Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 128/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 55, ze dne 22. 11. 2002

128

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 2002 ve Vilniusu a dne 11. října 2002 v Praze byl podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o spolupráci litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 11. října 2002.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL
mezi
Ministerstvem obrany
České republiky
a
Ministerstvem národní obrany
Litevske republiky
o
spolupráci litevského vojenského
zdravotnického personálu s polní nemocnicí
Armády České republiky

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Litevské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného v Praze dne 12. října 1993,

jsouce přesvědčeny, že opatření uvedená v tomto Protokolu pomohou upevnit vzájemnou spolupráci a posílit mezinárodní mír a bezpečnost,

dohodly se na následujícím:

Článek 1
Účel

Účelem tohoto Protokolu je stanovit podmínky spolupráce litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky během jejího zahraničního nasazení.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Protokolu:

a)   "nemocnice" označuje polní nemocnici nebo zdravotnickou jednotku nebo zdravotnickou součást jiné jednotky Armády České republiky;
b)   "zdravotnický tým" označuje vojenský zdravotnický personál litevských ozbrojených sil vyslaný Litevskou republikou společně s nemocnicí do operace v zahraničí;
c)   "operace" označuje operaci uskutečněnou na území třetího státu v zájmu bezpečnosti a míru ve světě nebo z humanitárních důvodů;
d)   "technické ujednání" označuje následné ujednáni mezi Armádou České republiky a litevskými ozbrojenými silami, které stanoví podrobnosti pro každé vyslání zdravotnického týmu.

Článek 3
Zabezpečení zdravotnického týmu

1. Zdravotnický tým bude vybaven lehkými osobními zbraněmi poskytnutými českou stranou. Česká strana se zavazuje vybavit litevský zdravotnický tým jakýmikoli dalšími druhy zbraní, bude-li to třeba.

2. Počet osob zdravotnického týmu, počty a typy jejich zbraní stanoví technické ujednání.

3. Zdravotnický tým bude po dobu vyslání nosit uniformu litevských ozbrojených sil. Česká strana vybaví zdravotnický tým uniformami pro operace v extrémních klimatech. Uniformy budou označeny znakem nemocnice, litevskou národní vlajkou a nápisem "Litva". Nošení uniforem a jejich označení se bude řídit litevskými národními předpisy. Veškeré označení, které není běžnou součástí uniformy litevských ozbrojených sil, bude zdravotnickému týmu poskytnuto českou stranou.

4. Česká strana bude poskytovat zdravotnickému týmu léky a zdravotnický materiál k použití v operaci za stejných podmínek, za kterých jsou poskytovány českým příslušníkům nemocnice.

5. Nemocnice může po dohodě s velitelem zdravotnického týmu poskytnout další vybavení potřebné k zabezpečení úkolů vydaných velitelem nemocnice.

6. Přeprava zdravotnického týmu z České republiky do oblasti operace a zpět bude zabezpečena a hrazena Armádou České republiky, pokud se zdravotnický tým bude přepravovat společně s českým kontingentem.

Článek 4
Organizace zdravotnického týmu

1. Zdravotnický tým tvoří specialisté, jejichž počet a kvalifikace budou stanoveny v technickém ujednání. Součástí kvalifikace může být též odborná příprava v České republice. Zdravotnický tým tvoří součást nemocnice a bude se účastnit operace za stejných podmínek jako čeští příslušníci nemocnice.

2. Velitel zdravotnického týmu a personál zdravotnického týmu bude jmenován a instruován litevskou stranou.

3. Zdravotnický tým se v oblasti operace bude řídit stejnými pravidly jako čeští příslušníci nemocnice, pokud jde o užívání uniforem a nošení zbraní. Dále se zdravotnický tým řídí nařízeními a pokyny nadřízených velitelství řídících operaci.

4. Zdravotnický tým bude při pobytu v oblasti operace dodržovat všechny zavedené operační postupy, rozkazy a nařízení vydané velitelem nemocnice. Česká strana bude poskytovat zdravotnickému týmu kopie zavedených operačních postupů, rozkazů a nařízení v anglickém jazyce.

