Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 55/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 23, ze dne 29. 5. 2002

55

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 bylo v Moskvě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Ruské federace
o spolupráci

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ruské federace, dále jen "smluvní strany",

v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna 1993,

zdůrazňujíce důležitou úlohu spolupráce ve vojenské oblasti v zájmu podpory přátelských vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v následujících hlavních oblastech:

upevnění důvěry a bezpečnosti v Evropě;

vojenské vzdělávání, příprava specialistů a výchovná práce v ozbrojených silách;

personální práce v ozbrojených silách;

výměna zkušeností při řešení otázek sociálního zabezpečení v ozbrojených silách;

organizace velení a spojení, logistického, zdravotnického, meteorologického a topogeodetického zabezpečení ozbrojených sil;

provoz, opravy a modernizace výzbroje a vojenské techniky;

řízení letového provozu vojenských letounů a jejich zabezpečení na vojenských letištích České republiky a Ruské federace;

rozvoj styků s veřejností a vojensko-informační činnost;

otázky ekologie a účast vojáků při likvidaci následků havárií a katastrof;

historie, archivnictví a vojenské památníky;

rozvoj sportu, turistiky a rekreace;

kulturní styky;

jiné oblasti po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce smluvních stran se bude uskutečňovat následujícími hlavními formami:

oficiální návštěvy a pracovní setkání ministrů obrany a vedoucích představitelů Armády České republiky a Ozbrojených sil Ruské federace;

návštěvy vojenských delegací;

bilaterální rozhovory, sympozia, konference;

konzultace a výměna zkušeností;

přednášková činnost;

příprava a přeškolování vojáků;

provádění cvičení a bojových střeleb na střelnicích smluvních stran;

vzájemná pozvání na cvičení a jiné akce ozbrojených sil;

poskytování pomoci při dodávkách výzbroje a vojenské techniky, náhradních dílů k nim, paliv a maziv;

výměna zkušeností při přípravě normativních aktů týkajících se činnosti ozbrojených sil;

výměna rekreantů;

výměny vojenských orchestrů, folklórních souborů a souborů umělecké tvořivosti;

jiné formy spolupráce po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou spolupráci realizovat na základě ročních plánů vymezujících konkrétní akce spolupráce, termíny a místa jejich provedení a též orgány odpovědné za jejich splnění.

Přípravu plánů na každý následující kalendářní rok budou provádět delegace smluvních stran po předchozí výměně návrhů zasílaných do 15. října předcházejícího roku.

Setkání delegací za účelem přípravy plánů se budou konat střídavě v České republice a Ruské federaci.

Článek 4

Financování akcí obsažených v ročních plánech spolupráce se bude řídit principem reciprocity, přičemž:

vysílající smluvní strana uhradí náklady na dopravu členů své delegace do předem určeného místa na území druhého státu a zpět;

přijímající smluvní strana na své náklady zabezpečí členům delegace vysílající smluvní strany dopravu v souladu s programem pobytu, ubytování, stravování, kulturní program a poskytnutí neodkladné lékařské pomoci.

Náklady související s ubytováním a stravováním delegací tvořených více jak 10 osobami hradí vysílající smluvní strana, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vyrovnání nákladů vynaložených na přípravu specialistů a jiné druhy služeb v případě jejich poskytnutí jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se bude uskutečňovat na základě samostatných dohod.

Úhradu nákladů na akce uskutečňované v zájmu jedné ze smluvních stran provede smluvní strana mající na jejich realizaci zájem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 5

Smluvní strany neposkytnou třetí straně včetně právnických a fyzických osob informace, získané během dvoustranné spolupráce bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která tyto informace poskytla.

Informace získané během spolupráce nemohou být použity proti zájmům České republiky a Ruské federace.

Režim ochrany informací, k nimž je v souladu se zákonodárstvím České republiky a zákonodárstvím Ruské federace omezen přístup, bude v případě jejich předání jednou smluvní stranou druhé smluvní straně stanoven samostatnými písemnými dohodami.

Článek 6

Korespondence týkající se dvoustranné spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím Úřadu přidělence obrany při zastupitelském úřadu České republiky v Ruské federaci a Úřadu vojenského přidělence při zastupitelském úřadu Ruské federace v České republice.

Článek 7

Spory, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění tohoto Ujednání, budou řešeny vzájemným jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 8

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

Toto Ujednání se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužováno na další pětiletá období, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před započetím dalšího pětiletého období písemně nesdělí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit jeho platnost.

Dáno v Moskvě dne 16. dubna 2002 ve dvou vyhotoveních, každé v českém i ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
Štefan Füle v. r.
první náměstek ministra obranyZA MINISTERSTVO OBRANY
RUSKÉ FEDERACE
Michail Arkaďjevič Dmitrijev v. r.
náměstek ministra obrany
a předseda
Výboru Ruské federace pro
vojensko-technickou spolupráci
se zahraničními státy

E-shop

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Vladimir Novotný, Karel Klíma, Kristína Karáliková, Ladislav Dudor - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.