodní silniční dopravy budou při dovozu na území jiné Smluvní strany osvobozeny od cla a od všech daní a poplatků za podmínek uvedených v zákonných ustanoveních upravujících možnost výjimečného připuštění dovozu tohoto zboží. Náhradní díly, které byly vyměněny, budou vyvezeny anebo zničeny pod dohledem příslušného celního orgánu druhé Smluvní strany.

ČÁST VII
Kontrolní dokumenty v příležitostné dopravě nepodléhající povolení

Článek 10

Poskytovat přepravní služby, které jsou uvedeny v článku 6, je možné pouze na základě kontrolního dokumentu vydaného příslušným orgánem nebo jinou k tomu zmocněnou organizací Smluvní strany, v níž je sídlo provozovatele dopravy.

Článek 11

1. Kontrolní dokument bude tvořen sešitem obsahujícím 25 jednotlivě oddělitelných jízdních listů s kopií. Kontrolní dokument bude odpovídat vzoru v Příloze 3 této Dohody.

2. Každý sešit a jednotlivé jízdní listy budou očíslovány. Jízdní listy budou očíslovány vzestupně počínaje od 1 do 25.

3. Text na krycím listu sešitu a na jízdním listu cestujících bude pořízen v úředním jazyce nebo několika úředních jazycích Smluvní strany, v níž je sídlo provozovatele dopravy.

Článek 12

1. Sešit uvedený v článku 11 bude veden na jméno konkrétního provozovatele dopravy a je nepřenosný.

2. Originál jízdního listu bude umístěn v autobusu nebo autokaru po celou dobu cesty, pro kterou je pořízen.

3. Provozovatel dopravy odpovídá za to, že jízdní listy budou úplně a přesně vyplněny.

Článek 13

1. Před zahájením každé cesty vyhotoví provozovatel dopravy jízdní list a jeho kopii.

2. Pro účely vedení jmenného seznamu cestujících může provozovatel dopravy využít jejich předem pořízený seznam vedený na samostatném listě, který bude k jízdnímu listu připojen. Jmenný seznam cestujících i jízdní list musejí být opatřeny razítkem provozovatele dopravy a pokud je to možné podpisem provozovatele dopravy anebo podpisem řidiče autobusu nebo autokaru.

3. U přepravních služeb, kde jízda tam je prázdná, jak je zmíněno v článku 6 odst. 3, může být jízdní list doplněn, jak je stanoveno v odstavci 2, až v době nástupu cestujících.

Článek 14

Příslušné orgány dvou nebo více Smluvních stran se mohou dohodnout, že seznam cestujících nemusí být pořizován. V takovém případě musí být v kontrolním dokumentu uveden počet cestujících.

Společný výbor zřízený podle článku 23 musí být o těchto dohodách informován.

ČÁST VIII
Povolení pro neliberalizované přepravní služby v příležitostné dopravě

Článek 15

1. Povolení pro každou přepravní službu v příležitostné dopravě, která není liberalizovaná podle podmínek uvedených ve článku 6, se udělí ve vzájemné dohodě příslušných orgánů Smluvních stran, v nichž cestující nastupují a vystupují, a rovněž příslušných orgánů Smluvních stran, které jsou projížděny tranzitem. Pokud je místo odjezdu nebo cíle jízdy na území členského státu Evropského společenství, není tranzit přes další členské státy Společenství předmětem povolení.

2. Povolení bude odpovídat vzoru uvedenému v Příloze 5.

Článek 16
Žádost o povolení

1. Žádost o povolení předloží provozovatel dopravy příslušným orgánům té Smluvní strany, na jejímž území leží místo odjezdu.

Žádost musí odpovídat vzoru uvedenému v Příloze 4.

2. Provozovatelé dopravy vyplní formulář žádosti a přiloží doklad, že žadatel je držitelem koncese opravňující k poskytování přepravních služeb formou mezinárodní příležitostné dopravy autokarem a autobusem, jak je uvedeno v článku 1 odst. 1 písm. a) druhé tiré.

3. Příslušné orgány Smluvní strany, na jejímž území leží místo odjezdu, žádost o povolení posoudí a v případě jejího schválení ji zašlou příslušným orgánům Smluvní strany (Smluvních stran) cílového místa a příslušným orgánům Smluvních stran projížděných tranzitem.

