Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 47/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 21, ze dne 21. 5. 2002

47

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. června 2001 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 18. října 2001. Podle článku 12 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957, vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen "smluvní strany"),

- přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy;
-   vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;
 přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;
jsouce odhodlány uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty za novou Evropu z roku 1990,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Smluvní strany budou zvláště napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ a na půdě mezinárodních organizací.

Článek 2

Spolupráce podle této Dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat:

a)   obeznamování se s literaturou druhé smluvní strany prostřednictvím děl v původních jazycích i v překladu,
b)  výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,
c)  konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební instituce a jiné, zabývající se těmito činnostmi,
d)   výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, archivnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví aj. a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,
e)   spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,
f)  spolupráci v oblasti zamezování protizákonnému dovozu či vývozu kulturního dědictví.

Článek 4

V oblasti školství budou smluvní strany zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,
b) výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,
c)   zřízení lektorátu pro český jazyk a literaturu v Chorvatské republice a lektorátu pro chorvatský jazyk a literaturu v České republice,
d)   výměnu studentů vysokých škol,
e)   výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,
f)   výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnost uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Chorvatské republice. Za tím účelem si budou smluvní strany vyměňovat informace o systémech vzdělávání, jakož i další informace, které se v tomto procesu ukáží jako potřebné.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a)   přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,
b) řešení společných vědecko-výzkumných projektů,
c)   výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,
d)   pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

V oblasti rozvoje styků mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a)  spolupráci mládeže a jejích organizací,
b)   spolupráci mezi sportovními organizacemi,
c)   účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy zajišťovat příslušníkům české a chorvatské národnostní menšiny podmínky pro uchování jejich kulturního a historického dědictví a rozvíjení jejich vlastní kultury a jejích různých aspektů, včetně jazyka, literatury a náboženství, jakož i podmínky pro účast na výuce v mateřském jazyce.

Článek 9

Za účelem plnění této Dohody mohou příslušná ministerstva a orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

Článek 10

Tato Dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících cílům a záměrům této Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení sdělení o výpovědi druhé smluvní straně.

Ukončení platnosti Dohody nebude mít vliv na plnění závazků vzniklých na základě Dohody a dosud nesplněných.

Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 12

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957.

Článek 13

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení diplomatickou cestou o tom, že byly splněny podmínky předepsané národními právními předpisy smluvních stran pro její vstup v platnost.

Dáno v Záhřebu dne 6. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění jsou autentická.  

Za vládu  České republiky 
Ing. Miloš Zeman v. r.  
předseda vlády  
Za vládu  Chorvatské republiky
  Ivica Račan v. r.  
předseda vlády

E-shop

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.