Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 114/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 50, ze dne 25. 10. 2002

114

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 22. července 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné
a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu
na straně druhé

Vláda České republiky na straně jedné a vláda Francouzského společenství Belgie a vláda Valonského regionu na straně druhé (dále jen "Strany"),

opírajíce se o svazky přátelství a spolupráce mezi svými obyvateli a o jejich důvěru a společnou oddanost hodnotám demokracie, svobody, spravedlnosti a solidarity;

opírajíce se o ústavou dané povinnosti a vycházejíce z evropských závazků založených na zásadě rovnosti občanů;

vedeny přáním rozvoje společného působení ve dvoustranných a mnohostranných programech;

berouce v úvahu zájem obou Stran na posilování vzájemné spolupráce

a s ohledem na:

Dohodu o kulturních stycích mezi Republikou československou a Královstvím belgickým, sjednanou v Praze dne 6. března 1947;
Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednanou v Bruselu dne 16. září 1987;
Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, sjednanou v Praze dne 23. června 1991;
a současnou ústavní situaci Belgického království, opravňující jednotlivá společenství a regiony k podpisům mezinárodních smluv v záležitostech spadajících do jejich výhradní působnosti;

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Vláda České republiky a vláda Francouzského společenství Belgie budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1.   školství,
2.   výzkum,
3.   práce s mládeží,
4.   sport,
5.   kultura a audiovizuální prostředky,
6.   zdravotnictví (zejména prevence, podpora a výchova),
7.   sociální věci (zejména s ohledem na děti předškolního věku a pomoc mládeži).

ČLÁNEK 2

Vláda České republiky a vláda Valonského regionu budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1.   výzkum a vývoj,
2.   hospodářská politika, včetně podpory zahraničního obchodu,
3.   potravinářský průmysl,
4.   zemědělství,
5.   životní prostředí a přírodní zdroje,
6.   výkon správy na místní úrovni,
7.   urbanismus a územní plánování,
8.   bydlení,
9.   ochrana nemovitých kulturních památek,
10.   doprava,
11.   cestovní ruch,
12.   odborné vzdělávání a volba povolání,
13.   sportovní infrastruktura,
14.   zdravotnictví,
15.   sociální věci a politika zaměstnanosti.

ČLÁNEK 3

V oblastech uvedených v článcích 1 a 2 bude spolupráce uskutečňována následujícími formami:

1.   stálou výměnou informací a předáváním získaných zkušeností,
2.   výměnou osob,
3.   vzájemným udílením stipendií (zejména na výzkum, odborné a letní studijní pobyty),
4.   odbornými, recipročně pořádanými studijními pobyty,
5.   vědeckotechnickou spoluprací,
6.   vzájemnou propagací výrobků a služeb,
7.   organizováním odborných seminářů,
8.   prováděním studií a znaleckých posudků,
9.   propagací partnerských vztahů mezi malými a středními podniky,
10.   podporováním vytváření smíšených společností,
11.   podporováním obchodních partnerství.

ČLÁNEK 4

Strany se rozhodly zahájit program výměny stipendistů - absolventů škol i pracovníků - s cílem rozšiřovat jejich vzdělávání a jejich zkušenosti v oblastech odborné praxe podle zvyklostí druhé Strany. Kritéria a postupy při výběru bude stanovovat Stálá smíšená komise, ustavená podle článku 6 této Dohody.

ČLÁNEK 5

Koordinace provádění této Dohody bude svěřena Ministerstvu zahraničních věcí České republiky na straně jedné a Generálnímu komisariátu pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie spolu s Generální správou pro mezinárodní styky Valonského regionu na straně druhé. Jejich zástupci budou působit ve Stálé smíšené komisi, ustavené podle článku 6 této Dohody.

ČLÁNEK 6

K zajištění provádění této Dohody je Stranami pověřena Stálá smíšená komise, která se bude scházet každé tři roky, střídavě v Praze a ve Valonsku nebo v Bruselu.

Úkolem komise bude hodnocení probíhající spolupráce a v případě potřeby i zkoumání nových aspektů spolupráce v rámci této Dohody.

ČLÁNEK 7

K této Dohodě jsou Stálou smíšenou komisí v pravidelných periodách vypracovávány prováděcí programy, jejichž smyslem je konkretizace projektů v jednotlivých oblastech.

Sjednání této Dohody se nedotkne plnění již sjednaných prováděcích programů mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie.

ČLÁNEK 8

Při provádění této Dohody použijí Strany přiměřeně ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

ČLÁNEK 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na další dva roky, pokud ji jedna ze Stran písemně nevypoví formou oznámení nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

V případě, že bude Dohoda vypovězena, budou Strany dbát na dokončení všech společných projektů, jež byly započaty podle této Dohody.

ČLÁNEK 10

Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé Strany a vstoupí v platnost dnem pozdějšího oznámení o tomto schválení.

Dáno v Praze dne 28. března 2001 ve třech původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky  
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí  
Za vládu Francouzského společenství Belgie
Hervé Hasquin v. r.
předseda vlády
Za vládu Valonského regionu
Jean-Claude Van Cauwenberghe v. r.
předseda vlády

E-shop

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.