Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 97/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 44, ze dne 10. 9. 2002

97

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. července 2002 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v komunitárních programech MEDIA Plus a MEDIA-Training.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
mezi Českou republikou a Evropským společenstvím
o účasti České republiky v komunitárních programech
MEDIA Plus a MEDIA-Training

VLÁDA České republiky,

na straně jedné, a

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ, dále jen "Komise", jménem Evropského společenství,

na straně druhé,

Vzhledem k tomu, že:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Česká republika - EU ze dne 27. března 2002 stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, ponechávaje na Komisi a příslušných institucích České republiky, aby určily konkrétní termíny a podmínky účasti v každém jednotlivém programu, včetně finančního příspěvku s touto účastí spojeného,

(2) Programy MEDIA Plus - vývoj, šíření a propagace a MEDIA-Training (2001 - 2005) byly zřízeny Rozhodnutím Rady 2000/821/ES z 20. prosince 20001) a Rozhodnutím č. 163/2001/ES Evropského parlamentu a Rady z 19. ledna 2001.2)

SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

Článek 1

Česká republika se zúčastní programů MEDIA Plus - vývoj, šíření a propagace a MEDIA-Training (dále jen "programy") v souladu s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Česká republika - EU ze dne 27. března 2002, kterým se stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, jakož i v souladu s ustanoveními a podmínkami uvedenými v Přílohách I a II tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Toto Memorandum o porozumění setrvá v platnosti po dobu trvání programů, počínaje 1. lednem 2002. Pokud se ovšem Evropské společenství rozhodne trvání programů prodloužit, aniž by je podstatným způsobem měnilo, prodlouží se tím automaticky na odpovídající dobu také platnost tohoto Memoranda, pokud je ani jedna ze stran nevypoví.

Přílohy I a II tvoří nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění lze měnit pouze písemně na základě souhlasu obou stran.

Toto Memorandum o porozumění vstoupí v platnost 1. ledna 2002.

V Bruselu
dne 30. července 2002
Za vládu České republiky
Ing. Libor Sečka v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
vedoucí Mise České republiky při
Evropských společenstvích
V Bruselu
dne 30. července 2002
Za Komisi jménem Evropských společenství
Nikolaus G. van der Pas v. r.
generální ředitel pro vzdělání a kulturu

PŘĺLOHA I

Ustanovení a podmínky účasti České republiky v programech "MEDIA Plus" a "MEDIA-Training"

(1) Není-li v tomto Memorandu o porozumění stanoveno jinak, Česká republika se zúčastní aktivit v rámci programů MEDIA Plus a MEDIA-Training (dále jen "programy") v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny definovanými v Rozhodnutí Rady 2000/821/ES z 20. prosince 2000 a v Rozhodnutí č. 163/2001/ES Evropského parlamentu a Rady z 19. ledna 2001, jimiž se tyto programy Společenství zakládají.

(2) Za účast v programech zaplatí Česká republika každý rok příspěvek do celkového rozpočtu Evropské unie, a to v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze II. Pokud to bude nezbytné vzhledem k programu, k vývoji nebo ke změnám absorpční schopnosti České republiky, může být výše tohoto příspěvku dohodou obou stran písemně přizpůsobena, aby se při provádění programů zabránilo rozpočtovým výkyvům.

(3) Ustanovení a podmínky pro podávání, hodnocení a výběr žádostí vztahujících se ke způsobilým institucím, organizacím a odborníkům z České republiky budou shodné s podmínkami, které se vztahují na způsobilé instituce, organizace a odborníky ze zemí Společenství. Při provádění programů a zejména při hodnocení projektů, které jsou v rámci programů financovány, může Komise použít služeb uznávaných nezávislých českých odborníků z audiovizuálního sektoru. Odborníci určení Českou republikou se mohou účastnit práce technických poradních skupin, které pomáhají Komisi při výběru pilotních projektů programu MEDIA Plus.

(4) Aby byl zajištěn komunitární rozměr programů, jsou projekty a aktivity způsobilé k finanční podpoře jen tehdy, jestliže zahrnují vždy alespoň jednoho partnera z jednoho z členských států Společenství.

(5) Maximální částka finanční podpory na aktivity MEDIA-desk nepřesáhne 50 % celkového rozpočtu na jeho činnost.

(6) Aniž by to bylo na újmu kontrolním a hodnotícím pravomocím Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství, ve vztahu k programům, bude účast České republiky v programech průběžně monitorována na bázi partnerství mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství. Česká republika bude předkládat Komisi příslušné zprávy a účastnit se dalších konkrétních aktivit, které Společenství v daném kontextu vymezí.

