Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 111/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 48, ze dne 7. 10. 2002

111

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 2002 byla v Dobrušce podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVI odst. 7 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi Ministerstvem obrany České republiky
a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci
v oblasti geoprostorových informací a služeb

Preambule

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států amerických zastoupené Národním úřadem pro snímkování a mapování (dále jen "smluvní strany");

vychazejíce z Memoranda o spolupráci v oblasti obranných a vojenských vztahů mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických, podepsaného dne 28. listopadu 1994 ve Washingtonu, D. C.;

majíce společné zájmy v oblasti obrany;

přejíce si dosáhnout národních cílů v oblasti geoprostorových informací a služeb (dále jen "GIaS");

uznávajíce výhody, které lze získat standardizací, racionalizací a slučitelností produktů, informací, dat, publikací a souvisejících materiálů a vybavení GIaS;

se dohodly na následujícím:

Článek I
Vymezení pojmů

Kontrolované neutajované informace

Informace neutajovaného charakteru, u kterých se uplatňuje omezení přístupu nebo distribuce v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud jsou tyto informace poskytnuty nebo vytvořeny na základě této Dohody, budou označeny tak, aby byl zřejmý jejich charakter. Mohou k nim patřit i informace se zrušeným stupněm utajení, které však zůstávají pod kontrolou.

Federální úřad

Určený úřad vládou Spojených států amerických.

GIaS

Geoprostorové informace a služby. Definované jako sběr, přetváření, vytváření, zobrazování, rozšiřování a ukládání geodetických, geofyzikálních (geomagnetických a gravitačních), leteckých navigačních, topografických, hydrografických, hydrometeorologických, obrazových, kartografických, kulturálních, sociografických, batymetrických a toponymických dat. GIaS rovněž zahrnují vyhodnocování vlivu topografických, hydrometeorologických objektů nebo objektů pro leteckou navigaci na vojenské operace nebo zpravodajskou činnost. Tato data mohou být představována formou topografických, planimetrických, reliéfních či tematických map a grafických schémat; námořních a leteckých map a publikací a simulovaných, fotografických, digitálních nebo počítačových formátů.

Materiály GIaS

Produkty, data, software, vybavení, informace, publikace, tiskové podklady nebo související materiály včetně jejich částí.

Státní orgán

Ústřední orgán státní správy České republiky zřízený na základě zákona.

Třetí strana

Jakákoli osoba či entita, která není funkcionářem, zaměstnancem nebo zástupcem federálního úřadu nebo státního orgánu. Národní dodavatelé nejsou považováni za třetí stranu pro účely uvolňování a využívání materiálů GIaS za účelem plnění této Dohody.

Článek II
Cíle

Cíli spolupráce podle této Dohody jsou:

a)   Výměna vybraných materiálů GIaS k použití pro účely obrany a státní účely smluvních stran. Vyměňovány budou kromě jiného mapy, grafická schémata a související materiály v tištěné nebo digitální formě; geodetická, geofyzikální (geomagnetická a gravitační) data, hydrografická, hydrometeorologická data, tiskové podklady a jiné s tím spojené specifikace, publikace a materiály.
b)   Zabezpečení společných výrobních programů a jiné technické pomoci při vytváření materiálů GIaS.
c)   Výměna technických informací a informací o postupech spojených se standardizací metod, postupů, specifikací a formátů pro sběr, vyhodnocování, zpracovávání a výrobu materiálů GIaS.
d)   Technická pomoc a výměna technologických informací vztahujících se k vývoji, výrobním procesům a metodám v oblastí kartografie, geodézie a geofyziky.
e)   Výměna informací o stavu plánování a výroby tak, jak bude specifikováno v příslušných prováděcích přílohách.
f)   Vytvoření a uskutečnění výcvikových programů ve vědních oborech vztahujících se k dosažení cílů této Dohody.

Článek III
Všeobecná ustanovení

(1) Veškeré činnosti smluvních stran na základě této Dohody budou uskutečňovány v souladu s právními předpisy jejich států a s příslušnými mezinárodními smlouvami. Odpovědnost smluvních stran bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a kapacit (vybavení, personál, zařízení) smluvních stran vyčleněných pro tyto účely.

