Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 4/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 3, ze dne 15. 1. 2003

4

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 1998 bylo v Římě přijato Memorandum o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem veřejných sil Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkající se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE). Dne 15. května 2000 byl v Portu přijat Dodatek 1 k Memorandu o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE). Dne 13. listopadu 2000 byl v Marseille přijat Dodatek 2 k Memorandu o porozumění SOCRATE mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a vládou Finské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) upravující účast Rakouské republiky, České republiky a Maďarské republiky.

Memorandum SOCRATE vstoupilo v platnost na základě svého oddílu XXIII dne 16. listopadu 1998. Dodatek 1 vstoupil v platnost dne 15. května 2000. Dodatek 2 vstoupil v platnost na základě svého oddílu I odst. 1 dne 13. listopadu 2000.

Podpisem a schválením Dodatku 2 se na základě oddílu I odst. 1 Dodatku 2 stala Česká republika účastníkem Memoranda SOCRATE a Dodatku 1.

S Dodatkem 2 k Memorandu SOCRATE vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Pro Českou republiku vstoupilo Memorandum SOCRATE, Dodatek 1 a Dodatek 2 v platnost na základě oddílu I odst. 1 Dodatku 2 dne 23. května 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku 1 a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku 2 a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění Doprovodného dopisu, který je nedílnou součástí Dodatku 2, a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
mezi
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
a
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
a
MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM VEŘEJNÝCH SIL LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
týkající se
systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě

(SOCRATE)

OBSAH

PREAMBULE
DEFINICE
ODDĺL I - ZÁMĚR A ROZSAH
ODDĺL II - VLÁDNĺ ORGANIZACE
ODDĺL III - PRŮMYSL
ODDĺL IV - ZPRÁVY O POSTUPU
ODDĺL V - KONTRAKTY
ODDĺL VI - PODĺLENĺ SE NA PRÁCI A NÁKLADECH
ODDĺL VII - FINANCOVÁNĺ
ODDĺL VIII - DANĚ, CLA A PODOBNÉ POPLATKY
ODDĺL IX - SMLUVNĺ UJEDNÁNĺ
ODDĺL X - UVOLŇOVÁNĺ A VYUŽĺVÁNĺ INFORMACĺ
ODDĺL XI - INSPEKCE A ZÁRUKA JAKOSTI
ODDĺL XII - KONFIGURAČNĺ ŘĺZENĺ
ODDĺL XIII - SPRÁVA MAJETKU
ODDĺL XIV - ODPOVĚDNOST
ODDĺL XV - PRODEJE A PŘEVODY NA TŘETĺ STRANY
ODDĺL XVI - BEZPEČNOST
ODDĺL XVII - NÁVŠTĚVY
ODDĺL XVIII - PUBLICITA
ODDĺL XIX - ÚČAST NOVÝCH ČLENŮ NA AKTIVITÁCH EUCLID A THALES R&>;T
ODDĺL XX - ODSTOUPENĺ A UKONČENĺ PLATNOSTI
ODDĺL XXI - ŘEŠENĺ SPORŮ
ODDĺL XXII - ROZŠĺŘENĺ A ZMĚNY
ODDĺ XXIII - PODPIS A VSTUP V PLATNOST
PŘĺLOHA A
PŘĺLOHA B

PREAMBULE

Majíce na paměti:

rozhodnutí ministrů o "Evropském zbrojním partnerství" přijaté v Erfurtu dne 18. listopadu 1997, které nabízí zájemcům z řad pozorovatelů v ZEU, kteří nejsou členy WEAG, a přidružených partnerů ZEU možnost podílet se na spolupráci na zbrojních aktivitách;

rozhodnutí 13 ministrů obrany WEAG, signatářů EUCLID PMOU ze dne 16. listopadu 1990, Dodatků 1 a 2 k tomuto PMOU a THALES MOU ze dne 18. listopadu 1996, rozšířit příležitost účastnit se projektů WEAG R&>;T prováděných v rámci EUCLID a THALES také na zájemce z řad pozorovatelů ZEU, kteří nejsou členy WEAG, a přidružených partnerů ZEU;

vážný zájem vyjádřený Finskem a Švédskem o účast v aktivitách EUCLID a THALES;

podpis vedlejších dopisů a zplnomocnění poskytnutá Radou ZEU výkonnému orgánu WEAO k využití právnické subjektivity ZEU k uzavírání kontraktů podle ustanovení systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE);

signatáři tohoto MOU, dále uvádění jako "účastníci", dosáhli následujícího porozumění:

DEFINICE

CEPA  

Oblast společných evropských priorit.

EUCLID  

Evropská spolupráce při dlouhodobé obraně: společný program technologického výzkumu v oblasti obrany mezi 13 členy WEAG zahrnutý v EUCLID PMOU.

IE  

Průmyslová osoba: průmyslová nebo vládní organizace nebo akademická instituce pro výzkum, která chce a je schopná provádět práce v rozsahu RTP na základě smluvních ujednání.

JP  

Společný program: projekt vojenské výzkumné spolupráce, který zahrnuje společné studie a zkoušky, prováděný mezi dvěma nebo více účastníky v souladu s ustanoveními THALES MOU.

PMOU  

Programové Memorandum o porozumění.

RTP  

Projekt výzkumu a technologie prováděný mezi dvěma nebo více účastníky v souladu s ustanoveními EUCLID PMOU.

SLIE  

Jednotná právnická průmyslová osoba: IE vedoucí mezinárodní skupinu více IE za účelem provádění práce podle RTP.

THALES  

Technologické ujednání pro laboratoře pro evropskou obrannou vědu.

WEAG  

Západoevropská skupina pro vyzbrojování [dříve Nezávislá evropská programová skupina (IEPG)]. Evropské fórum pro spolupráci ve vyzbrojování působící v rámci ZEU. Kompetentním orgánem WEAG pro otázky výzkumu a technologie je Panel II.

