Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 98/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 44, ze dne 10. 9. 2002

98

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 2002 bylo v Bukurešti podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 31. července 2002.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska
o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vzdělávání a výzkumu Rumunska (dále jen "smluvní strany") za účelem rozvoje a prohlubování spolupráce v oblasti školství se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou i nadále podporovat spolupráci v oblasti školství. S tímto cílem si na požádání budou vzájemně poskytovat informace

a)   o zákonodárství v oblasti náplně, struktury a organizace školství na všech úrovních,
b)   o vědeckých a odborných akcích pořádaných v oblasti školství.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat informace v oblasti řízení a výzkumu ve školství, budou se vzájemně informovat o stavu zavádění reformy ve školských systémech a o naplňování ustanovení tohoto Ujednání, a to formou výměny publikací a setkání odborníků. S tímto cílem si budou každoročně vvměňovat až tři odborníky na celkovou dobu 15 dnů.

Článek 3

Smluvní strany si na požádání vymění informace a dokumentační materiály týkající se civilizace, dějin, kultury a zeměpisu států smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi školskými institucemi na všech úrovních i výzkumnými institucemi v oblasti školství.

Článek 5

1. Pro zlepšení znalosti kultury svých států budou smluvní strany i nadále podporovat činnost lektorátu českého jazyka a literatury na Univerzitě v Bukurešti a činnost lektorátu rumunského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

2. S přihlédnutím ke zvýšenému zájmu o studium českého jazyka v Rumunsku a rumunského jazyka v České republice smluvní strany podpoří založení lektorátů i na dalších univerzitách států smluvních stran.

Článek 6

1. Smluvní strany si každoročně na základě reciprocity poskytnou stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v rozsahu 27 měsíců. Cetkový počet stipendijních měsíců může být rozdělen na období od 3 do 9 měsíců.

2. Na žádost jedné ze smluvních stran mohou být stipendijní měsíce prodlouženy v rámci stanovené kvóty na základě opakované nominace.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům. Konkrétní podmínky realizace těchto výměn budou písemně dohodnuty přímo mezi smluvními stranami pro každý případ zvlášť.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat studium jazyka, literatury a kultury státu druhé smluvní strany.

2. S tímto cílem si smluvní strany každoročně poskytnou 4 stipendijní místa na letních kursech rumunského jazyka, literatury a kultury, respektive českého jazyka, literatury a kultury. V rámci finančních možností mohou smluvní strany nabídnout i další stipendia.

Článek 9

Česká strana bude i nadále podporovat školní výuku v mateřském jazyce pro českou menšinu v Rumunsku. V tomto smyslu rumunská strana na žádost české menšiny přijme učitele vyslané do Rumunska, aby vyučovali ve školách český jazyk, a bude podporovat jejich činnost.

Článek 10

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a dokumenty týkající se struktury školství a posoudí možnosti sjednání dohody o vzájemném uznávání a ekvivalenci dokladů o vzdělání a vědeckých hodnostech.

Článek 11

Nedílnou součástí tohoto Ujednání je příloha, která obsahuje všeobecná a finanční ustanovení.

Článek 12

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí v oblasti školství, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou. Text tohoto Ujednání může být pozměněn a doplněn na základě písemného souhlasu smluvních stran.

Toto Ujednání podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení a bude platit do 31. prosince 2005.

Jeho platnost bude automaticky prodloužena o jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Bukurešti dne 12. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr
Za Ministerstvo vzdělávání
a výzkumu Rumunska
Ecaterina Andronescu v. r. 
ministryně

Příloha

Všeobecná a finanční ustanovení

1. S cílem zajistit přijetí odborníků podle článku 2 tohoto Ujednání zašle vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně jmenovitý seznam osob včetně osobních údajů a návrhu programu nejméně 6 týdnů před navrhovaným termínem zahájení návštěvy.

2. Vysílající smluvní strana předloží seznam kandidátů navrhovaných na stipendia v souladu s články 6 a 8 tohoto Ujednání společně s potřebnou dokumentací do 31. března každého roku. Přijímající smluvní strana sdělí do 30. června každého roku své stanovisko k přijetí kandidátů a název instituce, kde se stipendijní pobyt uskuteční. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně 2 týdny předem přesné datum příjezdu stipendistů. Podmínkou pro přijetí ke studijnímu pobytu je buď znalost jazyka státu přijímající smluvní strany, nebo znalost světového jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

3. Vysílající smluvní strana zabezpečí jednou ročně osobám vyslaným v souladu s tímto Ujednáním dopravu do místa realizace pobytu a zpět.

4. Přijímající smluvní strana poskytne osobám vyslaným v souladu s článkem 2 tohoto Ujednání:

a)   stravné v souladu s platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany,
b)   ubytování hotelového typu.

5. Přijímající smluvní strana poskytne osobám vyslaným v souladu s článkem 6 tohoto Ujednání:

a)   bezplatně výuku a stipendium v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako mají studenti-občané státu přijímající smluvní strany.

6. Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům jazykových kursů přijatým v souladu s článkem 8 tohoto Ujednání zápisné, ubytování, stravování a exkurze.

7. Na žádost přijímající smluvní strany zašle vysílající smluvní strana návrh na jmenování lektorů jazyka, literatury a kultury spolu s příslušnou dokumentací do 30. dubna každého roku. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k návrhu do 30. června každého roku.

Přijímající smluvní strana poskytne lektorům přijatým na základě článku 5 tohoto Ujednání:

a)   měsíční plat podle platných platových předpisů státu přijímající smluvní strany s ohledem na kvalifikaci a délku pedagogické praxe,
b)   bezplatné ubytování v zařízeném bytě včetně nezbytných nákladů na provoz bytu. Činnost lektorů bude podléhat platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovně-právních vztazích, veřejném zdravotním a důchodovém pojištění.

8. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým podle tohoto Ujednání zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kromě zubního a chronického onemocnění.\fdt "_iopt192",29,"",0,""\fdt "tx10",0,"",0,""

E-shop

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva: trestný čin a společenský jev

JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj ...

Cena: 497 KčKOUPIT

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.