5. O zahájení, ukončení a podmínkách střídání zdravotnického týmu bude informován 10 dní předem velitel nemocnice.

6. V případě, že velitel zdravotnického týmu bude neschopen vykonávat své povinnosti v nemocnici, jmenuje litevská strana do dvou dní nového velitele zdravotnického týmu. O jmenování nového velitele zdravotnického týmu okamžitě uvědomí velitele nemocnice.

Článek 5
Doba pobytu zdravotnického týmu

1. Datum, kdy se zdravotnický tým připojí k nemocnici, bude stanoveno v technickém ujednání.

2. Pobyt zdravotnického týmu bude ukončen:

a)   dnem ukončení operace;
b)   dnem ukončení platnosti rozhodnutí Parlamentu Litevské republiky o vyslání zdravotnického týmu do operace;
c)   dnem odvolání nemocnice z operace;
d)   na základě dohody smluvních stran.

Článek 6
Velení a řízení

Zdravotnický tým podléhá po celou dobu pobytu operačnímu řízení velitele nemocnice. Operační podřízenost zdravotnického týmu začíná dnem, kdy velitel zdravotnického týmu předá pověřovací listiny veliteli nemocnice.

Článek 7
Logistické a administrativní zabezpečení

1. Velitel nemocnice je odpovědný za veškeré logistické a administrativní zabezpečení zdravotnického týmu během jeho pobytu.

2. Údržba specializovaného zařízení a vybavení dodaného zdravotnickému týmu litevskou stranou bude zabezpečována zdravotnickým týmem na náklady litevské strany.

Článek 8
Odvolání příslušníků zdravotnického týmu

1. Litevská strana má právo odvolat jednotlivé příslušníky zdravotnického týmu nebo celý zdravotnický tým z operace.

2. Velitel nemocnice má právo požadovat odvolání kteréhokoli příslušníka zdravotnického týmu včetně velitele z důvodu hrubého porušení povinností podle článku 4 nebo 6 tohoto Protokolu.

3. Otázky, které vyvstanou v souvislosti s odvoláním, budou konzultovány mezi velitelem nemocnice a velitelem zdravotnického týmu. V případě odvolání velitele zdravotnického týmu bude tato záležitost konzultována s příslušnými zástupci litevské strany.

4. Litevská strana není povinna nahradit odvolaného příslušníka novým příslušníkem.

5. Přeprava odvolaných příslušníků zdravotnického týmu z oblasti operace bude zabezpečena litevskou stranou.

Článek 9
Disciplinární jurisdikce

Litevská strana je odpovědná za udělování trestů, kázeňských opatření a jiných sankcí v souladu se svými vojenskými kázeňskými předpisy při dodržení postupu podle litevských právních předpisů. O udělení kázeňského trestu nebo opatření bude velitel zdravotnického týmu informovat velitele nemocnice.

Článek 10
Nároky na náhradu škody a trestní jurisdikce

1. Jakékoliv nároky na náhradu škody, které mohou vyvstat v souvislosti se spoluprací podle tohoto Protokolu, a záležitosti trestní jurisdikce budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané v Bruselu dne 19. června 1995.

2. Ustanovení odstavce 1 bude aplikováno pouze ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou.

Článek 11
Lékařská a stomatologická péče

1. Na území České republiky česká strana bezplatně poskytne příslušníkům zdravotnického týmu neodkladnou lékařskou i stomatologickou péči včetně hospitalizace ve vojenském zdravotnickém zařízení a při nebezpečí z prodlení i v civilním zdravotnickém zařízení. Litevská strana je povinna uhradit náklady za jakoukoli další lékařskou nebo stomatologickou péči včetně hospitalizace poskytnutou příslušníkům zdravotnického týmu v civilních zdravotnických zařízeních.