ODDĺL I
ZÁMĚR A ROZSAH

1.1

Účastníci potvrzují, že budou provádět aktivity EUCLID R&T v souladu se všemi ustanoveními v oddílu I (Záměr a rozsah) EUCLID PMOU a, když se zúčastní jednotlivých RTP, že vyjádří svůj závazek k RTP podpisem realizačního ujednání, které bude vypracované ve formátu realizačního ujednání k EUCLID PMOU. Příklad takového realizačního ujednání je v příloze A k tomuto MOU. Po podpisu se každé realizační ujednání stane nedílnou součástí tohoto MOU.

1.2

Účastníci potvrzují, že budou provádět aktivity THALES R&T v souladu se všemi ustanoveními oddílu III (Záměr a rozsah) THALES MOU a, když se zúčastní jednotlivých JP, že vyjádří svůj závazek k JP podpisem dodatku JP, který bude vypracován ve stejné formě, jako dodatek JP k THALES MOU. Příklad takového dodatku JP je v příloze B k tomuto MOU. Po podpisu se každý dodatek JP stane nedílnou součástí tohoto MOU.

ODDĺL II
VLÁDNĺ ORGANIZACE

2.1

Účastníci potvrzují, že řízení aktivit EUCLID R&T bude prováděno v souladu s ustanoveními oddílu II (Vládní organizace) EUCLID PMOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři PMOU, nebudou mít hlasovací práva popsaná v odstavcích 1 a 2 tohoto oddílu.

2.2

Účastníci potvrzují, že řízení aktivit THALES R&T bude prováděno v souladu s ustanoveními oddílu IV (Řízení organizace) THALES MOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři THALES MOU, nebudou mít hlasovací práva v Panelu II, v řídícím výboru pro výzkum a technologii (RTMC) a na úrovni CEPA popsaná v odstavcích 4.1 až 4.3 tohoto oddílu.

2.3

Účastníci tohoto MOU, kteří jsou také signatáři EUCLID PMOU a THALES MOU budou ovšem brát v úvahu názory ostatních účastníků při rozhodování v Panelu II a na úrovni RTMC nebo CEPA.

ODDĺL III
PRŮMYSL

Účastníci potvrzují, že budou stimulovat svá průmyslová odvětví k účasti na aktivitách EUCLID v souladu s ustanoveními oddílu III (Průmyslová organizace) EUCLID PMOU.

ODDĺL IV
ZPRÁVY O POSTUPU

Účastníci potvrzují, že budou dodržovat ustanovení oddílu IV (Požadavky na zprávy o postupu) EUCLID PMOU.

ODDĺL V
KONTRAKTY

5.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu V (Smluvní vztahy) EUCLID PMOU a při účasti na jednotlivých RTP budou od svých SLIE nebo IE vyžadovat, aby v případech nutnosti používaly Dohody o důvěrnosti ve stejné formě, jako je Dohoda o důvěrnosti v příloze B k EUCLID PMOU.

5.2

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VI (Smluvní ujednání) THALES MOU.

ODDĺL VI
PODĺLENĺ SE NA PRÁCI A NÁKLADECH

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VI (Podílení se na práci a nákladech) EUCLID PMOU a při účasti na jednotlivých aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu V (Podílení se na práci a nákladech) THALES MOU.

ODDĺL VII
FINANCOVÁNĺ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VII (Ujednání o financování) EUCLID PMOU.

ODDĺL VIII
DANĚ, CLA A PODOBNÉ POPLATKY

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VIII (Daně, cla a podobné poplatky) EUCLID PMOU a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IX (Cla, daně a poplatky) THALES MOU.

ODDĺL IX
SMLUVNĺ UJEDNÁNĺ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IX (Smluvní ujednání) EUCLID PMOU.

ODDĺL X
UVOLŇOVÁNĺ A VYUŽĺVÁNĺ INFORMACĺ

10.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu X (Uvolňování a využívání informací) EUCLID PMOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři EUCLID PMOU, nebudou mít automaticky právo obdržet nebo užívat informace jinak dané k dispozici členům CEPA podle odstavce 10 oddílu X PMOU.

10.2

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VII (Uvolňování a využívání informací a patentů) THALES MOU s výjimkou toho, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři THALES MOU, nebudou mít automaticky právo obdržet nebo užívat informace jinak dané k dispozici členům CEPA podle odstavce 7.4.1 tohoto MOU.

ODDĺL XI
NSPEKCE A UJIŠŤOVÁNĺ O JAKOSTI

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XI (Inspekce a ujišťování o jakosti) EUCLID PMOU.

ODDĺL XII
KONFIGURAČNĺ ŘĺZENĺ

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XII (Konfigurační řízení) EUCLID PMOU.

ODDĺL XIII
SPRÁVA MAJETKU

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XIII (Správa majetku) EUCLID PMOU.

ODDĺL XIV
ODPOVĚDNOST

14.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou tam, kde se to týká otázek odpovědnosti, dodržovat ustanovení odstavce 2 oddílu XIV (Statut personálu a odpovědnost) EUCLID PMOU.

14.2

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu VIII (Odpovědnost) THALES MOU.

ODDĺL XV
PRODEJE A PŘEVODY NA TŘETĺ STRANY

15.1

Účastníci potvrzují, že účastníci tohoto MOU, kteří nejsou signatáři EUCLID PMOU nebo THALES MOU, nebudou pro účely jakýchkoli aktivit EUCLID anebo THALES, kterých se účastní, považováni za třetí strany, jak jsou definovány v kterémkoli z těchto dvou MOU.

15.2

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XV (Prodeje a převody na třetí strany) EUCLID MOU.

15.3

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XI (Prodeje a převody na třetí strany) THALES MOU.

ODDĺL XVI
BEZPEČNOST

16.1

Účastníci tohoto MOU, ať již jsou nebo nejsou signatáři EUCLID PMOU nebo THALES MOU, potvrzují, že pro účel účasti na jakýchkoli aktivitách EUCLID nebo THALES R&T budou používat, vysílat, skladovat, nakládat a chránit veškerý utajovaný materiál a informace vyměněné nebo vzniklé ve spojení s tímto MOU, s EUCLID PMOU a s THALES MOU v souladu s jejich národními bezpečnostními zákony a předpisy do rozsahu, do jakého poskytují stupeň ochrany, který není méně přísný než ten, který je poskytován bezpečnostními předpisy WEU (RS100).

