Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 143/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 61, ze dne 31. 12. 2002

143

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky.

Dohoda vstupuje v platnost na základě ustanovení svého článku 8 odst. 1 dne 1. ledna 2003 a podle téhož ustanovení zůstane v platnosti do 31. prosince 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny
o obchodu s některými ocelářskými výrobky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY,
na jedné straně,
a KABINET MINISTRŮ UKRAJINY,
na straně druhé,
dále jen "Strany",

přejíce si podporovat řádný a spravedlivý rozvoj obchodu s ocelí mezi Českou republikou a Ukrajinou;

vzhledem k tomu, že Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci byla podepsána v Praze dne 17. března 1994;

vzhledem k tomu, že článek 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně- -ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z roku 1994 stanoví, že Strany budou společně analyzovat stav obchodních a ekonomických vztahů, vyměňovat si příslušné údaje a informace pro další rozvoj vzájemných ekonomických vztahů;

majíce na paměti, že Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zahájilo šetření, protože mělo dostatečné důkazy o podstatném zvýšení dovozu některých výrobků z oceli do České republiky;

vzhledem k tomu, že tržní reformy na Ukrajině zavádějí konkurenční prostředí v ukrajinském ocelářském průmyslu a Strany si přejí další rozvoj spolupráce v záležitostech hospodářské soutěže;

majíce na paměti proces přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci (WTO) a podporu České republiky integraci Ukrajiny do mezinárodního obchodního systému;

vzhledem k tomu, že tato Dohoda by měla být doprovázena spoluprací Stran ohledně jejich ocelářského průmyslu, včetně výměny příslušných informací, v rámci pracovní skupiny pro vzájemný obchod,

se dohodly takto:

Článek 1

Obchod s některými výrobky z oceli podléhá podmínkám stanoveným touto Dohodou.

Článek 2

1. Strany se dohodly, že zavedou pro každý kalendářní rok množstevní omezení ukrajinských vývozů do České republiky u výrobků uvedených v příloze této Dohody (dále jen "Příloha"). Tyto vývozy budou podléhat systému dvojí kontroly, jak je popsán v Protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky (dále jen "Protokol").

2. Strany se zaměří na úplnou liberalizaci obchodu s výrobky z oceli uvedenými v Příloze, jakmile se vytvoří potřebné podmínky.

3. Každá Strana může kdykoliv požádat o konzultace týkající se změny podmínek obchodu mezi Českou republikou a Ukrajinou v obchodu s výrobky, na které se vztahuje tato Dohoda, nebo porušení ustanovení této Dohody.

Článek 3

1. Dovozy výrobků uvedených v Příloze k propuštění do volného oběhu na celním území České republiky podléhají předložení vývozní licence, vydané Ministerstvem ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny a potvrzení o původu zboží vydaného Obchodní a průmyslovou komorou Ukrajiny a předložení dovozního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v souladu s ustanoveními Protokolu.

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky informuje Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny do konce měsíce následujícího po každém čtvrtletí, zda byly výrobky, pro které byla vydána vývozní licence, znovu vyvezeny mimo celní území České republiky. Množství takto znovu vyvezených výrobků se nezapočítávají do celkové kvóty.

Článek 4

Pro výrobky, na které se vztahuje tato Dohoda, se nepoužije žádné opatření dvojí ochrany.

Článek 5

1. S cílem učinit systém dvojí kontroly co nejefektivnějším a minimalizovat možnosti jeho zneužívání nebo obcházení:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky informuje Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny do 28. dne každého měsíce o dovozních povoleních vydaných v průběhu předcházejícího měsíce;
Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky do 28. dne každého měsíce o vývozních licencích vydaných v průběhu předcházejícího měsíce.

V případě jakýchkoli významných nesrovnalostí, berouce v úvahu časové okolnosti ve vztahu k takové informaci, může každá Strana požádat o konzultace, které budou zahájeny neprodleně.

