Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 5/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 3, ze dne 15. 1. 2003

5

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2002 byl v Lucemburku podepsán Program výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002 - 2005.

Program vstoupil v platnost na základě svého oddílu VII dnem podpisu a podle téhož oddílu končí jeho platnost dnem 31. prosince 2005.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury
mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
na léta 2002 - 2005

V souladu s článkem 2 Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství podepsané dne 17. června 1976 v Lucemburku a v zájmu prohloubení a rozvoje spolupráce v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury se vláda České republiky a vláda Lucemburského velkovévodství (dále jen "smluvní strany") dohodly takto:

I. VĚDA

Článek 1

(1) Smluvní strany prohloubí spolupráci v oblasti vědy a techniky. Za tímto účelem budou podporovat společné projekty v oblasti vědeckého a technologického výzkumu, vydávání vědeckých, technických a monografických studií a společných článků autorů obou států, rozšíření přímé spolupráce mezi institucemi zabývajícími se vědeckým a technologickým výzkumem, včetně výměn a studijních cest vědců a odborníků, vědecký výzkum zaměřený na historii a kulturu druhé smluvní strany, organizaci kursů a přednášek pořádaných s cílem poznat a zpřístupnit různé aspekty kulturního, vědeckého a technického bohatství druhé smluvní strany.

(2) Lucemburská strana oznamuje české straně svou připravenost k výměnám vědců, odborníků a výsledků výzkumu a rovněž k řešení společných výzkumných projektů.

II. ŠKOLSTVĺ

Článek 2

Každá smluvní strana každoročně poskytne druhé smluvní straně dvě měsíční stipendia ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu pro mladé pedagogy a/nebo vědce (do tří let po ukončení vysokoškolského studia). V případě kandidátů české smluvní strany mohou být stipendia rovněž využita k šestitýdenním praktickým stážím ve Středisku jazyků v Lucemburku.

Článek 3

Smluvní strany si každoročně poskytnou stipendia k účasti na letních kursech:

a)   česká strana poskytne lucemburské straně dvě stipendia na letní interpretační hudební kursy v Brně,
b)   lucemburská strana poskytne české straně dvě stipendia na mezinárodní zdokonalovací hudební kursy, organizované v létě na konzervatořích v Lucemburku a v Esch-sur-Alzette.

Článek 4

Smluvní strany si každoročně vymění jednoho až dva odborníky ke studijním pobytům v celkové délce 7 dní pro každého.

Tyto pobyty budou zaměřeny zejména na:

a)   výměny mládeže,
b)   výuku cizích jazyků,
c)   vzdělávání dospělých.

Článek 5

(1) Smluvní strany si každoročně v průběhu akademického roku poskytnou stipendia pro studenty vysokoškolských studijních programů v celkové délce 24 měsíců. V případě kandidátů české smluvní strany mohou být stipendia plně či částečně využita ke studijním pobytům na některé z lucemburských konzervatoří.

(2) Lucemburská smluvní strana nabízí v průběhu platnosti tohoto Programu přijetí jednoho českého studenta k dvouletému vysokoškolskému studiu v oboru řízení a informatika, které organizuje Univerzitní centrum v Lucemburku. Kromě toho lucemburská smluvní strana nabízí v průběhu platnosti tohoto Programu stipendium jednomu českému studentovi vysokoškolského studijního programu na Vysoké škole technické na dobu čtyř let.

(3) Udělení každého ze stipendií uvedených v odstavcích 1 a 2 je podmíněno souhlasem příslušné školy s přijetím stipendisty. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu na Univerzitním centru v Lucemburku je dobrá znalost jazyka francouzského a dostatečná znalost jazyka anglického. Pro studium na Vysoké škole technické je nezbytná dobrá znalost jazyka německého a základní znalost jazyka anglického.

Článek 6

Smluvní strany si na požádání vymění informace a odborné dokumenty z oblasti vzdělávání, zejména k výuce cizích jazyků.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny mezi středními školami České republiky a Lucemburského velkovévodství, zejména přátelské vztahy mezi Gymnáziem Šternberk a Lycée classique de Diekirch.

III. SPORT A MLÁDEŽ

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce ve sportovní oblasti vzájemným poskytováním dokumentů a informací. Kromě toho budou podporovat vztahy mezi národními sportovními organizacemi, návštěvy a výměnné pobyty sportovců a odborníků států smluvních stran.

Článek 9

Smluvní strany budou posilovat a podporovat veškerou spolupráci směřující k realizaci výměnných pobytů delegací mládeže a mládežnických organizací na základě reciprocity.

IV. KULTURA

Článek 10

Lucemburská strana předá české straně nové vydání kulturního přehledu "Ouquiquoi, Le Répertoire culturel du Grand-Duché de Luxembourg" (Kdekdoco, kulturní přehled Lucemburského velkovévodství). Tento přehled je pravidelně aktualizován a v části "Praktický průvodce" obsahuje popis kulturních a jiných institutů spadajících do pravomoci ministerstva kultury. Kromě toho obsahuje též část popisující současnou tvorbu ve všech uměleckých odvětvích. Je rovněž doplněn několika stovkami praktických adres.

