Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 138/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 58, ze dne 5. 12. 2002

138

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. února 1988 byl v Montrealu přijat a jménem Československé socialistické republiky podepsán Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971.*)

S Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 19. března 1990.

Protokol vstoupil v platnost na základě ustanovení svého článku VI odst. 1 dne 6. srpna 1989. Pro Československou socialistickou republiku vstoupil v platnost podle téhož ustanovení dne 18. dubna 1990.

Dne 25. března 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáři Protokolu, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Protokolem o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971, ze dne 24. února 1988.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


*) Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, ze dne 23. září 1971 byla vyhlášena pod č. 16/1974 Sb.

PŘEKLAD

Protokol
o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících
mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu
o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost
civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971

Státy - strany tohoto Protokolu

uvědomujíce si, že protiprávní činy násilí, které ohrožují nebo mohou ohrozit bezpečnost osob na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, nebo které ohrožují bezpečnost provozu takových letišť, podrývají důvěru národů světa v bezpečnost na takových letištích a narušují bezpečnou a řádnou činnost civilního letectví všech států,

uvědomujíce si, že výskyt takových činů vede k vážnému znepokojení mezinárodního společenství a že v zájmu předcházení takovým činům je naléhavě zapotřebí zajistit přijetí vhodných opatření k potrestátní pachatelů,

uvědomujíce si nezbytnost přijmout doplňující ustanovení k těm, která jsou obsažena v Úmluvě o potlačování činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijaté v Montrealu 23. září 1971, které upravují protiprávní činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví,

dohodly se na následujícím:

Článek I

Tento Protokol doplňuje Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsanou v Montrealu 23. září 1971 (dále jen "Úmluva") a mezi Stranami tohoto Protokolu se Úmluva a Protokol posuzují a vykládají jako jediný dokument.

Článek II

1. V článku 1 Úmluvy se jako nový odstavec 1 bis doplní následující:

"1 bis. Trestného činu se dopustí osoba, která, při použití jakéhokoli prostředku, látky nebo zbraně, nezákonně a úmyslně:

a)   spáchá násilný čin proti osobě, nacházející se na letišti sloužícím mezinárodnímu civilnímu letectví, který způsobí nebo může způsobit vážnou újmu na zdraví nebo smrt; nebo
b)   zničí nebo vážně poškodí zařízení a budovy letiště sloužícího mezinárodnímu civilnímu letectví, nebo letadla mimo provoz nacházející se na něm nebo naruší provoz letiště, jestliže takovýto čin ohrozí nebo může ohrozit bezpečnost na takovém letišti.".

2. V odstavci 2 a) čl. 1 Úmluvy se po slovech "v odstavci" doplní následující slova:

"nebo v odstavci 1 bis".

Článek III

V článku 5 se jako odstavec 2 bis doplní následující:

"2 bis. Každý smluvní stát přijme zároveň taková opatření, která mohou být nevyhnutelná pro uplatnění jeho pravomoci nad trestnými činy, uvedenými v článku 1 odstavci 1 bis a v článku 1 odstavci 2 v takovém rozsahu, v jakém se teno odstavec vztahuje k těmto trestným činům, v případě, když se údajný pachatel nachází na jeho území a tento stát jej nevydá podle článku 8 státu, uvedenému v odstavci 1 a) tohoto článku.".

Článek IV

Tento Protokol bude otevřen k podpisu v Montrealu dne 24. února 1988 státům, které se účastní Mezinárodní konference o leteckém právu, konané v Montrealu od 9. do 24. února 1988. Po 1. březnu 1988 bude Protokol otevřen k podpisu všem státům v Moskvě, Londýně, Washingtonu a Montrealu do doby jeho vstupu v platnost podle článku VI.

Článek V

1. Tento Protokol podléhá ratifikaci signatárních států.

2. Kterýkoliv stát, který není členem Úmluvy, může ratifikovat tento Protokol, jestliže bude současně ratifikovat Úmluvu nebo k ní přistoupí v souladu s článkem 15 Úmluvy.

3. Ratifikační listiny budou uloženy u vlád Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických nebo u Mezinárodní organizace pro civilní letectví, které se tímto ustanovují jako depozitáři.

Článek VI

1. Jakmile deset signatárních států uloží své ratifikační listiny, Protokol vstoupí v platnost mezi nimi třicátým dnem po datu uložení desáté ratifikační listiny. Pro ostatní státy, které uložily své ratifikační listiny po tomto datu, Protokol vstoupí v platnost třicátým dnem po uložení jejich ratifikačních listin.

2. Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, bude registrován depozitáři v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů a v souladu s článkem 83 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944).

Článek VII

l. Tento Protokol bude po svém vstupu v platnost otevřen k přístupu kterémukoliv státu, který jej nepodepsal.

2. Kterýkoliv stát, který není stranou Úmluvy, může přistoupit k tomuto Protokolu, jestliže současně ratifikuje Úmluvu nebo k ní přistoupí v souladu s článkem 15 Úmluvy.

3. Listiny o přístupu budou uloženy u depozitářů a přísup vstoupí v platnost třicátým dnem po datu jejich uložení.

Článek VIII

1. Kterákoli strana tohoto Protokolu jej může vypovědět písemným oznámením, zaslaným depozitářům.

2. Výpověď vstoupí v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne obdržení oznámení depozitáři.

3. Výpověď tohoto Protokolu neznamená výpověď Úmluvy.

4. Výpověď Úmluvy smluvním státem Úmluvy doplněné tímto Protokolem znamená také výpověď tohoto Protokolu.

Článek IX

1. Depozitáři budou neprodleně informovat všechny signatární státy a přistoupivší státy k tomuto Protokolu, jakož i všechny státy, které podepsaly Úmluvu a přistoupily k ní:

a)   o datu každého podpisu a datu uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k tomuto Protokolu, a
b)   o obdržení oznámení o výpovědi tohoto Protokolu s uvedením data jeho obdržení.

2. Depozitáři také budou informovat státy uvedené v odstavci 1 o datu vstupu tohoto Protokolu v platnost v souladu s článkem VI.

Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, řádně k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tento Protokol.

Dáno v Montrealu dvacátého čtvrtého února devatenáct set osmdesát osm ve čtyřech původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna znění jsou autentická.

E-shop

Rozpočtová skladba v roce 2015

Rozpočtová skladba v roce 2015

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Přehled ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství

Ing. Karel Janoušek - Nakladatelství PARIS

Publikace Cestovní náhrady a daň silniční ve školství přináší nejucelenější komentář a přehled zásad, pravidel a praktických postupů při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ve školství (od mateřských škol až po vysoké školy včetně soukromých škol) a některým dalším osobám při ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.