16.2

Účastníci tohoto MOU také potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu IV odst. 2 až 6 EUCLID MOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu X odst. 10.2 až 10.10 a 10.15 THALES MOU.

ODDĺL XVII
NÁVŠTĚVY

17.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XVII (Návštěvy) EUCLID PMOU.

17.2

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení odstavců 10.11 a 10.12 THALES MOU, budou koordinovat žádosti o návštěvy personálu jednoho z účastníků v zařízení jiného účastníka prostřednictvím oficiálních kanálů, budou dodržovat stanovené návštěvní postupy hostitelského účastníka a uvedou název příslušného programu/projektu THALES a navíc budou dodržovat ustanovení odstavce 10.14 THALES MOU.

ODDĺL XVIII
PUBLICITA

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XVIII (Publicita) EUCLID PMOU.

ODDĺL XIX
ÚČAST NOVÝCH ČLENŮ NA AKTIVITÁCH EUCLID A THALES R&T

Jakýkoli stát (státy), který se chce účastnit na aktivitách EUCLID a THALES R&T prostřednictvím mechanismu tohoto MOU, tak může učinit prostřednictvím Panelu II. Bude se vyžadovat jednomyslný souhlas členů WEAG, třebaže členové WEAG budou brát v úvahu názory všech signatářů tohoto MOU. Členové WEAG potom buď vyzvou signatáře tohoto MOU k přijetí nového státu (nových států) změnou tohoto MOU, nebo uzavřou zvláštní ujednání dovolující tomuto novému státu (státům) účastnit se na aktivitě EUCLID a THALES R&T.

ODDĺL XX
ODSTOUPENĺ A UKONČENĺ PLATNOSTI

20.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XX (Odstoupení a ukončení platnosti) EUCLID PMOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XII (Doba platnosti, odstoupení a ukončení platnosti) THALES MOU.

20.2

Platnost tohoto MOU může být kdykoli ukončena jednomyslným rozhodnutím účastníků. Jestliže se jeden účastník rozhodne od tohoto MOU odstoupit, písemně oznámí svůj záměr tak učinit ostatním účastníkům šest měsíců předem a bude s ostatními účastníky konzultovat co nejuspokojivější opatření, která je třeba provést pro pokračování, převod a dokončení jakýchkoli zbývajících aktivit EUCLID nebo THALES R&T, na kterých se účastní.

20.3

Účastníci potvrzují, že budou dodržovat ustanovení tohoto MOU, pokud se týká oddílu X (Uvolňování a využívání informací), oddílu XIV (Odpovědnost), oddílu XV (Prodeje a převody na třetí strany), oddílu XVI (Bezpečnost) a oddílu XXI (Řešení sporů), bez ohledu na odstoupení, ukončení nebo uplynutí platnosti tohoto MOU.

ODDĺL XXI
ŘEŠENĺ SPORŮ

21.1

Účastníci potvrzují, že při účasti na aktivitách EUCLID R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XXI (Řešení sporů) EUCLID PMOU, a při účasti na aktivitách THALES R&T budou dodržovat ustanovení oddílu XIII (Řešení sporů) THALES MOU.

21.2

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění tohoto MOU se bude řešit konzultací mezi dotčenými účastníky a nebude se předkládat k urovnání žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo třetí straně.

ODDĺL XXII
ROZŠĺŘENĺ ANEBO ZMĚNA

Toto MOU může být kdykoli rozšířeno nebo změněno jednomyslným písemným souhlasem účastníků.

ODDĺL XXIII
PODPIS A VSTUP V PLATNOST

Toto MOU, které se skládá z 23 oddílů a dvou příloh, je podepsáno ve dvou verzích v angličtině a francouzštině, které mají stejnou platnost. Zůstane v platnosti čtyři roky, pokud nebude prodlouženo jednomyslným souhlasem účastníků. Originální texty budou uloženy ve Výzkumné buňce WEAO a řádně ověřené kopie obou budou rozeslány všem účastníkům.

Příloha A k
SOCRATE MOU
ze dne 16. listopadu 1998

REALIZAČNĺ UJEDNÁNĺ
podle
MEMORANDA O POROZUMĚNĺ
týkajícího se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ
(SOCRATE)

CEPA č.    

RTP č.

Název CEPA    

Název RTP

HLAVNĺ STÁT

ÚČASTNICKÉ STÁTY (dále označované jako "zúčastnění účastníci")

