Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 81/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 35, ze dne 23. 7. 2002

81

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. dubna 2002 bylo v Záhřebu podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení.*)

*)  *Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 22. ledna 1999 byla vyhlášena pod č. 82/2000 Sb. m. s.

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

SPRÁVNĺ UJEDNÁNĺ
k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 22. ledna 1999 (dále jen "Smlouva") příslušné úřady se dohodly takto:

ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 1
Definice pojmů

V tomto správním ujednání se pojmy definované v článku 1 Smlouvy používají ve stejném významu.

Článek 2
Styčná místa

Styčnými místy podle článku 32 odst. 2 písm. c) Smlouvy jsou:V České republice:

pro zdravotní pojištění
Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, Česká republika,

pro nemocenské pojištění (peněžité dávky) a důchodové pojištění
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika,

pro dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, porodné a pohřebné)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Česká republika,

pro dávky v nezaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti
Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2, Česká republika.

V Chorvatské republice:

pro zdravotní pojištění a zdravotní péči
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija
Margaretska 3, 10000 Zagreb, Chorvatská republika,

pro důchodové a invalidní pojištění (pojištění v případě pracovního
úrazu a nemoci z povolání) a přídavky na děti
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba
Antuna Mihanovic¨a 3, 10000 Zagreb, Chorvatská republika,

pro pojištění v případě nezaměstnanosti
Hravatski zavod za zapošljavanje - Središnja služba
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, Chorvatská republika.

Článek 3
Úkoly styčných míst

(1) Úkoly styčných míst jsou stanoveny Smlouvou a tímto správním ujednáním. Při provádění Smlouvy se styčná místa vzájemně stýkají a mohou se obracet i přímo na příslušné orgány, nositele a osoby, na které se tato smlouva vztahuje. Při provádění Smlouvy si styčná místa vzájemně pomáhají.

(2) Styčná místa stanoví dohodou obsah i formu dvoujazyčných tiskopisů potřebných pro provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.

ČÁST II
POUŽĺVÁNĺ PRÁVNĺCH PŘEDPISŮ

Článek 4
Vysílání zaměstnanců na území druhého smluvního státu

(1) V případech uvedených v článcích 7 a 8 Smlouvy příslušný nositel smluvního státu, jehož právní předpisy budou použity, vystaví osvědčení o tom, že pro určité zaměstnance budou platit tyto právní předpisy.

(2) Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydávají:při použití českých právních předpisů

Česká správa sociálního zabezpečení,
příslušná zdravotní pojišťovna;

při použití chorvatských právních předpisů
příslušný oblastní úřad Chorvatské správy pro zdravotní pojištění.

ČÁST III
POUŽIVÁNĺ ZVLÁŠTNĺCH USTANOVENĺ

Kapitola první
Nemoc a mateřství

Článek 5
Nositel příslušný k vydávání osvědčení o dobách pojištění

(1) Pro účely článku 10 Smlouvy je žadatel povinen předložit osvědčení příslušného nositele o dobách pojištění uznaných podle právních předpisů druhého smluvního státu. Takovéto osvědčení vydává:

v České republice:
Česká správa sociálního zabezpečení;

v Chorvatské republice:
příslušný oblastní úřad Chorvatské správy pro zdravotní pojištění.

(2) Pokud žadatel osvědčení nepředloží, může si příslušný nositel prvního smluvního státu vyžádat toto osvědčení přímo od příslušného nositele druhého smluvního státu, uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 6
Poskytování věcných dávek

(1) Za účelem použití článku 11 Smlouvy je žadatel povinen předložit nositeli v místě pobytu osvědčení příslušného nositele jako doklad o nároku. Jestliže žadatel osvědčení nepředloží, může příslušný nositel na žádost nositele v místě pobytu, který poskytuje věcné dávky, vydat toto osvědčení dodatečně. V případech uvedených v článku 11 odst. 1 Smlouvy je příslušný nositel povinen dodatečně osvědčení vydat.

