Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 38, ze dne 22. 8. 2002

87

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 1997 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.*)

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda se na základě svého článku 14 odst. 3 předběžně prováděla od 1. července 1997 a v souladu se zněním odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 9. června 2002. Podle článku 14 odst. 4 od data vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Praze dne 24. října 1994, vyhlášená pod č. 126/1995 Sb.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

*)  *Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.

PŘEKLAD

DOHODA
O PŘĺSTUPU RUMUNSKA
KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko na straně jedné a Rumunsko na straně druhé (dále uváděné jako Strany),

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržního hospodářství, které tvoří základ jejich vztahů,

berouce v úvahu pozitivní rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce mezi Stranami,

přejíce si přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu,

majíce na zřeteli Deklarace předsedů vlád ze dne 25. listopadu 1994 v Poznani, ze dne 11. září 1995 v Brně a ze dne 13. září 1996 v Jasné,

odvolávajíce se na oficiální žádost Rumunska ze dne 10. dubna 1996 o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu,

berouce v úvahu Doplňkovou dohodu ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsanou dne 11. září 1995 v Brně,

jednajíce v souladu s ustanoveními článku 39a Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Rumunsko přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Článek 2

Rumunsko přijme Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky podepsanými před podpisem této Dohody a bude ji plně uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 3

Tam, kde jsou ve Středoevropské dohodě o volném obchodu odvolávky na její Strany, a tam, kde jsou všechny státy výslovně uváděny, se bude rozumět včetně Rumunska.

Článek 4

Základním clem uvedeným v odstavci 1 článku 4 Středoevropské dohody o volném obchodu bude v případě Rumunska celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovaná k 1. lednu 1993.

Článek 5

1. K provedení ustanovení odstavce 2 článku 3 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 14, 15, 16 a 17 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o zrušení dovozních cel mezi:

-   Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 14,
-   Maďarskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 15,
-   Polskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 16,
-   Republikou Slovinsko na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 17.

Článek 6

1. K provedení ustanovení odstavce 1 článku 12 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 18, 19, 20 a 21 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o poskytování si vzájemných zemědělských koncesí mezi:

-   Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 18,
-   Maďarskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena Protokolu 19,
-   Polskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 20,
-   Republikou Slovinsko na straně jedné a Rumunskem na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 21.

Článek 7

Ustanovení odstavce 2 článku 5 a odstavce 2 článku 7 Středoevropské dohody o volném obchodu nebudou zahrnovat celní zúčtovací poplatek ve výši 0,25 % ad valorem, uplatňovaný Rumunskem na dovozy z a vývozy do České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko. Tento poplatek bude odstraněn nejpozději do 31. prosince 1997.

Článek 8

Množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek uvedená v odstavci 2 článku 8 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v Přílohách III/a, III/b a III/c Středoevropské dohody o volném obchodu se budou rovněž uplatňovat na dovozy výrobků majících původ v Rumunsku v souladu s ustanoveními přílohy k článku 8 této Dohody.

Článek 9

Odstranění množstevních omezení vývozů, sjednané v odstavci 2 článku 9 Středoevropské dohody o volném obchodu, se u vývozů z Rumunska do České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko nebude uplatňovat na výrobky uvedené v příloze k článku 9 této Dohody. Tato omezení budou odstraněna do 31. prosince 1997.

Článek 10

Pro účely této Dohody se rozumí, že Protokol 7 Středoevropské dohody o volném obchodu týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se bude uplatňovat rovněž na výrobky mající původ v Rumunsku v souladu s ustanoveními přílohy k článku 10 této Dohody.

Článek 11

Co se týká úpravy spolupráce v celní správě podle odstavce 2 článku 16 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že vzájemná pomoc mezi celními správami České republiky a Slovenské republiky na straně jedné a Rumunska na straně druhé se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními přílohy k článku 11 této Dohody.

Článek 12

1. Co se týká úpravy vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Rumunskem na straně druhé se vztahuje i na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději do 31. prosince 1998.

2. Bylo dohodnuto, že v rámci Společného výboru se budou konat konzultace podle odstavce 3 článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu týkající se rozšíření zacházení uvedeného v odstavci 1 na ostatní Strany.

Článek 13

Tato Dohoda bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 14

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátý den poté, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu a od Rumunska o ukončení příslušného schvalovacího procesu.

2. Depozitář bude neprodleně notifikovat všem Stranám ukončení schvalovacího procesu nezbytného pro vstup této Dohody v platnost.

3. Před vstupem této Dohody v platnost podle odstavce 1 tohoto článku budou Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko předběžně provádět tuto Dohodu od 1. července 1997 za předpokladu, že před 1. červnem 1997 bude Rumunsko notifikovat ostatním Stranám, že požadavky jeho právního řádu pro vstup této Dohody v platnost byly splněny a že Rumunsko bude tuto Dohodu provádět od 1. července 1997.

4. Od data vstupu této Dohody v platnost dohody o volném obchodu uzavřené mezi:

-   Českou republikou a Rumunskem, podepsaná 24. října 1994 v Praze,
-   Slovenskou republikou a Rumunskem, podepsaná 11. listopadu 1994 v Bukurešti,
na základě vzájemné dohody dotčených Stran, vyjádřené v této Dohodě, pozbydou platnosti.

5. Od data prozatímního provádění této Dohody nebudou dohody o volném obchodu, uvedené v odstavci 4 tohoto článku, jejich smluvními Stranami prováděny.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bukurešti dne 12. dubna 1997 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polské republiky. Depozitář předá ověřené opisy všem Stranám.

E-shop

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá ...

Cena: 241 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.