Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 89/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 39, ze dne 28. 8. 2002

89

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 1995 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bonnu dne 5. září 1997.

Smlouva se na základě svého článku 14 odst. 3 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1997.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích
na tahu evropské silnice E49

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny přáním usnadnit silniční provoz mezi oběma státy a tranzitní dopravu přes svá výsostná území,se dohodly takto:

Článek 1
Předmět Smlouvy

(1) Na hraničním přechodu na tahu evropské silnice E49 (státní silnice 1/21, spolková silnice B92) bude na výsostném území České republiky a na výsostném území Spolkové republiky Německo vybudován nový hraniční most.

(2) Smluvní státy dokončí podle možnosti hraniční most v roce 1996.

Článek 2
Příprava a provedení stavby

(1) Průzkumné práce a geodetické zaměření provedou smluvní státy každý na svém výsostném území a na své náklady.

(2) Česká republika převezme

a)   přípravu,
b)   vypsání výběrového řízení,
c)   zadání zakázky,
d)   přezkoumání realizačních podkladů,
e)   stavební dozor,
f)   přezkoumání fakturace smluvních výkonů a
g)   návrh rozdělení nákladů podle ustanovení této smlouvy pro hraniční most vždy po dosažení shody se Spolkovou republikou Německo.

(3) Hraniční most bude připravován, realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných v České republice. Pro jednotlivé části stavby mohou smluvní státy dohodnout použití německých předpisů.

Článek 3
Stavební povolení a výkup pozemků

(1) Každý smluvní stát zajistí, aby byla včas vydána povolení a schválení a provedeny přejímky podle jeho právních předpisů, potřebné ke stavbě hraničního mostu.

(2) Každý smluvní stát zajistí na vlastní náklady, aby na jeho výsostném území byly včas k dispozici pozemky trvalého a dočasného záboru potřebné pro stavbu hraničního mostu.

(3) Zaměření a vytýčení potřebných pozemků provede každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady.

Článek 4
Přejímka

Po dokončení stavebních prací bude hraniční most převzat Českou republikou podle právních předpisů České republiky používaných pro veřejné stavební zakázky za účasti zhotovitelů. Spolková republika Německo bude při přejímce zastoupena svými příslušnými orgány. Česká republika bude dohlížet na záruční lhůty hraničního mostu a bude uplatňovat záruční požadavky i jménem Spolkové republiky Německo.

Článek 5
Údržba

(1) Údržba se skládá z provozní údržby, stavební údržby a obnovy.

(2) Přejímkou hraničního mostu převezme každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady provozní údržbu hraničního mostu včetně zajištění bezpečnosti provozu a zimní údržby.

(3) Od okamžiku, uvedeného v odstavci 2, převezme Česká republika stavební údržbu a obnovu hraničního mostu. Hranicí pro tuto činnost je konec hraničního mostu včetně krajní opěry na výsostném území Spolkové republiky Německo. Tyto činnosti budou prováděny ve vzájemné shodě se Spolkovou republikou Německo.

(4) Příslušné orgány smluvních států mohou o druhu, rozsahu a provádění údržbových prací podle odstavců 1 až 3 sjednat zvláštní ujednání.

Článek 6
Náklady

(1) Každý smluvní stát hradí náklady na stavbu, stavební údržbu a obnovu hraničního mostu tou měrou, jakou leží hraniční most na jeho výsostném území. Podíly na nákladech se určuji podle poměru ploch hraničního mostu mezi osami ložisek a státními hranicemi. Při rozdělení nákladů nebude zohledněna česká daň z přidané hodnoty, která je obsažena v nákladech. Tuto daň ponese jen Česká republika.

(2) Spolková republika Německo uhradí České republice správní náklady ve výši deseti procent nákladů na stavbu, stavební údržbu a obnovu připadajících na ni podle odstavce 1 bez české daně z přidané hodnoty.

(3) Existující podklady potřebné pro přípravu hraničního mostu budou dány bezúplatně vzájemně k dispozici.

Článek 7
Platby

(1) Spolková republika Německo uhradí České republice svůj podíl na splátkách, které budou v souladu s postupem stavebních prací poskytovány zhotovitelům. Časový plán pro splatnost a předpokládanou výši splátek bude sestaven při zadávání zakázky.

(2) Česká republika sdělí Spolkové republice Německo dva měsíce předem odhadovanou finanční potřebu pro splátkování a současně bude informovat o stavu plateb formou přehledů, ve kterých budou uvedeny výše a termíny plateb.

