Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 129/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 56, ze dne 25. 11. 2002

129

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu a podle téhož článku zůstane v platnosti do dne 1. prosince 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a
vládou Spojených států amerických
o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických
ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO

Preambule

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických, dále jen "smluvní strany",

přejíce si prohlubovat bilaterální spolupráci v oblasti obrany i vzájemnou spolupráci v rámci NATO,

uznávajíce, že podpora poskytovaná ozbrojenými silami Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO v Praze výrazně posílí jeho bezpečnost,

uznávajíce aplikaci Severoatlantické smlouvy ze dne 4. dubna 1949 a Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951,

se dohodly následovně:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody:

a)   "NATO" znamená Organizaci Severoatlantické smlouvy,
b)   "MO USA" znamená Ministerstvo obrany Spojených států amerických,
c)   "OS ČR" znamená ozbrojené síly České republiky,
d)   "prostředky MO USA" znamená bojové letouny, zbraňové systémy a jiné vybavení používané MO USA při poskytování podpory OS ČR,
e)   "příslušníci MO USA" znamená příslušníci ozbrojených sil USA a civilní složka dočasně rozmístění na území České republiky v souvislosti s touto Dohodou.

Článek 2
Účel

Účelem této Dohody je vymezení základních podmínek pro poskytování podpory MO USA ozbrojeným silám ČR během summitu NATO.

Článek 3
Rozsah podpory MO USA

1. Podpora, kterou bude MO USA poskytovat OS ČR během konání summitu NATO, bude spočívat v posílení schopností OS ČR zasahovat proti vzdušnému ohrožení na celém území České republiky, a to prostřednictvím prostředků MO USA k tomuto účelu vyčleněných a dislokovaných na území České republiky i mimo něj.

2. Prostředky MO USA určené k podpoře OS ČR budou pod stálým velením amerických orgánů. Podrobnosti o koordinaci řízení a velení, jakož i doba poskytování podpory budou dohodnuty mezi příslušnými orgány OS ČR a příslušníky MO USA.

3. Podpora podle odstavce 1 bude americkou stranou poskytována bez nároku na úhradu od České republiky.

4. Počet příslušníků MO USA pobývajících na území České republiky nepřekročí 250 osob a doba trvání jejich pobytu nepřesáhne 30. listopad 2002.

Článek 4
Použití síly

Příslušníci MO USA mohou na území ČR použít sílu pouze na žádost nebo se souhlasem zodpovědného představitele České republiky. Právo na individuální a kolektivní sebeobranu není tímto ustanovením dotčeno.

Článek 5
Právní postavení příslušníků MO USA

1. Smluvní strany potvrzují, že právní postavení příslušníků MO USA se bude řídit ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané v Londýně dne 19. června 1951, není-li touto Dohodou stanoveno jinak.

2. Česká republika se zříká práva na výkon trestní jurisdikce vůči všem příslušníkům MO USA v souvislosti s použitím síly podle článku 4.

3. Česká republika se zříká všech nároků na náhradu škody vůči americké straně a všem příslušníkům MO USA v souvislosti s použitím síly podle článku 4.

Článek 6
Ochrana utajovaných skutečností

Utajované skutečnosti, které si smluvní strany předají v souvislosti s touto Dohodou, budou chráněny podle ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané v Praze dne 19. září 1995.

Článek 7
Podpora poskytovaná českou stranou

1. Česká republika zdarma poskytne příslušníkům MO USA ubytování a stravování a rovněž pohonné hmoty pro prostředky MO USA.

2. Další podpora poskytovaná Českou republikou příslušníkům a prostředkům MO USA se bude řídit ustanoveními Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb, podepsané v Praze dne 19. listopadu 1996.

Článek 8
Prováděcí dokumenty

Podrobnosti provádění této Dohody mohou být stanoveny v prováděcích dokumentech sjednaných mezi příslušnými orgány OS ČR a příslušníky MO USA.

Článek 9
Řešení sporů

Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu a provádění této Dohody budou řešeny jednáním představitelů smluvních stran na nejnižší možné úrovni. Pokud tento spor nebude vyřešen na této úrovni, bude předán k řešení představitelům smluvních stran vyšší úrovně.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do dne 1. prosince 2002.

Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 18. listopadu 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu
České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r. 
ministr obrany

Za vládu
Spojených států amerických
Craig R. Stapleton v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Spojených států
amerických v České republice

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Legal English, Part I

Legal English, Part I

Eva Přidalová, Kamila Tozzi - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nově zpracovaná učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.