Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 125/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 55, ze dne 22. 11. 2002

125

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2002 byla v Oravském Podzámku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 14. října 2002.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY,
VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY a
VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY
O
MNOHONÁRODNĺ BRIGÁDĚ

Vláda České republiky, vláda Polské republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

majíce na zřeteli iniciativu Slovenské republiky vytvořit společnou mnohonárodní vojenskou jednotku,

majíce na paměti Chartu Organizace spojených národů a jiné mezinárodní dokumenty týkající se mnohostranné spolupráce v otázkách míru a mezinárodní bezpečnosti,

majíce na zřeteli Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil (dále jen "NATO SOFA"), podepsanou v Londýně dne 19. června 1951, a Dohodu mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil (dále jen "PfP SOFA") s dodatkovým Protokolem otevřenou k podpisu v Bruselu dne 19. června 1995,

majíce na paměti Společné komuniké z jednání ministrů obrany o vytvoření mnohonárodní vojenské jednotky, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2001,

dohodly se na následujícím:

Článek 1
Účel Dohody

Účelem této Dohody je stanovení odpovědností smluvních stran, zásad týkajících se organizace a spolupráce v mnohonárodní brigádě (dále jen "brigáda") a statusu jejího velitelství a štábu.

Článek 2
Technické ujednání

(1) Otázky týkající se odpovědnosti velitele brigády a personálu velitelství, rozdělení funkcí a zásad jejich rotace, organizační struktury, vybavení, výcviku, logistického a finančního zabezpečení bude podrobně upravovat technické ujednání sjednané mezi ministerstvy obrany smluvních stran.

(2) Smluvní strany se shodují, že technické ujednání nebude zakládat právní závazky podle mezinárodního práva.

Článek 3
Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody se budou užívat následující pojmy:

a)   Brigáda. Všechny organizační prvky uvedené v článku 7 odst. 1 a 2 této Dohody včetně personálu, materiálu a výzbroje poskytovaných smluvními stranami v souvislosti se spoluprací zaměřenou na vytvoření, působení a plnění úkolů společnou mnohonárodní vojenskou jednotkou.
b)   Velitelství. Všechny prvky uvedené v článku 7 odst. 1 písm. a) této Dohody včetně personálu, materiálu a výzbroje poskytovaných smluvními stranami v souvislosti se spoluprací zaměřenou na vytvoření, působení a plnění úkolů brigádou.
c)   Účastnické státy. Česká republika, Polská republika, Slovenská republika.
d)   Vysílající státy. Česká republika, Polská republika.
e)   Přijímající stát. Slovenská republika.
f)   Národní jednotky. Jednotky uvedené v článku 7 odst. 1 písm. b) této Dohody a určené účastnickými státy.

Článek 4
Umístění brigády

(1) Velitelství brigády bude umístěno na území Slovenské republiky.

(2) Národní jednotky brigády budou umístěny na území svých vlastních států. Podrobnosti budou upraveny technickým ujednáním.

Článek 5
Úkoly a poslání

(1) Posláním brigády je účastnit se v souladu s Chartou Organizace spojených národů a v souladu s vnitrostátními právními předpisy účastnických států mezinárodních mírových operací pod vedením NATO anebo Evropské unie.

(2) K plnění úkolů v mezinárodních mírových operacích může brigáda využít pouze některé z jejich prvků.

(3) Národní jednotky brigády budou k dispozici rovněž pro národní účely.

(4) Národní jednotky brigády budou vysílány do mírových operací na základě dobrovolnosti.

Článek 6
Jazyk

Oficiálním jazykem brigády bude anglický jazyk.

Článek 7
Organizační struktura brigády

(1) Brigáda bude složena z:

a)   velitelství a jeho štábu,
b)   tří jednotek velikosti praporu, přičemž armáda každého účastnického státu poskytne po jedné jednotce velikosti praporu,
c)   zabezpečovacích prvků, na kterých se strany dohodnou v souladu s operačními požadavky mírových misí.

(2) Národní příspěvky pro velitelství budou zabezpečovány prostřednictvím národních zabezpečovacích prvků (NSEs).