1. ÚVOD
Toto je Realizační ujednání mezi signatáři k provedení projektu SOCRATE s názvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a poskytuje mandát Výzkumné buňce WEAO, jednající jménem ZEU a za zúčastněné účastníky, uzavírat kontrakty podle podmínek SOCRATE MOU na práci stanovenou v tomto Realizačním ujednání.
Toto Realizační ujednání je zpracováno v souladu s SOCRATE MOU a Výzkumná buňka bude jménem ZEU zajišťovat veškerá práva a vstupovat do závazků za všechny jeho signatáře, jak je stanoveno v MOU.
2. BEZPEČNOSTNĺ KLASIFIKACE
Nejvyšší stupeň utajení informací podle tohoto Realizačního ujednání je
3. ZÁMĚR RTP
(Krátké prohlášení o tom, čeho se zamýšlí dosáhnout včetně perspektivních aplikací, pokud přicházejí v úvahu.)
4. ROZSAH PRÁCE
(Shrnutí technologických oblastí zahrnutých RTP, zkoušek a testů atd.)
5. PRACOVNĺ PROGRAMY
(Nástin pracovních programů, který bude zahrnovat:
časový rozvrh,
soubor prací,
programy práce uvádějící národní odpovědnosti, pokud přicházejí v úvahu,
hodnotící body v programu,
očekávané datum ukončení.)
6. ŘĺZENĺ
Výzkumná buňka zpřístupní kopie všech kontraktů se SLIE a hlavními IE (tzn. společnostmi, které požadují platby od zúčastněných účastníků), aby mohly být uloženy příslušnou vládní organizací každého zúčastněného účastníka.(
7. POŽADAVKY NA SOFTWARE
(Bude definováno v souladu s oddílem X SOCRATE MOU.)
8. POŽADAVKY NA HARDWARE
(Bude definováno, pokud je vhodné, s ohledem na oddíl X a oddíl XIII SOCRATE MOU.)
9. POŽADAVKY NA PODÁVÁNĺ ZPRÁV
(Bude definováno v souladu s oddíly IV a X SOCRATE MOU.)
10. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY RTP
Rozsah práce je založen na odhadovaných celkových nákladech .....................MECU za ................let.
11. MAXIMUM VLÁDNĺHO FINANČNĺHO ZÁVAZKU RTP
Maximum vládního finančního závazku pro všechny zúčastněné účastníky se bude zakládat na částce .................. MECU za ................. let.
Závazek se rozdělí stejnou měrou mezi zúčastněné účastníky, (s výjimkou ............................ ).
K vládnímu závazku se bude navíc očekávat příspěvek na průmyslové náklady.
(Zde se mohou vložit požadované minimální průmyslové příspěvky pro každého zúčastněného účastníka, který si bude přát tuto částku zaznamenat.)
Pokud by nějaká část financování od zúčastněného účastníka v rámci jeho závazku nepocházela od vlády nebo pokud by závazek zúčastněného účastníka byl redukován v důsledku vyššího požadovaného poměru průmyslové self-investment, platby provedené v souladu s oddílem X SOCRATE MOU budou brány v úvahu pouze pro průmyslové financování, které by se uskutečnilo v případě, že by závazek financovala vláda zcela anebo pokud by se tento závazek neredukoval v důsledku vyššího požadovaného poměru průmyslové self-investment.
12. DISPONIBILITA FINANCOVANĺ
Každá vláda se zavazuje, že pokud bude požádána, bude financovat své národní IE až do následujícího finančního stropu v rámci uvedeného profilu. Tento závazek je formálně závazný. Platba národním IE se bude provádět přímo a v příslušných národních měnách.
Stát
..........
........
........
........
Strop národního
vládního příspěvku
uvedený v národních
měnách (včetně DPH,
kde to přichází v úvahu)
........................... 
..........................
........................... 
...........................
Profil financování 
rok 1  rok 2  rok 3
........   ........   ........
........  ..........  ........
 ........  ..........  .......
........  ..........  ........
Tyto částky nebudou měněny inflací, pokud to není výslovně uvedeno.
Ve zvláštních případech lze zahrnout: Účast [zde uvést název státu (států)] v tomto RTP podléhá minimálnímu průmyslovému financování ve výši ..................... % z celkového podílu [zde uvést název státu (států)] na hodnotě kontraktu. Jestliže tento požadavek financování nelze splnit, [zde uvést název státu (států)] odstoupí.
Po oznámení odstoupení řídící skupina může upravit program v rámci vládních závazků zbývajících zúčastněných účastníků bez potřeby revize Realizačního ujednání. (Tento poslední odstavec se musí vyškrtnout, pokud se účastní Španělsko.)
Pokud by kontrakt nebyl sjednán do .................... měsíců od data podpisu tohoto Realizačního ujednání, potom se závazek vyplývající z tohoto Realizačního ujednání stane neplatným, nebude-li prodloužen jednomyslnou dohodou řídící skupiny RTP.
13. OBDOBĺ POVOLENÉ PRO PLACENĺ ÚČTŮ
Platby subdodavatelům zúčastněných účastníků národním orgánem, který platí účty, budou provedeny ne později než ................dní od data přijetí dopisu, ve kterém bude Výzkumná buňka informovat každého zúčastněného účastníka.
14. PODŘĺZENĺ ORGÁNŮ K PLATBĚ
Řídící skupina bude monitorovat postup a informovat Výzkumnou buňku, pokud se týká úspěšného splnění úkolů a termínů definovaných v kontraktu. V souladu s oddílem VII SOCRATE MOU Výzkumná buňka zašle IE příslušná prohlášení a obdrží od nich faktury. Účty připravené jednotlivými IE v souladu s jejich národními postupy a uvádějícími národní podíl, který má zaplatit vláda národních IE, budou zasílány SLIE Výzkumné buňce s kopií pro vedoucí stát. Výzkumná buňka schválí platby a zašle ověřené kopie účtů národním orgánům proplácejícím účty, které jsou uvedeny v Dodatku 1. Každý národní orgán proplácející účty bude informovat Výzkumnou buňku o provedených platbách.
15. CELKOVÉ HODNOCENĺ SOCRATE
Výzkumná buňka povede globální účetní záznamy závazků a plateb provedených každým zúčastněným účastníkem tohoto RTP v národních měnách.
16. INSPEKCE A UJIŠŤOVÁNĺ O JAKOSTI
(Bude definováno v souladu s oddílem XI SOCRATE MOU.)
17. KONFIGURAČNĺ ŘĺZENĺ
(Bude definováno v souladu s oddílem XII SOCRATE MOU.)
18. VLASTNICTVĺ MAJETKU
(Bude definováno v souladu s oddílem XIII SOCRATE MOU.)
19. NÁRODNĺ ZÁSTUPCI V ŘĺDĺCĺ SKUPINĚ RTP
Počáteční národní zástupci a jejich adresy jsou uvedeny v Dodatku 2 společně s kontaktními místy ve Výzkumné buňce.
Zastoupení se může vyměnit oznámením ostatním zúčastněným státům, avšak všichni zúčastnění účastníci se budou snažit o udržení kontinuity.
20. ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ
(Pokud přichází v úvahu)
Toto Realizační ujednání je zpracované podle ustanovení Memoranda o porozumění SOCRATE ze dne ............... 199 ..... a bude podepsáno v jediném vyhotovení v angličtině anebo francouzštině podle výběru zúčastněných účastníků. Bude uložené u Výzkumné buňky a řádně ověřené kopie budou rozeslány zúčastněným účastníkům a příslušnému předsedovi CEPA.
Toto Realizační ujednání vstoupí v platnost dnem posledního níže uvedeného podpisu.
Podpis
Místo
Datum

Příloha B
k SOCRATE MOU
ze dne 16. listopadu 1998

DODATEK č. JP xx.yy*
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ
týkajícímu se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ
(SOCRATE)
ze dne ...........................
pro
SPOLEČNÝ PROGRAM
týkající se
[ .................................................................. ]
ÚČASTNĺCI
[ ..................]

