Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 109/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 48, ze dne 7. 10. 2002

109

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. června 2002 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 3/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika*)"

 *Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb. z 18/06/2002 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství Fiscalis.

Rozhodnutí č. 3/2002 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dne 18. června 2002.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTĺ Č. 3/2002
RADY PŘIDRUŽENĺ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA
z 18/06/2002
o přijetí podmínek
účasti České republiky v programu Společenství Fiscalis

RADA PŘIDRUŽENĺ,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1)

s ohledem na Dodatkový protokol2) k Evropské dohodě, který se týká účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto Protokolu,

Vzhledem k tomu, že:

(1) v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit rámcových programů Společenství, specifických programů, projektů nebo jiných akcí s rozsáhlým spektrem působnosti,

(2) článek 1 rovněž stanoví, že oblasti aktivit Společenství, které v něm nejsou vyjmenovány, mohou být rovněž zahrnuty,

(3) v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu je na Radě přidružení, aby rozhodla o podmínkách účasti České republiky na aktivitách uvedených v článku 1 tohoto Protokolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní v programu Společenství Fiscalis (dále jen "Program") na základě podmínek stanovených v Přílohách I a II, které tvoří nedílnou část tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí se bude provádět po zbývající dobu existence Programu. Rozhodne-li se nicméně Společenství prodloužit dobu trvání bez jakékoliv zásadní změny v rámci Programu, prodlouží se odpovídajícím způsobem a automaticky i doba působnosti tohoto Rozhodnutí, pokud je žádná strana nevypoví.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.

Dáno v Bruselu 18. 6. 2002.

Za Radu přidružení
Jan Kavan v. r.
předseda
G. Scaramucci v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci

PŘĺLOHA I

PODMĺNKY ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY
V PROGRAMU FISCALIS

1. Jak uvádí článek 7 Rozhodnutí 888/98/ES Evropského parlamentu a Rady ze 30. března 1998, zakládajícího program akce Společenství za účelem zlepšení systémů nepřímého zdanění v rámci vnitřního trhu - program Fiscalis (dále jen "Program"),1) účast České republiky se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými v Evropské dohodě, Dodatkovém protokolu a pokud tak umožňuje právo Společenství o nepřímém zdanění. Účast České republiky v aktivitách Programu podléhá proto následujícím podmínkám:

-   aktivity předpokládané v článku 4 (systémy komunikace a výměny informací, příručky a návody) bude možné provádět, pokud to umožňují ustanovení Společenství týkající se nepřímého zdanění;
-   aktivity předpokládané v článku 5 odst. 1 (výměny úředníků) a odst. 2 (semináře), jakož i aktivity předpokládané v článku 6 (společná iniciativa v oblasti školení) bude možné provádět za podmínek uvedených v těchto článcích;
-   aktivity předpokládané v článku 5 odst. 3 (multilaterální kontroly) nebude možné provádět vzhledem k tomu, že lze právní rámec Společenství pro spolupráci v této oblasti, v souladu se směrnicí 77/799/ /EHS2) a Nařízením 218/1992/EHS,3) uplatňovat pouze v zemích, které jsou členskými státy Evropské unie.

2. Podmínky pro předkládání, vyhodnocování a výběru žádostí o semináře a výměny, týkající se úředníků z České republiky, jsou stejné jako podmínky vztahující se na úředníky 15 národních správ členských států Evropské unie.

3. Příloha II stanoví finanční příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie, který bude muset Česká republika platit na začátku každého finančního roku na pokrytí výdajů vzniklých na základě její účasti v Programu od r. 2001 do r. 2002. Výbor přidružení je oprávněn upravit tento příspěvek, kdykoliv to bude nezbytné, v souladu se zásadami uvedenými v článku 108 odst. 2 Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.

4. Zástupci České republiky se jako pozorovatelé a pokud půjde o body, které se jich týkají, účastní zasedání Stálého výboru pro administrativní spolupráci v oblasti nepřímého zdanění tak, jak to předpokládá článek 11 odst. 1 Rozhodnutí 888/98/ES. Tento výbor se bude scházet bez účasti zástupců České republiky k projednání ostatních bodů, jakož i v případě hlasování.

5. Členské státy Evropské unie a Česká republika se v rámci existujících ustanovení všemožně vynasnaží usnadňovat volný pohyb a pobyt všech oprávněných osob, které se v rámci tohoto Programu budou pohybovat mezi Českou republikou a členskými státy EU za účelem účasti v aktivitách, na které se vztahuje toto Rozhodnutí.

6. Aniž by tím byly dotčeny funkce Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství, pokud jde o sledování a vyhodnocování Programu v souladu s Rozhodnutím 888/98/ES, bude účast České republiky v tomto Programu průběžně sledována na základě partnerství mezi Českou republikou a Komisí. Česká republika bude Komisi předkládat nezbytné zprávy a účastnit se dalších specifických aktivit stanovených Společenstvím v tomto kontextu.

7. Jazykem používaným, pokud jde o proces předkládání žádostí, smlouvy, zprávy, které mají být předloženy, a další administrativní opatření v rámci Programu, bude jeden z oficiálních jazyků Evropského společenství.