(3) Podrobnosti o složení budou upraveny v technickém ujednání.

Článek 8
Právní postavení

Ustanovení NATO SOFA a PfP SOFA a jejich dodatkových protokolů se budou vztahovat na velitelství, jeho vojenský a civilní personál a na osoby na nich závislé.

Článek 9
Nároky

Článek VIII NATO SOFA anebo PfP SOFA se bude vztahovat na jakékoliv nároky vzniklé z oficiálních aktivit brigády vykonávaných podle této Dohody.

Článek 10
Daně, cla a poplatky

Jakékoliv osvobození od daní, cel a poplatků bude velitelství brigády a jejímu personálu poskytováno v rozsahu stanoveném NATO SOFA anebo PfP SOFA.

Článek 11
Společný rozpoče

(1) Pro velitelství bude zřízen společný rozpočet a sdílen smluvními stranami rovným dílem. Pokud jde o správu rozpočtu, velitelství může disponovat jakoukoliv měnou a vzájemně účtovat v jakékoliv měně.

(2) Koordinační skupina ustavená článkem 20 této Dohody vypracuje zásady přípravy společného rozpočtu a vedení financí. Zásady týkající se přípravy společného rozpočtu, výdajů a vedení financí budou stanoveny v technickém ujednání.

(3) Příslušné národní kontrolní úřady mohou kdykoliv, nejméně jednou za rok, kontrolovat na základě rotace realizaci společného rozpočtu a účtů. Tato kontrola zahrnuje finanční aspekty a aspekty plnění a bude založena na vzájemně přijatých kontrolních standardech a postupech vytvořených koordinační skupinou.

(4) Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku mají národní kontrolní úřady právo požadovat všechny informace a přezkoumat všechny záznamy, které považují za potřebné, pro účely kontroly svých národních příspěvků a informování svých vlád a parlamentů. Tyto požadavky budou zasílány prostřednictvím velitele brigády.

Článek 12
Smluvní způsobilost

(1) Velitelství bude způsobilé:

a)   uzavírat kontrakty,
b)   získávat, registrovat movitý majetek a nakládat s ním,
c)   evidovat, posuzovat a vyřizovat či rozhodovat o nárocích a závazcích v tomto směru,
d)   spravovat společný rozpočet.

(2) Všechny statky financované ze společného rozpočtu se stanou společným majetkem států smluvních stran. Ustanovení a postupy, které upravují nakládání se společným majetkem, budou stanoveny v technickém ujednání.

(3) Všechny náklady vztahující se ke způsobilosti uvedené v odstavci 1 budou hrazeny společným rozpočtem.

Článek 13
Nedotknutelnost oficiálních dokumentů

Archivy a ostatní oficiální dokumenty velitelství, uložené v prostorech používaných velitelstvím anebo v držení kteréhokoliv zplnomocněného příslušníka velitelství, budou nedotknutelné, pokud se velitelství této imunity nevzdá. Velitelství na žádost přijímajícího státu a za přítomnosti představitele tohoto státu ověří charakter dokumentů za účelem potvrzení, že jsou podle tohoto článku nedotknutelné.

Článek 14
Nedotknutelnost prostor

(1) Nedotknutelné prostory velitelství budou zpřístupněny:

a)   Úředníkům včetně celních úředníků oprávněným podle vnitrostátních právních předpisů přijímajícího státu vstupovat do prostor velitelství za účelem vykonávání jejich oficiálních funkcí až po vydání povolení velitelem brigády či jeho zástupcem.
b)   V naléhavých případech (požár, první pomoc) či na základě soudního příkazu orgánům činným v trestním řízení bez předcházejícího souhlasu velitele brigády.

(2) Velitelství přijme všechna dostupná opatření, aby zabránilo využívání svých prostor jako útočiště osobami, které se vyhýbají zadržení podle kteréhokoliv zákona přijímajícího státu či které se snaží vyhnout právním řízením.