*XX = CEPA č. (0, pokud je podle RTMC)
YY = výhradní č. přidělené SC

OBSAH

ÚVOD
DEFINICE TERMĺNŮ A ZKRATKY
ZÁMĚRY
ROZSAH PRÁCE
PODĺLENĺ SE NA ÚKOLECH
ROZVRH ÚKOLŮ
ŘĺZENĺ
FINANČNĺ UJEDNÁNĺ
KLASIFIKACE
HLAVNĺ ZAPOJENÉ ORGANIZACE
VSTUP V PLATNOST A DOBA PLATNOSTI

ÚVOD

Tento společný program se uzavírá v souladu s Memorandem o porozumění týkajícím se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) ze dne ............................. 199...., jehož ustanovení jsou zde zařazena formou odvolávek.

DEFINICE TERMĺNŮ A ZKRATKY

[Kde se vyžaduje]

ZÁMĚRY

Ministři obrany .................... a .................. atd., dále jen "účastníci společného programu", se společně rozhodli, že ...........................................

[popsat historii projektu]

Záměry tohoto programu jsou:

[stanovit nejdůležitější záměry programu]

ROZSAH PRÁCE

Podle tohoto společného programu se bude provádět následující práce:

[zde popsat celkový rozsah projektu]

PODĺLENĺ SE NA ÚKOLECH

Podílení se na úkolech bude následující:

[vložit úkoly přidělené každému účastníkovi]

ROZVRH ÚKOLŮ

Tento projekt bude probíhat podle následujícího rozvrhu:

[zde zahrnout jakékoli požadavky na hlášení]

Důležité okamžiky vývoje
Body rozhodnutí
Trvání úkolů
Hlášení požadavků/rozvrh

ŘĺZENĺ

1. Řídící skupina společného programu (JPMG):
Předseda:
Členové:
2. JPMG bude podávat hlášení [............ vložit CEPA-SC RTMC, je-li to vhodné].

FINANČNĺ UJEDNÁNĺ

Účastníci společného programu odhadují, že náklady na provedení úkolů podle tohoto Dodatku nepřekročí [X] ECU.
Úkoly XX nebudou stát více než [vložit částky v národních měnách]
Úkoly YY nebudou stát více než [vložit částky v národních měnách] [kde XX a YY atd. jsou jednotliví účastníci společného programu]

KLASIFIKACE

Nejvyšší úroveň utajovaných informací, které mohou být vyměňovány v rámci tohoto společného programu je:

HLAVNĺ ZAPOJENÉ ORGANIZACE

[následuje seznam za každého účastníka společného programu]

Vládní zařízení
Akademické instituce
Dodavatelé

VSTUP V PLATNOST A DOBA PLATNOSTI

Tento Dodatek, týkající se společného programu podle MOU o systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), bude podepsán v jediném vyhotovení v angličtině anebo francouzštině podle výběru zúčastněných účastníků. Vstupuje v platnost dnem posledního níže uvedeného podpisu a zůstane v platnosti [x] let.
[Poznámka: [X] nesmí překročit dobu platnosti MOU.]

PŘEKLAD

DODATEK l
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
a
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
a
MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVĺ LUCEMBURSKÉHO
a
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
a
VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
a
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY
a
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A
SEVERNĺHO IRSKA
týkajícímu se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ
(SOCRATE)

PREAMBULE

Signatáři Memoranda o porozumění SOCRATE (dále jen "účastníci"),
berouce v úvahu úmysl doplnit Programové memorandum o porozumění EUCLID a Memorandum o porozumění THALES ve světle poznatků nabytých při jejich užívání, což má za následek nutnost doplnit obdobně Memorandum o porozumění SOCRATE,
se shodli na následujícím:

ODDĺL I

Text Memoranda o porozumění SOCRATE se doplňuje následovně:

1.

Ve druhém odstavci preambule se nahrazují slova "Dodatků 1 a 2 k tomuto PMOU" slovy "Dodatků 1, 2 a 3 k tomuto PMOU".

2.

Ve druhém odstavci preambule se za slova "18. listopadu 1996" vkládají slova "a jeho Dodatku 1".

3.

V oddílu I odstavci 1.1 řádce 5 se za slova ". . . příloze A k tomuto MOU" vkládají slova " , kterou bude formát připojený k Dodatku 3 PMOU EUCLID [sjednanému dne ......]." Příklad takového realizačního ujednání je v příloze A k tomuto Dodatku.

4.

V oddílu I odstavci 1.2 řádce 4 se za slova " ..... k THALES MOU" vkládají slova " , kterou bude formát připojený k Dodatku 1 k THALES MOU [sjednanému dne. . . ]." Příklad takového dodatku JP je v příloze B k tomuto Dodatku.

NABYTĺ ÚČINNOSTI A PODPIS

Tento dodatek nabude účinnosti dnem posledního níže připojeného podpisu.
Tento dodatek je podepisován ve dvou vyhotoveních (v jazyce anglickém a v jazyce francouzském), přičemž obě jsou stejně platná. Původní texty si ponechá Výzkumná buňka WEAO a jejich ověřené kopie budou zaslány všem účastníkům.