(2) Veškeré činnosti na základě této Dohody budou za Českou republiku vykonávány Hlavním úřadem vojenské geografie (dále jen "HÚVG") a za Spojené státy americké Národním úřadem pro snímkování a mapování (dále jen "NIMA").

(3) HÚVG a NIMA mohou v jednotlivých prováděcích přílohách pověřit další organizace k provedení konkrétních činností na základě této Dohody.

Článek IV
Prováděcí přílohy a dodatky

(1) Podmínky, postupy, závazky a technické detaily plnění cílů uvedených v článku II této Dohody budou stanoveny v jednotlivých "prováděcích přílohách" k této Dohodě. Každá prováděcí příloha může stanovit konkrétní účel, závazky, podmínky, výměnu anebo postupy společné výroby či povinnosti každé ze smluvních stran, množství materiálů GIaS, které se mají společně vyrobit, poskytnout, vyměnit nebo zapůjčit. Prováděcí přílohy budou podepsány osobami zmocněnými HÚVG a NIMA a mohou být měněny na základě jejich vzájemného písemného souhlasu.

(2) Prováděcí přílohy nebudou obsahovat žádné ustanovení, které by bylo v rozporu s touto Dohodou, a bude v nich obsažena informace o jakémkoliv vnitrostátním omezení, které může být účinné při předání materiálů GIaS, které mají být společně vyrobeny, poskytnuty, vyměněny nebo zapůjčeny.

(3) Prováděcí příloha může být ukončena na základě písemného souhlasu HÚVG a NIMA, uplynutím lhůty, na kterou byla prováděcí příloha sjednána, nebo vypovězením této prováděcí přílohy ze strany HÚVG nebo NIMA.

(4) K prováděcí příloze mohou být vyhotoveny dodatky k její realizaci. Dodatky obsahují zejména takové informace, jako jsou popisy a množství materiálů GIaS, které mají být společně vyrobeny, poskytnuty, vyměněny nebo zapůjčeny, postupy při distribuci a adresy příjemců. Dodatky budou uzavírány, měněny nebo ukončovány stejným způsobem jako prováděcí přílohy.

(5) Změny prováděcích příloh a dodatků nevyžadují opětovné projednání ani změny této Dohody a připojení nového dodatku nevyžaduje opětovné projednání ani změnu prováděcí přílohy.

(6) V případě rozporu mezi touto Dohodou a kteroukoli prováděcí přílohou nebo jejím dodatkem bude určující Dohoda.

Článek V
Vzájemné závazky a odpovědnosti

(1) Veškeré společně vyrobené, poskytnuté, vyměněné nebo zapůjčené materiály GIaS jednou smluvní stranou druhé smluvní straně podle podmínek této Dohody mohou být použity pouze pro obranné a vládní účely. Jakékoliv změny podmínek užívání musí být stanoveny v prováděcí příloze nebo v poučení obdrženém od poskytující smluvní stany.

(2) Materiály GIaS společně vyrobené, poskytnuté, vyměněné nebo zapůjčené jednou smluvní stranou druhé smluvní straně mohou být postoupeny kterémukoli federálnímu úřadu nebo státnímu orgánu, ale nemohou být postoupeny žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany, pokud k tomu výslovně neopravňuje příslušná prováděcí příloha.

(3) Autorská a vlastnická práva k materiálům GIaS společně vyrobeným smluvními stranami budou smluvním stranám přiznána společně, pakliže nebude vzájemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak. Smluvní strany provedou veškeré nutné kroky k provedení tohoto záměru. Smluvní strany vzájemně určí podmínky užívání společně vyrobených materiálů GIaS.

(4) Pokud si smluvní strana zapůjčí nebo obdrží aplikační programové vybavení od druhé smluvní strany, přijímající smluvní strana nezmění zdrojový program ani se nepokusí žádným způsobem toto programové vybavení zkopírovat bez předem daného písemného souhlasu poskytující smluvní strany.

(5) V případech, kdy kopie jakýchkoli materiálů GIaS jedné smluvní strany byly poškozeny do takové míry, že nejsou použitelné, a další kopie jsou dostupné u druhé smluvní strany, pak tato druhá smluvní strana může poskytnout na základě písemné žádosti kopie příslušných materiálů GIaS, které umožní obnovení výroby. Množství těchto materiálů GIaS, které mají být poskytnuty, a doba trvání podpory v této záležitosti bude společně stanovena oběma smluvními stranami případ od případu.