(2) Nositel v místě pobytu je povinen zajistit osobě, která je pojištěna podle právních předpisů druhého smluvního státu, věcné dávky tak, jako by se jednalo o vlastního pojištěnce.

(3) Neodkladnou věcnou dávkou ve smyslu článku 11 odst. 1 Smlouvy se rozumí dávka, jejíž poskytnutí je nezbytné, aby bylo odvráceno ohrožení života nebo poškození zdraví osoby.

(4) V případě nemocničního léčení je nositel v místě pobytu povinen, když to zjistí, ihned informovat příslušného nositele o datu přijetí osoby do nemocnice, předpokládané době léčení a dni propuštění z nemocnice.

(5) Dávkami ve smyslu článku 11 odst. 3 Smlouvy jsou všechny pomocné léčebné prostředky, pomůcky a pod., jejichž pořizovací cena překračuje částku 150 EUR, vyjádřeno v národní měně. Jestliže bylo poskytnutí uvedených dávek nezbytné a neodkladné z hlediska zabránění ohrožení života nebo zdraví osoby, je nositel, který dávky poskytl, povinen o tom bez průtahů informovat příslušného nositele.

Kapitola druhá
Důchody invalidní, starobní, pozůstalých

Článek 7
Žádost o dávky

(1) Příslušní nositelé se budou vzájemně bezodkladně informovat o každé žádosti o dávku, na kterou se vztahuje část III kapitola druhá v souvislosti s článkem 37 Smlouvy.

(2) Příslušní nositelé si budou vzájemně sdělovat i další skutečnosti podstatné pro přiznání nároku a stanovení výše dávek, podle potřeby s připojením lékařských posudků.

(3) Potvrzení údajů na dohodnutých dvoujazyčných tiskopisech může nahradit předkládání dokladů mezi příslušnými nositeli obou států.

(4) Příslušní nositelé se budou vzájemně informovat o vydaných rozhodnutích.

Článek 8
Výměna statistických údajů

Styčná místa obou smluvních států si do 31. března každého roku vymění statistické údaje o výplatách dávek podle Smlouvy do druhého smluvního státu. Statistické údaje budou obsahovat druhy dávek, počet příjemců dávek a úhrnnou výši vyplacených dávek k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

Kapitola třetí
Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 9
Poskytování věcných dávek

V případě uvedeném v článku 20 Smlouvy se použije článek 6 tohoto správního ujednání obdobně.

Kapitola čtvrtá
Nezaměstnanost

Článek 10
Poskytování dávek

V případech uvedených v článku 28 Smlouvy je žadatel povinen předložit příslušnému nositeli jednoho smluvního státu osvědčení příslušného nositele druhého smluvního státu, z něhož jsou zřejmé doby pojištění dosažené podle právních předpisů druhého smluvního státu a doba, po kterou pobíral dávky v případě nezaměstnanosti od druhého smluvního státu. Jestliže žadatel takovéto osvědčení nepředloží, může styčné místo jednoho smluvního státu požádat styčné místo druhého smluvního státu o vydání a zaslání tohoto osvědčení.

Kapitola pátá
Rodinné přídavky

Článek 11
Získání nároku

Za účelem získání, zachování nebo obnovení nároku na rodinné přídavky podle článků 30 a 31 Smlouvy je žadatel povinen předložit příslušnému nositeli žádost s potřebnými doklady, které dohodnou styčná místa.

ČÁST IV
FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 12
Úhrada nákladů

(1) Příslušný nositel hradí čtvrtletně náklady věcných dávek nositeli v místě pobytu, pokud se styčná místa nedohodnou jinak.

(2) Příslušný nositel je povinen uhradit náklady nositeli v místě pobytu do dvou měsíců od doručení žádosti.

ČÁST V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 13
Doba platnosti

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a používá se po stejnou dobu jako Smlouva.

Toto správní ujednání pozbude platnosti ve stejném okamžiku jako Smlouva.

Dáno v Záhřebu dne 26. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
Za Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky
Za Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky
Tonino Picula v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Chorvatské republiky
Za Ministerstvo zdravotnictví
Chorvatské republiky

E-shop

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.