Článek 15
Spojení

(1) Rádio - frekvence používané velitelstvím budou dohodnuty s příslušnými orgány přijímajícího státu. Orgány přijímajícího státu a velitelství přijmou opatření, aby zabránily vzájemnému rušení s vojenskými a civilními telekomunikačními službami a elektrickými zařízeními či jej odstranily.

(2) Spojovací prostředky velitelství budou používány pro účely plnění úkolů spojených se službou.

(3) Podmínky, omezení a sazby za práci a služby telekomunikačních operátorů a regulátorů nesmí být méně výhodné než ty, které jsou používány pro ozbrojené síly přijímajícího státu.

(4) Při zřizování a provozování telekomunikačních zařízení bude velitelství dodržovat ustanovení Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a platných právních norem v oblasti telekomunikací závazných v přijímajícím státě. Velitelství bude osvobozeno od tohoto ustanovení ve stejném rozsahu, v jakém je tato výjimka přiznána ozbrojeným silám přijímajícího státu.

(5) Velitelství bude oprávněno posílat a přijímat kódované zprávy. Podrobnosti budou stanoveny v technickém ujednání.

Článek 16
Poštovní služby

(1) Oficiální pošta velitelství může být posílána prostřednictvím poštovních anebo kurýrních služeb přijímajícího státu či prostřednictvím státních vojenských spojení. Poštovní služby budou poskytovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímajícího státu.

(2) Všechny materiály posílané poštou anebo kurýrem, které jsou označené jako oficiální a které jsou adresované velitelství nebo jím odesílané, budou vyňaty z celních prohlídek a kontrol. Taková pošta či materiály budou označeny nápisem "Headquarters, Multinational Brigade Official Mail". Kurýrní pošta nebude zasílána prostřednictvím civilních poštovních služeb přijímajícího státu.

Článek 17
Doprava a vozidla

(1) Dopravní předpisy přijímajícího státu se budou vztahovat na služební vozidla a přívěsy velitelství, pokud není v tomto článku uvedeno jinak.

(2) Velitelství vydá registrační štítky na služební vozidla a přívěsy velitelství. Tato služební vozidla a přívěsy nebudou podléhat předpisům přijímajícího státu týkajícím se povinného pojištění.

(3) Služební vozidla a přívěsy velitelství budou osvobozeny od všech poplatků za používání silnic na území přijímajícího státu.

(4) Pokud jde o motorová vozidla a přívěsy velitelství, příslušné orgány přijímajícího státu budou v souladu s jeho vnitrostátním právem udělovat výjimky z předpisů přijímajícího státu upravujících konstrukci, vzhled a vybavení motorových vozidel a přívěsů s příslušným zohledněním veřejné bezpečnosti a pořádku, pokud jsou takové výjimky potřebné k plnění funkcí velitelství.

(5) Výjimky z vnitrostátních právních předpisů přijímajícího státu týkajících se silničního provozu budou udělovány velitelství za takových podmínek a do takové míry, v jaké jsou udělovány ozbrojeným silám přijímajícího státu, pokud jsou taková vozidla a přívěsy zřetelně označeny jako patřící velitelství.

Článek 18
Bezpečnost

(1) S jakoukoliv utajovanou skutečností v rámci brigády se bude nakládat a chránit takovou skutečnost v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly NATO a mezinárodními smlouvami o ochraně utajovaných skutečností uzavřenými mezi smluvními stranami. Výměna utajovaných skutečností mezi národními prvky brigády a jejich národními orgány se bude řídit příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

(2) Velitelství zpracuje společná prováděcí pravidla v oblasti bezpečnosti, včetně bezpečnosti informačních technologií (bezpečnost IT), a předloží je ke schválení příslušným národním orgánům přijímajícího státu.