(6) Výtisky materiálů GIaS společně vyrobené, poskytnuté nebo vyměněné podle podmínek této Dohody mohou být převedeny do digitálního formátu, aniž by bylo třeba vyžádat dodatečný souhlas smluvní strany, která je vytvořila.

(7) Smluvní strany souhlasí s vytvořením účetních postupů pro společnou výrobu, poskytování, výměnu a zapůjčení materiálů GIaS podle této Dohody. Vyhodnocení za účelem zajištění vyrovnanosti podmínek této Dohody a prováděcích příloh bude prováděno každoročně.

(8) Bez předběžného písemného schválení smluvní strany poskytující materiály GIaS, pokud není v příslušné prováděcí příloze dohodnuto jinak, nebude na základě této Dohody využíváno žádné zařízení, ve kterém by měly být použity materiály GIaS poskytované některou ze smluvních stran, které je řízeno nebo finančně, administrativně či koncepčně kontrolováno jinou entitou, než jsou smluvní strany této Dohody.

Článek VI
Finanční ustanovení

(1) Společná výroba, poskytování a výměna materiálů GIaS bude bezplatná, pokud nebude v prováděcích přílohách stanoveno jinak.

(2) Každá smluvní strana ponese náklady, které jí vzniknou prováděním, řízením a správou svých činností podle této Dohody. Jakékoli takové náklady budou zahrnuty do příspěvku každé ze smluvních stran pro zajištění této Dohody. Tyto náklady budou zahrnovat platy zaměstnanců, cestovné, kapesné, náklady spojené s jakýmkoli specifickým národním požadavkem, s dodavatelem nebo jiné náklady tak, jak budou konkrétně dohodnuty. Odchylky od těchto finančních ustanovení budou specifikovány v příslušné prováděcí příloze.

(3) Smluvní strany si okamžitě oznámí, jestliže mají nedostatečné finanční prostředky ke splnění svých závazků a odpovědností vyplývajících z této Dohody. V případě, že jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že snižuje nebo ukončuje své financování k zajištění této Dohody, smluvní strany neprodleně zahájí jednání za účelem pokračování v plnění závazků ve vzájemně schváleném upraveném rozsahu.

(4) Celní poplatky, dovozní a vývozní daně a podobné poplatky budou spravovány v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy státu každé ze smluvních stran. Jestliže to jejich zákony a právní předpisy dovolují, smluvní strany se vynasnaží zabezpečit, aby tyto snadno identifikovatelné poplatky, daně a podobné poplatky, jakož i množstevní omezení dovozu a vývozu nebyly ukládány v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vztahujícími se k této Dohodě.

(5) Každá smluvní strana bude usilovat o zabezpečení toho, aby celní poplatky, vývozní a dovozní daně a podobné poplatky byly spravovány způsobem výhodným pro efektivní a hospodárné provádění práce. Pokud jsou taková cla, daně nebo podobné poplatky ukládány, hradí tyto náklady smluvní strana, v jejímž státě jsou ukládány. Pokud jsou taková cla, daně a podobné poplatky ukládány v jiných státech, než jsou státy smluvních stran, pak jsou hrazeny odesílající smluvní stranou.

Článek VII
Bezpečnost informací

Podle této Dohody nebudou obecně společně vyráběny, poskytovány či vyměňovány utajované materiály GIaS. V případě, že bude nutné zahrnout utajované informace do společně vyráběných, poskytnutých nebo vyměňovaných materiálů GIaS, bude ochrana těchto informací zabezpečena podle Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně vojenských utajovaných skutečností, podepsané v Praze dne 19. září 1995. Taková výměna utajovaných informací bude předmětem samostatné prováděcí přílohy.