Článek 11

(1) Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany historických památek prostřednictvím výměny informací a zkušeností týkajících se konkrétního předmětu správy historických památek. Lucemburská strana oznamuje české straně, že v Lucembursku byl zřízen Evropský institut kulturních okruhů Rady Evropy. Lucemburská strana bude podporovat případné projekty spolupráce mezi tímto institutem a českou stranou.

(2) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o uměleckých předmětech nelegálně vyvezených z jejich území a budou spolupracovat s cílem jejich navrácení do země původu.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci muzeí a galerií obou zemí.

Článek 13

(1) Smluvní strany budou podporovat veškerou výměnu odborníků v oblasti nakladatelské činnosti a literární tvorby.

(2) Lucemburská strana sděluje české straně, že v Lucembursku bylo otevřeno Národní literární centrum (Centre national de Littérature/LÍtzebuerger Literaturarchiv). Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi tohoto typu.

Článek 14

Smluvní strany pomohou zorganizovat reprezentativní výstavu knih na základě reciprocity.

Článek 15

Národní knihovna Lucemburska a Národní knihovna České republiky navrhují, že koncem roku 2002 - počátkem roku 2003 společně uspořádají výstavu, která se představí lucemburské veřejnosti v Mansfeldově sále Národní knihovny Lucemburska. Jádro této výstavy budou tvořit exponáty vystavené v rámci výstavy "Ve znamení nové doby - dvě první staletí tištěné knihy v Českých zemích", která byla zahájena v Praze v listopadu 2000. Finanční podmínky a praktická organizace této výstavy budou zajištěny a uhrazeny oběma knihovnami.

Článek 16

Smluvní strany budou moci každoročně zorganizovat výměnný studijní pobyt jednoho knihovníka z každé strany v maximální délce 10 dnů ve vybraných knihovnách v Lucembursku a v České republice.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi Národní knihovnou ČR a Národní knihovnou Lucemburska, případně dalšími kulturními a informačními institucemi.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat výměnu divadelních souborů, zejména v rámci festivalů.

Článek 19

V oblasti hudby smluvní strany podpoří uspořádání koncertů českých a lucemburských souborů.

Článek 20

V oblasti výtvarného umění budou smluvní strany podporovat reciproční výměnu současného umění, především co se týče děl mladých umělců. Lucemburská strana oznamuje české straně, že Casino, Forum ď art contemporain (Casino, fórum současného umění) pořádá v letech 2002 - 2004 významný projekt výměny umělců se zeměmi střední a východní Evropy. Tento projekt je podporován Evropskou komisí v rámci programu "Kultura 2000".

Článek 21

(1) Smluvní strany si budou vyměňovat informace týkající se uměleckých akcí a festivalů pořádaných v jejich zemích.

(2) Smluvní strany budou rovněž podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi.

Článek 22

Lucemburská strana předává české straně dokumentaci o zákoně z 30. července 1999 týkajícího se statutu nezávislého profesionálního umělce a příležitostného výkonného umělce a propagace umělecké tvorby. Smluvní strany hodlají přizvat své odborníky na tuto problematiku k výměně názorů.

Článek 23

Smluvní strany budou prostřednictvím svých kompetentních institucí spolupracovat v oblasti amatérského umění a regionální kultury.

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi příslušnými archivními správami.

Článek 25

Lucemburská strana informuje českou stranu o multilaterální stáži frankofonie pro diplomaty a vysoké úředníky z kandidátských zemí, kterou již tři roky pořádají ministerstva kultury a zahraničních věcí v Lucemburku, Bruselu a Štrasburku. Program zahrnuje informace z oblasti kultury a evropských záležitostí.

Článek 26

(1) Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi a profesními sdruženími v oblasti kinematografie. Z lucemburské strany se jedná o Národní fond podpory audiovizuální produkce a Lucemburský svaz producentů audiovize (ULPA). V České republice je střešní organizací profesních svazů v oblasti kinematografie Filmový a televizní svaz (FITES).

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností týkajících se legislativy v oblasti sdělovacích prostředků a audiovize.

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 27

Vyslání ke studijním pobytům podle článku 2 tohoto Programu bude navrženo vysílající smluvní stranou diplomatickou cestou minimálně tři měsíce před předpokládaným datem odjezdu. Do 10 týdnů po obdržení návrhu přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně, zda navržený kandidát je přijat, či nikoliv. Za předpokladu, že je kandidát přijat, přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svá doporučení ohledně programu a délky trvání pobytu.

Článek 28

(1) Nominace českých kandidátů na studijní pobyty podle článku 5 tohoto Programu musí být předloženy do 30. dubna, respektive do 31. srpna každého roku. Pro lucemburské kandidáty je tímto termínem 31. březen každého roku.

(2) Nominace předkládané vysílající smluvní stranou musí být doloženy podrobnými informacemi o kandidátech, tzn. jejich životopisy, údaji o dosaženém vzdělání, jazykových znalostech a předmětu studií, včetně vyplněných osobních dotazníků požadovaných přijímající smluvní stranou. Do 3 měsíců od obdržení požadovaných materiálů oznámí přijímající smluvní strana vysílající smluvní straně, zda navržení kandidáti jsou přijati, či nikoliv. Stipendisté zahájí studijní pobyt na určeném místě na začátku akademického roku nebo k jinému datu zvláště dohodnutému smluvními stranami v každém konkrétním případě. Přesné datum příjezdu bude oznámeno vysílající smluvní stranou tři týdny předem.

