Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 51/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 22, ze dne 24. 5. 2002

51

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2002 byl v Bratislavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

Protokol
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Slovenské republiky
o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany" či "česká strana" a "slovenská strana"),

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě,

majíce na paměti závazky svých států vyplývající ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsané dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě,

dohodly se na následujícím:

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Tento Protokol stanoví podmínky a způsob využívání archivních fondů bývalé vojenské kontrarozvědky a Vojenského obranného zpravodajství a spisových fondů Vojenské zpravodajské služby, které se nacházejí na území České republiky a jsou v držení české strany (dále jen "fondy"), slovenskou stranou za účelem provádění šetření v rámci bezpečnostních prověrek. Předmětem využívání budou fondy vzniklé do 31. prosince 1992.

2. Česká strana nebude na základě tohoto Protokolu poskytovat slovenské straně údaje o osobách, které nejsou státními příslušníky Slovenské republiky. Údaje o osobách, které jsou státními příslušníky České republiky a zároveň státními příslušníky Slovenské republiky, bude česká strana poskytovat pouze s písemným souhlasem těchto osob.

3. Při provádění tohoto Protokolu budou smluvní strany postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy svých států. Informace získané v rámci spolupráce podle tohoto Protokolu nebudou využívány při soudním řešení sporů, pokud je takový postup slučitelný s požadavky právních předpisů států smluvních stran.

Využívání fondů

Článek 2

1. Využívání fondů bude slovenské straně umožňováno na základě písemné žádosti (dále jen "žádost"). Přílohou žádosti bude listina obsahující jména, příjmení, data a místa narození prověřovaných osob. K žádosti bude případně přiloženo prohlášení v souladu s článkem 1 odst. 2.

2. Žádosti i jejich přílohy budou podepisovány oprávněným funkcionářem v souladu s článkem 3 odst. 4.

3. Žádosti Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany Slovenské republiky budou předkládány řediteli Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany České republiky a žádosti Vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany Slovenské republiky náčelníkovi Vojenské zpravodajské služby České republiky.

Článek 3

1. Vojenské obranné zpravodajství Ministerstva obrany České republiky zašle odpověď na předloženou žádost řediteli Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany Slovenské republiky. Vojenská zpravodajská služba České republiky zašle odpověď na předloženou žádost řediteli Vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany Slovenské republiky. Tyto odpovědi budou zaslány co možná nejdříve s přihlédnutím k dalším povinnostem smluvních stran, vyplývajícím z právních předpisů jejich států.

2. Pokud budou z registračních protokolů bývalé vojenské kontrarozvědky či z evidencí osob Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany České republiky anebo Vojenské zpravodajské služby České republiky zjištěny dokumenty k prověřovaným osobám, které jsou dostupné české straně, budou obsahem odpovědi slovenské straně jejich fotokopie. V předávaných fotokopiích budou znečitelněny údaje o jiných osobách, než je prověřovaná osoba.

3. V případě předání žádosti týkající se osoby, která již byla na základě tohoto Protokolu prověřována, bude v odpovědi uveden odkaz na již provedené šetření.

4. Smluvní strany si vymění vzory podpisů funkcionářů oprávněných odesílat žádosti a odpovědi uvedené v článku 2 odst. 3 a v odstavci 1 tohoto článku do 30 dnů od vstupu tohoto Protokolu v platnost a rovněž do 30 dnů od jmenování či pověření nových osob do těchto funkcí. Smluvní strany se okamžitě informují o zrušení těchto oprávnění. Listina obsahující podpisové vzory bude podepsána příslušným ministrem obrany.

5. Prostřednictvím technických dohod sjednávaných podle článku 6 odst. 6 mohou být zřízeny zvláštní pracovní orgány, ve kterých budou mít smluvní strany rovné zastoupení, za účelem projednání sporných odpovědí.

Článek 4
Ochrana utajovaných skutečností a osobních údajů

Při provádění tohoto Protokolu budou smluvní strany zabezpečovat ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy svých států, jakož i v souladu s mezinárodněprávními závazky svých států.

Článek 5
Řešení sporů

Jakékoliv spory, které mohou vzniknout při provádění či výkladu tohoto Protokolu, budou řešeny vzájemným jednáním mezi funkcionáři smluvních stran uvedenými v článku 2 odst. 3 a článku 3 odst. 1. Pokud by spor nebyl vyřešen prostřednictvím takového jednání, bude řešen jednáním smluvních stran. Spory nebudou předkládány k řešení třetím stranám či mezinárodním soudním či rozhodčím orgánům.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tento Protokol může být kdykoli písemně změněn či doplněn na základě dohody smluvních stran.

3. Tento Protokol může být kdykoli vypovězen jednou ze smluvních stran. V takovém případě bude platnost Protokolu ukončena šest měsíců po doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu je česká strana povinna odpovědět na všechny žádosti slovenské strany, které byly předloženy před tímto ukončením.

5. Smluvní strany projednají další trvání tohoto Protokolu v případě, že se Slovenská republika stane členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy.

6. Podrobnější upřesnění technického provádění závazků obsažených v tomto Protokolu bude upravované technickými dohodami mezi Vojenským obranným zpravodajstvím Ministerstva obrany České republiky a Vojenským obranným zpravodajstvím Ministerstva obrany Slovenské republiky a mezi Vojenskou zpravodajskou službou České republiky a Vojenskou zpravodajskou službou Ministerstva obrany Slovenské republiky do 30 dnů od vstupu tohoto Protokolu v platnost.

Dáno v Bratislavě dne 21. dubna 2002 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr

Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
Jozef Stank v. r.
ministr

E-shop

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Spotřebitelský úvěr - praktická příručka s příklady a judikaturou

Spotřebitelský úvěr - praktická příručka s příklady a judikaturou

JUDr. Jakub Dohnal - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie. Zatímco advokáty a ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.