Článek VIII
Kontrolované neutajované informace

(1) S kontrolovanými neutajovanými informacemi poskytovanými, vyměňovanými a společně vyrobenými podle této Dohody bude, pokud není jinak stanoveno v této Dohodě nebo písemně schváleno poskytující smluvní stranou, nakládáno takto:

a)   Kontrolované neutajované informace budou využívány jen smluvními stranami pro účely stanovené touto Dohodou.
b)   Přístup ke kontrolovaným neutajovaným informacím bude omezen jen na personál, jehož přístup je nezbytný v rámci povoleného využití, a bude se řídit ustanoveními článku X této Dohody.
c)   Každá smluvní strana učiní všechny právní kroky, které má k dispozici a které mohou zahrnovat národní utajení, aby ochránila takovou kontrolovanou neutajovanou informaci před dalším uvolněním, jak je uvedeno v předchozím odstavci, pokud poskytující smluvní strana nesouhlasí s takovým uvolněním. Dojde-li k neoprávněnému uvolnění nebo bude-li pravděpodobné, že tato kontrolovaná neutajovaná informace může být dále uvolněna podle nějakého právního ustanovení přijímající smluvní strany, bude o tom poskytující smluvní strana neprodleně vyrozuměna.

(2) K usnadnění provádění odpovídajících kontrol poskytující smluvní strana zajistí řádné označení kontrolovaných neutajovaných informací. Osoby zmocněné HÚVG nebo NIMA určí předem písemně způsob označování kontrolovaných neutajovaných informací.

(3) Před schválením uvolnění kontrolovaných neutajovaných informací dodavatelům zajistí smluvní strany, aby dodavatelé byli právně zavázáni ke kontrole těchto informací v souladu s touto Dohodou.

Článek IX
Zápůjčky

Každá ze smluvních stran může zapůjčit druhé smluvní straně materiály GIaS, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly a které byly označeny jako nezbytné pro provádění této Dohody. Přijímající smluvní strana použije jakékoli zapůjčené materiály GIaS pouze k účelům stanoveným touto Dohodou a v souladu s podmínkami stanovenými v samostatné prováděcí příloze.

Článek X
Prodeje, uvolnění a převody třetím stranám

Smluvní strany neprodají, neuvolní nebo nepřevedou vlastnictví materiálů GIaS společně vyrobených, poskytovaných nebo vyměněných podle této Dohody třetí straně, pokud není v prováděcích přílohách stanoveno jinak. Žádná smluvní strana nepoužije nebo nesvolí k použití těchto materiálů GIaS pro jiné než oprávněné účely, pokud nebyl předem získán písemný souhlas druhé smluvní strany. Poskytující smluvní strana bude výlučně odpovídat za schválení prodeje, uvolnění nebo převodu třetí straně, a je-li třeba, za specifikaci metod a opatření pro realizaci těchto prodejů, uvolnění nebo převodů.

Článek XI
Status ozbrojených sil

(1) Pobyt příslušníků ozbrojených sil a civilní složky státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany pro účely této Dohody bude řešen v souladu s Dohodou mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (dále jen "NATO SOFA"), podepsané v Londýně 19. června 1951. Civilní personál smluvních stran je považován pro účely této Dohody za civilní složku ve smyslu čl. I NATO SOFA po dobu jeho přítomnosti na území státu druhé smluvní strany.

(2) Zaměstnanci a zástupci dodavatelů smluvních stran nebudou pokládáni za příslušníky civilní složky smluvních stran pro účely uvedené v odstavci 11.1. a článku XII této Dohody.

Článek XII
Vypořádání škod

(1) Škody, které mohou vzniknout při provádění této Dohody, budou řešeny v souladu s článkem VIII NATO SOFA.

(2) Každá smluvní strana se vzdá nároku na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, na který se nevztahuje odstavec 12.1. této Dohody, za škody způsobené nedostatky spojenými s materiály GIaS převedenými touto druhou smluvní stranou, vyjma případů, kdy škoda byla způsobena úmyslným porušením povinností, hrubou nedbalostí nebo jiným nedbalým jednáním či opomenutím ze strany příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky anebo zástupců této smluvní strany.

Článek XIII
Návštěvy v zařízeních

(1) Každá smluvní strana povolí zaměstnancům druhé smluvní strany nebo zaměstnancům dodavatelů druhé smluvní strany (dále jen "vyslané osoby") vstup do svých zařízení a zařízení svých dodavatelů za předpokladu, že vstup je odsouhlasen oběma smluvními stranami a že tyto vyslané osoby mají nutné a příslušné bezpečnostní prověření a potřebu získat informace.

(2) Všechny vyslané osoby budou dodržovat bezpečnostní předpisy přijímající smluvní strany. S jakoukoli informací uvolněnou nebo zpřístupněnou vyslaným osobám bude nakládáno jako s informací dodanou vysílající smluvní straně a bude podléhat ustanovením této Dohody.

