Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 137/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 57, ze dne 5. 12. 2002

137

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 24. - 26. července 2000 byla v Bristolu přijata Změna Dohody o ochraně netopýrů v Evropě.*)

Listina o přijetí Změny Dohody byla uložena u vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, depozitáře Dohody, dne 21. června 2002.

Změna Dohody vstoupila v platnost na základě ustanovení článku VII odst. 4 Dohody dne 13. srpna 2001. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle téhož ustanovení dne 22. července 2002.

Anglické znění Změny Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

*) Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě ze dne 4. prosince 1991 byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb.

PŘEKLAD

Změna Dohody
o ochraně netopýrů v Evropě
(Přijatá na 3. zasedání stran Dohody, ve znění pozdějších předpisů, které se
uskutečnilo v Bristolu, 24. - 26. července 2000)
Usnesení 3.7
Změna dohody

Zasedání stran Dohody o ochraně netopýrů v Evropě (dále jen "dohoda"),

Uznávajíce potřebu opatření na ochranu všech populací druhů Chiroptera v Evropě a v neevropských areálových státech;

Vedeno společnou vůlí dále posílit dohodu a její rozsah;

se dohodlo:

1. Změnit název dohody na:
"Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů";

2. Doplnit poslední odstavec preambule slovy:
"a v neevropských areálových státech";

3. Nahradit článek I písm. (b) tímto textem:
" (b) termínem "netopýři" se rozumějí populace druhů Chiroptera   (letouni) uvedené v příloze 1 této dohody, které se vyskytují v Evropě a v neevropských areálových státech;

4. Do článku II vložit nový odstavec 5, který zní:
"5. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoliv odkaz na dohodu je současně odkazem na její přílohy.".

5. Nahradit článek VII odst. 4 tímto textem:
"4. Změny dohody jiné než změny jejích příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, šedesátým dnem po uložení páté listiny o přijetí změny u depozitáře. Poté vstupuje změna v platnost pro stranu třicátým dnem po uložení její listiny o přijetí změny u depozitáře.".

6. Do článku VII vložit nové odstavce 5 až 7, které znějí:
"5. Jakékoliv další přílohy a změny příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro všechny strany šedesátým dnem po přijetí zasedáním stran, s výjimkou stran, které vyjádřily výhradu v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

6. Během lhůty 60 dnů stanovené v odstavci 5 tohoto článku může jakákoliv strana formou písemného oznámení depozitáři vznést výhradu vůči dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoliv stažena písemným oznámením depozitáři a poté vstoupí dodatečná příloha nebo změna v platnost pro dotčenou stranu šedesátým dnem po stažení výhrady.

7. Jakýkoliv stát, který se stane stranou dohody po vstupu změny v platnost, pokud nevyjádří jiný záměr, se:

(a) považuje za stranu dohody ve znění přijaté změny; a
(b) považuje za stranu dohody v nezměněném znění ve vztahu ke kterékoliv straně, která není změnou vázána.".

7. Přidat k dohodě následující přílohu 1:

PŘĺLOHA 1

Druhy řádu Chiroptera (letouni), které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato dohoda

čel. Pteropodidae - kaloňovití
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) - kaloň egyptský

čel. Emballonuridae - embalonurovití
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) - netopýr lysobřichý

čel. Rhinolophidae - vrápencovití
Rhinolophus blasii Peters, 1866 - vrápenec Blasiův
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - vrápenec jižní
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - vrápenec velký
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 - vrápenec Mehelyův

čel. Vespertilionidae - netopýrovití
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) - netopýr skalní
Eptesicus bottae (Peters, 1869) - netopýr Ogněvův
Eptesicus nilssonii (Keyserling &>; Blasius, 1839) - netopýr severní
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - netopýr večerní
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý
Myotis blythii (Tomes, 1857) - netopýr východní
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) - netopýr dlouhonohý
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - netopýr vodní
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý
Myotis schaubi Kormos, 1934 - netopýr Schaubův
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - netopýr stromový
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý
Otonycteris hemprichii Peters, 1859 - netopýr pustinný
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - netopýr jižní
Pipistrellus nathusii (Keyserling &>; Blasius, 1839) - netopýr parkový
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý
Pipistrellus pygmaeus1) (Leach, 1825) - netopýr nejmenší
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - netopýr ušatý
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) - netopýr dlouhouchý
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) - létavec stěhovavý

čel. Molossidae - tadaridovití
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) - tadarida evropská


1)  Nomenklatura dosud nebyla potvrzena Mezinárodní komisí pro zoologickou nomenklaturu (ICZN).

E-shop

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Mgr. Zbyněk Matula - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti. Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní ...

Cena: 140 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.