(3) Smluvní strany přijmou a budou používat následující srovnatelné stupně utajení týkající se ochrany utajovaných skutečností:

Slovenská republika Česká republika Polská republika anglický ekvivalent
PRĺSNE TAJNÉ PŘĺSNĚ TAJNÉ SCISLE TAJNE TOP SECRET
TAJNÉ TAJNÉ TAJNE SECRET
DOVERNÉ DŮVĚRNÉ POUFNE CONFIDENTIAL
VYHRADENÉ VYHRAZENÉ ZASTRZEZONE RESTRICTED

Článek 19
Ochrana osobních údajů

(1) Osobní údaje budou zpracovávány výlučně pro účely uvedené v NATO SOFA, PfP SOFA a této Dohodě. Budou dodržována omezení týkající se jejich možného použití na základě vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany poskytující tyto informace. Pravidla shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů budou upravena v technickém ujednání.

(2) Tento článek nezavazuje smluvní strany provádět opatření, která by byla v rozporu s jejich vnitrostátními právními předpisy nebo ohrožovala bezpečnost států smluvních stran.

Článek 20
Koordinační skupina

(1) Ministerstva obrany vytvoří koordinační skupinu, která bude složena z expertů ministerstev obrany a generálních štábů ozbrojených sil smluvních stran. Podrobnosti budou uvedeny v technickém ujednání.

(2) Koordinační skupina řeší různé technické záležitosti a otázky týkající se vytvoření, rozdělení klíčových funkcí a zásad jejich rotace, organizační struktury, vybavení, výcviku, logistického a finančního zabezpečení, jakož i podmínek účasti brigády v mírových operacích.

(3) Koordinační skupina si sama určí svou strukturu, pracovní postup a vnitřní řád.

(4) K odbornému posouzení specifických otázek může koordinační skupina vytvořit dočasné pracovní skupiny složené z expertů smluvních stran.

Článek 21
Řešení sporů

(1) Koordinační skupina bude řešit jakékoliv spory týkající se výkladu anebo provádění této Dohody. Pokud nebude spor vyřešen koordinační skupinou, bude předložen k řešení ministerstvům obrany smluvních stran.

(2) Žádné spory nebudou předkládány k řešení jakékoliv třetí straně či mezinárodnímu rozhodčímu orgánu.

Článek 22
Přístup jiných států

(1) Jakýkoliv stát může písemně požádat o přístup k této Dohodě.

(2) Státy, které požádají o přístup k této Dohodě, mohou být přijaty na základě písemného souhlasu všech smluvních stran. Na vstup v platnost Dohody ve vztahu k těmto státům se aplikuje obdobně článek 23 odst. 1 této Dohody.

Článek 23
Vstup v platnost, změny, depozitář Dohody

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany. Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí devadesáti dní poté, co depozitář obdrží poslední oznámení o tomto schválení.

(2) Depozitářem této Dohody je Slovenská republika. Depozitář oznámí smluvním stranám:

a)   uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o schválení,
b)   datum vstupu v platnost Dohody,
c)   každé vypovězení Dohody,
d)   každé jiné opatření či informaci týkající se této Dohody.

(3) Tato Dohoda může být změněna a doplněna na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran. Změny a doplnění vstoupí v platnost obdobně podle odstavce 1 tohoto článku.

(4) Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět. Písemné oznámení o výpovědi bude doručeno depozitáři Dohody. Účinky takové výpovědi nastanou po uplynutí 12 měsíců od následujícího dne, kdy depozitář obdrží příslušné oznámení.

(5) Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na finanční závazky vyplývající z jejího provádění. Tyto závazky zůstávají v platnosti, dokud nejsou plně vypořádány. Tato Dohoda bude ukončena po uplynutí 12 měsíců po doručení příslušného oznámení depozitáři.

(6) V případě ukončení platnosti této Dohody anebo v případě jejího vypovězení některou ze smluvních stran budou informace uvedené v článcích 18 a 19 nadále požívat ochrany v těchto článcích uvedené.

Dáno v Oravském Podzámku dne 20. září 2001 ve třech původních vyhotoveních v anglickém jazyce. 

Ing. Jaroslav Tvrdík v. r. 
ministr obrany
Za vládu České republiky
Bronislav Komorowski v. r.  
ministr národní obrany
Za vládu Polské republiky
Jozef Stank v. r.  
ministr obrany
Slovenské republiky

E-shop

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či ...

Cena: 320 KčKOUPIT

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.