(7) Podle Finančních nařízení Společenství musí být ve smlouvách uzavřených prostřednictvím nebo se subjekty z České republiky upraveny i kontroly a audity prováděné Komisí a Účetním dvorem nebo z jejich pověření. Pokud jde o finanční kontrolu, ta může být prováděna, pokud je jejím účelem kontrola příjmů a výdajů takových subjektů spojených se smluvními závazky ke Společenství. Příslušné instituce České republiky poskytnou v duchu spolupráce a společného zájmu veškerou rozumně požadovatelnou a proveditelnou pomoc, která může být za daných okolností pro provedení kontroly či auditu nezbytná či potřebná.

(8) Jazyk, který bude používán při jakýchkoli stycích s Komisí týkajících se postupu při podávání žádostí, smluv, zpráv, jež mají být předloženy, a dalších administrativních záležitostí týkajících se programu, bude jeden z oficiálních jazyků Společenství.

(9) Společenství i Česká republika mohou aktivity probíhající na základě tohoto Memoranda o porozumění kdykoli ukončit písemnou výpovědí s dvanáctiměsíční lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v okamžiku ukončení probíhat, budou pokračovat až do svého dovršení za podmínek stanovených tímto Memorandem o porozumění.

PŘĺLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programů "MEDIA Plus" a "MEDIA-Training"

1. Výše finančního příspěvku, který Česká republika zaplatí do rozpočtu Evropské unie za účast v programech "MEDIA Plus" a "MEDIA-Training", je následující (v EUR):

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005
  370 000   370 000   370 000   370 000

2. Česká republika zaplatí výše uvedený příspěvek částečně ze státního rozpočtu České republiky a částečně z prostředků Národního programu PHARE pro Českou republiku, které podléhají každoročním plánovaným procedurám PHARE. Požadované prostředky PHARE budou do České republiky převáděny každý rok na základě Finančního memoranda Phare. Tyto prostředky, společně s financemi poskytovanými ze státního rozpočtu České republiky, budou tvořit národní příspěvek České republiky, z něhož bude Česká republika provádět platby na základě každoročních finančních výzev Komise.

3. Prozatímní rozvrh plateb PHARE je tento:

Rok 2002  

Rok 2003  

Rok 2004  

Rok 2005

(Národní program 
 Phare 2001)  

(Národní program  
Phare 2002)  

(Národní program 
 Phare 2003)  

(Národní program
Phare 2004)

0  

185 000  

185 000  

185 000

Pokud tyto orientační částky nebudou v každoročním plánovaném procesu PHARE potvrzeny, rozdíl mezi celkovým finančním příspěvkem uvedeným výše pod bodem 1 a pomocí PHARE, která bude skutečně k dispozici, bude hrazen ze státního rozpočtu České republiky.

4. Finanční nařízení, které se vztahuje na celkový rozpočet Evropské unie, se bude vztahovat zejména na správu příspěvku České republiky.

Náklady na dopravu a pobyt, které vzniknou zástupcům České republiky a českým odborníkům, kteří se budou jako pozorovatelé účastnit práce výboru zmiňovaného v článku 8 Rozhodnutí Rady 2000/821/ES z 20. prosince 2000 a v článku 6 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES z 19. ledna 2001, nebo jiných schůzek spojených s prováděním programů, budou Komisí proplaceny na stejném základě a za použití stejných postupů, jaké v současnosti platí pro nevládní odborníky z členských států Evropské unie.

5. Po vstupu tohoto Memoranda o porozumění v platnost, jakož i na začátku každého dalšího roku zašle Komise České republice výzvu k platbě odpovídající příspěvku České republiky do rozpočtu programů stanoveného tímto Memorandem o porozumění.

Tento příspěvek se vyjadřuje v euro a platí se na bankovní účet Komise vedený v euro. Pokud byla výzva k úhradě Komisí zaslána před 1. dubnem, zaplatí Česká republika svůj příspěvek do 1. května, nebo nejpozději do měsíce po zaslání výzvy k úhradě, pokud byla zaslána později.

Jakékoli prodlení v úhradě příspěvku České republiky bude mít za následek platby úroků z dosud nezaplacené částky po termínu splatnosti. Úroková míra odpovídá míře, kterou v příslušný den uplatňovala Evropská ústřední banka pro své operace v euro, zvýšené o 1,5 procentního bodu.


1)   OJL 13, 17. 1. 2001, str. 35.
2)   OJL 26, 27. 1. 2001, str. 1.


E-shop

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Mgr. Michal Králík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a ...

Cena: 1 540 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.