Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 71/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 32, ze dne 28. 6. 2002

71

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie Česke republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie.

Smlouva se na základě svého článku 4 odst. 2 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 8. dubna 2002. Podle článku 4 odst. 3 dnem podpisu této smlouvy se přestala provádět Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o statutech Rady a Stálého sekretariátu celní unie, podepsaná v Bratislavě dne 18. ledna 1993, jejíž platnost byla ukončena dnem vstupu této smlouvy v platnost.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

Smlouva
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky
a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "Smluvní strany"), vedeny přáním zabezpečit řádnou činnost celní unie založené Smlouvou o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsanou v Praze dne 29. října 1992, a naplňujíce ustanovení jejího článku 29 se dohodly takto:

Článek 1

Vydává se statut Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky, obsažený v příloze 1 této smlouvy.

Článek 2

Vydává se statut Stálého sekretariátu Rady celní unie, obsažený v příloze 2 této smlouvy.

Článek 3

Přílohy 1 a 2 jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy.

Článek 4

1. Tato smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy Smluvních stran, vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót o jejím vnitrostátním schválení a bude platná po dobu platnosti Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992.

2. Tato smlouva se bude předběžně provádět ode dne jejího podpisu.

3. Dnem podpisu této smlouvy se přestane provádět Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o statutech Rady a Stálého sekretariátu celní unie, podepsaná v Bratislavě dne 18. ledna 1993, jejíž platnost bude ukončena dnem vstupu této smlouvy v platnost.

Dáno v Praze dne 28. května 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za
Českou republiku
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za
Slovenskou republiku
doc. Ing. L'ubomír Harach, CSc. v. r.
ministr hospodářství

STATUT
Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Rada celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen "Rada") je nejvyšším orgánem celní unie pro koordinaci obchodní a celní politiky v rámci celní unie a vůči třetím státům, zřízeným na základě článku 3 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen "Smlouva"), podepsané v Praze dne 29. října 1992. Za výkon této činnosti je odpovědná Smluvním stranám.

2. Rada v rámci své působnosti a pro výkon pravomocí, daných jí Smlouvou, přijímá rozhodnutí a doporučení.

3. Zasedání Rady se konají střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

Článek 2
Organizace Rady

1. Členy Rady jsou čtyři členové vlády České republiky a čtyři členové vlády Slovenské republiky. Členové české části jsou jmenováni vládou České republiky, členové slovenské části vládou Slovenské republiky.

2. Činnost Rady řídí předseda. Předsedou Rady je střídavě po dobu 6 mesíců ministr průmyslu a obchodu České republiky a ministr hospodářství Slovenské republiky.

3. Členy Rady za Českou republiku jsou:

ministr průmyslu a obchodu

ministr zahraničních věcí

ministr financí

ministr zemědělství.

Členy Rady za Slovenskou republiku jsou:

ministr hospodářství

ministr zahraničních věcí

ministr financí

ministr zemědělství.

4. Rada řídí Stálý sekretariát Rady celní unie (dále jen "Sekretariát"), který je jejím výkonným orgánem. V této souvislosti Rada schvaluje jeho organizační strukturu, rozpočet na každý kalendářní rok a roční zprávu o čerpání rozpočtu a výsledcích hospodaření.

5. Radu svolává předseda

-   nejméně jednou za tři měsíce,
-   na žádost jedné ze Smluvních stran,
-   na návrh Sekretariátu.

Článek 3
Zasedání Rady

1. Předseda členům Rady předem písemně oznámí datum a navrhne program zasedání Rady. Konečný návrh programu společně s projednávanými materiály musí být doručen všem členům Rady nejméně 14 dní před dnem zasedání. Materiál doručený později, než je výše uvedeno, může být zařazen na program zasedání dodatečně na základě souhlasu všech přítomných členů Rady.

2. Rada přijímá program zasedání nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Každý člen Rady má jeden hlas.

4. Hlasovací právo člena Rady je delegováno na náměstka ministra, nebo státního tajemníka, který jej zastupuje.

5. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Rady za Českou republiku a nadpoloviční většina členů Rady za Slovenskou republiku.

6. Zasedání Rady jsou neveřejná.

7. Člen Rady může být v odůvodněných případech zastoupen svým náměstkem nebo státním tajemníkem.

8. Rada může na své zasedání přizvat odborníky k jednotlivým projednávaným otázkám.

9. Zasedání Rady se bez hlasovacího práva zúčastňuje generální ředitel Sekretariátu.

Článek 4
Rozhodnutí a doporučení Rady

1. Rada přijímá rozhodnutí a doporučení dohodou.

2. Rozhodnutí a doporučení přijatá Radou podepisuje úřadující předseda Rady.

3. Rozhodnutí a doporučení jsou zveřejňována ve Věstníku celní unie.

Článek 5
Působnost Rady

Rada vykonává činnosti uvedené v článku 29 Smlouvy a kromě toho zejména:

-   dohlíží na plnění Smlouvy a předkládá Smluvním stranám výroční zprávu o jejím plnění,
-   zaujímá stanovisko v případech, když jedna Smluvní strana navrhne přijetí nebo přijme opatření podle článku 22 nebo článku 37 Smlouvy,
-   prošetřuje případy, u kterých je podezření z porušování pravidel při udělování kontraktů na trzích veřejných zakázek podle článku 21 Smlouvy,
-   předkládá návrhy na zahájení řízení Rozhodčí komise celní unie,
-   jmenuje na žádost Sekretariátu, uplatněnou na základě článku 3 odst. 1 Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, třetího rozhodce.

