Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 107/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 47, ze dne 25. 9. 2002

107

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. dubna 2000 byla v Bangkoku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 26. července 2002.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 24. září 2002.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
Českou republikou
a
Thajským královstvím
o předávání pachatelů a o spolupráci
při výkonu trestních rozsudků

Česká republika a Thajské království, dále uvedeny jako "strany":

majíce na zřeteli platné zákony a předpisy týkající se prosazování práva stran a žádoucnost podporovat úsilí a vzájemnou spolupráci v oblasti právního donucení a justiční správy;

přejíce si spolupracovat při výkonu trestních rozsudků;

přejíce si usnadnit úspěšné opětovné začlenění pachatelů do společnosti a

majíce na zřeteli splnění těchto cílů tím, že by cizincům, kteří byli v důsledku spáchání trestného činu zbaveni svobody, byla dána možnost vykonávat svůj trest v rámci jejich vlastní společnosti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

a)   "předávajícím státem" se rozumí strana, ze které pachatel může být anebo byl předán;
b)   "přijímajícím státem" se rozumí strana, do které pachatel může být anebo byl předán;
c)   "pachatelem" se rozumí osoba, která je zbavována svobody a zadržována ve vězení, nemocnici nebo v nějakém jiném zařízení v předávajícím státě na základě rozhodnutí soudu vykonávajícího trestní pravomoc;
d)   "trestem" se rozumí každé potrestání nebo opatření zahrnující odnětí svobody na omezenou nebo neomezenou dobu uložené soudem při výkonu jeho trestní pravomoci.

Článek 2
Obecné zásady

Osoba odsouzená na území jedné strany může být předána na území druhé strany v souladu s ustanoveními této dohody za účelem výkonu trestu, který jí byl uložen.

Článek 3
Rozsah působnosti

Působnost této dohody podléhá splnění následujících podmínek:

a)   činy nebo opomenutí, pro které byl trest uložen, naplňují základní znaky trestného činu podle právních předpisů přijímajícího státu, nebo by představovaly takové znaky trestného činu, pokud by byl spáchán na jeho území;
b)   pachatel je státním příslušníkem přijímajícího státu;
c)   pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin:
(i)   proti vnitřní nebo vnější bezpečnosti státu;
(ii)   v případě České republiky proti hlavě státu, jeho manželce nebo proti jejich synům a dcerám; v případě Thajského království proti králi, jeho manželce nebo jeho synům anebo dcerám; nebo
(iii)   proti právním předpisům na ochranu národních uměleckých pokladů;
d)   trest uložený pachateli je trest odnětí svobody, ochranné opatření nebo jakákoliv jiná forma ztráty svobody v nějakém zařízení:
(i)   na doživotí;
(ii)   na dobu neurčitou z důvodu duševní nezpůsobilosti;
(iii)   na dobu určitou, ze které zbývá přinejmenším jeden rok z výkonu trestu v době žádosti o předání;
e)   pachatel nemůže být předán, pokud by neodpykal v předávajícím státě minimální dobu trestu odnětí svobody, ochranného opatření nebo jiného zbavení svobody stanovenou právním řádem předávajícího státu;
f)   rozsudek je pravomocný a v předávajícím státě není vedeno žádné pozdější nebo jiné právní řízení týkající se předmětného trestného činu;
g)   předávající a přijímající stát a pachatel souhlasí s předáním; s ohledem na věk, fyzický nebo duševní stav může souhlas pachatele vyslovit osoba oprávněná jednat jeho jménem, pokud to kterákoliv ze stran považuje za nezbytné.

Článek 4
Postup při předávání

1. Obě strany se budou snažit informovat o podstatě obsahu této dohody ty osoby, které spadají do působnosti Dohody.

2. Každý případ předání podle této dohody bude zahájen diplomatickou cestou na základě písemné žádosti přijímajícího státu vůči státu předávajícímu. Za tímto účelem může pachatel předložit přijímajícímu státu žádost o své předání. Jestliže předávající stát schválí žádost, bude o tom diplomatickou cestou informovat přijímající stát a zahájí řízení k realizaci předání.

3. Předávající stát poskytne přijímajícímu státu následující informace:

a)   uvedení skutečností, na nichž je rozsudek založen;
b)   datum ukončení trestu, délku pachatelem již odpykaného trestu a na co má nárok, aby bylo připsáno v jeho prospěch na základě odvedené práce, dobrého chování, vazby anebo z jiných důvodů;
c)   ověřenou kopii všech rozsudků a trestů týkajících se pachatele od data jeho vazby v předávajícím státě a právní základ, na němž jsou založeny;
d)   jakékoliv další informace požadované přijímajícím státem.