Příloha A k Dodatku 1
Memoranda SOCRATE
ze dne (......) 2000

REALIZAČNĺ UJEDNÁNĺ
podle
MEMORANDA O POROZUMĚNĺ
týkajícího se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU
A TECHNOLOGIE V EVROPĚ (SOCRATE)

OBLAST SPOLEČNÝCH EVROPSKÝCH PRIORIT (CEPA) čís.:
VÝZKUMNÝ A TECHNOLOGICKÝ PROJEKT (RTP) čís.:

Název CEPA:
Název RTP:

PREAMBULE

......................... účastník, vedoucí země;
......................... účastník;
......................... účastník;
......................... účastník;

dále uvádění jako "zúčastnění účastníci":

berouce v úvahu Memorandum o porozumění (MOU) týkající se Systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) ze dne 16. listopadu 1998 a jeho následné Dodatky,

a berouce v úvahu prospěch získaný ze spolupráce v rámci tohoto Realizačního ujednání

dosáhli následujícího porozumění:

1. PŘEDMĚT

Toto je Realizační ujednání mezi signatáři k provedení projektu SOCRATE s názvem (. . . . . . . . . . . . . . . . . .) a poskytuje mandát Výzkumné buňce Západoevropské organizace pro vyzbrojování (WEAO) jednající jménem ZEU a za zúčastněné účastníky uzavírat kontrakty podle podmínek Memoranda SOCRATE na práci stanovenou v tomto Realizačním ujednání.
Výzkumná buňka bude jménem ZEU zajišťovat veškerá práva a přebírat závazky jménem všech těchto signatářů, jak je stanoveno v Memorandu SOCRATE.

2. BEZPEČNOSTNĺ KLASIFIKACE

Nejvyšší stupeň utajení informací podle tohoto Realizačního ujednání je (. . . . . . . . . . . . . . . . ).

3. CĺL VÝZKUMNÉHO A TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU (RTP)

(Krátké prohlášení o tom, co RTP zamýšlí dosáhnout včetně perspektivních aplikací, pokud přicházejí v úvahu.)

4. ROZSAH PRÁCE

(Shrnutí technologických oblastí, které RTP zahrne včetně zkoušek, testů atd.)

5. PRACOVNĺ PROGRAMY

[Nástin pracovních programů, který bude zahrnovat:

časový rozvrh,
soubory prací,
pracovní programy (vymezující působnosti jednotlivých států, pokud přicházejí v úvahu),
vyhodnocovací body v programu,
předpokládané datum ukončení.]

6. ROZDĚLOVNĺK KONTRAKTU

Výzkumná buňka bude adresovat originál kontraktu národním orgánům realizujícím platby a kopie kontraktu dá k dispozici Národním koordinátorům Programu evropské dlouhodobé vojenské spolupráce (EUCLID) ENC a členům Řídící skupiny RTP.
Výzkumná buňka bude informovat členy Řídící skupiny RTP o datu podpisu sub-kontraktů mezi jednotlivými právnickými průmyslovými osobami (SLIE) a průmyslovými společnostmi (IE) svého konsorcia.
Člen Řídící skupiny RTP si může vyžádat kopii sub-kontraktu přímo u svých národních IE cestou svých národních informačních kanálů.

7. ČINNOST NA ŘĺDĺCĺ SKUPINĚ RTP

Pokud to kdekoli v této části není uvedeno jinak, je Řídící skupina RTP, po podpisu tohoto Realizačního ujednání, zmocněna přijímat rozhodnutí o následujících záležitostech:

A. Požadavky na hardware
(v souladu s oddíly X a XIII Memoranda SOCRATE).
B. Požadavky na software
(v souladu s oddílem X Memoranda SOCRATE).
C. Požadavky na podávání zpráv
(v souladu s oddíly IV a X Memoranda SOCRATE).
D. Kontrola a ověřování jakosti
(v souladu s oddílem XI Memoranda SOCRATE).
E. Řízení konfigurace
(v souladu s oddílem XII Memoranda SOCRATE).
F. Hospodaření s majetkem
(v souladu s oddílem XIII Memoranda SOCRATE).

8. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY A TRVANĺ RTP

Rozsah práce závisí na odhadovaných celkových nákladech (............) mil. Euro [včetně DPH] [bez DPH] za (............) let.

9. FINANČNĺ ZÁLEŽITOSTI

Maximální finanční závazek pro všechny zúčastněné účastníky bude založen na částce (............) mil. Euro [včetně DPH] [bez DPH] za (............) let.
Závazek se rozdělí mezi zúčastněné účastníky v souladu s oddílem VI odst. 4 PMOU.
Dodatečné příspěvky průmyslových nákladů k závazkům zúčastněných účastníků se budou [očekávat] [vyžadovat] (podle rozhodnutí a obzvlášť v případě návrhu EUROFINDER).
Zde se mohou vložit požadované minimální průmyslové příspěvky pro každého zúčastněného účastníka, který si bude přát tuto částku zaznamenat.
Pokud by nějaká část financování zúčastněného účastníka v rámci jeho závazku nepocházela z rozpočtu vlády nebo pokud by závazek zúčastněného účastníka byl redukován v důsledku vyššího požadovaného poměru samo-investic (self-investment), platby provedené v souladu s oddílem X Memoranda SOCRATE budou brát v úvahu pouze průmyslové financování, které by se uskutečnilo, kdyby zúčastnění účastníci plně financovali své závazky nebo kdyby tyto závazky nebyly redukovány v důsledku vyššího poměru průmyslových samo-investic.

10. FINANČNĺ DOSTUPNOST

Každá vláda se zavazuje, že pokud bude požádána, bude financovat své národní průmyslové společnosti (IE) až do následujícího finančního stropu (podle potřeby za použití níže uvedené profilové tabulky). Stropy jsou uvedeny v národní měně včetně DPH tam, kde je to vyžadováno. Tento závazek je formálně závazný. Platby národním IE se budou provádět přímo a v příslušných národních měnách, v souladu s relevantními ustanoveními kontraktů sjednaných Výzkumnou buňkou na základě jednomyslného rozhodnutí Řídící skupiny RTP.

