Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 60/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 26, ze dne 10. 6. 2002

60

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byla v Athénách podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 10. března 2002. Podle odstavce 4 téhož článku dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Řeckou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce ze dne 22. října 1980.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky
o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky, dále nazývané "smluvní strany",

majíce na zřeteli význam hospodářské spolupráce pro rozvoj vztahů mezi oběma státy,
potvrzujíce přání podporovat rozvoj vzájemné hospodářské, průmyslové a technické spolupráce v oblastech oboustranného zájmu, na základě rovnosti, vzájemných výhod a reciprocity,
uznávajíce význam dlouhodobých opatření pro úspěšný rozvoj spolupráce a posílení vzájemných vztahů na různých úrovních a zejména na úrovni hospodářských subjektů,
berouce v úvahu, že tato spolupráce by se mohla účelně rozšířit do všech oblastí společného zájmu,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany, v rámci platných právních předpisů svých států a berouce v úvahu své mezinárodní závazky stejně jako dohody mezi Českou republikou a Evropským společenstvím, budou usilovat o rozvoj a posílení hospodářské, průmyslové a technické spolupráce na co nejširším základě ve všech oblastech oboustranného zájmu a prospěchu. Při provádění této Dohody Řecká republika bude respektovat závazky vyplývající ze svého členství v Evropské unii.

2. Tato spolupráce bude zaměřena zejména na:

posílení a diverzifikaci hospodářských vztahů mezi oběma státy,
podporu spolupráce mezi hospodářskými subjekty, včetně malých a středních podniků, s cílem podpory investic, smíšených podniků, licenčních dohod a jiných forem spolupráce.

Článek 2

1. Spolupráce uvedená v článku 1 se bude vztahovat zejména na následující obory:

průmysl a technologické postupy,
energetika,
stavba a oprava lodí,
zemědělství, včetně zemědělsko-průmyslového odvětví,
stavebnictví a výstavba bytů,
doprava, včetně silniční, železniční, letecké a námořní,
telekomunikace,
bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby,
cestovní ruch,
ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele,
odborné školení a příprava řídících pracovníků,
jiné služby oboustranného zájmu.

2. Smluvní strany budou uskutečňovat konzultace za účelem identifikace oborů přednostního zájmu v jejich spolupráci, stejně jako nových oborů hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany přikládají zvláštní význam spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a zváží nejvhodnější způsoby podpory této spolupráce, včetně činností zaměřených na posílení veřejného vědomí - výchovu v této oblasti, výměnu informací o životním prostředí, spolupráci na úseku předcházení průmyslovým haváriím a přírodním katastrofám, v rámci všeobecného cíle udržitelného rozvoje.

Článek 4

1. Hospodářská a průmyslová spolupráce vymezená touto Dohodou bude prováděna hlavně na základě kontraktů mezi českými a řeckými podniky, organizacemi a firmami, v souladu s právními předpisy státu každé ze smluvních stran.

2. Smluvní strany budou usilovat o usnadnění této činnosti vytvořením příznivých podmínek pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci, zvláště:

a)   rozvojem příznivého prostředí pro investice,
b)   usnadňováním výměny obchodních, hospodářských a průmyslových informací,
c)   podporou výměny a kontaktů mezi hospodářskými subjekty,
d)   usnadňováním organizace veletrhů, výstav, sympozií apod.,
e)   podněcováním činností na podporu obchodu.

Článek 5

1. Smluvní strany vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj technické spolupráce mezi nimi, stejně jako mezi jejich příslušnými institucemi, organizacemi nebo podniky, v souladu s národními prioritami a v souladu s právními předpisy svých států.

2. Tato spolupráce může mít formu, kromě jiného:

zpracovávání společných výzkumných projektů,
organizování návštěv a studijních pobytů pro delegace odborníků,
organizování školicích programů v oblastech společného zájmu,
poskytování technických a vědeckých expertiz,
organizování sympozií a setkání.

Článek 6

1. S cílem zajistit provádění této Dohody se tímto zřizuje Společný výbor.

2. Společný výbor bude složen z představitelů příslušných úřadů smluvních stran, příslušných institucí a organizací a bude se scházet na žádost jedné ze smluvních stran v místě a v čase vzájemně dohodnutém diplomatickou cestou.

3. Společný výbor bude sledovat pokrok při naplňování cílů Dohody a v případě potřeby bude formulovat doporučení pro jejich dosažení.

4. Společný výbor může ustavit pracovní skupiny na podporu spolupráce ve vybraných oborech.

Článek 7f

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní po datu, kdy si smluvní strany vzájemně písemně notifikovaly splnění postupů stanovených příslušnými právními předpisy pro tento účel. Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let.

2. Pokud jednou ze smluvních stran nebude oznámeno ukončení platnosti Dohody alespoň šest měsíců před datem uplynutí její platnosti, bude tato Dohoda poté automaticky prodlužována vždy o období jednoho roku, s právem každé ze smluvních stran ukončit její platnost na základě oznámení alespoň 6 měsíců předem.

3. Pro smlouvy a kontrakty uzavřené mezi hospodářskými subjekty obou států na základě této Dohody předchozí články zůstanou účinné po dobu dalších pěti (5) let od toho data.

4. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Řeckou republikou Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce z 22. října 1980.

Dáno v Athénách dne 25. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu anglický text bude rozhodující.

Za vládu České republiky
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.  
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Řecké republiky
Yiannis G. Zafeiropoulos v. r.  
náměstek ministra národního hospodářství

E-shop

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik ...

Cena: 1 254 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.