2. Aniž je dotčen odstavec 1 a s cílem zajistit efektivní provádění této Dohody, Strany souhlasí s přijetím všech nezbytných kroků k předcházení, šetření a k přijetí jakýchkoli nezbytných právních a/nebo administrativních opatření proti obcházení této Dohody, zejména překládáním, přesměrováním tras dopravy, falšováním prohlášení o zemi původu nebo o původu zboží, falšováním dokladů, falšováním údajů o množství, popisu nebo klasifikaci zboží.Proto Strany souhlasí se zavedením nezbytných právních ustanovení a administrativních postupů dovolujících přijetí účinných opatření proti takovému obcházení, která budou zahrnovat přijetí právně závazných nápravných opatření proti příslušným vývozcům a/nebo dovozcům.

3. Má-li kterákoliv Strana na základě dostupných informací za to, že tato Dohoda je obcházena, může požádat o konzultace s druhou Stranou, které budou zahájeny neprodleně.

4. Do závěrů konzultací uvedených v odstavci 3 článku 2, a pokud o to bude požádána Českou republikou, přijme kabinet ministrů Ukrajiny jako preventivní opatření veškerá nezbytná opatření, aby zajistil úpravu množstevních omezení tam, kde bude poskytnut dostatečný důkaz o obcházení. Takováto úprava bude dohodnuta v průběhu konzultací podle odstavce 3 článku 2 a bude realizována v kalendářním roce, ve kterém bylo požádáno o konzultace podle odstavce 3 článku 2, nebo v následujícím roce, pokud limit pro uvedený kalendářní rok byl již vyčerpán.

5. Nebudou-li Strany schopné v průběhu konzultací podle odstavce 3 článku 2 dosáhnout vzájemně uspokojivého rozhodnutí, bude Česká republika oprávněna, kde existují dostatečné důkazy, že výrobky uvedené v Příloze pocházející z Ukrajiny byly dovezeny způsobem obcházejícím tuto Dohodu, započíst příslušná množství do množstevních limitů stanovených podle Přílohy.

6. Nebudou-li strany schopné v průběhu konzultací dle odstavce 3 dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení, v případech, kde existuje dostatečný důkaz o falšování prohlášení týkajících se množství nebo klasifikace příslušných výrobků, bude Česká republika oprávněna odmítnout dovoz příslušných výrobků.

7. Strany se dohodly, že budou plně spolupracovat při předcházení a účinném řešení všech problémů, které vzniknou z obcházení této Dohody.

Článek 6

Strany spolupracují při předcházení náhlým a škodlivým změnám v tradičních obchodních tocích do České republiky. Vznikne-li náhlá nebo nežádoucí změna v tradičních obchodních tocích, Česká republika bude oprávněna požádat o konzultace s cílem nalezení uspokojivého řešení problému. Takové konzultace budou zahájeny neprodleně.

Článek 7

Klasifikace výrobků, na které se vztahuje tato Dohoda, je založena na Harmonizovaném systému, dále nazývaném "HS".

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost 1. ledna 2003. Dohoda zůstane v platnosti do 31. prosince 2004, s výhradou změn dohodnutých mezi Stranami a pokud nebude vypovězena v souladu s ustanovením odstavce 3 tohoto článku.

2. Každá Strana může kdykoli navrhnout změnu této Dohody, která vyžaduje vzájemný souhlas Stran v písemné formě a vstoupí v platnost podle jejich dohody.

3. Každá Strana může tuto Dohodu písemně vypovědět. Platnost této Dohody bude ukončena šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Straně. V tomto případě budou limity stanovené v Dohodě sníženy poměrně do data, kdy vypovězení nabývá účinnosti, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. V případě, že Ukrajina přistoupí do Světové obchodní organizace (WTO) před uplynutím platnosti této Dohody, tato Dohoda bude před přistoupením přehodnocena tak, aby byl zajištěn soulad jejích ustanovení s pravidly WTO. Platnost této Dohody bude rovněž přehodnocena v případě uzavření nových mnohostranných smluv Českou republikou a současně i Ukrajinou, týkajících se výrobků z oceli, které jsou předmětem této Dohody.