Článek 29

Nominace kandidátů navržených na stipendia podle článku 3 tohoto Programu musí být předloženy do 30. dubna každého roku. Do šesti týdnů od obdržení návrhu oznámí přijímající smluvní strana vysílající smluvní straně, zda jsou její kandidáti přijati, či nikoliv.

Článek 30

Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se týkají mladých lidí do 26 let věku, kteří mohou, ale nemusí být členy některého sdružení. Tato věková hranice se nevztahuje na odborníky, zaměstnance a pracovníky sdružení ani na zaměstnance správních orgánů zabývajících se problematikou mládeže.

VI. FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 31

(1) Vysílající smluvní strana uhradí osobám vyslaným na základě tohoto Programu dopravu do místa pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

(2) Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po svém území v rámci dohodnutého programu pobytu.

Článek 32

V případě akutního onemocnění nebo úrazu přijímající smluvní strana zajistí nezbytnou zdravotní péči, s výjimkou péče při chronických a stomatologických onemocněních.

Článek 33

(1) Osobám přijatým podle článků 2 a 5 tohoto Programu česká smluvní strana poskytne:

a)   Stipendia:

1.

ve výši 5 000 Kč měsíčně pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů,

2.

ve výši 5 500 Kč měsíčně pro studenty doktorských studijních programů;
b)   bezplatně výuku;
c)   možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích za stejných podmínek, jaké mají studenti - občané České republiky;
d)   možnost stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jaké mají studenti - občané České republiky.

(2) Osobám přijatým podle článků 2 a 5 tohoto Programu lucemburská smluvní strana poskytne:

a)   úhradu výdajů za ubytování;
b)   částku 620 EUR měsíčně pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů;
c)   bezplatně výuku ve školách v kompetenci Ministerstva školství Lucemburského velkovévodství nebo Ministerstva vysokého školství Lucemburského velkovévodství.

(3) Osobám přijatým podle článku 3 tohoto Programu česká smluvní strana uhradí zápisné, exkurze, ubytování a stravování. Osobám přijatým podle článku 3 tohoto Programu lucemburská smluvní strana uhradí pobyt a zápisné do kursů a poskytne stipendistům příspěvek na pomůcky ve výši 200 EUR.

(4) Osobám přijatým podle článků 4 a 16 tohoto Programu bude poskytnuto:

-

českou smluvní stranou jakožto stranou přijímající:

 1.

 bezplatně ubytování v zařízení hotelového typu,

  2. 

denní stravné a kapesné ve výši 380 Kč v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy české smluvní strany;

-

lucemburskou smluvní stranou jakožto stranou přijímající:

  1.

bezplatně ubytování v zařízení hotelového typu,

  2.

denní stravné a kapesné ve výši 50 EUR.

Článek 34

Pokud se smluvní strany nedohodnou na případných úpravách, výměna výstav na základě tohoto Programu bude probíhat v souladu s následujícími finančními ustanoveními:

Vysílající strana uhradí:

a)   pojištění po celou dobu trvání výstavy a pro dopravu tam a zpět,
b)   dopravu na první místo konání výstavy a dopravu zpět z posledního místa konání výstavy na území přijímající strany,
c)   dopravu odborníka pověřeného doprovázením výstavy na území přijímající strany do prvního místa konání výstavy a návrat z posledního místa konání výstavy,
d)   celní poplatky na svém vlastním území (vystavení ATA carnetu).

Přijímající strana uhradí:

a)   přepravu exponátů na svém území,
b)   náklady na propagaci a instalaci výstavy, včetně pronájmu prostor,
c)   dopravu a pobyt na svém území pro odborníka pověřeného doprovázením výstavy (pokud je nutná přítomnost většího počtu odborníků, jejich počet a délka jejich pobytu budou dohodnuty příslušnými ministerstvy pro každý případ zvlášť),
d)   celní náklady na svém území, včetně procedurálních poplatků,
e)   dojde-li k poškození exponátů, je přijímající strana povinna zaslat zemi, která je vlastníkem exponátů, dokumentaci o těchto škodách. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku týkajícího se škod ponese přijímající strana. Exponáty nemohou být v žádném případě opraveny či restaurovány bez písemného souhlasu vysílající země.

Další podmínky budou dohodnuty pro každou výstavu zvlášť.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Příští jednání o Programu výměn se bude konat před koncem roku 2005 v Praze.
Tento Program výměn vstupuje v platnost dnem podpisu a jeho platnost končí dnem 31. prosince 2005.
Dáno v Lucemburku dne 26. září 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu  
České republiky
JUDr. Petra Smolíková v. r.  
náměstkyně ministra kultury  
Za vládu  
Lucemburského velkovévodství  
Guy Dockendorf v. r. 
ředitel odboru  
Ministerstva kultury

E-shop

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.