Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 74/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 32, ze dne 28. 6. 2002

74

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. července 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů zemědělskou technikou.

Dohoda se na základě svého článku VIII odst. 3 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení téhož článku a odstavce vstoupila v platnost dne 14. října 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o vzájemné výpomoci
zemědělských subjektů zemědělskou technikou

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany")

vedeny přáním rozvíjet hospodářské vztahy se zřetelem umožnit českým a slovenským zemědělským subjektům vzájemnou spolupráci za účelem zvýšení efektivnosti zemědělské výroby se dohodly takto:

Článek I

1. Tato dohoda se vztahuje na české a slovenské zemědělské subjekty, které v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a s touto dohodou vzájemně spolupracují za účelem zvýšení efektivnosti zemědělské výroby a vzájemně si poskytují výpomoc zemědělskou technikou v období sezonních prací.

2. Vzájemná výpomoc zemědělskou technikou se bude uskutečňovat pouze na základě smluv uzavřených mezi konkrétními zemědělskými subjekty obou smluvních stran.

Článek II

Orgány, které jsou zmocněny smluvními stranami k provádění této dohody, (dále jen "zmocněné orgány") jsou:ze strany České republikyMinisterstvo zemědělství a Ministerstvo financí,ze strany Slovenské republikyMinisterstvo zemědělství a Ministerstvo financí.

Článek III

1. Přeprava zemědělské techniky bude uskutečňována v období sezonních prací po předchozí dohodě s celními orgány obou smluvních stran v době, kdy tato přeprava neohrozí bezpečnost a plynulost provozu na vybraných hraničních přechodech, respektive celních přechodech, celní cestě a pohraničních celních úřadech.

2. Při dopravě předmětného zboží přes hraniční přechod předloží právnická nebo fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o vzájemné výpomoci ve smyslu této dohody (dále jen "oprávněná osoba"), celním orgánům obou smluvních stran seznam zboží a průvodní doklady a sdělí informace vztahující se k přepravovanému zboží a jeho dočasnému použití ve státu dovozu.

Článek IV

Přepravovaná zemědělská technika musí odpovídat a být vybavena podle platných předpisů pro způsobilost k provozu na pozemních komunikacích států obou smluvních stran.

Článek V

Při přepravě zemědělské techniky z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany musí být převážená zemědělská technika řádně očištěna a nesmí obsahovat materiál podléhající pohraniční fytosanitární a veterinární kontrole.

Článek VI

1. Zemědělská technika, která je dovážena oprávněnou zahraniční osobou a která zůstává ve vlastnictví zahraniční osoby, je v období sezonních prací při dovozu z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany osvobozena od dovozního cla a daně z přidané hodnoty za předpokladu, že bezprostředně po skončení prací bude v nezměněném stavu vyvezena zpět.

2. Osvobození od dovozního cla, daně z přidané hodnoty a spotřební daně se přiznává také na pohonné hmoty, které jsou dováženy v pevně zabudovaných nádržích zemědělské techniky, a na mazadla v množství odpovídajícím obvyklé potřebě k zabezpečení činnosti podle této dohody.

3. Náhradní díly dovezené současně se zemědělskou technikou, pro kterou jsou určeny, jsou osvobozeny od cla a daně z přidané hodnoty, pokud jsou použity výhradně k provedení drobných oprav a běžné údržby zemědělské techniky.Článek VII

Otázky spojené s výkladem a prováděním této dohody budou řešeny na úrovni zmocněných orgánů.

Článek VIII

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může dohodu písemně vypovědět. Platnost dohody končí 6 (šest) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

2. Tato dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

3. Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstupuje v platnost šedesátým dnem od doručení pozdější nóty o tomto schválení. Dohoda však bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Dáno v Praze dne 16. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Ing. Jan Fencl v. r.
ministr zemědělství
Za vládu
Slovenské republiky
Ladislav Ballek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

E-shop

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.