Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


76

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. března 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 2 dne 27. ledna 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU UKRAJINY
O VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNĺCH OTÁZKÁCH

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské a sociální zájmy obou zemí a taktéž na oprávněné zájmy obchodu;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek při dovozu a vývozu zboží a dále správného uplatňování ustanovení o zákazech, omezení a kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a na zajištění přesného vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací mezi jejich celními správami;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

se dohodly takto:

DEFINICE
Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

1 . "Celními předpisy" ustanovení zákonů nebo předpisů, která upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží nebo jiné celní režimy, ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení nebo kontroly.

2. "Deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a rovněž každý pokus o porušení těchto předpisů.

3. "Celní správou" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, na Ukrajině Státní celní výbor Ukrajiny.

4. "Dožadující celní správou" celní správa smluvní strany, která žádá o pomoc v celních otázkách.

5. "Dožádanou celní správou" celní správa smluvní strany, která obdržela žádost o pomoc v celních otázkách.

6. "Sledovanou zásilkou" postup umožňující, aby nezákonná zásilka omamných nebo psychotropních látek nebo prekurzorů byla vyvezena z uzemí smluvních stran, jimi provezena nebo na ně dovezena s vědomím a pod dohledem příslušných úřadů smluvních stran s cílem zjištění totožnosti osob, které jsou zapojeny do nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami nebo prekurzory.

ROZSAH DOHODY
Článek 2

1. Smluvní strany si poskytnou prostřednictvím svých celních správ a v souladu s ustanoveními této dohody vzájemnou pomoc při:

a)   zajištování správného uplatňování celních předpisů;
b)   předcházení, šetření a potírání deliktů proti celním předpisům;
c)   doručování dokladů nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů.

2. Pomoc podle této dohody bude poskytována v souladu s právními předpisy platnými na území dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a prostředků dožádané celní správy. V případě potřeby může celní správa požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s právními předpisy platnými na území dožádané smluvní strany.

SDĚLOVÁNĺ INFORMACĺ
Článek 3

1. Celní správy si na žádost poskytnou vzájemně všechny informace týkající se:

a)   cel, daní, poplatků a dávek vybíraných celními správami a zejména údajů, které mohou vést ke stanovení celní hodnoty zboží, jeho původu a zjištění jeho sazebního zařazení;
b)   uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení.

2. Nemá-li dožádaná celní správa požadovanou informaci k dispozici, vyhledá ji v souladu s právními předpisy platnými na území dožádané smluvní strany.

3. Dožádaná celní správa bude při vyhledávání informací postupovat, jakoby jednala svým jménem.

Článek 4

Celní správy si vzájemně poskytnou na žádost jakékoliv informace o tom, zda:

a)   zboží dovezené na území jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území druhé smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy;
b)   zboží vyvezené z území jedné smluvní strany bylo dovezeno na území druhé smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy;
c)   zboží, kterému byla poskytnuta výhoda při vývozu z území jedné smluvní strany, bylo v souladu s platnými právními předpisy dovezeno na území druhé smluvní strany, čímž se rozumí, že budou poskytnuty rovněž informace o celních kontrolních opatřeních, kterým bylo toto zboží podrobeno.

Článek 5

Celní správa jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na žádost celní správě druhé smluvní strany veškeré informace, související s porušováním celních předpisů, týkající se zejména:

a)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily celní předpisy platné na území druhé smluvní strany;
b)   nových prostředků a metod používaných při porušování platných celních předpisů;
c)   zboží, o kterém je známo, že je předmětem nezákonného obchodu;
d)   dopravních prostředků, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy platnými na území druhé smluvní strany;
e)   prostředků používaných pro úkryt nezákonných zásilek omamných a psychotropních látek nebo prekurzorů a metod jejich odhalování.

Článek 6

1. Celní správa jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na žádost celní správě druhé smluvní strany zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokladů, obsahující veškeré dostupné informace o operacích, jak zjištěných, tak i připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem porušení celních předpisů platných na území této smluvní strany.

2. Originály záznamů a dokladů budou požadovány pouze v případech, kdy ověřené kopie nebudou dostačující. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile odpadne důvod, pro který byly druhé smluvní straně poskytnuty.

Článek 7

Informace, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být k tomuto účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoli formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré informace sloužící k výkladu či využití těchto materiálů.

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽĺM A DOPRAVNĺMI PROSTŘEDKY
Článek 8

Celní správa jedné smluvní strany provede v rámci svých pravomocí a možností z vlastního podnětu nebo na žádost dohled nad:

a)   pohybem osob, zvláště nad jejich vstupem na území svého státu a jejich výstupem z tohoto území, o nichž je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktů proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany;
b)   dopravními prostředky, o nichž je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly nebo jsou používány k deliktům proti celním předpisům platným na území druhé smluvní strany;
c)   pohybem zboží na území nebo z území jedné smluvní strany, o kterém celní orgán druhé smluvní strany oznámí, že by jím mohl vznikat nezákonný obchod na území jejího státu, nebo existuje takové podezření.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA
Článek 9

1. Pokud to dovolují základní zásady příslušných vnitrostátních právních předpisů, smluvní strany přijmou potřebná opatření v rámci svých možností, která jim umožní odpovídající využití sledované zásilky na mezinárodní úrovni, na základě vzájemně sjednaných smluv, s cílem zjistit totožnost osob, které se podílejí na nezákonném obchodě s omamnými a psychotropními látkami nebo prekurzory, a přijmout příslušná opatření proti nim.