5. V případě, že Česká republika přistoupí k Evropské unii před uplynutím platnosti této Dohody, Dohoda se zrušuje automaticky k datu jejího přistoupení.

6. Příloha a Protokol připojené k této Dohodě tvoří její nedílnou součást.

Dáno v Praze dne 20. prosince 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
JUDr. Miroslav Somol, CSc. v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za kabinet ministrů Ukrajiny
Vladimir Stecenko v. r.
náměstek státního tajemníka
Ministerstva ekonomiky a evropské integrace

PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny
o obchodu s některými ocelářskými výrobky

ČÁST I
PŮVOD

Článek 1

1. Výrobky pocházející z Ukrajiny musí být doloženy osvědčením o ukrajinském původu v souladu se vzorem připojeným k tomuto Protokolu jako jeho Příloha 1.

2. Osvědčení o původu bude potvrzeno Obchodní a průmyslovou komorou Ukrajiny v otázce, zda dotčené výrobky lze považovat za výrobky pocházející z Ukrajiny.

Článek 2

Osvědčení o původu se vydává jen na základě písemné žádosti vývozce nebo na jeho odpovědnost jím zmocněné osoby. Obchodní a průmyslová komora Ukrajiny zabezpečí, že osvědčení o původu je řádně vyplněno, a za tímto účelem bude vyžadovat předložení nezbytných důkazů nebo provádět kontroly, které považuje za vhodné.

Článek 3

Nalezení nepatrných rozdílů mezi údaji obsaženými v osvědčení o původu a obsaženými v dokumentech předkládaných celnímu úřadu ke splnění formalit za účelem dovozu výrobků by nemělo mít za následek zpochybnění údajů v osvědčení.

Článek 4

Ukrajinská strana zašle Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky názvy a adresy Ministerstva ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny a Obchodní a průmyslová komora Ukrajiny zabezpečí společně se vzory používaných razítek a podpisů. Ukrajinská strana rovněž oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky jakékoliv změny těchto údajů.

ČÁST II
SYSTÉM DVOJĺ KONTROLY PRO VÝROBKY PODLÉHAJĺCĺ MNOŽSTEVNĺM OMEZENĺM

ODDĺL I
Vývoz

Článek 5

Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny vydá vývozní licenci ke všem vývozům výrobků z oceli z Ukrajiny, na které se vztahuje tato Dohoda, až do množstevních limitů uvedených v Příloze Dohody.

Článek 6

1. Vývozní licence musí být v souladu se vzorem připojeným k tomuto Protokolu jako jeho Příloha 2 a bude platná k vývozu na celé celní území České republiky.

2. Každá vývozní licence musí mimo jiné potvrzovat, že příslušné množství výrobků bylo započteno do množstevního limitu stanoveného pro tento výrobek v Příloze Dohody.

3. Vývozní licence vydaná ve čtvrtém čtvrtletí příslušného roku může být realizována až do konce prvního čtvrtletí roku následujícího.

Článek 7

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky musí být bez prodlení informováno o zrušení nebo změně každé již vydané vývozní licence.

ODDĺL II
Dovoz

Článek 8

Propuštění výrobků z oceli podléhajících množstevnímu omezení do volného oběhu v České republice je podmíněno předložením dovozního povolení.

Článek 9

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dovozní povolení do deseti pracovních dnů od předložení originálu odpovídající vývozní licence a osvědčení o původu dovozcem.

2. Platnost dovozního povolení vydaného dle odstavce 1 je do konce kalendářního roku, ve kterém bylo vydáno.

3. Žádost o dovozní povolení na základě vývozní licence vydané podle odstavce 3 článku 6 musí být předložena nejpozději do 20. března následujícího roku a takové povolení je platné do 31. března tohoto roku.

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zruší již vydané dovozní povolení v případě, že odpovídající vývozní licence byla zrušena. Avšak jestliže Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky bylo oznámeno odvolání nebo zrušení vývozní licence teprve po propuštění výrobků do volného oběhu České republiky, příslušné množství bude započítáno do limitů stanovených pro daný výrobek.

