Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 95/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 42, ze dne 3. 9. 2002

95

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení.1)

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 21. června 2002 s tím, že podle odstavce 2 téhož článku se bude provádět ode dne vstupu Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení v platnost.2)

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.
1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení byla vyhlášená pod č. 94/2002 Sb. m. s.
2) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení vstoupila v platnost dne 1. září 2002.

UJEDNÁNĺ
o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

na základě článku 35 odst. 1 Smlouvy z 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, dále jen "Smlouva",

se dohodly takto:

ČÁST I
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Definice

Výrazy v ustanoveních tohoto ujednání budou používány ve významu stanoveném ve Smlouvě.

Článek 2
Poskytování informací

Zřízená styčná místa podle článku 35 odst. 2 Smlouvy a příslušní němečtí nositelé podle článku 35 odst. 4 Smlouvy mají v rámci své působnosti povinnost obecně poučit dotčené osoby o jejich právech a povinnostech podle Smlouvy.

Článek 3
Oznamovací povinnost

(1) Instituce uvedené v článku 35 odst. 2 a 4 a v článku 27 Smlouvy mají v rámci své působnosti povinnost sdělovat si navzájem a dotčeným osobám skutečnosti a dávat k dispozici důkazní prostředky, které jsou potřebné pro zajištění práv a povinností vyplývajících z právních předpisů uvedených v článku 2 odst. 1 Smlouvy, jakož i ze Smlouvy a tohoto ujednání.

(2) Je-li osoba podle právních předpisů uvedených v článku 2 odst. 1 Smlouvy, podle Smlouvy nebo podle tohoto ujednání povinna sdělit nositeli nebo jiné instituci určité skutečnosti, tak platí tato povinnost i v souvislosti s obdobnými skutečnostmi, které jsou dány na území druhého smluvního státu nebo podle jeho právních předpisů. Totéž platí, pokud má osoba poskytnout určitý důkazní prostředek.

Článek 4
Potvrzení o používání právních předpisů

(1) V případech článků 7, 10 a 11 Smlouvy příslušný nositel smluvního státu, jehož právní předpisy se mají pro dané zaměstnání použít, vystaví na žádost potvrzení o tom, že zaměstnanec a zaměstnavatel podléhají těmto právním předpisům. Toto potvrzení musí v případech článků 7 a 11 Smlouvy obsahovat vymezení doby platnosti.

(2) Používají-li se německé právní předpisy, vystaví toto potvrzení nositel nemocenského pojištění, kterému se odvádějí příspěvky na důchodové pojištění, v ostatních případech Spolková pojišťovna pro zaměstnance, Berlín.

(3) Používají-li se české právní předpisy, vystaví toto potvrzení Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.

Článek 5
Způsob platby

Peněžité dávky mohou být příjemci na výsostném území druhého smluvního státu vyplaceny přímo nebo prostřednictvím styčných míst nebo příslušných německých nositelů uvedených v článku 35 odst. 4 Smlouvy.

ČÁST II
ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ

1. KAPITOLA
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNĺ

Článek 6
Potvrzení o pracovní neschopnosti

(1) Pro pobírání peněžitých dávek při pobytu na výsostném území smluvního státu, ve kterém příslušný nositel nemá své sídlo, předloží dotyčná osoba v případě ambulantního ošetření do tří pracovních dnů od vzniku pracovní neschopnosti nositeli v místě pobytu lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Nositel v místě pobytu přezkoumá a potvrdí pracovní neschopnost osoby do tří pracovních dnů a výsledek sdělí neprodleně příslušnému nositeli. Přezkoumání probíhá stejným způsobem jako u vlastních pojištěnců.

(2) Trvá-li pracovní neschopnost déle, než se očekávalo, použije se obdobně odstavec 1.

Článek 7
Potvrzení nároku na věcné dávky

K čerpání věcných dávek podle Smlouvy musí oprávněný předložit nositeli v místě pobytu (článek 16 odst. 1 Smlouvy) potvrzení vydané příslušným nositelem.

2. KAPITOLA
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNĺ

Článek 8
Potvrzení o pracovní neschopnosti

Ustanovení článku 6 o potvrzení pracovní neschopnosti platí obdobně.

Článek 9
Potvrzení nároku na věcné dávky

K čerpání věcných dávek podle Smlouvy musí oprávněný předložit nositeli v místě pobytu (článek 22 odst. 1 Smlouvy) potvrzení vydané příslušným nositelem.

Článek 10
Oznámení o pracovních úrazech

(1) Pro oznámení pracovního úrazu (nemoci z povolání) platí právní předpisy smluvního státu, podle kterých je osoba pojištěna.

(2) Oznámení se zašle příslušnému nositeli, který o tom neprodleně informuje nositele v místě pobytu. Obdrží-li oznámení nositel v místě pobytu, zašle ho neprodleně příslušnému nositeli.

3. KAPITOLA
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNĺ

Článek 11
Přepočet dob pojištění

(1) Při sčítání dob pojištění pro stanovení nároku na dávku podle německých právních předpisů na základě článku 24 Smlouvy budou doby pojištění získané podle českých právních předpisů přepočteny následovně:- třicet dní odpovídá jednomu měsíci a- třistašedesát dní odpovídá dvanácti měsícům.Tento postup nesmí vést k tomu, aby za jeden kalendářní rok byla zohledněna doba pojištění delší než dvanáct měsíců.

(2) Dny, které podle odstavce 1 odpovídají části jednoho měsíce, platí jako celý měsíc.

(3) Pří sčítání dob pojištění pro stanovení nároku na dávku podle českých právních předpisů na základě článku 24 Smlouvy budou doby pojištění získané podle německých právních předpisů přepočteny následovně:- dvanáct měsíců odpovídá třistašedesátipěti dnům;- při době kratší než dvanáct měsíců odpovídá jeden měsíc třiceti dnům.

4. KAPITOLA
RŮZNÉ

Článek 12
Statistiky

Styčná místa zřízená podle článku 35 odst. 2 Smlouvy a příslušní němečtí nositelé podle článku 35 odst. 4 Smlouvy každoročně vypracují a vzájemně si zašlou, vždy podle stavu k 31. prosinci, statistiky o důchodech vyplacených na výsostné území druhého smluvního státu. Údaje by měly podle možnosti obsahovat druh, počet a celkovou částku vyplacených důchodů a odstupného.

ČÁST III
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENĺ

Článek 13
Vstup v platnost a doba platnosti Ujednání

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost dnem, kdy si vlády obou smluvních států sdělí, že byly splněny potřebné podmínky stanovené vnitrostátním právem pro vstup Ujednání v platnost. Rozhodující je den obdržení pozdější z nót.

(2) Ujednání se bude provádět ode dne vstupu Smlouvy v platnost a zůstane v platnosti po stejnou dobu.

Dáno v Praze dne 27. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcíZa vládu Spolkové republiky Německo
Andreas Meitzner v. r.
chargé ď affaires Velvyslanectví
Spolkové republiky Německa
Ulrike Mascher v. r.
parlamentní státní tajemnice
Spolkového ministerstva práce
a sociálních věcí

E-shop

Antidiskriminační zákon, komentář

Antidiskriminační zákon, komentář

Boučková, Havelková, Koldinská, Kühn, Kühnová, Whelanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 198/2009 Sb., antidiskriminačnímu zákonu, podává výklad tohoto právního předpisu zasazený do kontextu práva EU a českého právního řádu. Obsahuje rovněž podrobný výklad obsahu jednotlivých diskriminačních důvodů, jejichž ochrana je předmětem antidiskriminačního ...

Cena: 570 KčKOUPIT

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.