(3) Spolková republika Německo uhradí zbytek svého podílu na nákladech po konečné přejímce a vyúčtování.

(4) Všechny platby se uskuteční v německých markách.

(5) Při rozdílných názorech nesmí být zadržovány nesporné částky.

(6) Spolková republika Německo obdrží stejnopisy stavebních smluv, objednávek a přezkoušených podkladů pro vyúčtování.

Článek 8
Právo vstupu

(1) Státní příslušníci smluvních států a státní příslušníci států, kteří se podílejí na stavbě hraničního mostu v žádném z obou smluvních států a v žádném z členských států Evropské unie nepodléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolu podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště hraničního mostu a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, aniž by k tomu potřebovali povolení k pobytu, pokud u sebe mají platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.

Státní příslušníci jiných států, kteří podléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolu podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, pokud jim bylo uděleno vízum a mají u sebe platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 podléhají právním předpisům o udělování pracovního povoleni zahraničním státním příslušníkům zaměstnaným v České republice bez ohledu na to, zda práce budou prováděny na výsostném území České republiky nebo Spolkové republiky Německo.

(3) Smluvní státy se zavazují převzít kdykoliv bez formalit zpět osoby, které na základě této smlouvy vstoupily na výsostné území druhého smluvního státu a které

a)   porušily ustanovení této smlouvy nebo
b)   se tam protiprávně zdržují.

(4) Jednotlivé otázky k udržení bezpečnosti a pořádku v prostoru staveniště hraničního mostu budou řešeny místně příslušnými hraničními orgány ve vzájemné shodě.

(5) Odstavce 1 až 4 platí obdobně pro opatření k údržbě hraničního mostu.

(6) Ustanovení tohoto článku platí potud a pokud mezi smluvními státy nejsou v platnosti zvláštní smluvní úpravy o překračování státních hranic a o zpětném přebírání osob.

Článek 9
Daňová a celní ustanovení

(1) Prostor staveniště hraničního mostu a po jeho dokončení hraniční most samotný, pokud se nacházejí na výsostném území Spolkové republiky Německo, se považují pro uplatnění právních předpisů České republiky o dani z přidané hodnoty a právních předpisů Spolkové republiky Německo o dani z obratu za výsostné území České republiky, pokud se jedná o dodávky předmětů a ostatních výkonů určených pro stavbu hraničního mostu nebo pro jeho stavební údržbu a obnovu.

(2) Na zboží, které bude dováženo z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostné území druhého smluvního státu, nebudou s výjimkou cel uplatňovány žádné dovozní poplatky, pokud toto zboží bude použito na výstavbu nebo údržbu hraničního mostu. Toto platí od zahájení stavby. Jistoty se nepožadují. První věta neplatí při dovozu zboží pro veřejnou správu.

(3) Zboží potřebné pro výstavbu nebo pro údržbu hraničního mostu nepodléhá při dovozu a vývozu žádným zákazům a omezením.

(4) Příslušné daňové a celní orgány obou smluvních států se vzájemně vyrozumí a poskytnou si všechny potřebné informace a podporu při uplatňování svých vnitrostátních právních a správních předpisů v rámci ustanovení odstavců 1 až 3. Zástupci těchto orgánů jsou oprávněni zdržovat se na staveništi hraničního mostu a po jeho dokončení na hraničním mostu samotném a provádět tam opatření v rámci ustanovení odstavců 1 až 3, která jsou obsažena v jejich vnitrostátních právních a správních předpisech. V ostatním zůstávají příslušná výsostná práva smluvních států nedotčena.

Článek 10
Ochrana dat

Pokud budou na základě této smlouvy podle vnitrostátních právních předpisů smluvních států předávána osobní data, platí následující ustanovení při respektování vnitrostátních právních předpisů platných pro každý smluvní stát:

