Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 82/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 35, ze dne 23. 7. 2002

82

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2002 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska (dále jen "smluvní strany") na základě dosavadní úspěšné spolupráce a s přáním pokračovat v ní,

s cílem přispět k rozšíření spolupráce uskutečňované na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci, podepsané v Praze dne 30. září 1999, a pracovního programu Smíšené komise České republiky a Bádenska-Württemberska,

se dohodly takto:

I. Vysoké školy

Článek 1

(1) Hlavní oblastí spolupráce je výměna studentů, doktorandů a vysokoškolských učitelů na bázi reciprocity. Smluvní strany poskytnou pro tento účel potřebné stipendijní prostředky. Kromě toho budou usilovat o zajištění vědeckých konzultací s učiteli vlastní vysoké školy a vysoké školy hostitelské země a umožní výuku jazyka příslušné partnerské země. Smluvní strany naplánují podle svých možností praktika pro doktorandy zejména v těch školských institucích, které se zabývají přičleněním České republiky k Evropské unii.

(2) Česká smluvní strana nabídne každoročně:

a)   tři stipendia pro bádensko-württemberské studenty - obor bohemistika, každé na dobu jednoho semestru,
b)   tři stipendia pro bádensko-württemberské doktorandy, každé na dobu jednoho až dvou semestrů, přičemž budou podporovány zejména doktorské práce zabývající se rozšířením Evropské unie,
c)   studijní pobyt vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména pro vysokoškolské učitele bohemistiky, každé na dobu tří až čtyř týdnů,
d)   pět stipendií pro bádensko-württemberské studenty, doktorandy a vysokoškolské učitele v kursech Letní školy slovanských studií.

(3) Bádensko-württemberská smluvní strana nabídne každoročně:

a)   tři stipendia pro české studenty - obor germanistika, každé na dobu jednoho semestru,
b)   tři stipendia pro české doktorandy, každé na dobu jednoho až dvou semestrů; jedno z těchto stipendií může být spojeno s úkoly lektorátu na Univerzitě v Kostnici vždy na dobu jednoho roku,
c)   studijní pobyt vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména pro vysokoškolské učitele germanistiky, každé na dobu tří až čtyř týdnů,
d)   až deset stipendií na letní kursy určené pro stipendisty z oblasti práva a sociálních věd, každé na dobu čtyř týdnů.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci vysokých škol. Formy a podmínky této spolupráce dohodnou vysoké školy samy.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat činnost lektora českého jazyka a literatury působícího v rámci výše uvedeného stipendia pro doktorandy na Univerzitě v Kostnici.

II. Finanční a organizační ustanovení

Článek 4

Smluvní strany zaručují studentům a doktorandům přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) a článku 1 odst. 3 písm. a) a b) osvobození od studijních poplatků.

Článek 5

Smluvní strany budou nápomocny při ubytování studentů a doktorandů přijímaných podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) a článku 1 odst. 3 písm. a) a b) na vysokoškolské koleji a poskytnou stipendistům odpovídající konzultace.

Článek 6

(1) Výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberským studentům a doktorandům se řídí platnými vnitrostátními předpisy české smluvní strany. Od 1. 10. 2001 činí výše stipendia pro studenty přijímané podle článku 1 odst. 2 písm. a) 5 000 Kč a pro doktorandy přijímané podle článku 1 odst. 2 písm. b) 5 500 Kč měsíčně.

(2) Česká smluvní strana poskytne bádensko-württemberským vysokoškolským učitelům přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. c) bezplatné ubytování, stravné a  kapesné, jehož výše se řídí platnými vnitrostátními předpisy české smluvní strany. V současné době činí stravné a kapesné 380 Kč na den.

(3) Česká smluvní strana zaručuje účastníkům letních kursů přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. d) osvobození od poplatků za zápis a exkurze a uhradí ubytování a stravování.

Článek 7

(1) Výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberskou smluvní stranou českým studentům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. a) činí 470 EUR měsíčně; výše stipendia poskytovaného bádensko-württemberskou stranou doktorandům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. b) činí 620 EUR měsíčně.

(2) Bádensko-württemberská smluvní strana bude českým vysokoškolským učitelům přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. c) nápomocna při zajištění ubytování a poskytne jim stipendium ve výši 205 EUR na týden.

(3) Bádensko-württemberská smluvní strana poskytne účastníkům letních kursů přijímaným podle článku 1 odst. 3 písm. d) stipendium.

Článek 8

Výdaje osob vyslaných podle článku 1 odst. 2 písm. a) až d) a podle článku 1 odst. 3 písm. a) až d) za cestu do prvního místa jejich studijního pobytu v přijímajícím státě a zpět z posledního místa studijního pobytu v přijímajícím státě uhradí vysílající smluvní strana. Případné výdaje za cesty konané v přijímajícím státě související se schváleným studijním a výzkumným programem budou uhrazeny ze stipendia.

Článek 9

Osobám přijatým podle článku 1 odst. 2 písm. a) až d) a článku 1 odst. 3 písm. a) až d) poskytne přijímající smluvní strana v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu nutnou a neodkladnou zdravotní péči, kromě péče při chronických onemocněních a úhrady zubních protéz. Čeští a bádensko-württemberští studenti, doktorandi a vysokoškolští učitelé přijímaní podle článku 1 odst. 2 písm. a) až d) a článku 1 odst. 3 písm. a) až d) uzavřou za účelem zabezpečení zdravotní péče odpovídající smluvní zdravotní pojištění.

Článek 10

Smluvní strany si vymění návrhy na studijní pobyty včetně letních prázdninových kursů každoročně do 31. března. Přitom je nutno předložit všechny požadované podklady. Návrhy studijních pobytů vysokoškolských učitelů obdrží přijímající smluvní strana nejpozději dva měsíce před jejich přijetím. Smluvní strany sdělí do 30. června, zda navržení uchazeči budou přijati a na kterých vysokých školách. V rámci možností budou přijímány dodatečné přihlášky vždy na letní semestr. Kratší pobyty studentů a doktorandů jsou v rámci dohodnutého počtu možné s výjimkou ročního doktorandského stipendia na Universitě v Kostnici spojeného s plněním úkolů lektorátu českého jazyka a literatury.

III. Závěrečná ustanovení

Článek 11

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu tří let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další jeden rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 21. června 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Dr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace
Za Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska
Karl-Heinz Kammerlohr v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů

E-shop

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Celtová, Doležalová - C. H. Beck

Popis Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář: - Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.