(3) Žádosti o vstupy do zařízení druhé smluvní strany budou koordinovány oficiálními cestami a budou podléhat návštěvním procedurám hostitelské smluvní strany.

(4) Seznamy vyslaných osob smluvních stran, které mají opakovaně vstupovat do zařízení druhé smluvní strany nebo jejích dodavatelů, budou předány oficiální cestou v souladu s existujícími postupy pro přijímání zahraničních návštěv.

Článek XIV
Řešení sporů

Rozdílnosti ve výkladu této Dohody včetně jejích prováděcích příloh budou řešeny jenom vzájemným jednáním mezi smluvními stranami.

Článek XV
Zrušovací ustanovení

(1) Vstupem této Dohody v platnost pozbude pro Českou republiku platnost Dohoda mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických v oblasti topografického mapování, námořního a leteckého mapování, geodézie a geofyziky, digitálních dat a s tím souvisejících materiálů, podepsaná v Praze dne 10. prosince 1991.

Současně bude ukončena platnost těchto prováděcích příloh:

Prováděcí přílohy A, Spolupráce v oblasti topografických map, geodetických a geofyzikálních údajů a souvisících kartografických a reprodukčních materiálů;

Prováděcí přílohy B, Spolupráce v oblasti leteckých map a letových informačních publikací;

Prováděcí přílohy C, Spolupráce v oblasti digitálních produktů a souvisících materiálů;

Prováděcí přílohy D, Spolupráce v oblasti administrativy, které byly všechny uzavřeny mezi Topografickou službou Armády České republiky a Agenturou pro obranné mapování Ministerstva obrany Spojených států amerických a podepsány v Praze dne 4. listopadu 1993.

(2) Závazky vyplývající z výše ukončených prováděcích příloh A, B, C a D budou smluvními stranami splněny podle podmínek stanovených v Závěrečném protokolu k rušené dohodě.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda může být měněna na základě písemného souhlasu smluvních stran.

(2) Tato Dohoda může být ukončena kdykoliv po písemné dohodě smluvních stran. V případě, že se smluvní strany dohodnou na ukončení platnosti této Dohody, budou smluvní strany jednat přede dnem ukončení platnosti za účelem zajištění toho, aby toto ukončení proběhlo za nejhospodárnějších a nejspravedlivějších podmínek.

(3) Každá smluvní strana může tuto Dohodu druhé smluvní straně písemně vypovědět se 180 denní výpovědní lhůtou. Taková výpověď bude předmětem bezprostředního jednání smluvních stran s cílem rozhodnout o vhodných následných opatřeních.

(4) V případě ukončení platnosti této Dohody budou uplatněna následující pravidla:

a)   Smluvní strany uzavřou "Závěrečný protokol", který bude obsahovat postupy pro uspokojení nesplněných závazků vzniklých v době platnosti této Dohody. Smluvní strany budou pokračovat v účasti, finanční nebo jiné, až do skutečného data ukončení platnosti.
b)   Každá smluvní strana uhradí své náklady vzniklé v důsledku ukončení platnosti.
c)   Veškeré materiály GIaS a práva z nich, převzaté podle ustanovení této Dohody, si smluvní strany ponechají na základě ustanovení této Dohody, pokud nebude v Závěrečném protokolu stanoveno jinak.

(5) Ukončením platnosti této Dohody se ukončuje platnost všech prováděcích příloh.

(6) Případná práva a povinnosti smluvních stran týkající se článků VII (Bezpečnost informací), VIII (Kontrolované neutajované informace), X (Prodeje, uvolnění a převody třetím stranám), XI (Status ozbrojených sil) a XII (Vypořádání škod) budou zachovány bez ohledu na ukončení platnosti této Dohody, pokud nebude dohodnuto jinak.

(7) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dáno v Dobrušce dne 16. září 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo obrany
České republiky
plk. Ing. Karel Raděj, Csc. v. r.
náčelník
Hlavní úřad vojenské geografie
Za Ministerstvo obrany
Spojených států amerických
Robert A. Weber v. r.  
ředitel
Úřad mezinárodních vztahů a strategie

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., JUDr. Adam Doležal, LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.