8. Společenství a Česká republika mohou kdykoliv ukončit aktivity, na které se vztahuje toto Rozhodnutí, na základě dvanáctiměsíční písemné výpovědi. Aktivity, které jsou v době ukončení v běhu, budou prováděny až do jejich skončení v souladu s podmínkami stanovenými tímto Rozhodnutím.

PŘĺLOHA II

FINANČNĺ PŘĺSPĚVEK ČESKÉ REPUBLIKY
DO PROGRAMU FISCALIS

1. Finanční příspěvek České republiky bude zahrnut do částky, která je každoročně vyhrazena ve všeobecném rozpočtu Evropské unie na krytí finančních závazků Komise, vyplývajících z práce prováděné v rámci provádění, řízení a fungování programu Fiscalis (dále jen "Program").

2. Finanční příspěvek byl vypočítán s ohledem na průměrnou denní dietu ve výši 146 EUR a průměrné příspěvky na cestovné ve výši 695 EUR jako nákladů na účast na seminářích a v rámci výměn. Finanční příspěvek České republiky je vypočítán s tím, že se Česká republika odhadem účastní 15 seminářů a 25 výměn jako průměrného počtu akcí v jednom roce. Finanční příspěvek může být upraven na začátku každého roku s ohledem na faktický počet akcí, kterých má Česká republika v plánu se v daném roce zúčastnit. Úprava se provede prostřednictvím požadované výzvy k zaplacení, kterou Česká republika obdrží od Komise, jak je stanoveno v bodu 6.

3. Příspěvek České republiky bude činit 109 638 EUR za každý jednotlivý rok účasti, pokud nebude stanoven jinak v rámci podmínek podle bodu 2. Z této částky bude 7 173 EUR použito na krytí dodatečných výdajů administrativní povahy, týkajících se řízení Programu Komisí v souvislosti s účastí České republiky.

4. Česká republika bude platit roční dodatečné výdaje administrativní povahy podle bodu 3 ze svého státního rozpočtu.

5. Česká republika zaplatí 50 procent ročních zbývajících nákladů své účasti ze svého státního rozpočtu za rok 2001, 60 procent za rok 2002.
V souladu se samostatným programovacím postupem programu Phare bude zbývajících 50 procent na rok 2001 hrazeno z ročních přídělů České republice z prostředků Phare - za podmínky, že příslušné rozpočtové částky budou k dispozici; 40 procent na rok 2002. Požadované finanční prostředky z Phare budou převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Spolu s částkou ze státního rozpočtu České republiky budou tyto finanční prostředky představovat státní příspěvek České republiky, ze kterého bude Česká republika hradit platby po obdržení každoroční výzvy Komise ke složení peněz.

6. Rozpočtové nařízení z 21. prosince 1977, vztahující se ke všeobecnému rozpočtu Evropské unie,1) se bude vztahovat zvláště na správu příspěvku České republiky.
Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, zašle Komise České republice jednu nebo více výzev ke složení finančních prostředků ve výši odpovídající jejímu příspěvku na výdaje za aktivity v běžném roce. Příspěvek bude vyjádřen v EURO a uhrazen na EURO bankovní účet Komise.
Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzev ke složení finančních prostředků:

-   částku financovanou ze státního rozpočtu nejpozději tři měsíce po odeslání výzvy ke složení finančních prostředků;
-   částku financovanou z Phare nejpozději do 30 dnů poté, co byly příslušné finanční prostředky Phare zaslány do země.
Za jakékoliv prodlení v platbě příspěvku bude Česká republika platit úrok z částky dlužné od data splatnosti. Úroková sazba odpovídá sazbě uplatňované Evropskou centrální bankou pro její operace prováděné v EURO k datu splatnosti příspěvku navýšené o 1,5 procentního bodu.

7. Denní diety se vztahují na všechny účastníky Programu a jsou stanoveny Komisí pro každou zemi zvlášť. Česká republika obdrží od Komise první rozpočtovou zálohu na začátku každého roku. Druhou zálohu lze vyplatit uprostřed roku v závislosti na faktické účasti České republiky v aktivitách Programu a na předpokládané účasti do konce roku. Příslušná česká instituce použije tyto zálohy k úhradě cestovného a denních diet českým účastníkům.

8. Cestovní výdaje a diety vzniklé na základě účasti zástupců a expertů České republiky jako pozorovatelů na práci výboru, podle bodu 4 Přílohy I, bude hradit Komise na stejném základě jako v případě členských států Evropské unie.


1)   Úř. věst. č. L 360, 31. 12. 1994, str. 2.
2)   Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.
1)   Úř. věst. č. L 126, 28. 4. 1998, str. 1.
2)   Úř. věst. č. L 336, 27. 12. 1977, str. 15, Směrnice naposledy pozměněná smlouvou o přistoupení z r. 1994 a
3)   Úř. věst. č. L 24, 1. 2. 1992, str. 1.
1)   Úř. věst. č. 356, 31. 12. 1977, str. 1, Nařízení naposledy pozměněné Nařízením 762/2001/ES (Úř. věst. č. L 111, 20. 4. 2001, str. 1).

E-shop

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.