2. Rozhodnutí o využití sledované zásilky bude prováděno případ od případu. Pokud to bude nutné a za předpokladu, že je takový postup v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran, mohou být vzaty v úvahu finanční ujednání a dohody.

3. Zásilka, jejíž sledování je dohodnuto, může být se vzájemným souhlasem příslušných orgánů zadržena a může pokračovat dále s nedotčeným obsahem omamných nebo psychotropních látek nebo prekurzorů nebo mohou být tyto látky částečně nebo v celém rozsahu vyjmuty nebo nahrazeny.

ŠETŘENĺ
Článek 10

1. Na žádost celní správy jedné smluvní strany zahájí celní správa druhé smluvní strany úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo které mohou být v rozporu s celními předpisy platnými na uzemí dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadující celní správě.

2. Toto šetření bude prováděno podle právních předpisů platných na uzemí dožádané smluvní strany. Dožádaná celní správa bude postupovat, jakoby jednala svým jménem.

3. Dožádaná celní správa může umožnit úředníkům dožadující smluvní strany účast na šetření.

ZNALCI A SVĚDCI
Článek 11

Pokud o to soudy nebo správní orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní správa druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Tato žádost o zmocnění znalců a svědků musí jasně stanovit podstatu případu a úlohu, v jaké mají znalci a svědci vystoupit.

POUŽITĺ INFORMACĺ A DOKLADŮ
Článek 12

1. Všechny informace, doklady a další sdělení, získané podle této dohody, nebudou použity k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v této dohodě, bez písemného souhlasu celní správy, která je poskytla. Tato ustanovení se nevztahují na informace, doklady a další sdělení týkající se omamných a psychotropních látek nebo prekurzorů.

2. Všechny informace sdělené v jakékoli formě podle této dohody jsou důvěrné povahy. Budou předmětem služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací a dokladů podle právních předpisů platných na uzemí smluvní strany, která je přijala.

3. Celní správy smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít jako svědectví informace a doklady získané:

a)   ze záznamů, zpráv a svědectví; a
b)   z řízení a žalob u soudů.

Použití těchto informací a dokladů u soudu a význam, který jim bude přisouzen, budou určeny v souladu s vnitrotátními právními předpisy.

DORUČOVÁNĺ NEBO OZNÁMENĺ
Článek 13

Dožádaná celní správa, v souladu se svými platnými právními předpisy, doručí nebo oznámí na žádost dožadující celní správy fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území dožádané smluvní strany veškeré doklady a rozhodnutí vydané v rozsahu této dohody dožadující smluvní stranou.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI
Článek 14

1. Podle této dohody se žádost podává písemně. Doklady nezbytné pro vyřízení žádosti musí být přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádost, která však musí být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádost podaná podle odstavce 1 tohoto článku bude obsahovat tyto údaje:

a)   celní správa, která žádost předkládá;
b)   požadované opatření;
c)   předmět a důvod žádosti;
d)   zákony, pravidla a jiné právní předpisy se žádostí související;
e)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;
f)   přehled důležitých skutečností, nejde-li o případy podle článku 12.

3. Žádost bude podána v úředním jazyce dožádané smluvní strany nebo v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádanou celní správu.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být požadována její oprava nebo doplnění; tím není dotčeno přijetí předběžných opatření.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC
Článek 15

1. Pokud by vyhovění žádosti o pomoc mohlo narušit suverenitu, veřejný pořádek a bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy dožádané smluvní strany nebo by jím bylo porušeno průmyslové a obchodní tajemství nebo služební tajemství, může být taková pomoc odmítnuta úplně nebo částečně, nebo poskytnuta na základě určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud není možno přijmout žádost o spolupráci, dožadující celní správa o tom bude bezodkladně uvědoměna a bude informována o důvodech odmítnutí poskytnutí spolupráce.

3. Pokud celní správa jedné smluvní strany požádá o spolupráci, kterou by sama nebyla schopna poskytnout, pokud by o to byla požádána celní správou druhé smluvní strany, ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádané celní správy.

NÁKLADY
Článek 16

Celní správy smluvních stran se zřeknou veškerých nároků na úhradu nákladů, které vznikly při plnění této dohody, s výjimkou výdajů na znalce, svědky, tlumočníky a překladatele.

PROVÁDĚNĺ
Článek 17

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní správy smluvních stran.

2. Celní správy smluvních stran mohou dohodnout, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

VSTUP V PLATNOST A UKONČENĺ PLATNOSTI
Článek 18

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

2. Smluvní strany si navzájem oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny veškeré požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup v platnost. Dohoda vstoupí v platnost 60 dnů po přijetí posledního písemného oznámení.

3. Tato dohoda může být vypovězena jednou ze smluvních stran. Její platnost bude ukončena šest měsíců poté, kdy druhá smluvní strana obdrží takové písemné oznámení diplomatickou cestou.

Dáno v Praze dne 19. března 1997 ve dvou původních vyhotoveních, v českém jazyce a ukrajinštině, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel
Generálního ředitelství cel
Ministerstva financí

Za vládu
Ukrajiny
Leonid Vasiljovič Derkač v.r.
předseda
Státního celního výboru

E-shop

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.