Zúčastněný
účastník
Příslušná sazba
DPH
Strop
závazku
Národní
měna
Profil financování
1. rok 2. rok 3. rok

Tyto částky se nebudou následkem inflace měnit, pokud to není výslovně uvedeno.
V případě, že některý zúčastněný účastník odstoupí před podepsáním kontraktu, může Řídící skupina RTP program upravit v rámci závazků zbývajících zúčastněných účastníků bez toho, aby byla nutná revize tohoto Realizačního ujednání. (Tento poslední odstavec musí být vypuštěn v případě, že se zúčastní Španělsko). Pokud by kontrakt nebyl sjednán do (............) měsíců od data podpisu tohoto Realizačního ujednání, potom se závazek vyplývající z tohoto ujednání stává neplatným, nebude-li prodloužen jednomyslným rozhodnutím Řídící skupiny RTP.

11. OBDOBĺ POVOLENÉ PRO PROPLACENĺ ÚČTŮ

Platby národního orgánu, který platí účty průmyslových společností (IE) zúčastněných účastníků budou provedeny nejpozději do (............) dní od data přijetí dopisu, ve kterém Výzkumná buňka informuje každého zúčastněného účastníka.

12. PODŘĺZENĺ ORGÁNŮ K PLATBĚ

Řídící skupina RTP bude monitorovat postup a informovat Výzkumnou buňku o splnění všech úkolů a termínů definovaných v kontraktu. V souladu s oddílem VII Memoranda SOCRATE zašle Výzkumná buňka průmyslovým společnostem (IE) potřebná prohlášení a formuláře a obdrží od nich faktury osvobozené od DPH a jiných daní, cel a podobných poplatků, pokud není jednotlivě stanoveno jinak zúčastněnými účastníky. Účty připravené jednotlivými IE v souladu s jejich národními postupy a uvádějící národní podíl, který mají zaplatit vlády IE daných států, bude SLIE zasílat Výzkumné buňce s kopií pro členy Řídící skupiny RTP. Výzkumná buňka schválí platby a zašle ověřené kopie účtů národním orgánům proplácejícím účty, které jsou uvedeny v Doplňku 1. Každý národní orgán proplácející účty bude informovat o provedených platbách Výzkumnou buňku.

13. CELKOVÉ HODNOCENĺ SOCRATE

Výzkumná buňka povede celkové účetní záznamy v národních měnách závazků a plateb provedených každým zúčastněným účastníkem tohoto Výzkumného a technologického projektu (RTP).

14. NÁRODNĺ ZÁSTUPCI ŘĺDĺCĺ SKUPINY RTP

Počáteční národní zástupci a jejich adresy jsou uvedeny v Doplňku 2 spolu s kontaktním místem ve Výzkumné buňce. Zástupce je možné měnit oznámením ostatním zúčastněným účastníkům, avšak všichni zúčastnění účastníci se budou snažit zachovávat kontinuitu.

15. ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ 
(Pokud přichází v úvahu)

16. PODPISY A DATUM NABYTĺ ÚČINNOSTI

Toto Realizační ujednání je zpracováno podle ustanovení Memoranda SOCRATE ze dne 16. listopadu 1998 a následných dodatků. Pokud není zúčastněnými účastníky stanoveno jinak, bude podepsáno ve dvou výtiscích (anglicky a francouzsky), přičemž každý text bude mít stejnou platnost. Originály budou uloženy u Výzkumné buňky a řádně ověřené kopie budou rozeslány zúčastněným účastníkům a příslušnému předsedovi CEPA.

Toto Realizační ujednání vstoupí v platnost dnem posledního níže uvedeného podpisu. (Signatáři mohou podle přání podepisovat "za" nebo "jménem" ministra obrany).

Podpis

Místo

Datum

DOPLNĚK 1
NÁRODNĺ ORGÁNY, KTERÉ PROVÁDĺ PLATBU ÚČTŮ

Název, plná adresa, číslo telefonu, číslo faxu

DOPLNĚK 2
NÁRODNĺ ZÁSTUPCI V ŘĺDĺCĺ SKUPINĚ RTP

Jméno, plná adresa, číslo telefonu, číslo faxu

Příloha B k Dodatku 1
Memoranda SOCRATE
ze dne (............) 2000

DODATEK čís. JP xx.yy*
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ
týkajícímu se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ
(SOCRATE)
ze dne (............................)
pro
SPOLEČNÝ PROGRAM
týkající se (................................................................)

*XX = čís. CEPA (0, pokud jde o RTMC)
YY = Výhradní čís., přidělené SC

PREAMBULE

..................................................

účastník, vedoucí země;

..................................................

účastník;

..................................................

účastník;

..................................................

účastník;

dále uvádění jako "účastníci Společného programu":

berouce v úvahu Memorandum o porozumění týkající se Systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) ze dne 16. listopadu 1998

a berouce v úvahu prospěch získaný ze spolupráce v rámci tohoto Společného programu

dosáhli následujícího porozumění:

1. ÚVOD

Tento Společný program se uzavírá v souladu s Memorandem o porozumění týkajícím se Systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE) ze dne 16. listopadu 1998 a jeho následných Dodatků, jejichž ustanovení jsou zde zařazena formou odvolávek.

2. VYMEZENĺ POJMŮ A ZKRATKY

(podle potřeby)

3. TECHNICKÉ CĺLE

Technické cíle tohoto programu jsou:
(Uveďte nejhlavnější cíle programu)

4. ROZSAH PRÁCE

Podle tohoto Společného programu budou provedeny následující práce:
(Zde popište celkový rozsah projektu)

5. PODĺL NA ÚKOLECH

Podíl na úkolech bude následující:
(Uveďte úkoly přidělené každému účastníkovi)

6. ROZVRH ÚKOLŮ

Tento projekt bude prováděn podle následujícího rozvrhu:
(Zde zahrňte veškeré požadavky na hlášení)

termíny,
rozhodující místa,
trvání úkolů,
požadavky na hlášení/časový plán hlášení

7. ŘĺZENĺ

1. Řídící skupina Společného programu (JPMG):
Předseda:
Členové:
2. JPMG bude podávat hlášení ( ........... uveďte příslušný CEPA-SC/RTMC).