Článek 10

Jestliže Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zjistí, že celkové množství pokryté vývozními licencemi vydanými Ministerstvem ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny překračuje příslušné množstevní limity stanovené pro výrobky v Příloze Dohody, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pozastaví další vydávání dovozních povolení pro výrobky, jichž se týkají tyto množstevní limity. V tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky okamžitě informuje Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny a okamžitě budou zahájeny konzultace.

ČÁST III
FORMA A VYSTAVOVÁNĺ VÝVOZNĺCH LICENCĺ A OSVĚDČENĺ O PŮVODU,
OBECNÁ USTANOVENĺ TÝKAJĺCĺ SE VÝVOZU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Článek 11

1. Vývozní licence a osvědčení o původu mohou obsahovat dodatečné opisy, které jsou jako takové řádně označeny. Musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Jsou-li vyplněny rukou, údaje musí být psány inkoustem a tiskacími písmeny.

Tyto dokumenty musí mít rozměr 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír. Jestliže dokumenty mají několik opisů, pouze první opis, který je originálem, musí být zřetelně označen jako "originál" a ostatní jako "opisy". Jen originál může být přijat Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky jako platný dokument pro účely vývozu do České republiky v souladu s ustanoveními této Dohody.

2. Každý dokument musí mít standardizované evidenční číslo, ať již vytištěné nebo nevytištěné, podle něhož může být identifikován.Toto číslo se skládá z následujících prvků:- dvě písmena označující stát vývozu: UA,- dvě písmena označující Českou republiku: CZ- jednomístné číslo označující příslušný rok a odpovídající poslední číslici roku, např. "2" pro rok 2002,- dvoumístné číslo od 01 do 99, označující příslušný vydávající úřad ve státě vývozu.

Článek 12

Vývozní licence a osvědčení o původu mohou být vydány po zaslání výrobků, jichž se týkají. V těchto případech musí mít doložku "vydáno se zpětnou platností".

Článek 13

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení vývozní licence nebo osvědčení o původu může vývozce požádat Ministerstvo ekonomiky a evropské integrace Ukrajiny nebo Obchodní a průmyslovou komoru Ukrajiny o vydání duplikátu na základě vývozních dokumentů v jeho vlastnictví. Každý takto vydaný duplikát osvědčení nebo licence musí mít doložku "duplikát".

2. Duplikát musí mít datum původní vývozní licence nebo osvědčení o původu.

Článek 14

1. Dovozní povolení vystavuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve formě dovozní licence a bude platné na celém celním území České republiky.

2. Deklarace nebo žádost předložená dovozcem za účelem vystavení dovozního povolení musí obsahovat:

(a)   celé jméno a adresu vývozce,
(b)   celé jméno a adresu dovozce,
(c)   přesný popis zboží a HS kód (kódy),
(d)   zemi původu zboží,
(e)   zemi určení,
(f)   příslušný výrobek a množství v příslušných jednotkách, jak je pro dotčený výrobek uvedeno v Příloze Dohody,
(g)   hmotnost netto podle HS názvu,
(h)   hodnotu zboží na hranici České republiky podle HS názvu,
(i)   zda příslušné zboží je druhořadé nebo podřadné kvality,
(j)   tam, kde je to nutné, datum platby a dodávky a opis nákladního listu a kupní smlouvy,
(k)   datum a číslo vývozní licence,
(l)   interní kód používaný pro administrativní účely,
(m)   datum a podpis dovozce.

Deklarace nebo žádost musí být opatřeny originálem odpovídající vývozní licence a originálem osvědčení o původu.

ČÁST V
ADMINISTRATIVNĺ SPOLUPRÁCE

Článek 15

Strany úzce spolupracují při provádění ustanovení tohoto Protokolu. Za tímto účelem Strany usnadňují kontakty a výměny názorů, včetně názorů týkajících se technických záležitostí.

E-shop

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.