4. Smluvní strany, jejichž území se projíždí tranzitem, mohou jako výjimku oproti znění článku 15 odst. 1 rozhodnout, že jejich souhlas není napříště nutný pro přepravní služby uvedené v této části. V takovém případě bude o tomto rozhodnutí informován Společný výbor zřízený podle článku 23.

5. Příslušné orgány Smluvní strany (Smluvních stran), jejichž souhlas byl vyžádán, vydají během jednoho měsíce povolení, aniž by diskriminovaly provozovatele dopravy na základě jeho státní příslušnosti nebo jeho sídla. Jestliže tyto orgány nesouhlasí s udělením povolení, budou informovat příslušné orgány dotčené Smluvní strany (Smluvních stran) o důvodech.

Článek 17

Příslušné orgány dvou nebo více Smluvních stran mohou souhlasit se zjednodušením povolovacího řízení, vzoru žádosti o povolení a vzoru povolení pro přepravní služby v příležitostné dopravě mezi těmito Smluvními stranami. O těchto dohodách musí být informován Společný výbor zřízený podle článku 23.

ČÁST IX
Kontroly, sankce a vzájemná spolupráce

Článek 18

Kontrolní dokumenty uvedené v článku 10 a povolení uvedená v článku 15 budou umístěny v autobusu nebo autokaru a budou předloženy na žádost pověřeného kontrolora.

Článek 19

Příslušné orgány Smluvních stran zajistí, aby provozovatelé dopravy dodržovali ustanovení této Dohody.

Článek 20

Ověřená kopie koncese opravňující k poskytování přepravních služeb v mezinárodní příležitostné dopravě autobusem a autokarem uvedená v článku 1 odst. 1 písm. a) druhé tiré bude umístěna v autobusu nebo autokaru a bude předložena na žádost pověřeného kontrolora.

Společný výbor zřízený podle článku 23 bude informován o vzorech tohoto dokumentu vydávaného příslušnými orgány Smluvních stran.

Článek 21

Příslušné orgány Smluvních stran stanoví systém sankcí ukládaných za porušení této Dohody. Účinek takto stanovených sankcí musí být efektivní, přiměřený a odrazující.

Článek 22

1. V případě závažných nebo opakovaných porušení předpisů platných v silniční dopravě, zejména předpisů týkajících se doby řízení a doby odpočinku a bezpečnosti silničního provozu, spáchaných provozovatelem dopravy se sídlem jinde než na území, kde k porušení předpisů došlo, jež by mohla být důvodem ke zrušení koncese opravňující k provozování osobní silniční dopravy, poskytnou příslušné orgány dotčené Smluvní strany příslušným orgánům Smluvní strany, v níž je sídlo provozovatele dopravy, veškeré informace, které jsou jim k dispozici, týkající se tohoto porušení předpisů, jakož i sankcí, které byly provozovateli dopravy uloženy.

2. Příslušné orgány Smluvní strany, na jejímž území se událo závažné nebo opakované porušení předpisů platných v silniční dopravě, zejména předpisů týkajících se doby řízení a doby odpočinku a bezpečnosti silničního provozu, mohou danému provozovateli dopravy dočasně odepřít možnost přístupu na území dané Smluvní strany.

Pokud jde o Evropské společenství, může příslušný orgán členského státu dočasně odepřít vstup pouze na území tohoto členského státu.

Příslušné orgány Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy, jakož i Společný výbor zřízený podle článku 23, budou o takových opatřeních informovány.

3. V případě, že se provozovatel dopravy dopustil závažného nebo opakovaného porušení předpisů platných v silniční dopravě, zejména předpisů týkajících se doby řízení a doby odpočinku a bezpečnosti silničního provozu, příslušné orgány Smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy, podniknou přiměřená opatření s cílem zabránit porušování předpisů; tato opatření mohou zahrnovat i pozastavení či odebrání koncese opravňující k poskytování přepravních služeb v osobní silniční dopravě. Společný výbor zřízený podle článku 23 bude o těchto opatřeních informován.