8. FINANČNĺ UJEDNÁNĺ

Účastníci Společného programu odhadují, že náklady na provedení úkolu podle tohoto Dodatku nepřekročí [X] Euro.
Úkoly XX nebudou stát víc než (uveďte částky v národních měnách).
Úkoly YY nebudou stát víc než (uveďte částky v národních měnách).
(XX a YY atd. jsou jednotliví účastníci Společného programu).

9. UTAJENĺ

Nejvyšší stupeň utajení informací, které mohou být v rámci tohoto Společného programu vyměňovány, je:

10. HLAVNĺ DOTČENÉ ORGANIZACE

(Za každého účastníka Společného programu uveďte následující údaje:)

vládní zařízení,

akademické instituce,

dodavatelé.

11. NABYTĺ ÚČINNOSTI A TRVÁNĺ

Pokud účastníci Společného programu nestanoví jinak, bude tento Dodatek podepsán ve dvou vyhotoveních (anglicky a francouzsky) s tím, že každý text bude mít stejnou platnost. Původní texty budou uloženy u Výzkumné buňky WEAO a řádně ověřené kopie budou zaslány všem účastníkům Společného programu.
Tento Dodatek vstoupí v platnost dnem posledního níže uvedeného podpisu a zůstane v platnosti (.....) let. (Poznámka: (.....) nesmí překročit dobu platnosti Memoranda SOCRATE).
(Zde uveďte podpisové bloky. Signatáři se mohou podle potřeby podepsat "za" nebo "jménem" svého ministra obrany).

Podpis

Místo

Datum

PŘEKLAD

DODATEK 2 K Memorandu o porozumění SOCRATE
MEZI
VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
VLÁDOU FINSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
A
MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU MAăARSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVĺ LUCEMBURSKÉHO
A
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVĺ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A
SEVERNĺHO IRSKA
týkající se
SYSTÉMU SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A TECHNOLOGIE V EVROPĚ
(SOCRATE)
UPRAVUJĺCĺ
ÚČAST RAKOUSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, A MAŘARSKÉ REPUBLIKY

PREAMBULE

Signatáři Memoranda o porozumění SOCRATE a jeho Dodatku 1 na straně jedné,
a
vláda Rakouska, zastoupená spolkovým ministrem obrany, ministr obrany České republiky, vláda Maďarské republiky, zastoupená ministrem obrany, na straně druhé,

berouce v úvahu:

Oddíl XIX Memoranda o porozumění SOCRATE podepsaného dne 16. listopadu 1998 v Římě, který stanoví, že toto memorandum může být doplněno na základě výzvy WEAG k signatářům tohoto Memoranda, aby přijali nového účastníka prostřednictvím dodatku k tomuto memorandu;

rozhodnutí třinácti ministrů obrany WEAG, signatářů Programového memoranda o porozumění EUCLID ze dne 16. listopadu 1990, a dodatků 1, 2 a 3 k tomuto Programovému memorandu o porozumění, a Memoranda o porozumění THALES ze dne 18. listopadu 1996 a Dodatku 1 k tomuto memorandu, rozšiřujícímu možnost účastnit se projektů WEAG v oblasti výzkumu a technologie uskutečňovaných v rámci EUCLID a THALES i na zainteresované pozorovatele a přidružené členy, kteří nejsou členy WEAG;

existující zmocnění výkonného orgánu WEAO [WEAG (98) 3 ze dne 16. listopadu 1998] ze strany Rady ZEU využívat právní subjektivitu ZEU ke sjednávání kontraktů podle ustanovení Systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE);

pevný zájem vyjádřený Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem účastnit se aktivit EUCLID a THALES, které jsou popsány v SOCRATE, a očekávaný prospěch všech účastníků z účasti těchto států;

podpis vedlejších dopisů mezi ZEU a Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem;

se shodli na následujícím:

ODDĺL I

1. 

Rakousko a Česká republika se stanou účastníky Memoranda SOCRATE a jeho dodatků po podpisu tohoto dodatku a po oznámení, že byl dán souhlas rakouského a českého parlamentu. Maďarsko se stane účastníkem tohoto memoranda a jeho dodatků po podpisu tohoto dodatku a po oznámení, že byl dán vnitrostátní souhlas na základě jeho národního práva.

2. 

Memorandum SOCRATE se mění následujícím způsobem: do třetího odstavce Preambule vložit "a Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem" za "Švédskem".

ODDĺL II

Tento dodatek je podepisován ve dvou vyhotoveních (jedno v jazyce anglickém a jedno v jazyce francouzském), přičemž obě jsou stejně platná. Původní texty si ponechá Výzkumná buňka WEAO a ověřené kopie budou zaslány všem účastníkům.

MINISTR OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Vladimír Vetchý

PŘEKLAD

V Marseille dne 13. listopadu 2000

DOPROVODNÝ DOPIS

Vaše Excelence,

V souladu s rozhodnutím ministrů přijatým v Lucemburku 22. a 23. listopadu 1999 o Evropském zbrojním partnerství mám tu čest oznámit Vaší Excelenci za účelem zaznamenání do zápisu, že vláda České republiky je srozuměna s tím, že bude aplikovat "Dohodu o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu", podepsanou v Paříži 11. května 1955, s rozšířením i na tři členy WEAG, kteří nejsou plnými členskými státy ZEU, a na Rakousko, Finsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko, v souvislosti s Memorandem o porozumění SOCRATE (Systém spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě), jakmile se Česká republika stane účastníkem tohoto Memoranda o porozumění.

Závěrem, tento dopis bude uložen v Generálním sekretariátu ZEU.

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany
Úřadující předseda
Rady ministrů ZEU

E-shop

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.