2. V oblasti operace česká strana bezplatně poskytne příslušníkům zdravotnického týmu neodkladnou lékařskou i stomatologickou péči včetně hospitalizace v nemocnici. Bude-li to třeba, česká strana zabezpečí příslušníkům zdravotnického týmu jakoukoli další lékařskou a stomatologickou péči včetně hospitalizace ve zdravotnických zařízeních třetí strany za stejných podmínek jako pro české příslušníky nemocnice. Případné náklady na takovou péči bude litevská strana refundovat.

3. Lékařské klinické záznamy včetně kopií pořízených v průběhu ambulantní nebo nemocniční péče budou po odvolání příslušníka zdravotnického týmu či po ukončení pobytu zdravotnického týmu předány litevské straně.

Článek 12
Finační záležitosti

1. Česká strana bude zdravotnickému týmu poskytovat na své náklady léčiva, zdravotnický materiál, pohonné hmoty, údržbu běžného zdravotnického vybavení a další služby nebo dodávky nutné pro extrémní klima a nezbytné pro činnost zdravotnického týmu v operaci.

2. Litevská strana bude hradit náklady:

a)   na přepravu zdravotnického týmu do České republiky před jeho vysláním a po jeho návratu;
b)   na mzdy, příplatky a jiné dávky vyplácené příslušníkům zdravotnického týmu;
c)   na ubytování a stravování zdravotnického týmu ve stejné výši jako hradí česká strana svému zdravotnickému personálu.

3. Platby za poskytnuté ubytování a stravování budou litevskou stranou prováděny měsíčné v EURO na základě faktury vystavené nemocnicí a na bankovní účet určeny českou stranou.

4. Česká strana může provádět výplatu mezd, příplatků a jiných dávek zdravotnickému týmu, bude-li tak dohodnuto v technickém ujednání.

5. Bude-li litevská strana měsíčně předem zasílat do banky určené českou stranou ekvivalentní částku v EURO, nemocnice bude v případě dohody obou stran odpovědná za výplatu mezd a příplatků zdravotnickému týmu. Litevská strana zašle seznam měsíčních mezd a příplatků, které mají být zdravotnickému týmu vyplaceny.

6. Podrobnosti o finančních záležitostech budou stanoveny v technickém ujednání.

Článek 13
Informace a komunikace

1. Velitel nemocnice zpřístupní zdravotnickému týmu komunikační prostředky. Použití těchto komunikačních prostředků k soukromým účelům je možné pouze za úhradu.

2. Velitel nemocnice bude odpovědný za informování zdravotnického týmu o činnostech a událostech v prostoru operace vztahujících se k činnosti nemocnice.

3. O vyhlášení, průběhu a ukončení mimořádných opatření nebo nouzového stavu majících vztah k nasazení nemocnice v operaci bude velitel nemocnice neprodleně informovat velitele zdravotnického týmu

4. Pracovním jazykem mezi nemocnicí a zdravotnickým týmem bude anglický jazyk.

Článek 14
Spory

Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Protokolu a technických ujednání budou smluvní strany neodkladně řešit vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k urovnání žádnému mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol je sjednán na dobu neurčitou.

2. Tento Protokol vstupuje v platnost dnem posledního podpisu.

3. Tento Protokol lze ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran nebo na základě písemné výpovědi jedné z nich. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců od dne jejího doručení druhé smluvní straně.

4. Tento Protokol může být na základě dohody smluvních stran kdykoli písemně doplněn nebo změněn.

5. Ukončením platnosti tohoto Protokolu není dotčeno právo smluvních stran na finanční vypořádání podle článku 12 tohoto Protokolu. O vypořádání finančních náležitostí vyhotoví strany zápis.

Dáno v Praze dne 11. října 2002 a ve Vilniusu dne 8. října 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, jazyce litevském a jazyce anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

Za Ministerstvo obrany
České republiky
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý v. r.
náčelník Generálního štábu
Armády České republiky
Za Ministerstvo národní obrany
Litevské republiky
genmjr. Jonas Kronkaitis v. r.
velitel ozbrojených sil
Litevské republiky

E-shop

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

Sagit, a. s.

Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol:
- služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů,
- plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Připravovaná publikace bude kromě textu zákona o DPH po rozsáhlé novele k 1. 7. 2017 obsahovat také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.