4. Každá strana poskytne podle možností druhé straně, pokud tato strana o to požádá, jakékoliv závažné informace, dokumenty nebo prohlášení dříve, než požádá o předání nebo než rozhodne, zda dát souhlas s pře-dáním, anebo nikoliv.

5. Předávající stát poskytne přijímajícímu státu možnost, pokud si to přijímající stát přeje, ověřit si před předáním prostřednictvím představitele určeného přijímajícím státem, zda souhlas pachatele s předáním podle článku 3 písm. g) této dohody je dán dobrovolně a s plným vědomím důsledků z něj vyplývajících.

6. Předání pachatele orgány předávajícího státu orgánům přijímajícího státu se uskuteční k datu a na místě v rámci předávajícího státu, na nichž se obě strany dohodly.

Článek 5
Zachování soudní pravomoci

Pokud jde o tresty, které mají být vykonány podle této dohody, zachovává si předávající stát výlučnou soudní pravomoc týkající se rozsudků jeho soudů, trestů, které tyto soudy uložily, a jakýchkoliv řízení k přezkumu, úpravě nebo zrušení těchto rozsudků a trestů.

Článek 6
Řízení při výkonu trestu

1. Pokračování výkonu trestu po předání se bude řídit předpisy a postupy přijímajícího státu, včetně těch, které upravují podmínky výkonu trestu odnětí svobody, ochranného opatření, nebo jiného způsobu zbavení svobody, a předpisů upravujících snížení délky odnětí svobody, ochranného opatření nebo jiného zbavení svobody propuštěním na čestné slovo, podmínečným propuštěním, prominutím trestu nebo jinak.

2. S výjimkou uvedenou v odstavci 3 tohoto článku bude přijímající stát vázán právní povahou a trváním trestu tak, jak stanovil předávající stát.

3. Žádný trest odnětí svobody nebude vykonán v přijímajícím státě tak, že by se prodloužila doba stanovená v rozhodnutí soudu předávajícího státu o trestu. Takový výkon bude co možná nejvíce odpovídat trestu uloženému v předávajícím státě.

4. Jestliže předávající stát provádí přezkoumání, úpravu nebo zrušení rozsudku nebo trestu podle článku 5 této dohody nebo jinak snižuje, zmírňuje nebo ukončuje trest, tak přijímající stát poté, co mu bylo rozhodnutí oznámeno, zajistí provedení takového rozhodnutí v souladu s tímto článkem.

5. Přijímající stát může podle svých právních předpisů týkajících se mladistvých postupovat vůči každému pachateli, který podle těchto předpisů spadá do uvedené kategorie, bez ohledu na jeho postavení podle právních předpisů předávajícího státu.

6. Přijímající stát poskytne informace předávajícímu státu, které se týkají výkonu trestu:

a)   jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění pachatele a je-li propuštěn po výkonu trestu;
b)   jestliže pachatel uprchnul ze zmíněného zařízení před ukončením výkonu trestu; nebo
c)   vyžaduje-li předávající stát zprávu.

Článek 7
Průvoz pachatelů

Jestliže kterákoliv strana provádí průvoz pachatele z nějakého třetího státu, tak druhá strana poskytne spolupráci pro usnadnění průvozu takového pachatele přes svoje území. Strana mající v úmyslu provést takový průvoz ho předem oznámí druhé straně.

Článek 8
Náklady

Jakékoliv náklady vynaložené při provádění této dohody ponese přijímající stát s výjimkou nákladů výhradně vynaložených na území předávajícího státu.

Článek 9
Časová působnost

Tato dohoda bude použita na výkon trestů uložených jak před, tak po jejím vstupu v platnost.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost šedesátým dnem následujícím po datu, kdy byly vyměněny ratifikační listiny. Výměna listin se uskuteční v Praze co možná nejdříve.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let od data jejího vstupu v platnost. Poté bude platnost Dohody trvat ještě šest měsíců od data, kdy jedna ze stran zašle druhé straně písemné oznámení o svém úmyslu platnost Dohody ukončit.

NA DŮKAZ UVEDENÉHO níže podepsaní, řádně k tomuto zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Bangkoku dne 26. dubna 2000 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, thajském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě odlišných výkladů rozhoduje anglický text. 

Za Českou republiku
PaedDr. Hynek Kmoníček v. r.  
náměstek ministra zahraničních věcí
Za Thajské království
Sukhumbhand Paribatra v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

E-shop

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.