4. Smluvní strany zaručí právo provozovatele dopravy na odvolání proti uloženým sankcím.

ČÁST X
Společný výbor

Článek 23

1. K usnadnění aplikace této Dohody se tímto zřizuje Společný výbor. Tento výbor je tvořen zástupci Smluvních stran.

2. Společný výbor se poprvé sejde během šesti měsíců od vstupu této Dohody v platnost.

3. Společný výbor stanoví svůj jednací řád.

4. Společný výbor se sejde na žádost alespoň jedné Smluvní strany.

5. Společný výbor může přijmout rozhodnutí pouze v případě, že na schůzi Společného výboru jsou zastoupeny dvě třetiny Smluvních stran včetně Evropského společenství.

6. Jestliže má Společný výbor rozhodnout, vyžaduje se jednomyslnost zúčastněných stran. V případě, že nemůže být dosaženo jednomyslnosti, sejdou se příslušné orgány na základě žádosti jedné nebo více Smluvních stran v průběhu šesti týdnů ke konzultaci.

Článek 24

1. Společný výbor zajistí řádné provádění této Dohody. Výbor bude informován o jakémkoli opatření, které bylo nebo má být přijato k realizaci ustanovení této Dohody.

2. Společný výbor bude zejména:

(a)   na základě informací poskytnutých Smluvními stranami vypracovávat seznam příslušných orgánů Smluvních stran odpovědných za úkoly uvedené v částech V, VI, VII, VIII a IX této Dohody;
(b)   doplňovat nebo měnit kontrolní dokumenty a jiné vzory dokumentů uvedených v přílohách této Dohody;
(c)   doplňovat nebo měnit přílohy vztahující se k technickým standardům požadovaným u autobusů a autokarů, stejně jako Přílohu 1 týkající se požadavků uplatňovaných vůči provozovatelům osobní silniční dopravy podle článku 4 tak, aby přejímaly opatření přijatá v budoucnosti Evropským společenstvím;
(d)   sestavovat na základě informací poskytovaných Smluvními stranami informativní seznam veškerých cel, daní a jiných poplatků uvedených v článku 9 odst. 4 a 5;
(e)   doplňovat nebo měnit požadavky týkající se sociálních opatření uvedených v článku 8, aby reagovaly na opatření přijatá v budoucnosti Evropským společenstvím;
(f)   řešit jakýkoli spor, který může vzniknout při provádění nebo výkladu této Dohody;
(g)   navrhovat další kroky k liberalizaci těch přepravních služeb v příležitostné dopravě, které jsou doposud předmětem povolovacího řízení.

3. Jestliže to bude nutné, přijmou Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátně platnými postupy opatření nezbytná k uplatnění jakéhokoli rozhodnutí přijatého Společným výborem.

4. Jestliže nebude možno dosáhnout dohody ve sporu podle odstavce 2 písm. f) tohoto článku, mohou dotčené Smluvní strany předložit daný případ k rozhodčímu řízení. Každá zúčastněná Smluvní strana jmenuje rozhodce. Společný výbor rovněž jmenuje svého rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů.

Smluvní strany zúčastněné na sporu musí podniknout kroky, kterých je potřeba k provedení rozhodnutí rozhodců.

ČÁST XI
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 25
Dvoustranné dohody

1. Ustanovení této Dohody nahradí příslušná ustanovení těch dohod, které byly uzavřeny mezi Smluvními stranami. Pokud se týká Evropského společenství, uplatňuje se toto ustanovení na dohody uzavřené mezi kterýmkoli členským státem a Smluvní stranou.

2. Smluvní strany jiné než Evropské společenství mohou souhlasit s tím, že nebudou uplatňovat ustanovení článku 5 a Přílohy 2 této Dohody, ale budou uplatňovat na autobusy a autokary vykonávající příležitostné přepravní služby mezi těmito Smluvními stranami včetně tranzitu přes jejich území jiné technické požadavky.

3. Nehledě na ustanovení článku 6 Přílohy 2 nahradí ustanovení této Dohody příslušná ustanovení dohod uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a dalšími Smluvními stranami.

Pokud existují ve stávajících dvoustranných dohodách mezi členskými státy Evropského společenství a dalšími Smluvními stranami ustanovení umožňující výjimku z povinnosti získat povolení pro příležitostné přepravní služby uvedené v článku 7, mohou být zachována a obnovena. V tomto případě budou Smluvní strany neprodleně informovat Společný výbor zřízený podle článku 23.