Článek 6

Písemnosti určené Radě se zasílají předsedovi Rady na adresu Sekretariátu v Bratislavě.

Statut
Stálého sekretariátu Rady celní unie

Článek 1
Uvodní ustanovení

1. Stálý sekretariát Rady celní unie (dále jen "Sekretariát") je výkonným orgánem Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen "Rada"), zřízeným podle článku 3 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen "Smlouva"), podepsané v Praze dne 29. října 1992. Za svou činnost je odpovědný Radě.

2. Sídlem Sekretariátu je Bratislava.

Článek 2
Postavení a pravní subjektivita Sekretariátu

Sekretariát má postavení rozpočtové organizace. Řídí se právním řádem Slovenské republiky s výjimkami uvedenými ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie a ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úhradě výdajů spojených s činností celní unie.

Článek 3
Organizace Sekretariátu

1. V čele Sekretariátu je generální ředitel, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek generálního ředitele. Generálního ředitele a jeho náměstka jmenuje a odvolává Rada. Je-li generálním ředitelem občan České republiky, jeho náměstkem je občan Slovenské republiky a naopak.

2. Organizační strukturu Sekretariátu schvaluje Rada.

Článek 4
Zaměstnanci Sekretariátu

1. Sekretariát zaměstnává občany České republiky a Slovenské republiky.

2. Pracovní poměr zamestnanců Sekretariátu se řídí pracovněprávními předpisy Slovenské republiky a příslušnými mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Platové poměry zaměstnanců Sekretariátu se stanovují podle všeobecně závazných právních předpisů platných pro odměňování zaměstnanců rozpočtových organizací ve Slovenské republice.

3. Zaměstnancům Sekretariátu - občanům České republiky, kteří nemají trvalé bydliště na území Slovenské republiky, se namísto možných náhrad při přijetí přiznává po dobu trvání pracovního poměru náhrada zvýšených životních nákladů, úhrada nákladů na ubytování a výdajů spojených s přepravou osobních věcí z místa trvalého bydliště do Bratislavy a zpět z rozpočtu Sekretariátu v rozsahu uvedeném v přehledu náhrad poskytovaných zaměstnancům Sekretariátu - občanům České republiky (dále jen "Přehled náhrad"), který je neoddělitelnou součástí tohoto statutu.

4. Náhrada zvýšených životních nákladů není příjmem zaměstnance Sekretariátu a bude valorizována způsobem používanym pro úpravu částek životního minima podle vnitrostátních právních předpisů Slovenské republiky.

5. Zaměstnavatel na vlastní náklady zabezpečí zaměstnanci - občanu České republiky a osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, přiměřené ubytování se standardním vybavením. Maximální velikost bytu pro příslušnou pracovní funkci je stanovena v Přehledu náhrad. Služby spojené s užíváním bytu hradí zaměstnanec. Podrobnosti týkající se poskytování ubytování a hrazení nákladů souvisejících s ubytováním stanoví Rada svým rozhodnutím.

6. Výdaje spojené s přepravou osobních věcí jsou výdaji spojenými s přepravou osobních věcí na místo výkonu práce a zpět do místa trvalého bydlište do výše hmotnostního limitu uvedeného v Přehledu náhrad. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.

7. Práva a povinnosti zaměstnanců Sekretariátu v oblasti zaměstnanosti, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění se řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky a příslušnými mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Článek 5
Působnost Sekretariátu

Sekretariát provádí činnosti vyplývající ze Smlouvy, z jiných příslušných smluvních dokumentů a plní další úlohy, kterými ho Rada pověří, zejména:

-   připravuje Radě návrhy rozhodnutí a doporučení,
-   koordinuje přípravu zasedání Rady,
-   zodpovídá za přípravu materiálů pro zasedání Rady a jejich včasné doručení členům Rady,
-   vydává Věstník celní unie.

Přehled náhrad poskytovaných zaměstnancům Stálého sekretariátu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky - občanům České republiky

Funkce

Náhrada zvýšených životních nákladů
Sk/měsíc

Nároková velikost
bytu
Hmotnostní limit
na přepravu osobních věcí
Generální ředitel

40 000

čtyřpokojový byt  300 kg pro zaměstnance
Náměstek gen. ředitele

35 000

čtyřpokojový byt 100 kg pro každého
člena domácnosti
Ředitel divize

30 000

třípokojový byt
Vedoucí úseku

25 000

třípokojový byt
Odborný referent

20 000

dvoupokojový byt
Administr. pracovník

16 000

jednopokojový byt

E-shop

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.