a)   Použití dat příjemcem je přípustné pouze pro daný účel a za podmínek stanovených předávajícím místem.
b)   Příjemce podá předávajícímu místu na vyzvání informaci o použití předaných dat a o takto dosažených výsledcích.
c)   Osobní data smějí být předána výhradně příslušným místům. Další předávání jiným místům může být provedeno pouze s předchozím souhlasem předávajícího místa.
d)   Předávající místo je povinno dbát na správnost předávaných dat, jakož i na potřebnost a přiměřenost ve vztahu k účelu, ke kterému jsou předávána. Přitom je třeba dbát na zákazy předávání dané příslušnými vnitrostátními předpisy. Pokud se prokáže, že byla předána nesprávná data nebo data, která nesměla být předána, je třeba to neprodleně sdělit příjemci. Ten je povinen opravit je nebo zničit.
e)   Dotčenému se na jeho žádost podají informace o údajích existujících o jeho osobě i o předpokládaném účelu jejich použití. Povinnost poskytnout tyto informace odpadá, pokud z uvážení vyplyne, že veřejný zájem neposkytnout informace převažuje nad zájmem dotčeného na získání informací o datech. V ostatních se řídí právo dotčeného na získání informací o poskytovaných údajích o jeho osobě podle vnitrostátních právních předpisů států toho smluvního státu, na jehož výsostném území se o informace žádá.
f)   Pokud je někdo protiprávně poškozen v důsledku předání údajů v rámci výměny dat podle této smlouvy, ručí mu v této věci přejímající místo podle svých vnitrostátních právních předpisů. Ve vztahu k poškozenému se ke svému vyvinění nemůže odvolávat na to, že poškození bylo způsobeno předávajícím místem.
g)   Předávající místo upozorní při předání na lhůty likvidace dat stanovené jeho vnitrostátními právními předpisy. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba zlikvidovat předaná osobní data, pokud nejsou dále potřebná pro účel, pro který byla předána.
h)   Předávající a přejímající místa jsou povinna vést evidenci předání a převzetí osobních údajů.
i)   Předávající a přejímající místa jsou povinna chránit předávané osobní údaje účinně před nepovolaným přístupem, nepovolanými změnami a nepovolaným zveřejněním.

Článek 11
Smíšená komise

(1) Smluvní státy vytvoří smíšenou komisi pro stavbu hraničního mostu. Ta se skládá z obou vedoucích delegací, ze 3 stálých členů každé strany a z dalších členů vyslaných každým smluvním státem na zasedání. Smluvní státy si vzájemně sdělí vedoucího své delegace ve smíšené komisi a tyto 3 stálé členy. Vedoucí každé delegace může požádáním vedoucího druhé delegace svolat jednání komise pod svým předsednictvím. Zasedání na jeho přání se musí uskutečnit nejpozději do jednoho měsíce po doručení tohoto vyzvání.

(2) Smíšená komise má za úkol objasňovat otázky spojené se stavbou hraničního mostu a předkládat smluvním státům doporučení.

(3) Každá delegace ve smíšené komisi může požádat příslušné orgány druhého smluvního státu o předložení podkladů, které považuje za potřebné k přípravě závěrů komise.

(4) Smíšená komise přijímá své závěry ve vzájemné dohodě.

Článek 12
Rozdílné názory

Rozdílnosti názorů týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešit příslušné orgány smluvních států. Příslušné orgány smluvních států mohou za tímto účelem požádat o stanovisko smíšenou komisi. Nepodaří-li se příslušným orgánům tyto rozdílnosti názorů urovnat, budou je řešit, pokud možno, smluvní státy.

Článek 13
Závěrečné ustanovení

Smluvní státy budou provádět tuto smlouvu prostřednictvím svých příslušných orgánů.

Článek 14
Vstup v platnost

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Bonnu.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce po výměně ratifikačních listin.

(3) V zájmu uvedení hraničního mostu do provozu v nejkratší možné době budou ustanovení této smlouvy předběžně používána již ode dne jejího podpisu, a tím ještě před jejím vstupem v platnost podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 15
Doba platnosti a změny Smlouvy

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být změněna, doplněna nebo zrušena jen ve vzájemné shodě mezi smluvními státy.

(2) Pokud dojde při provádění Smlouvy ke značným obtížím nebo pokud se podstatně změní podmínky existující při jejím uzavření, potom budou smluvní státy na požádání jednoho smluvního státu jednat o změně Smlouvy nebo o jejím zrušení a nové úpravě.

Dáno v Praze dne 13. července 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za Českou republiku
Ing. Ivan Foltýn v. r.  
náměstek ministra dopravy
Za Spolkovou republiku Německo
Dr. Rolf Hofstetter v. r.  
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Dr. Ing. Hans-Jürgen Huber v. r.
ministerský ředitel
Spolkového ministerstva dopravy

E-shop

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.