Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 50/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 22, ze dne 24. 5. 2002

50

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 byl v Moskvě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Ruské federace (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy a podporovat vzájemné porozumění mezi národem českým a ruským, a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsanou dne 5. března 1996 v Moskvě,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a poskytovat podporu přímé spolupráci mezi tvůrci, profesionálními sdruženími, kulturními organizacemi a institucemi obou států. Dle možností podpoří uvádění literárních, hudebních a dramatických děl, jakož i děl výtvarného umění autorů druhé země, na základě uměleckých plánů pořadatelů.

Článek 2

1. Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce vymění každoročně nejvíce pět odborníků z oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům v maximální délce trvání sedmi dnů každý.

2. Výměna odborníků z oblasti kultury se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci a dle všeobecných organizačních a finančních pravidel obsažených v článku 10 tohoto Programu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat a dle možností a v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci i financovat účast sólistů, souborů a odborníků na významných hudebních, divadelních a kinematografických akcích pořádaných v České republice a v Ruské federaci dle podmínek stanovených pro organizování těchto akcí a dle dramaturgických plánů pořadatelů.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei, galeriemi a dalšími institucemi z oblasti výtvarného umění, a rovněž mezi institucemi a organizacemi, které se zabývají ochranou kulturního dědictví.

2. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se nezákonného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků obou smluvních stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat výměnu výstav ze státních i soukromých muzejních a galerijních sbírek.

2. Organizační a finanční podmínky pořádání takových výstav budou předmětem vzájemných dohod mezi pořadateli samými.

Článek 6

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj kontaktů v oblasti neprofesionální umělecké tvorby - vystoupení neprofesionálních souborů, účast pozorovatelů a členů porot na mezinárodních soutěžích, dílnách, seminářích a výstavách konaných ve státech smluvních stran, na pozvání pořadatelů a v souladu s podmínkami těchto akcí.

2. Smluvní strany budou nápomocny při navazování přímých styků mezi organizacemi působícími v oblasti tradiční lidové kultury.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi knihovnami, organizacemi spisovatelů, literárními institucemi a dalšími kulturně-osvětovými organizacemi.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče.

2. Smluvní strany budou spolupracovat a vyměňovat si pracovní zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany movitých i nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, a dále v oblasti využití a obnovy kulturních památek včetně restaurování.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat účast umělců a odborníků z obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a Ruské federaci v souladu s organizačními plány pořadatelů těchto akcí a přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie.

Článek 10

Výměna odborníků z oblasti kultury dle článku 2 tohoto Programu spolupráce se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci a dle těchto všeobecných podmínek:

1.  Vysílající strana sdělí přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění a jazykové znalosti kandidáta.
2.  Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta ke studijnímu pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.
3.  Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum a způsob dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.
4.  Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.
5.  Vysílající strana uhradí poplatek za udělení víza, pokud nebude kandidát na základě rozhodnutí příslušného orgánu platby tohoto správního poplatku zproštěn.
6.  Přijímající strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci.
7.  Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající strana náklady na dopravu na území svého státu.
8.  Přijímající strana uhradí náklady za služby tlumočníka. Tlumočník je poskytován na celou dobu pobytu přijímané osoby.
9.  V případě náhlého onemocnění nebo úrazu zajistí přijímající strana nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Hrazení jiných ošetření se řídí vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci.

Článek 11

Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu spolupráce, budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním.

Článek 12

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2004. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být jeho platnost prodloužena.

Dáno v Moskvě dne 16. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Pavel Dostál v. r. 
ministr 

Za Ministerstvo kultury
Ruské federace
Michail Švydkoj v. r
ministr

E-shop

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze ...

Cena: 687 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.