Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 64/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 27, ze dne 12. 6. 2002

64

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 2000 v Bruselu a dne 7. února 2001 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč v severovýchodním regionu v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost, na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996,*)

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III - ISPA - Prováděcí finanční předpisy. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
Opatření ISPA č.
2000/CZ/16/P/PT/006

FINANČNĺ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí
a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou
nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)
pro níže uvedené opatření:

Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč
v severovýchodním regionu
v České republice

FINANČNĺ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen "Komise", jednající jménem Evropského společenství, dále jen "Společenství", zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen "příjemce"

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou Rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2
Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření:    2000/CZ/16/P/PT/006
Název: Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč
Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum
Datum ukončení: 31. prosinec 2004
Místo: Severovýchodní region ČR
Skupina: Projekt je součástí Transevropského multimodálního koridoru IV

Článek 3
Závazek (vyčleněné prostředky)

1.  Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 61 814 839 EUR.
2.  Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 50 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.
3.  Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 30 907 420 EUR.
4.  Částka 20 408 066 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2000 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4
Platby

1.  Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.
2.  Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.
3.  Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2004.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.
4.  Záloha je stanovena ve výši 6 181 484 EUR a bude převedena takto:
částka 3 090 742 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;
zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy o dílo na hlavní práce, kterou dohodnou příjemce a Komise po předložení plánu veřejných zakázek dle článku 8 odst. 4 níže.

Článek 5
Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6
Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I bodu 3 zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7
Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8
Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1.  Podmínky pro převzetí a statut majetku
Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:
  a)  která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a
b)  která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.
Země, která je příjemcem pomoci, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.
2.  Podmínka realizovatelnosti
Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.
3.  Podmínky týkající se poskytování a přidělování ročních splátek
a)  Před zveřejněním výzev k veřejnému nabídkovému řízení nebo přidělením rozpočtových zdrojů ISPA z rozpočtu roku 2001 pro toto opatření může Komise ze své vlastní iniciativy provést nebo nechat svým jménem provést ověření podrobných technických řešení a prostředků navrhovaného nabídkového řízení.
b)  Ty části technického popisu opatření, pro které není možné zorganizovat nabídková řízení v rámci hospodářské soutěže, včetně položek, které mají být kryty subdodavatelskými smlouvami, nesplňují podmínky pro spolufinancování z ISPA.
4.  Podmínky týkající se druhé splátky zálohy
a)  Druhá splátka zálohy je podmíněna potvrzením příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí), dokládajícím, že rozhodnutí neprovést formální řízení EIA bylo vydáno na základě kontrolního řízení, které bylo podobné řízení požadovanému podle směrnice 97/11/ES. Kromě toho příslušný úřad potvrdí, že při prohlášení o tom, že byly respektovány oblasti citlivé z hlediska životního prostředí, byla zvážena kritéria stanovená ve formuláři žádosti o spolufinancování z ISPA.
b)  Druhá splátka zálohy je podmíněna tím, že příjemce předloží plán veřejných zakázek, který musí schválit Komise.
5.  Podmínka restrukturalizace železnice
Výplata doplatku pomoci je podmíněna tím, že bude Komisi předložen plán pro přijetí právních předpisů převádějících směrnice 91/440/EHS (zejména ustanovení o oddělení řídících a dopravních provozů infrastruktury a finančním postavení železničních společností), 95/18/ES a 95/19/ES, jakož i tím, že v provádění těchto právních předpisů bude dosaženo podstatného pokroku.
6.  Podmínka dozoru
Ministerstvo dopravy jmenuje nezávislý orgán dozoru, který nebude spjat s Českými drahami. Výsledné smluvní výdaje budou splňovat nárok na spolufinancování z ISPA v rámci rozpočtu tohoto finančního memoranda.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.1. části VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

V Praze dne 7. února 2001

Za příjemce
Jan Mládek v. r. 
národní koordinátor ISPA  
V Bruselu dne 22. prosince 2000

Za Společenství
Michel Barnier v. r.
komisař

*)   Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství byla vyhlášena pod č. 207/1997  Sb.

E-shop

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazard a hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách dopadá zejména na provozovatele a na obce, které mají v zákoně vymezeny široké kompetence. V publikaci také najdete standard MF k ...

Cena: 59 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.