Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 61/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 27, ze dne 12. 6. 2002

61

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 2000 v Bruselu a dne 7. února 2001 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová v severovýchodním regionu v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost, na základě Dodatku C článku 5 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996,*)

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III - ISPA - Prováděcí finanční předpisy. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
Opatření ISPA
č. 2000/CZ/16/P/PT/002

FINANČNĺ MEMORANDUM
Smlouva mezi Evropskou komisí
a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou
nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)
pro níže uvedené opatření:

Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová
v severovýchodním regionu
v České republice

FINANČNĺ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen "Komise", jednající jménem Evropského společenství, dále jen "Společenství", zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen "příjemce"

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou Rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2
Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření:

2000/CZ/16/P/PT/002

Název:   

Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová

Doba trvání:  

Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

 

Datum ukončení: 31. prosinec 2004

Místo:   

Severovýchodní region ČR

Skupina:   

Projekt je součástí Transevropského multimodálního koridoru IV

Článek 3
Závazek (vyčleněné prostředky)

1.  Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 28 600 160 EUR.
2.  Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 50 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.
3.  Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 14 300 080 EUR.
4.  Částka 11 212 064 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2000 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4
Platby

1.  Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.
2.  Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.
3.  Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2004.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.
4.  Záloha je stanovena ve výši 2 860 016 EUR a bude převedena takto:
- částka 1 430 008 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;
- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy o dílo na hlavní práce, kterou dohodnou příjemce a Komise po předložení plánu veřejných zakázek dle článku 8 odst. 3 níže.

Článek 5
Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6
Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I bodu 3 zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7
Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8
Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1.  Podmínky pro převzetí a statut majetku
Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:
a)  která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a
b)  která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.
Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám exante.
2.  Podmínka realizovatelnosti
Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.
3.  Podmínky týkající se poskytování a přidělování ročních splátek
a) Před zveřejněním výzev k veřejnému nabídkovému řízení nebo přidělením rozpočtových zdrojů ISPA z rozpočtu roku 2001 pro toto opatření může Komise ze své vlastní iniciativy provést nebo nechat svým jménem provést ověření podrobných technických řešení a prostředků navrhovaného nabídkového řízení.
b)  Ty části technického popisu opatření, pro které není možné zorganizovat nabídková řízení v rámci hospodářské soutěže, včetně položek, které mají být kryty subdodavatelskými smlouvami, nesplňují podmínky pro spolufinancování z ISPA.
4.  Podmínky týkající se druhé splátky zálohy
a)  Druhá splátka zálohy je podmíněna potvrzením příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí), dokládajícím, že rozhodnutí neprovést formální řízení EIA bylo vydáno na základě kontrolního řízení, které bylo podobné řízení požadovanému podle směrnice 97/11/ES. Kromě toho příslušný úřad potvrdí, že při prohlášení o tom, že byly respektovány oblasti citlivé z hlediska životního prostředí, byla zvážena kritéria stanovená ve formuláři žádosti o spolufinancování z ISPA.
b)  Druhá splátka zálohy je podmíněna tím, že příjemce předloží plán veřejných zakázek, který musí schválit Komise.
5.  Podmínka restrukturalizace železnice
Výplata doplatku pomoci je podmíněna tím, že bude Komisi předložen plán pro přijetí právních předpisů převádějících směrnice 91/440/EHS (zejména ustanovení o oddělení řídících a dopravních provozů infrastruktury a finančním postavení železničních společností), 95/18/ES a 95/19/ES, jakož i tím, že v provádění těchto právních předpisů bude dosaženo podstatného pokroku.
6.  Podmínka dozoru
Ministerstvo dopravy jmenuje nezávislý orgán dozoru, který nebude spjat s Českými drahami. Výsledné smluvní výdaje budou splňovat nárok na spolufinancování z ISPA v rámci rozpočtu tohoto finančního memoranda.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III.1. části VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.  

V Praze dne 7. února 2001 

Za příjemce
Jan Mládek v. r.  
národní koordinátor ISPA
V Bruselu dne 29. prosince 2000  

Za Společenství
Philippe Busquin v. r.  
komisař

*)   Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství byla vyhlášena pod č. 207/1997  Sb.

E-shop

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.