Článek 26
Podpis Dohody

Tato Dohoda bude otevřena k podpisu v Bruselu od 14. dubna 2000 do 30. června 2001 v sídle Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který bude jejím depozitářem.

Článek 27
Ratifikace nebo schválení a uložení Dohody

Tato Dohoda bude schválena nebo ratifikována signatáři v souladu s jejich vlastními postupy. Listiny o schválení nebo ratifikační listiny budou Smluvními stranami uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který o tom bude informovat všechny další signatáře.

Článek 28
Vstup v platnost

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost pro Smluvní strany, které ji schválily nebo ratifikovaly, když ji schválily nebo ratifikovaly čtyři Smluvní strany včetně Evropského společenství, a to prvního dne třetího měsíce následujícího po dni, kdy byla uložena v pořadí čtvrtá ratifikační listina, anebo popřípadě prvního dne šestého měsíce za podmínky, že v tomto směru bylo učiněno při ratifikaci Dohody příslušné prohlášení.

2. Tato Dohoda vstoupí v platnost pro každou další Smluvní stranu, která ji schválí nebo ratifikuje po vstupu Dohody v platnost podle odstavce 1, a to prvního dne třetího měsíce následujícího po dni, ve kterém příslušná Smluvní strana uložila svoji listinu o schválení nebo ratifikační listinu.

Článek 29
Platnost Dohody - hodnocení provádění Dohody

1. Tato Dohoda bude uzavřena na období pěti let počínaje od jejího vstupu v platnost.

2. Platnost této Dohody bude automaticky prodloužena na následné období pěti let mezi těmi Smluvními stranami, které nevyjádřily přání tak neučinit. V posledně uvedeném případě oznámí Smluvní strana, které se to týká, svůj záměr depozitáři v souladu s článkem 31.

3. Před koncem každého období pěti let vyhodnotí Společný výbor provádění této Dohody.

Článek 30
Přístup

1. Po vstupu v platnost bude tato Dohoda otevřena k přístupu státům, které jsou členy Evropské konference ministrů dopravy (ECMT). V případě, že k této Dohodě přistoupí státy, které jsou členy Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebude tato Dohoda uplatňována navzájem mezi smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Tato Dohoda bude rovněž otevřena k přístupu Sanmarinské republiky, Andorrského knížectví a Monackého knížectví.

3. Pro každý stát přistupující k této Dohodě po jejím vstupu v platnost podle článku 28 vstoupí Dohoda v platnost prvního dne třetího měsíce po uložení listiny o jeho přístupu.

4. Každému státu, který přistupuje k této Dohodě po jejím vstupu v platnost podle článku 28, může být vyhrazeno období maximálně tří roků k přijetí ustanovení ekvivalentních obsahu směrnic uvedených v Příloze 1. Společný výbor bude informován o veškerých takovýchto přijatých opatřeních.

Článek 31
Výpověď

Každá Smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět, jestliže to současně oznámí s jednoročním předstihem ostatním Smluvním stranám prostřednictvím depozitáře této Dohody. Společný výbor bude informován o důvodech výpovědi Dohody. Dohoda však nemůže být vypovězena během prvních čtyř let následujících po jejím vstupu v platnost podle článku 28.

Jestliže je Dohoda vypovězena jednou nebo několika Smluvními stranami a počet Smluvních stran se sníží pod počet dohodnutý pro vstup Dohody v platnost podle článku 28, zůstává Dohoda v platnosti, pokud Společný výbor sestávající se ze zbývajících Smluvních stran nerozhodne jinak.

Článek 32
Ukončení platnosti

Smluvní strana, která vstoupila do Evropské unie, přestane být ode dne svého vstupu považována za Smluvní stranu.

Článek 33
Přílohy

Přílohy této Dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 34
Jazyky

Tato Dohoda, která je vyhotovena v anglickém, francouzském a německém jazyce, přičemž tyto texty jsou autentické, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který zašle ověřené kopie každé Smluvní straně.

Každá Smluvní strana zajistí náležitý překlad této Dohody do svého úředního jazyka nebo úředních jazyků. Kopie tohoto překladu bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Kopie všech překladů Dohody a příloh budou zaslány depozitářem všem Smluvním stranám.

Na důkaz toho podepsali podepsaní zmocněnci tuto Dohodu.

E-shop

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především vlastnickým právem a věcnými ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.