Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 50/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 22, ze dne 24. 5. 2002

50

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 byl v Moskvě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Ruské federace (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy a podporovat vzájemné porozumění mezi národem českým a ruským, a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsanou dne 5. března 1996 v Moskvě,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a poskytovat podporu přímé spolupráci mezi tvůrci, profesionálními sdruženími, kulturními organizacemi a institucemi obou států. Dle možností podpoří uvádění literárních, hudebních a dramatických děl, jakož i děl výtvarného umění autorů druhé země, na základě uměleckých plánů pořadatelů.

Článek 2

1. Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce vymění každoročně nejvíce pět odborníků z oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům v maximální délce trvání sedmi dnů každý.

2. Výměna odborníků z oblasti kultury se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci a dle všeobecných organizačních a finančních pravidel obsažených v článku 10 tohoto Programu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat a dle možností a v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci i financovat účast sólistů, souborů a odborníků na významných hudebních, divadelních a kinematografických akcích pořádaných v České republice a v Ruské federaci dle podmínek stanovených pro organizování těchto akcí a dle dramaturgických plánů pořadatelů.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei, galeriemi a dalšími institucemi z oblasti výtvarného umění, a rovněž mezi institucemi a organizacemi, které se zabývají ochranou kulturního dědictví.

2. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se nezákonného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků obou smluvních stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat výměnu výstav ze státních i soukromých muzejních a galerijních sbírek.

2. Organizační a finanční podmínky pořádání takových výstav budou předmětem vzájemných dohod mezi pořadateli samými.

Článek 6

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj kontaktů v oblasti neprofesionální umělecké tvorby - vystoupení neprofesionálních souborů, účast pozorovatelů a členů porot na mezinárodních soutěžích, dílnách, seminářích a výstavách konaných ve státech smluvních stran, na pozvání pořadatelů a v souladu s podmínkami těchto akcí.

2. Smluvní strany budou nápomocny při navazování přímých styků mezi organizacemi působícími v oblasti tradiční lidové kultury.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi knihovnami, organizacemi spisovatelů, literárními institucemi a dalšími kulturně-osvětovými organizacemi.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče.

2. Smluvní strany budou spolupracovat a vyměňovat si pracovní zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany movitých i nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, a dále v oblasti využití a obnovy kulturních památek včetně restaurování.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat účast umělců a odborníků z obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a Ruské federaci v souladu s organizačními plány pořadatelů těchto akcí a přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie.

Článek 10

Výměna odborníků z oblasti kultury dle článku 2 tohoto Programu spolupráce se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci a dle těchto všeobecných podmínek:

1.  Vysílající strana sdělí přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění a jazykové znalosti kandidáta.
2.  Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta ke studijnímu pobytu nejpozději jeden měsíc před datem plánovaného pobytu.
3.  Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum a způsob dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu.
4.  Vysílající strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.
5.  Vysílající strana uhradí poplatek za udělení víza, pokud nebude kandidát na základě rozhodnutí příslušného orgánu platby tohoto správního poplatku zproštěn.
6.  Přijímající strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci.
7.  Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající strana náklady na dopravu na území svého státu.
8.  Přijímající strana uhradí náklady za služby tlumočníka. Tlumočník je poskytován na celou dobu pobytu přijímané osoby.
9.  V případě náhlého onemocnění nebo úrazu zajistí přijímající strana nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Hrazení jiných ošetření se řídí vnitrostátními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci.

Článek 11

Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu spolupráce, budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním.

Článek 12

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2004. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být jeho platnost prodloužena.

Dáno v Moskvě dne 16. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Pavel Dostál v. r. 
ministr 

Za Ministerstvo kultury
Ruské federace
Michail Švydkoj v. r
ministr

E-shop

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.