Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 114/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 50, ze dne 25. 10. 2002

114

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 22. července 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné
a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu
na straně druhé

Vláda České republiky na straně jedné a vláda Francouzského společenství Belgie a vláda Valonského regionu na straně druhé (dále jen "Strany"),

opírajíce se o svazky přátelství a spolupráce mezi svými obyvateli a o jejich důvěru a společnou oddanost hodnotám demokracie, svobody, spravedlnosti a solidarity;

opírajíce se o ústavou dané povinnosti a vycházejíce z evropských závazků založených na zásadě rovnosti občanů;

vedeny přáním rozvoje společného působení ve dvoustranných a mnohostranných programech;

berouce v úvahu zájem obou Stran na posilování vzájemné spolupráce

a s ohledem na:

Dohodu o kulturních stycích mezi Republikou československou a Královstvím belgickým, sjednanou v Praze dne 6. března 1947;
Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednanou v Bruselu dne 16. září 1987;
Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, sjednanou v Praze dne 23. června 1991;
a současnou ústavní situaci Belgického království, opravňující jednotlivá společenství a regiony k podpisům mezinárodních smluv v záležitostech spadajících do jejich výhradní působnosti;

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Vláda České republiky a vláda Francouzského společenství Belgie budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1.   školství,
2.   výzkum,
3.   práce s mládeží,
4.   sport,
5.   kultura a audiovizuální prostředky,
6.   zdravotnictví (zejména prevence, podpora a výchova),
7.   sociální věci (zejména s ohledem na děti předškolního věku a pomoc mládeži).

ČLÁNEK 2

Vláda České republiky a vláda Valonského regionu budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1.   výzkum a vývoj,
2.   hospodářská politika, včetně podpory zahraničního obchodu,
3.   potravinářský průmysl,
4.   zemědělství,
5.   životní prostředí a přírodní zdroje,
6.   výkon správy na místní úrovni,
7.   urbanismus a územní plánování,
8.   bydlení,
9.   ochrana nemovitých kulturních památek,
10.   doprava,
11.   cestovní ruch,
12.   odborné vzdělávání a volba povolání,
13.   sportovní infrastruktura,
14.   zdravotnictví,
15.   sociální věci a politika zaměstnanosti.

ČLÁNEK 3

V oblastech uvedených v článcích 1 a 2 bude spolupráce uskutečňována následujícími formami:

1.   stálou výměnou informací a předáváním získaných zkušeností,
2.   výměnou osob,
3.   vzájemným udílením stipendií (zejména na výzkum, odborné a letní studijní pobyty),
4.   odbornými, recipročně pořádanými studijními pobyty,
5.   vědeckotechnickou spoluprací,
6.   vzájemnou propagací výrobků a služeb,
7.   organizováním odborných seminářů,
8.   prováděním studií a znaleckých posudků,
9.   propagací partnerských vztahů mezi malými a středními podniky,
10.   podporováním vytváření smíšených společností,
11.   podporováním obchodních partnerství.

ČLÁNEK 4

Strany se rozhodly zahájit program výměny stipendistů - absolventů škol i pracovníků - s cílem rozšiřovat jejich vzdělávání a jejich zkušenosti v oblastech odborné praxe podle zvyklostí druhé Strany. Kritéria a postupy při výběru bude stanovovat Stálá smíšená komise, ustavená podle článku 6 této Dohody.

ČLÁNEK 5

Koordinace provádění této Dohody bude svěřena Ministerstvu zahraničních věcí České republiky na straně jedné a Generálnímu komisariátu pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie spolu s Generální správou pro mezinárodní styky Valonského regionu na straně druhé. Jejich zástupci budou působit ve Stálé smíšené komisi, ustavené podle článku 6 této Dohody.

ČLÁNEK 6

K zajištění provádění této Dohody je Stranami pověřena Stálá smíšená komise, která se bude scházet každé tři roky, střídavě v Praze a ve Valonsku nebo v Bruselu.

Úkolem komise bude hodnocení probíhající spolupráce a v případě potřeby i zkoumání nových aspektů spolupráce v rámci této Dohody.

ČLÁNEK 7

K této Dohodě jsou Stálou smíšenou komisí v pravidelných periodách vypracovávány prováděcí programy, jejichž smyslem je konkretizace projektů v jednotlivých oblastech.

Sjednání této Dohody se nedotkne plnění již sjednaných prováděcích programů mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie.

ČLÁNEK 8

Při provádění této Dohody použijí Strany přiměřeně ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

ČLÁNEK 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na další dva roky, pokud ji jedna ze Stran písemně nevypoví formou oznámení nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

V případě, že bude Dohoda vypovězena, budou Strany dbát na dokončení všech společných projektů, jež byly započaty podle této Dohody.

ČLÁNEK 10

Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé Strany a vstoupí v platnost dnem pozdějšího oznámení o tomto schválení.

Dáno v Praze dne 28. března 2001 ve třech původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky  
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí  
Za vládu Francouzského společenství Belgie
Hervé Hasquin v. r.
předseda vlády
Za vládu Valonského regionu
Jean-Claude Van Cauwenberghe v. r.
předseda vlády

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

JUDr. Ludvík David, CSc., Mgr. Jana Bílková, Mgr. Martina Podivínová - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.