Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 122/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 53, ze dne 11. 11. 2002

122

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. prosince 2000 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou.*)


*)   Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou ze dne 14. října 1996 byla vyhlášena pod č. 189/1997 Sb.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 odst. 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2001 a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupilo v platnost dne 1. dubna 2002.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ Č. 1/2000
SPOLEČNÉHO VÝBORU
Dohody o volném obchodu
mezi
Českou republikou
a Litevskou republikou

SPOLEČNÝ VÝBOR,

majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou, podepsanou v Praze dne 14. října 1996, a Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této dohodě,

vzhledem k tomu, že:

(1) jsou vhodné některé technické úpravy, aby se opravily odlišnosti mezi jednollivými jazykovými verzemi textu;

(2) seznam nedostatečného opracování a zpracování je třeba upravit k zajištění správného výkladu a je třeba vzít v úvahu potřebu zahrnutí některých operací dříve neobsažených v tomto seznamu;

(3) ustanovení týkající se dočasného užívání paušálních úrokových sazeb v případech, kde je zakázáno vracení cla (drawback) nebo jsou poskytovány výjimky z celních sazeb, potřebují být prodloužena do 31. prosince 2001;

(4) vznikla potřeba ustanovit systém odděleného účetnictví původních a nepůvodních materiálů, podléhající autorizaci celních orgánů;

(5) je třeba revidovat ustanovení týkající se částek vyjádřených v euro kvůli objasnění postupu a pro poskytnutí větší stability úrovně částek v národních měnách;

(6) je třeba brát v úvahu nedostatek výroby určitých materiálů v rámci zemí, kterých se to týká, musí být provedena oprava v seznamu požadavků na opracování a zpracování, které musí nepůvodní materiály splnit pro získání statusu původu;

(7) majíce na zřeteli článek 37 této Dohody, zmocňující Společný výbor ke změně Protokolu 4 této Dohody;

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto materiály ve Straně.".

2. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7
Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a)   operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;
(b)   rozebírání a sestavování balíků;
(c)   mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;
(d)   žehlení nebo mandlování textilií;
(e)   prosté natírání, malování, leštění;
(f)   loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;
(g)   operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;
(h)   loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;
(i)   broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;
(j)   prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);
(k)   prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;
(l)   připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
(m)   prosté mísení výrobků, též různých druhů;
(n)   prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;
(o)   kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);
(p)   porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Stranách jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.".

3. Poslední věta odstavce 6 článku 15 se nahrazuje tímto:

"Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 2001.".

4. Za článek 20 se vkládá následující článek a odkaz na tento článek se přidává do obsahu:

"Článek 20a
Účetní rozlišování

1.  Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.
2.  Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.
3.  Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.
4.  Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.
5.  Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.
6.  Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.".

5. V první větě odstavce 1 článku 22 se za výraz "vývozce" vkládá následující: "dále jen ,schválený vývozce`,".

6. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30
Částky vyjádřené v euro

1.  Pro uplatnění ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článku 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.
2.  Zásilka může využít ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.
3.  Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Stranám jsou odpovídající částky oznámeny.
4.  Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.
5.  Částky vyjádřené v euro budou revidovány Společným výborem, pokud o to Strana požádá. Při revizi Společný výbor posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.".

7. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a)  pravidlo pro číslo HS 5309 až 5311 se nahrazuje tímto:

"Číslo HS
(1)
Popis výrobku
(2)
Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů
nezbytné pro získání statusu původu
(3) nebo (4)
5309
až 5311
Tkaniny z jiných rostlinných
textilních vláken; tkaniny
z papírové příze:
- Obsahující gumové nitě
- OstatníVýroba z jednoduché příze7
Výroba z7:
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken
nemykaných, nečesaných nebo
nezpracovaných jinak pro
spřádání,
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo potisk, spolu s nejméně dvěma
přípravnými nebo dokončovacími
operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava,
počesávání, kalandrování, úprava proti
srážlivosti, trvalá konečná úprava,
dekatování, impregnace, zašívání
a nopování), za předpokladu, že
hodnota použité nepotisknuté
textilie nepřesahuje 47,5 % ceny
výrobku ze závodu
 
7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 5.".

b)  pravidlo pro číslo HS 5602 se nahrazuje tímto:

"5602 Plsť, též impregnovaná,
povrstvená, povlečená
nebo laminovaná
   
- Vpichovaná plsť Výroba z 7:
- přírodnfch vláken,
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí
nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu,
že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny
výrobku ze závodu
 
- Ostatní Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny
 
7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 5.".

c)  

pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

"kapitola 57 Koberce a jiné textilní
podlahové krytiny:
   
 - Z vpichované plsti Výroba z 7:
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí
nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít
za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje
40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
 
- Z jiné plsti Výroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných
nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka
 
7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 5.".

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že vnitrostátní právní požadavky pro vstup v platnost tohoto Rozhodnutí byly splněny.

2. Jestliže toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku od 1. ledna 2001, bude od tohoto data předběžně prováděno.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali toto Rozhodnutí.

Dáno v Praze dne 27. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglický text.

Představitel
České republiky
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu
a obchodu
Představitel
Litevské republiky
Romas Švedas v. r. 
ředitel ekonomického odboru
Ministerstva zahraničních věcí

E-shop

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.